Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy poľovníctva v zmysle ust. § 38 ods.1 zák. č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení neskorších predpisov, v súlade s čl. 9 ods.1 písm. c) Smernice Rady 79/409/EHS z 2. apríla 1979 o ochrane voľne žijúcich vtákov, po prerokovaní so Slovenským poľovníckym zväzom, podľa ust. § 30 ods. 2 cit. zákona

u r č u j e

spôsob lovu sluky lesnej (Scolopax rusticola) v roku 2005 takto:

1.    Sluku lesnú možno loviť v uznaných poľovných revíroch, zverníkoch a samostatných bažantniciach (ďalej len v poľovných revíroch) v súlade s vyhláškou MPVž SSR č.172/1975 Zb. o ochrane a o čase, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri v čase do 16. marca do 30. apríla 2005.

2.    Lov možno vykonať brokovou zbraňou na rannom a večernom ťahu.

3.    Lov nie je možné vykonať zakázanými spôsobmi lovu, ktorú sú uvedené v § 30 ods. 1 zák. č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení neskorších predpisov a v § 4 vyhlášky MPVž SSR č. 172/1975 Zb. v znení neskorších predpisov, najmä vyháňaním slúk honcami a ich plašením psami.

4.    Lov môžu vykonať iba držitelia platných poľovných lístkov na základe platných povoleniek na poľovačku.

5.    Poľovník môže uloviť v tom istom poľovnom revíri iba 1 sluku lesnú.

6.    Ulovenie sluky poľovník bezodkladne zaznačí v povolenke na poľovačku a oznámi jej ulovenie poľovníckemu hospodárovi.

7.    Poľovnícki hospodári nahlásenia počet ulovených slúk podľa konkrétnych poľovných revírov príslušným obvodným lesným úradom do 15. mája 2005.

8.    Obvodné lesné úrady zašlú ministerstvu pôdohospodárstva SR, sekcii lesníckej, odboru štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva súhrnnú informáciu o počte ulovených slúk za všetky poľovné revíry vo svojej pôsobnosti do 30. mája 2005.

9.    Kontrolu lovu slúk a dodržiavania tohto postupu vykonajú poľovnícki hospodári, členovia poľovníckej stráže a zamestnanci obvodných lesných úradov a krajských lesných úradov priebežne, počas doby lovu.

10.    O úprave spôsobu lovu sluky lesnej v roku 2005 budú bezodkladne informovať vhodným spôsobom obvodné lesné úrady  všetkých užívateľov poľovných revírov vo svojej pôsobnosti a Slovenský poľovnícky zväz svoje nižšie organizačné zložky.Dr. Ing. Ján Ď u r s k ý, CSc.
generálny riaditeľ sekcie lesníckej


Partneri

Kto je online?

Práve tu je 276 návštevníkov a žiadni členovia on-line