Na základe posledných - nie veľmi šťastných a   nevyvážených reportáží, zasielame  informáciu  o  základných princípoch  a podmienkach, za akých môže poľovník usmrcovať túlavé psy a mačky a aký postih mu hrozí za porušenie týchto podmienok a stanovisko k uvedený útokom na poľovníctvo a aké podmienky musí spåňať majiteľ psa a mačky. Taktiež sme vytvorili „ horúcu linku na zabránenie podobných prípadov alebo ich následné lepšie dosledovanie
 
 

Podľa § 29 ods. 1 písm. f) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve je poľovná stráž oprávnená usmrtiť v poľovnom revíri psa vo vzdialenosti väčšej ako 200 metrov od najbližšie obývaného domu, alebo psa, ktorý hľadá alebo prenasleduje zver, alebo sa k nej plazí; to sa nevzťahuje na poľovníckeho psa.
    Podľa § 29 ods. 1 písm. g) je poľovná stráž oprávnená usmrtiť mačku domácu potulujúcu sa v poľovnom revíri vo vzdialenosti väčšej ako 200 od najbližšie obývaného domu alebo ak ju vo vzdialenosti menšej ako 200 m pristihne pri prenasledovaní alebo usmrcovaní zveri.
Podľa ods. 2 tieto oprávnenia môže užívateľ poľovného revíru povolením na lov zveri preniesť aj na iných držiteľov poľovných lístkov.
    Prvou zásadnou podmienkou pre usmrcovanie psov a mačiek je, že sa nachádzajú v poľovnom revíri. Poľovný revír na návrh vlastníkov poľovných pozemkov uznáva lesný úrad a môže byť vytvorený len z poľovných pozemkov. Súčasťou revíru nie sú nepoľovné plochy, ktoré zákon v § 2 písm. f) definuje ako zastavané územia obcí, zastavaný pozemok, cintorín, nádvorie a dvor, ihrisko, ohradená záhrada, ovocinárska a lesná škôlka, vinica, sad, park, pozemok slúžiaci na farmový chov zveri, železničná trať, diaľnica, cesta I., II. a III. triedy, ostatný oplotený pozemok, ak nie je zvernicou a iný pozemok podľa rozhodnutia Obvodného lesného úradu.
    Druhou podmienkou je, že pes je voľne bez dozoru vo vzdialenosti viac ako 200 m od najbližšie trvalo obývaného domu. Zo znenia tohto ustanovenia jasne vyplýva, že ochranné 200-metrové pásmo sa ráta len od najbližšie trvale obývaného domu, nevzťahuje sa však na chaty alebo hospodárske budovy. Psa môže usmrtiť vo vzdialenosti menšej ako 200 m od najbližšie trvalo obývaného domu, ale len v prípade, že ho pristihne, že hľadá, či prenasleduje zveri alebo sa  k nej plazí.
    Mačku tak isto môže poľovník usmrtiť len v revíri vo vzdialenosti viac ako 200 m od najbližšie trvalo obývaného domu, ak však ju pristihne pri prenasledovaní a usmrcovaní zveri, môže ju usmrtiť i v menšej vzdialenosti i v tomto ochrannom pásme.
    Ak poľovník usmrtí psa alebo mačku v rozpore s ustanovením § 29 ods. 1 písm. f), g) a spôsobená škoda je vyššia ako 265,- €, jeho konanie môže byť kvalifikované ako trestný čin poškodzovania cudzej veci podľa § 245 Trestného zákona.
    Ak člen poľovnej stráže usmrtí psa a mačku v rozpore s ustanovením § 29 zákona o poľovníctve, dopustí sa priestupku podľa § 76 ods. 1 písm. f) zákona o poľovníctve, za čo mu Obvodný lesný úrad podľa ods. 4 môže uložiť pokutu do 5.000,- € alebo zákaz činnosti na 1 rok. Členovia SPZ sú okrem toho stíhaní i kárnymi senátmi SPZ a za nelegálny odstrel psa alebo mačky im môže byť uložené vážne varovanie, pokuta do 66,- €, dočasné alebo trvalé vylúčenie z SPZ.
    Samozrejme, ak bol pes alebo mačka usmrtený v rozpore s § 29 ods. 1 písm. f), g) zákona o poľovníctve, poškodený si môže uplatniť nárok na náhradu škodu v občiansko-právnom konaní.
    Vlastníci psov a mačiek veľmi často zabúdajú na svoje povinnosti. Žiaľ, pristupujú k veci – „ toto sú moje práva a toto sú Vaše povinnosti “. Zabúdajú, alebo vôbec nevedia, že i oni majú určité povinnosti uložené zákonom.
