V Nitre, 26. 05. 2010  

                                    Do rúk predsedu     
vlády SR.                


Otvorený list predsedovi vlády SR

      Vážený pán predseda vlády SR, kancelária SLOSP v Nitre Vás chce týmto listom osloviť a požiadať o zaujatie stanoviska k zákonu č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a tým aj k legitímnosti a ústavnosti vytvorenia Slovenskej poľovníckej komory, ako jednotnej poľovníckej organizácie, ktorá by mala združovať všetky poľovnícke organizácie na Slovensku, ako aj všetkých držiteľov poľovných lístkov s trvalým bydliskom v Slovenskej republike, ktorá bola týmto zákonom zriadená a zároveň k tejto téme predkladáme náš názor. Máme za to, že pred voľbami do NR SR je aj táto téma mimo iných aktuálna, keďže na Slovensku je približne 50 000 poľovníkov, ktorí sú zároveň občanmi a voličmi.
      V čl. 29 ods. 1 Ústavy SR je právo slobodne sa združovať zaručené. Každý má právo spolu s inými sa združovať v spolkoch, spoločnostiach alebo iných združeniach. Tým, že je povinné členstvo v SPK i keď iba odôvodené, máme za to, že sa týmto zvlášť hrubým spôsobom porušujú základné ľudské práva a to právo slobodne sa združovať, nakoľko nikoho nie je možné bez jeho slobodnej vôle nútiť združovať sa.
Možnosť slobodnej voľby zhromažďovania je zakotvená v ustanovení § 32 ods. 1 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve, kde na účely tohto zákona sa poľovníckou organizáciou rozumie právnická osoba =zriadená podľa tohto zákona, ktorá je neziskovou organizáciou združujúcou občanov SR, ktorí sú držiteľmi PL a iných fyzických osôb za účelom ochrany a presadzovania oprávnených záujmov svojich členov na úseku poľovníctva. Má sídlo na území SR, je zaregistrovaná a riadi svoju činnosť stanovami, ktoré musia byť v súlade so zákonom.

      Pýtame sa či, tieto skutočnosti nie sú negované následnými zákonnými ustanoveniami, a to ustanovením § 41 ods. 1 zákona č. 274/2009 Z. z. zriadením Slovenskej poľovníckej komory, § 43 ods. 1 tým, že členom komory je fyzická alebo právnická osoba/ zákon teda neukladá povinné členstvo pre nikoho, ale iba uvádza, kto je členom komory. Napriek tejto skutočnosti držiteľom poľ. lístka môže byť len osoba, ktorá je členom komory. Preto je zremé, že dochádza k porušovaniu základných ľudských práv zaručených Ústavou SR, a to rovnosti pred zákonom pre všetkých, lebo tým následne prichádza k vzniku osôb tzv. ,, druhej kategórie“/ , ktorá sa podieľa na chove zveri, starostlivosti o zver a jej životné prostredie vrátane jej lovu, a hlavne ustanovením § 51 ods. 4 písm. d) vydávaním poľovných lístkov Obvodnou komorou len osobe, ktorá preukáže, že je členom komory, alebo ho odníme v zmysle ustanovenia § 51 ods. 9 písm. a) ak zistí, že osoba prestala spåňať podmienky podľa § 51 ods. 4) alebo 5), čiže okrem iného ak nie je členom komory.

       Sme presvedčení, že na základe týchto zákonných ustanovení, dochádza so strany štátu k núteniu združovať a zhromažďovať v neprofesnej organizácii všetkých držiteľov poľovných lístkov, ktorí sú občanmi SR, čím je porušené ústavné právo na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním v zmysle čl. 19 ods. 3 a právo slobodne sa združovať podľa čl. 29 ods. 1 Ústavy SR. Tiež zákon č. 83/90 Z.z. o združovaní občanov v § 3 odst.1  hovorí, že „Nikto nesmie byť nútený k združovaniu, k členstvu v združeniach, ani k účasti na ich činnosti“. V tomto prípade je preto plne na osobnej iniciatíve príslušného okruhu osôb, založiť združenie na základe ich vzájomnej dohody, bez iniciatívy štátu a jeho orgánov. Rovnako tak založené združenie nemôže štát povoľovať.

