Naopak, nie všetkým z nás sa dostalo do pozornosti, že od vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie sa niečo zmenilo - každá členská krajina je povinná dodržiavať smernice a nariadenia EÚ. To znamená dodržiavať i článok 7 paragrafu 4 Smernice Rady č. 79/409/EEC o ochrane voľne žijúceho vtáctva, ktorá hovorí, že voľne žijúce vtáctvo sa nemôže loviť počas obdobia reprodukcie. Znamená to teda, že tradičný lov na sluku hôrnu na jar, v našich podmienkach 13. marec - 31. apríl, ako súčasť procesu ich reprodukcie by bol nelegálny? Zanikne nám možnosť jednej z najkrajších „poľovačiek“ - v úvodzovkách preto, že naozaj tento lov nechápeme len ako lov ale hlavne ako prvú príležitosť navštíviť náš poľovný revír a stretnúť posla jari? Slovenský poľovnícky zväz včasne inicioval riešenie tejto otázky a zasadil sa o to, aby všetci tí, ktorí vítajú možnosť sa uviesť do poľovníckej sezóny neprišli o tento jedinečný a neopakovateľný zážitok, ktorý poskytujú večerné vychádzky v jarnom období. Inicioval stretnutie krajín, v ktorých jarný lov sluky patrí tiež k tradičným spôsobom lovu. Lov sluky sa zakázal v Českej republike, Slovinsku (o tomto stretnutí sme už informovali v Poľovníctve a rybárstve v čísle 7/2004). Zúčastnené krajiny na tomto stretnutí sa zhodli, že jarný lov sluky v zúčastnených krajinách neohrozoval a neohrozuje populáciu sluky hôrnej. Oporu pre zachovanie lovu sluky sme hľadali v článku 9 §1 ods.c. Smernice - členským štátom môže byť udelená výnimka z tohto zákazu lovu počas reprodukčného obdobia niektorých druhov a za určitých podmienok, a to: ak neexistuje žiadne iné uspokojivé riešenie za prísne kontrolovaných podmienok na výberovom základe uvážlivým rozhodnutím určité druhy vtáctva v malých množstvách. veľmi dôležitým pre interpretáciu týchto podmienok je výrok súdneho dvora Európskeho spoločenstva zo 16.10.2003 navrhovaný Francúzskou štátnou radou.

Ak neexistuje žiadne uspokojivé riešenie
V našom prípade „uspokojivé riešenie“ znamená, že lov sluky počas jesene neumožňuje lov na výberovom základe, tzn. je vedecky dokázané, že na jarnom ťahu sa uloví 76%-97% samčekov, tzn. že je opodstatnené loviť sluku na jarnom ťahu a nie jesennom, kedy sa zabezpečí - nakoľko sluka je polygamná (jeden samček sa dokáže spáriť s viacerými samičkami) - zachovanie početnosti tohto druhu.

Za prísne kontrolovaných podmienok
Túto podmienku u nás zabezpečuje povolenie na poľovačku a následne hlásenie poľovných hospodárov o ulovenom množstve.

V malých množstvách
Na Slovensku sa uloví je ozaj malé percento z populácie sluky, podľa poľovníckej štatistiky v roku 2003 to bolo 2342 jedincov, čo je oproti odhadu početnosti v Európe (2 milióny jedincov) naozaj malé množstvo.

Na výberovom základe
To znamená, na udržanie populácie je žiadúce, aby sa lovili viac samčeky ako samice a práve jarný lov je v tomto opodstatnenejší ako jesenný.

Určité druhy vtáctva
Podmienka výnimky je jednoznačná, keďže sa jedná o druh sluka hôrna (Scolpax rusticola).

Čo z toho všetkého vyplýva?
Argumenty komisie môžu byť aplikované na tradíciu poľovníctva ako uznanie jedinečnej spoločensko-kultúrnej hodnoty, tzn. že zákaz takýchto tradičných aktivít nie je nevyhnutný. Za podmienok, že tieto tradičné spôsoby lovu musia byť vhodne regulované, aby boli splnené všetky podmienky článku 9 § 4 (malé množstvá, prísna kontrola atď.)

Ďalšie podmienky administratívneho charakteru musia byť splnené podľa článku 9 § 2 Smernice, a to:
1. druh, ktorý je predmetom udelenia výnimky - v našom prípade sluka hôrna. -
2. schválené prostriedky na lov a spôsoby lovu - v našom prípade lov brokovou zbraňou na večernom ťahu
3. okolnosti času a miesta - v našom prípade poľovanie poľovníka s udelením povolenky na poľovačku na prelietajúcu sluku počas skorej jari s vymedzením doby lovu kde je poľovanie povolené, čiže v poľovnom revíri.
4. Orgán, ktorý je splnomocnený na prehlásenie, že boli dodržané podmienky, prostriedky a spôsoby, v našom prípade MP SR, vykonáva kontroly - v našom prípade orgány štátnej správy MP SR.

Slovensko musí tiež každoročne zasielať správu Komisii o výnimkách.
Keďže členský štát nie je zaviazaný žiadať o výnimku vopred, MP SR môže udeliť výnimku na lov sluky hôrnej na jarnom ťahu.

Na základe všetkých týchto skutočností Slovenský poľovnícky zväz požiadal o udelenie výnimky MP SR , o povolenie výnimky článku 7 ods.4 Smernice Rady 79/409/EEC, t.j. o povolenie lovu sluky lesnej (Scolopax rusticola L.) počas jarného ťahu.

Neskromne môžeme vyhlásiť, že SPZ sa zasadil o to, aby poľovníci na Slovensku neprišli o možnosť vítania posla jari v našej krásnej prírode.
V ďalšom článku citujeme povolenie výnimky z jarného lovu sluky hôrnej vydanie MP SR dňa 4.3.2005 pod číslom - 4153/04-720/638


PaedDr. Imrich Šuba
výkonný riaditeľ K SPZ


Partneri

Kto je online?

Práve tu je 234 návštevníkov a žiadni členovia on-line