    Podľa § 24 ods. 3 písm. a) zákona o poľovníctve sa v poľovnom revíri zakazuje plašiť zver akýmkoľvek spôsobom, okrem oprávnení na zabránenie vzniku škôd spôsobených zverou alebo škôd na zveri a povolených spôsobov lovu alebo bežného obhospodarovania poľovných pozemkov. Podľa písm. d) je v poľovnom revíri zakázaný pohyb psov bez osoby spôsobilej podľa § 4 ods. 1 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a podľa písm. e) je v poľovnom revíri zakázaný pohyb mačiek, okrem pohybu do vzdialenosti 200 m od najbližšie trvale obývaného domu. Podľa § 24 ods. 6 zákona o poľovníctve ak dôjde k usmrteniu voľne sa pohybujúcich psov a mačiek v poľovnom revíri, ich vlastník môže požadovať náhradu len vtedy, ak k ich usmrteniu nedošlo za podmienok stanovených v § 29 ods. 1 písm. f), g) zákona.
    Ak vlastník psa alebo mačky umožní ich voľný pohyb v revíri v rozpore s § 24 ods. 3 písm. a), d), e) zákona, dopustí sa priestupku podľa § 76 ods. 1 písm. c) zákona o poľovníctve, za čo mu môže Obvodný lesný úrad uložiť peňažitú pokutu od 30 do 3.000,- €.
    Ak spôsobí škodu na chránených živočíchoch, môže byť stíhaný i za priestupok na úseku ochrany prírody podľa § 92 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, príslušnými orgánmi ochrany prírody. Výška sankcie je odstupňovaná podľa stupňa ochrany príslušného územia a výšky spôsobenej škody.
    Ak mačka alebo pes spôsobí škodu na poľovnej zveri alebo chránených živočíchoch, je ju povinný uhradiť, pričom najmä škoda na chránených živočíchoch sa môže pohybovať v tisícoch eur. Podľa § 4 ods. 3 zákona č. 282/2002 Z. z. o chove psov za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva dohľad. Za psa i mačku zodpovedá majiteľ i podľa ustanovení Občianskeho zákonníka.
     Majitelia psov  často  nechajú voľne sa pohybovať pri neoplotených chatách, kde sa pes môže svojvoľne vzdialiť, pričom si neuvedomujú, že chata nie je trvale obývaný dom a nachádza sa v poľovnom revíri, a teda môže dôjsť k zástrelu psa. Pri prechádzkach prírodou psy nechajú voľne behať na vzdialenosť niekoľko desiatok až stoviek metrov, pričom vôbec nevidia, čo tieto psy robia. Psy sú v mnohých prípadoch nevycvičené, neposlúchajú ani svojho majiteľa, no napriek tomu ich nechajú (a to v rozpore s § 4 ods. 1 zákona č. 282/2002 o chove psov) ísť do prírody len s maloletými deťmi, ktoré nie sú fyzicky a psychicky spôsobilé ovládať psa. Najhoršie však je, že mnohí majitelia nechávajú psy voľne sa pohybovať prakticky po celý rok. Tieto spôsobujú značné škody nielen na domácom zvieratstve, ale i na poľovnej zveri a chránených živočíchoch.
    Žiaľ prevažná väčšina vlastníkov psov nepozná  svoje povinnosti, a preto pri zástrele psov automaticky bezdôvodne obviňujú poľovníkov. Takýto prípad bol pravdepodobne aj prípad z reportáže z 22.10.2011, kde tendenčne nastavená reportáž opäť neuviedla porušenie zákona zo strany majiteľa psa, ktorého sa tento majiteľ dopustil. Dokonca ako pracovník štátnej správy s veľkou pravdepodobnosťou i na základe jeho vyjadrenia porušil § 24 ods.3 písm a) a s určitosťou porušil  § 22 ods. 4 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve kde chráneného živočícha môže vypúšťať do prírody len po súhlase užívateľa poľovného revíru a obvodného lesného úradu. Je zarážajúce, že takéhoto protiprávneho konania sa dopustil práve majiteľ psa , ktorý je zároveň pracovníkom štátnej správy a následne vyvolal neobjektívnu reportáž. 