       Podľa zákona č. 23/1962 Zb. v znení zákona č. 99/1993 Z. z., ktorý platil na území SR do 31. 08. 2009 vydávali a predlžovali dobu platnosti  poľovných lístkov Obvodné lesné úrady, čiže orgány štátnej správy. Tieto úkony boli spoplatňované podľa zákona o správnych poplatkoch a takto vybrané finančné prostriedky boli príjmom štátneho rozpočtu. Ministerstvo pôdohospodárstva SR odôvodňuje vydávanie a predlžovanie poľovných lístkov Slovenskou poľovníckou komorou, a nie orgánmi štátnej správy ich prílišnou zaťaženosťou touto agendou. Na základe schválenia zákona č. 274/90 Z.z.. o poľovníctve a následne direktívne schválenej  SPK, sme povinní týmto prispievať aj na platy funkcionárov SPK a OPK, taktiež poplatky za vybavovanie nového poľovného lístku, predlžovanie jeho platnosti, či správne poplatky sú oveľa vyššie ako doteraz, a to práve od 01.06.2010 tesne pred voľbami, ako keby to bolo zámerom. Tým, že poplatky bude vyberať súkromná spoločnosť kde nie je povinný audit, kde nie je možné vykonať kontroly zo strany štátnych orgánov, zo strany NKÚ a pod. , hrozí nebezpečenstvo, že sa s finančnými prostriedkami bude nakladať nezákonným spôsobom. Tieto prostriedky za uvedené poplatky doteraz tvorili časť príjmu štátneho rozpočtu. Je však parodoxom, že v čase hospodárskej krízy sa štát dobrovoľne vzdáva týchto prostriedkov v prospech súkromnej organizácie napriek tomu, že sa jedná rádovo o státisíce až milióny €.
      Ak SR nechýbajú finančné prostriedky vyberané správnymi poplatkami, bolo by možné riešiť agendu poľovných lístkov obdobne ako agendu vydávania rybárskych lístkov, ktorá je vykonávaná obecnými úradmi, prípadne príkladom Českej republiky, kde je agenda ohľadom PL vedená obecnými úrady a poľovné lístky sú vydávané na dobu neurčitú. Týmto by by prišlo k odstráneniu zaťaženosti orgánov štátnej správy  agendou PL, prípadne by ju bolo možné znížiť vydávaním PL orgánmi štátnej správy, ale na dobu neurčitú.
   
     Slovenská poľovnícka komora je vytvorená na základe § 81 ods. 1 písm. a) zákona, kde prezídium Slovenského poľovníckeho zväzu vypracovalo návrh volebného poriadku a rokovací poriadok ustanovujúceho snemu, návrh stanov komory, organizačného a rokovacieho poriadku, návrh disciplinárneho poriadku a podľa ustanovenia § 81 ods. 1 písm. b) určí čas a miesto konania ustanovujúceho snemu. Týmito zákonnými ustanoveniami boli prakticky všetky poľovnícke organizácie a spoločnosti na Slovensku/ okrem Slovenského poľovníckeho zväzu/ vylúčené z procesu vytvorenia komory, nakoľko im nebolo umožnené vyjadriť sa k volebnému poriadku, k stanovám, k organizačnému, k rokovaciemu, ba ani k disciplinárnemu poriadku a zákonným ustanovením boli týmpádom nútené byť členmi takto novovzniknutej organizácie, o členstvo v ktorej v mnohých prípadoch ani nestoja.
Takýmto vytvorením Slovenskej poľovníckej komory došlo k tomu, že prezidentom komory je zároveň prezident Slovenského poľovníckeho zväzu a predsedami Obvodných poľovníckych komôr sú bývalí predsedovia Okresných alebo Regionálnych organizácií Slovenského poľovníckeho zväzu. Máme za to, že zdvojením funkcií dochádza k stretom záujmov a vznikom zaujatosti/ tj. Dochádza k porušovaniu základných zásad demokracie- k spájaniu funkcií, ku ktorým prichádzalo v priebehu 40- tich rokov pred obdobím v Novembri 1989! Žeby návrat starých časov?/ medzi Slovenskou poľovníckou komorou a Slovenským poľovníckym zväzom, nakoľko SPK je jednotnou samosprávnou organizáciou, ktorá by mala chrániť a presadzovať oprávnené záujmy svojich členov pri výkone práva poľovníctva, ochrany prírody a životného prostredia, ako aj pri ostatných činnostiach súvisiacich s výkonom práva poľovníctva a nielen členov Slovenského poľovníckeho zväzu.
       Týmto nedemokratickým princípom vytvorenia komory spochybňujeme jej legitímnosť, čiže oprávnenosť  zastupovať všetky poľovnícke organizácie na Slovensku a tým aj ich členov, držiteľov poľovných lístkov, nakoľko v zmysle § 20 vyhlášky č. 59/1967 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o poľovníctve, ktorá platila do 1. 09. 2009, musel byť každý držiteľ poľovného lístka členom poľovníckej organizácie, prípadne lesníkom z povolania, žiakom lesníckej školy alebo poslucháčom školy vychovávajúcej absolventov s poľovníckou kvalifikáciou.
      Na ustanovujúcom sneme komory boli určené výšky finančných prostriedkov, členských príspevkov fyzických a právnických osôb, bez toho, aby sa k veci mohli vyjadriť aj iné poľovnícke organizácie, nakoľko na ustanovujúcom sneme komory boli iba zástupcovia z prostredia Slovenského poľovníckeho zväzu. Z tohto dôvodu sa nám javí vyberanie finančných prostriedkov členských príspevkov fyzických a právnických osôb, ako novodobé výpalníctvo, keďže pod vyhrážkou nezaplatenia členských príspevkov budú právnické a tým aj ich členovia ako fyzické osoby vylúčené z komory, na základe čoho im má byť odňatý aj poľovný lístok. Obraz o výške finančných prostriedkov , členských príspevkov fyzických a právnických osôb bez toho, aby sme sa mohli k veci vyjadriť my aj iné PO, Vám ukáže nižšie uvedený prehľad poplatkov, ktoré majú byť prínosom SPK a sú zabezpečované prostredníctvom SPZ. Je pre nás absolútne nepochopiteľná priama úmera zvyšovania poplatkov v prípade úspešného užívateľa poľ. revíru. Prečo by mal plaiť samozvanej súkromnej organiácii ,,výpalné“? Každý užívateľ poľ. revíru predsa priamo platí za prenájom už vlastníkovi poľ. pozemku.
Správne poplatky:
                                                                         
