Lesy  Slovenskej  republiky,
š.p. 
          BANSKÁ   BYSTRICA
 
 
 
CENNÍK PRE LOV ZVERI V POĽOVNÍCKEJ SEZÓNE 2009/2010
 
VŠEOBECNÉ PODMIENKY
 
Vážení priatelia poľovníci,
 
 
    teší nás Váš záujem o lov zveri v poľovných revíroch Lesov SR, š. p., Banská Bystrica. Naša firma zabezpečuje výkon práva poľovníctva na ploche vyše pol milióna hektárov a poľovné revíry Lesov SR sú situované takmer vo všetkých horstvách Západných Karpát na Slovensku: od Záhoria na západe až po Východné Karpaty a od Palárikova na juhu až po Oravu na severe Slovenska. To všetko zaručuje našim poľovníckym hosťom veľké možnosti výberu  poľovačiek a hodnotu poľovníckych zážitkov.
    V našich revíroch Vám vieme pripraviť a zabezpečiť poľovnícke vyžitie počas celej poľovníckej sezóny, ktorá sa na jar začína už tradične ťahom slúk, prípadne pozorovaním vzácneho tetrova hlucháňa počas toku v horských revíroch. Ozajstný lov sa však začína 16. mája poľovačkou na srnca. Počas letných dovoleniek je okrem srnca možný aj lov diviačej zveri, ktorý má osobitné čaro najmä za mesačných nocí. S prvými septembrovými dňami sa aj v dolinách slovenských Karpát začína neopakovateľné divadlo jelenej ruje. To už sa poľovnícka sezóna rozbieha na plno a po jelenej ruji nasleduje danielia ruja počas ktorej sú v niektorých našich revíroch možné aj úlovky vyše 200 bodových danielov. V r. 2006 najsilnejší ulovený daniel z odštepného závodu Kriváň mal trofej s hmotnosťou 4,5 kg a bodovú hodnotu cca 215 bodov CIC. November je hlavnou sezónou lovu muflónov. Lesy SR sa môžu pochváliť aj kvalitnými trofejami muflónov, z ktorých najsilnejší muflón sa ulovil na odštepnom závode v Palárikove a dosiahol hodnotu 239,65 b. CIC. V jeseni sú veľmi atraktívne poľovačky na medveďa v horských revíroch stredného Slovenska. Mnohí poľovníci si obľúbili spoločné poľovačky na diviačiu zver, kde nie je vzácnosťou ani úlovok silného kanca. Pri poľovačke na bažanty Vám pripravíme zaujímavý lov pruhovkou (bušírovaním), ale aj nadhánky v bažantniciach s početným výradom. Na základe Vašich požiadaviek sme do ponuky zaradili lov vlka. Okrem už spomínaných druhov zveri môžete v revíroch Lesov SR poľovať aj na jariabka, jazveca, bažanta kráľovského, divú morku, líšku a zajaca.
     Lesy SR Vám pri poľovačkách zabezpečia i ubytovanie a to od poľovníckych zámočkov až po poľovnícke chaty a zruby hlboko v horách. Všetko záleží len od Vašich predstáv a požiadaviek.   
          V našom cenníku nájdete aj paušálnu ponuku lovu najžiadanejších druhov zveri. V jednej paušálnej cene sú tak zahrnuté všetky bežné náklady spojené s lovom vrátane odstrelovej ceny požadovaného druhu zveri.          

Veríme, že si z našej ponuky vyberiete a tešíme sa na spoločné stretnutia v revíroch Lesov SR.
 
 

                                                                                              Lovu zdar !
 
 

Podrobnejšie informácie o poľovníctve, prírode, poľovníckych chatách a o možnostiach lovu zveri v poľovných revíroch Lesov Slovenskej republiky nájdete na našej internetovej adrese:                              


  


Všeobecné  podmienky a ceny
platné od 1.3.2009 do 28.2.2010


Zmena cien vyhradená

Ceny v Sk sú uvedené informatívne - konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk

A. Pri využití individuálnych cien (odstrelových poplatkov)

1. Záujemcovia o lov zveri si podajú objednávku (formulár v prílohe tohto cenníka)  na Lesoch SR š.p., generálne riaditeľstvo Banská Bystrica, prípadne na príslušnom odštepnom závode (OZ) Lesov SR, š.p.

