I.Súťažné disciplíny

             Súťaž jednotlivcov

-    Napodobňovanie hlasu mladého jeleňa hľadajúceho jelenice
-    Napodobňovanie hlasu starého jeleňa hľadajúceho jelenice
-    Napodobňovanie hlasu jeleňa, ktorý ovládol čriedu jeleníc
(v disciplíne musí povinne odznieť: odbíjanie bočných jeleňov a sebavedomé ručanie, zbíjanie jeleníc do čriedy, pokojné ručanie počas kľudu v čriede)
-    Napodobňovanie hlasu jeleňa, ktorý sa vyhráža súperovi

            Súťaž družstiev

-    Rujovisko - jednotlivé družstvá napodobňujú hlas 3 jeleňov na rujovisku

V prípade rozstrelu

          -   odpočívajúci jeleň (jeleň v kalisku)
          -   hlas jeleňa po vyhratom súboji

II. Podmienky súťaže

-    Súťažiaci môžu v súťaži používať bežne zaužívané pomôcky pri napodobňovaní hlasu jeleňa
-    Súťaž je anonymná
-    Súťažiaci si vyžrebuje poradové číslo pred začatím súťaže
-    Organizátori oznámia poradie absolvovania každej disciplíny pred jej začiatkom, ktorú absolvujú
súťažiaci podľa vopred vyžrebovaných poradových čísel
-    Súťažiaci oznámi začiatok a koniec svojho vystúpenia buď úklonom hlavy alebo zdvihnutím svojho klobúka
-    Súťažiaci musí byť poľovnícky ustrojený
-    Súťaž družstiev len za predpokladu, že každá krajina navrhne 3 súťažiacich


III. Porota


-    Výkony súťažiacich hodnotí porota, zložená z predsedu a troch členov, ktorú menujú organizátori súťaže
-    Každý člen poroty hodnotí výkon súťažiaceho verejne zdvihnutím tabuľky s prideleným počtom bodov od 1 po 6
-     Členovia poroty na súťažiaceho nevidia
-    O umiestnení súťažiaceho v kategórii individuál rozhoduje celkový počet dosiahnutých bodov v prvých štyroch disciplínach
-    Súčet bodov zo všetkých piatich disciplín za národné družstvá sa bude vyhodnocovať ako súťaž družstiev
-    Rozhodnutie poroty je konečné a právoplatné

IV. Protest

-   Protest je možné podať len voči organizačným nedostatkom po ukončení vábenia všetkých disciplín, komisia na protesty pozostáva z rozhodcov, hlavného organizátora a zástupcu odborného garanta SPZ. -   Komisia na protesty zasadne pre vyhodnotením výsledkov

V. Technické zabezpečenie

Súťaž sa uskutoční s podporou mikrofónu


VI. Ceny


Prví traja súťažiaci obdàža poháre a vecné ceny

 Registrácia súťažiacich a porotcov sa uskutoční dňa 18. júna 2011 medzi 12.00 – 13. 00 hod.  v pavilóne B0 .

Slovenský poľovnícky zväz cestou partnerov Česká zbrojovka a.s., Swarovski,  Halali TV a Hubertlov.

Info.: Slovenský poľovnícky zväz, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava,
Tel.: 02/57 20 33 23, 0910 70 70 82Partneri

Kto je online?

Práve tu je 217 návštevníkov a žiadni členovia on-line