1. Za  vybavenie nového ročného  PL cestou  OLÚ sme  doteraz platili  správny poplatok 3,- €. Od 1.6.2010 to bude cestou Obvodnej poľovníckej komory (ďalej len OPK) 10,- €, čo je o 7,- € viac (210,88 Sk).

2. Za predåženie platnosti PL na 1 rok cestou OLÚ sme doteraz platili správny poplatok 1,50 €. Od 1.6.2010 to bude cestou OPK 5,- €, čo je o 3,50 € viac (105,44 Sk).

3.
Za vydanie nového PL na 5 rokov cestou OLÚ sme doteraz platili správny poplatok 16,50 €. Od 1.6.2010 to bude cestou OPK 40,- €, čo je o 23,50 € viac (707,96 Sk).

4. Za predåženie platnosti PL na 5 rokov cestou OLÚ sme doteraz platili správny poplatok 9,50 €. Od 1.6.2010 to bude cestou OPK 20- €, čo je o 10,50 € viac (316,32 Sk).

      Vážený pán predseda vlády, myslíme si, že sme týmto otvoreným listom načrtli dostatočné množstvo problémov, ktoré vznikli schválením nového zákona o poľovníctve a nadobudnutím jeho účinnosti, na ktorom schválení sa podieľali i zástupcovia Vašej politickej strany. Práve tieto trápia nás- radových držiteľov poľovných lístkov. Preto žiadame, aby ste aj z pozície Vašej právomoci napravili vzniknutý nezákonný až neústavný stav, ktorý bol zapríčinený prijatím horeuvedeného zákona.
Vyzývame Vás preto, aby ste sa zasadili o urýchlené zaradenie novely zákona o poľovníctve do legislatívneho procesu, s vypustením nezmyselného zriadenia Slovenskej poľovníckej komory. Vaša strana a vládna koalícia prezentujúca sa výrazným sociálnym programom akiste nemá záujem na tom, aby občania SR platili často zbytočné a zbytočne vysoké poplatky na účet vymyslenej súkromnej organizácie zriadenej  štátom / mimochodom podľa nášho názoru neústavne/, k čomu vobec pri všeobecnom rešpektovaní občianskych práv pri tvorbe novej legislatívy/ vyjadriť sa k zákonu, a čo je najdôležitejšie- brať zreteľ aj iné názory, ak sú pre občanov, v danom prípade viac ako 50.000 –vej armády poľovníkov racionálnejšie/ nemuselo príst¡.
 Postup,  pri ktorom z poslaneckej, či vládnej pozície prichádza k vybojovaniu si postov, následne platov/ z našich prostriedkov, bez nášho predchádzajúceho súhlasu a záujmu/ pre seba a „svojich“ , je pre nás neprijateľným a výrazne ho odmietame. V opačnom prípade sa budeme musieť obrátiť na ústavný súd o posúdenie, či zákon č. 274/2009 Z. z. je v súlade s ústavou Slovenskej republiky.    


S úctou

                                   
          Mojmír Gera, v.r.                
                                            Prezident SLOSP                 Na vedomie: Minister pôdohospodárstva SRZa obsah príspevku Polovnícka informačná databáza nezodpovedá.

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 464 návštevníkov a žiadni členovia on-line