2. OZ potvrdí akceptovanie žiadosti poľovníckeho hosťa zaslaním pozvánky na poľovačku, ktorá je zároveň dokladom na preukázanie poľovníckeho účelu cesty pri prevoze zbraní na územie Slovenskej republiky pre držiteľov európskeho zbrojného pasu z krajín EU.
 3. Po obdržaní pozvánky na poľovačku sa hosť prihlási na príslušnom OZ uvedenom  na  pozvánke,  za  účelom  dohodnutia  podmienok a organizačného zabezpečenia poľovačky. V dohodnutom termíne sa hosť dostaví na OZ, kde predloží pozvánku na poľovačku, poľovný lístok a zbrojný  preukaz. Riaditeľ OZ, alebo ním poverený  pracovník vydá povolenku na poľovačku, určí  poľovný revír a poľovníckeho sprievodcu.

4. Slovenský poľovný lístok a zákonné poistenie pre zahraničných poľovníkov vybaví OZ. Poplatky za poľovný lístok a poistenie:

Týždenný poľovný lístok a poistenie         38,00 €    (1 145 Sk)
Mesačný poľovný lístok a poistenie         70,00 €   
(2 109 Sk)
Ročný poľovný lístok a poistenie            280,00 €  
(8 435 Sk)

5. Denný (organizačný) poplatok vo výške 25,00 € (753 Sk) sa účtuje každému  poľovníckemu hosťovi za každý deň individuálnej poľovačky. V poplatku je zahrnutý poľovný doprovod a ďalšie organizačné náklady. Pri  spoločných poľovačkách na bažanty  a diviaky sú denné poplatky  v inej výške a sú uvedené v cenníku pri konkrétnom druhu zveri.
6. OZ môže pri objednávaní poľovníckej akcie požadovať od objednávateľa zálohovú platbu.
7. Vyvarenie a vybielenie trofeje je zahrnuté v odstrelovom poplatku.
8. Poskytovanie stravovania a ubytovania si poľovníci dohodnú s príslušným OZ. Poplatky za stravovanie, ubytovanie prípadne za ďalšie služby budú účtované podľa platných  cenníkov jednotlivých odštepných závodov Lesov SR, š.p.
9.  Za použitie dopravných prostriedkov počas poľovačiek sa budú účtovať nasledovné sadzby za km: autobus 1,00 €/km (30 Sk/km), terénne auto 0,50 €/km (15 Sk), osobné auto 0,50 €/km (15 Sk/km), koč 100 €/deň (3 126 Sk/deň). Počas spoločných poľovačiek na diviačiu zver a bažanty je cena za dopravu terénnym autom už zahrnutá v dennom organizačnom poplatku a neúčtuje sa osobitne.
 
