Septembrové číslo odborného časopisu
 
 
vychádza  31. augusta 2006
 
Ako zlepšiť manažment jelenej zveri * O zoogeografických rasách jeleňa lesného* K selektívnemu odstrelu jelenej zveri * Na predplatiteľov opäť čakajú pekné ceny * Srnec z predplatiteľskej súťaže PaR * Pozorovacie ďalekohľady - ich použitie a vlastnosti * Súdny deň * Škola s najbohatšími tradíciami* Zo znaleckého denníka - Dávne tajomstvá zvernice * Ako si správne vybrať brokovnicu  * Všetko je v ľuďoch* Všetko je v ľuďoch * Umelecká výzdoba historických loveckých zbraní * Pachová stopa * Zoznámte sa: učiteľ rybolovu - Učenie bez mučenia * Rybačka v argentínskej Mezopotámii ....
 
Nezabudnite na predplatné!

Vážení čitatelia, opäť sa priblížil koniec kalendárneho roka. Vzhľadom na uzávierky jednotlivých čísel Poľovníctva a rybárstva, vďaka ktorým stále žijeme najmenej mesiac popredu, to pre nás v redakcii znamená pripraviť sa nielen na koncoročné čísla časopisu, ale zamyslieť sa aj nad obsahovou náplňou nasledujúceho ročníka. A pre vás, vážení skalní čitatelia, zas nadišiel čas zabezpečiť si prostredníctvom predplatného bezproblémový odber nášho a veríme, že aj vášho časopisu v budúcom roku. Preto vás rovnako ako v predchádzajúcich rokoch informujeme už teraz o podmienkach predplatného časopisu Poľovníctvo a rybárstvo na rok 2007.
Predovšetkým chceme zdôrazniť, že cena časopisu sa v roku 2007 nemení!

 
 


Ako zlepšiť manažment jelenej zveri

PAVEL HELL, Stredoeurópsky inštitút ekológie zveri, Wien, Brno, Nitra, JAROSLAV SLAMEČKA, Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu, Nitra, PETER KAŠTIER, Národné lesnícke centrum, Zvolen, JOZEF GAŠPARÍK, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra
 
 

 
Početnosť jelenej zveri u nás kulminovala na prelome 80. a 90. rokov minulého storočia, keď bol oficiálne hlásený úlovok 19 315 až 21 793 ks. Tomu zodpovedal JKS asi 60 tis. jedincov, hoci oficiálne sa vykazovalo asi o polovicu menej. Po „nežnej revolúcii“ úlovok hlboko poklesol, čo zapríčinil najmä veľmi rozšírený ilegálny lov.

O zoogeografických rasách jeleňa lesného

RNDr. ĽUBOMÍR BRTEK, Csc.
 

 
Areál jeleňa lesného sa rozprestiera na veľkých plochách kontinentov Európy, Ázie, Severnej Ameriky a zaberá aj pohorie Atlas v severozápadnej Afrike.
Malé areály zvierat majú spravidla vo všetkých svojich častiach rovnaké podnebie a teda vcelku aj rovnaké životné podmienky. Vo veľkých areáloch zvierat, a to je aj prípad areálu jeleňa, to neplatí. V jeho obrovskom areáli sa nachádzajú rôzne pásma podnebia, rôznorodé rastlinné spoločenstvá a celý rad ďalších činiteľov, ktorým sa museli zvieratá prispôsobovať hmotnosťou, telesnými znakmi a niekedy aj zmenami správania.
K selektívnemu odstrelu jelenej zveri

Ing. MATÚŠ RAJSKÝ, Stredoeurópsky inštitút ekológie zveri Wien, Brno, Nitra, PaedDr. IMRICH ŠUBA, Slovenský poľovnícky zväz - Ústredie Bratislava, Doc. MVDr. DUŠAN RAJSKÝ, PhD., Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda
 

Prečo podlieha odstrel samcov parohatej a rohatej zveri (v zmysle platných legislatívnych nariadení) kritériám chovnosti? Odpoveď na túto otázku je v poľovníckej praxi na prvý pohľad známa a odznela by približne v tejto formulácii: „Cieľom uvedených opatrení je dosiahnuť zlepšenie kvality populácií zveri, samozrejme za predpokladu primeranej početnosti a vhodnej sociálnej štruktúry zabezpečujúcej jej racionálne obhospodarovanie“. Treba si však uvedomiť, že pri výbere (love) je v prvom rade dôležité do ktorej časti populácie zasahujeme a akým spôsobom. Pozrime sa preto bližšie z pohľadu praxe na podstatu selektívneho odstrelu, čiže zásahu, ktorého prostredníctvom by sme chceli v budúcnosti dosiahnuť určité ciele.
 