    Je prirodzené, že sú skupiny, ktoré chcú  chrániť len psy a mačky. Neakceptujú však fakt  o tom, že najmä túlavé alebo zabehnuté psy každoročne spôsobujú obrovské škody na poľovnej zveri a chránených živočíchoch najmä v dobe kladenia mláďat, hniezdenia a v dobe núdze, keď je vysoký sneh, zver prichádza k obciam a má sťaženú možnosť pohybu. Sú to každoročne tisíce kusov poľovnej zveri a chránených živočíchov, ktoré sú usmrcované psami a mačkami.
    Z tohto dôvodu sme dotknutí uvedenou tendenčnou reportážou, ktorá vyvolala neadekvátne  emotívne reakcie a to bez vedomosti základného právneho stavu. Nikto nás nemôže obviňovať, že nemáme radi psov a strieľať ich je pre nás potešením. Pri odstrele túlavých psov a mačiek len plníme úlohy pri ochrane zveri a chránených živočíchov, ktoré nám boli uložené zákonom. Zároveň vzývame médiá, ktoré takéto tendenčné reportáže uviedli aby sa riadili duchom mediálnej etiky, a aby reportáže v takýchto citlivých témach boli vyrovnané a pravdivé!
    Slovenská poľovnícka komora a jej členovia a členské organizácie riadia chov psov v 44 kynologických kluboch a poľovníci vlastnia viac ako 30 tisíc psov a ročne zorganizujú vyše 300 kynologických podujatí a výstav. Prirodzene v medziach zákona a etiky a v mene hesla, že naše práva siahajú potiaľ  pokiaľ nevstupujú do práv iných. Sme najväčšími kynológmi na Slovensku a chov psov je medzi našimi hlavnými úlohami,  vždy sme boli pripravení konať tak aby  sme so všetkými skupinami mali dobré vzťahy. Preto vyzývame všetkých, ktorí boli kampaňou oklamaní ale aj tých ktorí, vedia o prípadoch porušovania zákona z jednej alebo druhej strany, aby nám  svoje postrehy poslali na špeciálnu linku „ Pes a Mačka“ tel.: 02/57203323 alebo na e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., ktorú sme vytvorili ako prevenciu, ale aj ako pomoc na už uskutočnené prípady a ich analýzu a došetrenie. Vaše postrehy napomôžu  vysvetliť stranám mnohé nedorozumenia. Prípady, ktoré budú vykazovať znaky trestného činu  alebo priestupku postúpime príslušným orgánom a v spolupráci s nimi napomôžeme k odhaleniu a usvedčeniu protiprávnych konaní.

        S pozdravom

                                       PaedDr. Imrich Šuba, v. r.
                                          riaditeľ kancelárie SPK


Ďalšie informácie získate : 0903 434 523


Partneri

Kto je online?

Práve tu je 684 návštevníkov a žiadni členovia on-line