B. Pri využití paušálnych cien

1. Platbu vo výške paušálnej ceny uhradí poľovnícky hosť vopred na účet OZ, najneskôr v hotovosti v deň začiatku poľovníckej akcie.
2. V paušálnej cene zahrnuté ubytovanie hosťa zabezpečí OZ v zariadení s elektrinou, sprchou a teplou vodou, pokiaľ sa vopred nedohodnú iné podmienky.
3. V paušálnej cene zahrnuté stravovanie je celodenné. V prípade že OZ nemôže zabezpečiť poľovnému hosťovi stravovanie uvedené v paušálnej ponuke, paušálna cena sa zníži o 15,00 € (452 Sk) za každý deň pobytu v revíri.    
4. V prípade, že na základe žiadosti poľovníckeho hosťa bude ulovená trofejová zver s parametrom trofeje prevyšujúcim limit uvedený v paušálnej cene, poľovnícky hosť doplatí rozdiel podľa individuálnych cien (odstrelového poplatku) uvedených v tomto cenníku.
5. Pri ulovení trofejovej zveri s parametrom trofeje nižším, ako je rozpätie dohodnuté v paušálnej cene, OZ vráti hosťovi čiastku, ako pri neulovení požadovanej trofejovej zveri. Následne poľovnícky hosť zaplatí skutočnú hodnotu trofeje podľa individuálnych cien (odstrelového poplatku) uvedených v tomto cenníku.
6. Pri postrelení zveri sa z čiastky vrátenej v prípade neulovenia požadovanej zveri odpočíta poplatok za postrelenie zveri uvedený pri individuálnych cenách tohto cenníka.
7. Pri ulovení ďalšieho kusa trofejovej zveri počas pobytu hosťa bude účtovaná cena tejto ďalšej trofeje podľa individuálnych cien (odstrelového poplatku) uvedených v tomto cenníku.
8. Po ulovení trofejovej zveri v rámci paušálnej ponuky bude poľovníkovi počas pobytu poskytnutá 20 % zľava z individuálneho odstrelového poplatku podľa tohto cenníka na lov diviačej zveri v kategórii diviača, lanštiak a ostatnej raticovej zveri v kategórii samíc, mláďat a samcov v I. vekovej triede.
9. Pri  ukončení pobytu na žiadosť poľovníckeho hosťa skôr, ako je počet dní dohodnutých v paušálnej  cene, nebude poľovníckemu hosťovi vrátená  alikvotná čiastka  z paušálnej ceny. To sa však nevzťahuje na vrátenie čiastky v prípade neulovenej  požadovanej zveri, ktorá je osobitne uvedená pri paušálnej cene.
10. V paušálnej ceny nie je zahrnutý poľovný lístok a poistenie pre zahraničných poľovníkov, ktoré zahraniční hostia platia osobitne vo výške 38,00 € (1 145 Sk)  (za týždenný PL).

C. Spoločné podmienky


1.    Za ulovenie alebo postrelenie  zveri, ktorej lov nebol sprievodcom povolený, bude účtovaná 100% prirážka z poplatku za lov.
2.    Poľovačka sa predčasne ukončí v prípade, ak poľovnícky hosť odmietne vystreliť na objednaný druh zveri.
3.    Poplatok za postrelenie sa účtuje v prípade, ak sa na nástrele nájde farba postrelenej zveri a OZ zabezpečí jej dohľadávanie  poľovne upotrebiteľným psom. V prípade dohľadania postrelenej zveri po odchode poľovníckeho hosťa, bude trofej ohodnotená (vážením príp. meraním) a po uhradení rozdielu medzi poplatkom  za  postrelenie a za lov bude lovcovi trofej vydaná.
4.     Po ukončení poľovníckej akcie poverený pracovník OZ vyhotoví zápis o love, ktorý slúži ako podklad pre zúčtovanie akcie. Zápis o love podpisuje  aj  poľovnícky  hosť.  Na  základe  zápisu  o  love poverený   pracovník  OZ  vykoná  zúčtovanie  poľovnej akcie.  
5.    Hodnotenie  (váženie príp. meranie) trofeje bude vykonané za  prítomnosti poľovníckeho hosťa v čerstvom stave do 24 hodín po jej vyvarení. Prípadné reklamácie musia byť uplatnené pri vystavení zápisu o love. Len reklamácie uvedené v zápise o love môžu byť ďalej riešené. Riešenie reklamácií zabezpečí riaditeľ OZ, alebo ním poverená osoba.
6.    Pri love trofejovej zveri bude hosťovi vydaná trofej až po uhradení zúčtovanej ceny poľovníckej akcie.
7.    Pri spoločných poľovačkách a prípadne aj pri poľovačkách na viac druhov zveri je možné prostredníctvom OZ písomne dohodnúť paušálnu cenu, alebo poskytnúť logistickú zľavu za limitovaný objem lovu až o 10 %.
8.    Pri spoločnej poľovačke na bažanty a diviaky bude počet ulovenej zveri záväzne odsúhlasený s určenými zamestnancami OZ na každom stanovišti osobitne.
9.    Všetky ceny v tomto cenníku sú uvedené vrátane DPH.
10.    Porovnanie bodov CIC s hmotnosťou /dåžkou/ je len orientačné.
11.    Na požiadanie OZ musí hosť  predložiť trofej na chovateľskú prehliadku.
12.    Cena odpredanej diviny sa bude účtovať podľa osobitného cenníka, okrem malej zveri (bažant, kačica, morka, zajac, sluka, jariabok) pri ktorých je divina súčasťou odstrelového poplatku.  
13.    Záväzne objednaná a potvrdená poľovačka môže byť odrieknutá najneskôr 14 dní pred dohodnutým  termínom poľovníckej  akcie. Keď  sa zrušenie  akcie uskutoční  v kratšom čase, bude  sa účtovať stornopoplatok.