 
 Na predplatiteľov opäť čakajú pekné ceny

Ako sme vás, vážení čitatelia, už informovali na 3. strane nášho časopisu, pre tých, ktorí si Poľovníctvo a rybárstvo na rok 2007 predplatia na adrese redakcie (PaRPRESS, s. r. o., Koceľova 17, 821 08 Bratislava 2) do 31. decembra tohto roku, sme pripravili predplatiteľskú súťaž o hodnotné ceny za takmer 250 tisíc korún, ktoré venujú naši sponzori a vydavateľstvo PaRPRESS, s. r. o.

 
 


Srnec z predplatiteľskej súťaže PaR
 
 
 

Jednou z hlavných cien minuloročnej predplatiteľskej súťaže časopisu Poľovníctvo a rybárstvo bola povolenka na odstrel srnca v režijných poľovných revíroch Lesov SR, š. p. Šťastný výherca pán Ľubomír Straka z Prešova dostal príležitosť uloviť srnca v revíri Slánske vrchy 4, ktorý obhospodarujú Lesy SR, odštepný závod Prešov, lesná správa Kokošovce.

Ing. JÁN HEČLO, regionálny redaktor Poľovníckej informačnej databázy


 
 
 

Pozorovacie ďalekohľady - ich použitie a vlastnosti

PaedDr. IMRICH ŠUBA
 
 
 
 
Na stránkach odborných časopisov sa objavuje množstvo informácií o poľovníckej výzbroji, kým menšia pozornosť sa zvyčajne venuje poľovníckemu výstroju, ktorý tvorí výzbroji akýsi „servis“. Bez neho si však úspešnú poľovačku prakticky nemožno predstaviť.

 
 
  
 
Súdny deň
 
Keď sme boli malé deti, stará mama si nás posadila na kolená a začala rozprávať o súdnom dni. Vždy začala asi takto: „Nevieme dňa ani hodiny, kedy príde. Raz príde. Nebo a zem sa budú chvieť a triasť. Zvieratá budú ryčať. Domy sa budú rozsypávať, ľudia budú zomierať, hroby sa budú otvárať, màtvi z nich budú vychádzať a na oblohe budú krúžiť anjeli trúbiaci na trúbkach“, atď. Náznaky takéhoto dňa zažili poľovníci z Ondrášovej v máji tohto roku v Polereckej doline. Čo sa stalo?Výbor PZ Ondrášová

 
 
 

Škola s najbohatšími tradíciami

Rozvoj baníctva v Štiavnických vrchoch v osemnástom storočí priniesol veľký rozmach a budovanie mesta Banská Štiavnica, ktoré sa v tom čase stalo strediskom baníctva a jeho pokroku nielen v Rakúsko-Uhorsku, ale v celej Európe, ba možno povedať, že i na svete. Medzníkom sa stal rok 1762, keď na schôdzi osobitnej komisie dňa 1. októbra uznali všeobecné požiadavky na výučbu baníckych odborníkov. Ako najvhodnejšie miesto vybrali banské mesto Štiavnica v Horných Uhrách. Na základe toho Mária Terézia vydala 13. decembra 1762 rozhodnutie o vzniku Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici.
Ing. IGOR KOŠECKÝ

 
 
 

Zo znaleckého denníka - Dávne tajomstvá zvernice

Tieto kruté príbehy sa odohrali v jednej z početných zverníc, ktoré boli na našom území ešte v prvej polovici minulého storočia. Patrila do grófskeho panstva, ktorého majiteľ bol poľovníctvu oddaný veľký milovník prírody. Chovu poľovnej zveri venoval všetko svoje úsilie a veľa materiálnych a finančných prostriedkov. Vysoké silné oplotenie, ktorého zvyšky sa zachovali až doteraz, ohraničovalo grófov prísne strážený poľovnícky raj.
ZALKO

 
 


Ako si správne vybrať brokovnicu

Na trhu je k dispozícii viacero brokovníc - od lacných a najlacnejších až po cenovo veľmi náročné. Záujemca o zbraň preto občas prežíva doslova „trýzeň voľby“: chce kúpiť dobrú zbraň a pritom neminúť zbytočne peniaze.
 
