MIESTO  POĽOVNÍCTVA
          V SPOLOČNOSTI,  POĽOVNÍCKA
        LEGISLATÍVA,  ETIKA  A  KULTÚRA


Vo štvrtok 10. apríla 2008 sa v Dome kultúry Družba v Leviciach už 13-ty krát otvoria dvere  Levických poľovníckych dní.
Toto podujatie sa za roky svojej existencie stalo významným medzinárodným stretnutím milovníkov prírody všetkých generácií,  poľovníkov a poľovníckych odborníkov strednej Európy. Podujatie je doplnené  bohatým sprievodným programom ktorého nosnou časťou je výstava „Príroda okolo nás“,  odborný seminár s aktuálnou témou: „MIESTO POĽOVNÍCTVA V SPOLOČNOSTI, POĽOVNÍCKA LEGISLATÍVA, ETIKA A KULTÚRA “  a 13. ročník Medzinárodný festival filmov s tematikou poľovníctvo a príroda  Hubertlov – Levice 2008.
Výstava potrvá do soboty 19. apríla 2008. Na seminári vystúpia poprední odborníci na problematiku poľovníctva vo svete, zo Slovenska, Českej republiky, Rakúska, Nemecka, Maďarska a Bulharska. Na seminári sa zúčastnia mnohí významní hostia i  zástupcovia CIC a FACE.

Program LPD 2008 :


04. - 05. 04. 2008
- kinosála KD Družba Medzinárodný filmový festival "Hubertlov - Levice 2008" - verejná projekcia filmov s tematikou poľovníctva a prírody a ich hodnotenie porotou.

10. 04. 2008
- Slávnostné otvorenie LPD 2008 a výstavy "Príroda okolo nás", vyhlásenie výsledkov filmového festivalu, detských súťaží, krst kníh.

10. - 11. 04. 2008 - Neverejné hodnotenie medailových trofejí medzináro-dnou komisiou CIC. Majitelia medajlových trofeí budú mať jedinečnú možnosť získať ohodnotenie komisiou CIC pre hodnotenie trofeí – kontaktujte ústredie SPZ, Œtefánikova 10, 811 05 Bratislava, tel.č.  02/524 98990, e-mail  spz@ poľovníctvo.sk.

11. 04. až 19.04. 2008 - estrádna sála KD Družba. Poľovnícko - ochranárska
výstava "Poľovníctvo a príroda", chovateľská prehliadka trofejí, výstava medailových trofejí, živočíchy a zver vodných, lesných a poľných biotopov, najlepšie filmy z festivalu a iné.

12. 04. 2008 - kinosála KD Družba. Odborný seminár „Miesto poľovníctva v spoločnosti, poľovnícka legislatíva, etika a kultúra“. Predaj poľovníckej literatúry, odevov, výstroja, vábničiek, keramiky, skla, videofilmov atď.


13. 04. 2008 - Workshop k pripravovanému návrhu zákona o poľovníctve

13. 04. 2008 - Levický hrad „Deti a poľovníci pod hradom“ – zábavno súťažné od-poludnie pre deti a dospelých.


Odborný seminár s medzinárodnou účasťou

MIESTO  POĽOVNÍCTVA  V  SPOLOČNOSTI,  POĽOVNÍCKA  LEGISLATÍVA,
ETIKA  A  KULTÚRA


ktorý sa uskutoční  dňa 12. apríla 2008   o 9.00 hod. v Dome kultúry Družba v Leviciach pod záštitou


PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
a

MINISTERKY PÔDOHOSPODÁRSTVA SR
Vložné je 500,- Sk

Zahrňuje : konferenčné materiály, prenájom miestnosti a techniky, tlmočenie, občerstvenie, obed

Vložné uhradiť na osobitný účet :
VÚB Levice
variabilný symbol   : 120408
konštantný symbol : 0308
číslo účtu:  144 9221254/0200

poukážkou alebo prevodným príkazom.

Záväznú prihlášku s potvrdením o zaplatení zašlite na
OkO SPZ Levice, Dopravná 14, 93403 Levice .
Tel.: 036 6312 259,  Mob.: 0905 159 365
                                  
do  31.3. 2008

Žiadame Vás o dodržanie termínu!  - Pozvánku vo formáte Adobe acrobat môžete stiahnuť TU (166 Kb)

 
 
8.00    Prezentácia účastníkov

9.00    Otvorenie a vystúpenie hostí
            MP SR. SPZ, primátor mesta Levice

9.30    Návrh zákona o poľovníctve
           
M. Ondrejčák, L. Dugovič

10.00  Miesto pľovníctva v spoločnosti, poľovnícka etika, morálka
            a disciplína na Slovensku
- P. Hell, J. Slamečka, J. Gašparík

10.20  Poľovnícka legislatíva so zreteľom na biodiverzitu ochranu prírody
            a etiku poľovníctva v štátoch EÚ
- D. Schramm, prezident CIC

10.50  Poľovníctvo ako európske kultúrne dedičstvo
            S. Schwenk, Technická univerzita Mníchov

11.20  Poľovnícka legislatíva, etika a kultúra v Bulharsku
            N. Ninov, predseda komisie CIC

11.40  Súčasná situácia poľovníckej kultúry a etiky v SR
            M. Číž

12.00  Prestávka

12.20  Súčasná situácia poľovníckej kultúry a etiky v  ČR
            J. Hromas

12.40  Poľovnícke tradície, zvyky a obyčaje v SR -  minulosť a súčasnosť
            P. Garaj, I. Šuba

13.20  Legislatívne základy úspechov poľovníctva v  MR,
            poľovnícka kultúra a etika
          
J. Pechtol, Maďarský poľovnícky ochranný spolok, predseda

13.50  Poľovnícka kultúra v revíroch Lesov SR - J. Minďáš, D. Rosenberger

14.10  Legislatíva  a  doterajšie  výsledky boja  s  pytliactvom
            na Slovensku
- L. Hanniker

14.30  Zvernice, zverofarmy a bažantnice z pohľadu etiky chovu a lovu
            J. Ciberej

14.50  Prikrmovanie voľne .žijúcej zveri z pohľadu poľovníckej etiky
            D. Rajský, M. Vodňanský, M. Rajský

15.10  Záver seminára

15.20  Obed


                                        

Záväzná prihláška na odborný seminár

MIESTO  POĽOVNÍCTVA  V  SPOLOČNOSTI,  POĽOVNÍCKA  LEGISLATÍVA,
ETIKA  A  KULTÚRA


ktorý sa bude konať v Leviciach dňa 12. 04. 2008
(tento diel vyplňte, odstrihnite a odošlite na adresu:
OkO SPZ Levice, Dopravná 14, 934 03 Levice)


Mená účastníkov:

            ................................................

            ................................................

           ................................................

           ................................................

          ................................................


Organizácia:...............................................

Č.účtu:.........................................................

Kontaktná  adresa:…................................

Telefón:........................................................


Vložné za ..... osôb v celkovej sume ......... Sk  bolo  uhradené na účet OkO SPZ Levice
vo VÚB Levice,
var. symbol: 120408,
konšt. symbol : 0308
číslo účtu: 1449221254/0200,
poukážkou alebo prevodným príkazom
(čo sa nehodí škrtnite!).Partneri

Kto je online?

Práve tu je 149 návštevníkov a žiadni členovia on-line