 
Ubytovacie zariadenia a turistika

Lesy SR, š.p., Banská Bystrica
, poskytujú možnosť ubytovania vo viac ako 600 zariadeniach rôzneho typu a rôznej kategórie, a  to od poľovníckych zámočkov a kaštieľov  ponúkajúcich najvyššiu úroveň ubytovania a stravovania, cez chaty so štandardným vybavením vrátane elektriny a teplej vody až po jednoduché zrubové chatky, bez elektriny a s vodou v studničke, zato však v čarokrásnej prírode Slovenska od nížin  až po vysokohorské polohy.

Prehľad ubytovacích objektov, ich podrobnejšia charakteristika a cenník je na internetovej stránke: www.lesy.sk (turizmus). Podrobnejšie informácie Vám poskytneme aj na tel. čísle 048/4125494 alebo na e-mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Ubytovanie poľovníckych hostí bude zabezpečené podľa možnosti v ubytovacom objekte Lesov SR, š.p., Banská Bystrica, priamo v poľovnom revíri, príp. v jeho blízkom okolí. Ubytovanie je rezervované zároveň s objednávkou poľovníckej akcie.

Rezervovanie ubytovania v objektoch Lesov SR pre turistov a ostatných záujemcov je možné priamo na internetovej adrese: www.lesy.sk (turizmus), alebo na konkrétnom odštepnom závode.
 
 
 
Kontaktný adresár

POĽOVNICKA  INFORMAČNÁ  DATABÁZA     - www.polovnictvo.com
Tel.:  0905 693443    E-mal: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 
 
LESY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, š. p.
Generálne riaditeľstvo     Tel.:  048/43 44 135   E-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Námestie SNP 8                     048/43 44 136                Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
975 66 Banská Bystrica  Fax.: 048/43 44 191
 
 
 
 
 
 

PRIHLASOVACÍ  FORMULÁR
na poplatkový lov zveri 
 
   
Lov pri uplatnení individuálnych cien*:
 
Druh zveri:..........................................................
 
Kvalita trofeje (Počet kusov):.............................
Zabezpečenie ubytovania:      áno*           nie*
Zabezpečenie stravovania:     áno*           nie*

Lov pri uplatnení paušálnych cien*: 
Paušálna ponuka:................................................
Požadovaný parameter trofeje (rozpätie):
 
.............................................................................
Odštepný závod (poľovný revír):..........................
 
............................................................................. 
Termín:..........................................................….....
Meno:.............................................................…....
Adresa:..........................................................…....
Telefón:............................................
Fax:.......................……………………………
e-mail: ………………………………………….....
 
Číslo poľovného lístka: .........................................
 
Číslo zbrojného preukazu: ...................................
Nepoľujúce osoby: ...............................................
 
............................................................................. 
 
Ďalšie požiadavky:……...........................................
 
..............................................................................
 
.............................................................................. 
 
Poplatkový lov zveri pri využití individuálnej,
alebo paušálnej ponuky sa riadi podľa
podmienok a cien uvedených v platnom cenníku
Lesov SR, š.p. B. Bystrica.
 
 
....................................           .................................
          Dátum                              Podpis žiadateľa 
*nehodiace sa podčiarknuť 
 
 
 

 
 
 

 
 

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 441 návštevníkov a žiadni členovia on-line