 
 


Všetko je v ľuďoch
 

 
Pytliactvo je na Slovensku, žiaľ, stále aktuálne. O niektorých problémoch súvisiacich s postihom trestného činu pytliactva sme sa po¬zhovárali s naším stálym spolupracovníkom, prokurátorom Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky JUDr. Ladislavom Hannikerom.


 
 

Umelecká výzdoba historických loveckých zbraní

ŠTEFAN ADAČA
  
 
 
 
Aj pažby ručných strelných palných zbraní prešli zaujímavým vývojom, ktorý sa najviac týkal ich tvaru. Na prvé ručné strelné palné zbrane - píšťaly sa pripevňovali jednoduché pažby v tvare ratiska podobného tomu, aké bolo možné vidieť na kopiách, halapartniach alebo partizánach. Ratisko bolo vložené do tuľajky nachádzajúcej sa na druhom konci hlavne a bolo s ňou ešte spojené priečne zatlčeným klincom. Pri streľbe z píšťaly mal strelec dolnú časť pažby položenú pod pazuchou a v hornej časti ju držal rukou namierenú na cieľ. V druhej ruke držal „tleják“, ktorý prikladal na panvičku s čiernym strelným prachom.

 
 


Pachová stopa

DUŠAN SLIVKA

Pachová stopa je komplexom pachov, Tvoria ju individuálne pachy zvieraťa, ktorých zložením je pot, kožný maz, odumreté čiastočky kože a srsti, individuálne pachy ratíc a pachových žliaz, rôzne pachy z telesných výlučkov a výlučkov pohlavných žliaz, rozličné pachy zachytené na tele zvieraťa z posledného ležoviska a pod.
 
 
 

Stav a perspektívy

JAROSLAV SLAMEČKA, PAVEL HELL, RASTISLAV JURČÍK, JOZEF GAŠPARÍK, MATÚŠ RAJSKÝ, TOMÁŠ HONZA

Ubehlo dvadsať rokov od vzniku poľovníckeho pracoviska na Výskumnom ústave živočíšnej výroby v Nitre, ktorý teraz splynul do Slovenského centra poľnohospodárskeho výskumu. Počas celého tohto obdobia sa ťažisko prác zameriavalo na výskum zajaca. O mnohých výsledkoch sme čitateľov každoročne informovali, niektoré dôležité však ešte stále čakajú na zverejnenie.

 
 

Blíži sa čas jelenej ruje

JOZEF FERENEC
 
Kalendár hovorí o blížiacej sa jeseni a slnkom prehriate dni sa striedajú s chladnými nocami. Za rána sa po dolinách plazia sivasté hmly. V životnom cykle jelenej zveri sa však začína naj¬krajšie a najzaujímavejšie obdobie - ruja. Obdobie plné napätia, dramatickosti, obdobie rozhodovania o budúcnosti čriedy. Najskôr prichádzajú do ruje mladšie jelenice. Výlučkami žliaz nechávajú v stopách alebo na vegetácii pachové podpisy svojej rujnosti, ktoré sú signálom pre jelene.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Šťastie
 
Roman ZUPKO
 

 
Ako hovorí staré príslovie, šťastie je len muška zlatá. V prípade rybárov ide predovšetkým o ulovenie množstva rýb. A pokiaľ možno čo najväčších. Sú však prípady, keď možno o šťastí hovoriť aj v iných súvislostiach. 
 

Zoznámte sa: učiteľ rybolovu - Učenie bez mučenia
 

 
Taká škola by sa nám páčila: namiesto triedy - breh jazera, rieky alebo mora, namiesto školských pomôcok - prút a navijak. Vyučovací predmet - technika rybolovu. A láskavým pedagógom je sympatický štyridsiatnik Holger Ruoss, jeden z nemnohých učiteľov rybolovu v Nemecku. Špecializovaný nemecký časopis Der Raubfisch sa s ním o jeho nezvyčajnom povolaní, ktoré je zároveň učiteľovou celoživotnou vášňou, pozhováral. Z rozhovoru, ktorý môže byť pre niektorého z našich zdatných a podnikavých rybárov podnetnou inšpiráciou, sme vybrali najzaujímavejšie otázky a odpovede. 
 
