Táto problematika je veľmi široká a zasahuje do rôznych právnych odvetví. Napriek tomu som sa odhodlal na tejto stránke iba v krátkosti o tejto problematike  Vás informovať. Na objasnenia toho všetkého je predovšetkým  potrebné uviesť, že každý takýto prípad je prísne individuálny. Zovšeobecňovať,  ako nič na svete sa nedá ani takáto udalosť.  Pri riešení takejto udalosti je potrebné predovšetkým sa vysporiadať a mať jasno v niektorých pojmov.


DOPRAVNÁ NEHODA - udalosť v cestnej premávke pri ktorej dôjde k usmrteniu alebo zraneniu osôb, alebo ku škode na majetku v priamej súvislosti s premávkou vozidla.
    Za dopravnú nehodu sa nepovažuje hore uvedená udalosť, ak sa táto stala ( okrem iných špecifických miest) na poli alebo v lese.
 
 
CESTNÁ PREMÁVKA - premávka po cestných komunikáciách t.j. na diaľnicach a na cestách.
    Cestami nie sú miestne komunikácie ( poľné cesty, lesné cesty ) a iné presne určené komunikácie.
Na základe hore uvedeného je jasne dané, čo sa považuje za dopravnú nehodu, keď na jednej strane je vozidlo a na druhej zver.

Okrem hore uvedených pojmov je potrebné sa zmieniť aj o tom, že zver ako taká nie je vecou nikoho,  teda nie je "res nullius", tak ako to bolo v starovekom Ríme, ale niekomu patrí, je niekoho majetkom.  Na Slovensku podľa Ústavy SR zver tvorí prírodné bohatstvo štátu, je teda jeho majetkom. Štát ako taký je samozrejme  vždy niekým zastúpený. V našom prípade je to poľovnícka organizácia, ktorá má poľovné právo na danom revíre, kde udalosti došlo. Z uvedeného dôvodu podľa toho či je na vine zver, lebo vodič je poškodenou stranou alebo povinnou. V zmysle ustanovenia § 420 Občianskeho zákonníka je každý zodpovedný za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti. Chcem zvýrazniť, že pri dopravnej nehode nie je vždy na vine zver, ako to nachádzame v hláseniach. Ak vodič jazdil napríklad: neprimeraným spôsobom, rýchlo, nepredvídavo napriek tomu, že jazdil cez oblasť kde je veľká pravdepodobnosť kolízie zo zverou bude na vide on. V opačnom prípade zver - teda poľovnícke združenie, alebo správca cesty za podmienok, že si nesplnili svoju povinnosť. Zovšeobecňovať však nie je možné. Táto povinnosť samozrejme treba splniť.  Ak na trasu je vystavená výstražná tabuľa "pozor zver", doporučená rýchlosť dá sa povedať, že povinnosť je týmto s časti už splnená. Keďže sme však na Slovensku kým sa právne vedomie ustáli uplynie veľa času, alebo to bude do doby kým sa nevyhraje súdny spor tak ako v prípadoch zlomenej nohy, ku ktorému došlo následkom pádu na zľadovateľom chodníku? Vynára sa tu samozrejme aj otázka poistenia  zodpovednosti poľovníckeho združenia z dôvodov, že by dopravnú nehodu spôsobila zver. Na druhej strane však každé vozidlo má zmluvné poistenie, ale žiadna poľovnícka organizácia ( aspoň o tom neviem) doteraz nežiadala plnenie poistnej udalosti. Pripisujem to neznalosti zákonov.
   Bolo by však  zaujímavé  pozrieť sa aj do štatistiky Policajného zboru, koľko krát upozornili ( zákon im to priamo ukladá!) príslušného správcu ciest na nehodové úseky, kde obeťou bola nevinná zver, aké opatrenia navrhli, ako a či vôbec skontrolovali prijaté opatrenie a pod...

 
    Verím, že týmto krátkym článkom som vo Vás vzbudil zamyslieť sa nad doterajšou zaužívanou praxou, keď sa pri dopravných nehodách z jasnej neznalosti ako príčina určuje automaticky samotná zver, ktorá je však vo väčšine prípadov sám bezbrannou obeťou.
 
 Ostávam s pozdravom!

JUDr. KOVÁCS Peter
právny poradca

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 149 návštevníkov a žiadni členovia on-line