 
 


Laborec pri Medzilaborciach

Ing. STANISLAV GÉCI
 
 

 
Rieka Laborec je 135 km dlhý pravostranný prítok Latorice. Pramení v Nízkych Beskydách vo výške okolo 730 m n. m. Väčšie ľavostranné prítoky sú Udava a Cirocha, v dolnom úseku rieka Uh. Tok je rozdelený na päť rybárskych revírov, ktoré obhospodarujú štyri rybárske organizácie. Kaprový revír Laborec č. 4 a pstruhový revír Laborec č. 5 obhospodaruje Miestna organizácia SRZ v Medzilaborciach.
 
 
 


Oznámenie o zákaze plavby vodných skútrov a plavidiel

Z dôvodu potreby riešiť aktuálny problém, ktorým je neustále sa rozrastajúca plavba rôznych plavidiel najmä skútrov a motorových člnov na vodných nádržiach a štrkoviskách a v súvislosti s následným stretom záujmov s výkonom rybárskeho práva, Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina z vlastnej iniciatívy pred 18 mesiacmi podal na Krajský úrad v Trenčíne podnet na riešenie tohto pretrvávajúceho problému s následným vydaním zákazu používať motorové plavidlá na vodných plochách, ktoré sú súčasne rybárskymi revírmi.
 
 
 
 


VN Ľuboreč
Ing. PETER BELEŠ
 
 
 

Vodná nádrž sa nachádza v južnej časti Lučeneckého okresu po ľavej strane hneď vedľa hlavnej cesty smerom na Veľký Krtíš medzi obcami Ľuboreč a Závada. Nádrž vybudovali na vodnom toku Ľuboreč, podľa ktorého dostala pomenovanie. Jej prioritným účelom je zavlažovanie, protipovodňová ochrana a rekreačné využitie vrátane rybolovu. Nádrž tvorí kaprový rybársky revír č. 3-5360-1-1 VN Ľuboreč s plochou 65,5 ha a nasledujúcim popisom: vodná plocha nádrže medzi obcami Ľuboreč a Závada. Revír obhospodaruje MsO SRZ Lučenec, ktorá sa zodpovedne stará o zverenú vodu a patrí medzi jej najatraktívnejšie rybárske revíry. Správcom vodnej nádrže je Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Banská Štiavnica, Odštepný závod Banská Bystrica.
Čo by sme mali vedieť
 
 
 
 
 
 
V tomto článku by sme vám radi objasnili technológiu výroby a použitie rybárskych vlascov. Veríme, že spomínané informácie vám pomôžu rozšíriť obzor a budú aj prínosom pri vhodnom výbere vlasca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rybačka v argentínskej Mezopotámii

RNDr. JOZEF MÁJSKY
 

Musím sa priznať, že pred odletom do Argentíny som ani netušil, že aj v Južnej Amerike majú Mezopotámiu. Entre Ríos, čiže argentínske medziriečie, je rozsiahla oblasť rozprestierajúca sa medzi dolnými úsekmi riek Rio Paraná a Rio Uruguay. Okrem týchto veľtokov je tu aj množstvo bočných, màtvych a slepých ramien, lagún a močiarov. Takmer nedozerná spleť zakalených, lenivo tečúcich a stojatých vôd spolu s príjemnou subtropickou klímou umožnili vznik rybárskeho raja, ktorý priťahuje veľké množstvo tunajších rybárov. 
 
 

Memoriál Mareka Ohradzanského
 
 

 
V prvú prázdninovú sobotu sa na rieke Laborec v Strážskom uskutočnil VII. ročník memoriálu Mareka Ohradzanského v love rýb udicou. Aj keď trať a podmienky boli na výbornej úrovni, organizátori nemohli ovplyvniť počasie. Nočný dážď odradil veľa súťažiacich hlavne z miest, kde aj v sobotu ráno padal vytrvalý dážď.

 
 
 
 
 


Partneri

Kto je online?

Práve tu je 415 návštevníkov a žiadni členovia on-line