Uplynulý víkend som navštívil jednu z najvýznamnejších poľovníckych výstav organizovaných na Slovensku - Levické poľovnícke dni. A bol som príjemne prekvapený vysokou profesionálnou úrovňou tejto akcie. 
Samotná poľovnícko - ochranárska výstava „Príroda okolo nás“ bola po odbornej a estetickej stránke výborne zrealizovaná. Najmä pre mládež a laickú verejnosť to musel byť zážitok vidieť mnohé druhy živočíchov, ktoré vo voľnej prírode asi nikdy nestretnú.

V sobotu sa konal odborný seminár s medzinárodnou účasťou „Životné prostredie a poľovníctvo“. Do posledného miesta zaplnená sála Domu kultúry v Leviciach svedčila o veľkom záujme poľovníkov ale aj ochranárov. Jednotlivé prednášky od renomovaných odborníkov zo Slovenska, Čiech, Maďarska a Rakúska zaujali každého, kto sa o túto problematiku zaujíma. Spomeniem krátko aspoň jednu oblasť, ktorá mňa najviac trápi.
Zlepšovanie životného prostredia zveri a ostatných živočíchov v agrárnej krajine“ je vysoko aktuálna téma, ktorá si vyžaduje pozornosť poľovníkov a ochranárov. Moderné veľkoplošné poľnohospodárstvo (realizované bez ohľadu na potreby zachovania vhodných biotopov pre zver) spôsobilo za uplynulé desaťročia neustále znižovanie stavov malej zveri. U niektorých druhov a v niektorých oblastiach Slovenska až na kritickú úroveň. Jediné možné riešenie tohto problému je ekologizácia agrárnej krajiny. Môžeme zabudnúť na zlepšenie tejto situácie, pokiaľ nebude v našich poľných revíroch dostatok vetrolamov, krovinatých porastov, remízok a dostatok vhodnej potravy pre malú zver. A najmä pokiaľ sa neobmedzí nadmerné a nevhodným spôsobom aplikované využívanie rodenticídov. A nejde len o zver. Je to rovnako dôležité aj pre prežitie mnohých druhov chránených živočíchov. Od hmyzu až po vrcholových predátorov - dravých vtákov. Jednoduché riešenie ale neexistuje. Každá snaha o nápravu súčastného stavu si bude vyžadovať spoluprácu poľovníkov, ochranárov a poľnohospodárov.
Na seminári odzneli príspevky aj na ďalšiu aktuálnu tému. Natura 2000 a vyhlasovanie chránených vtáčích území je jednou z možností ako zachovať vhodné biotopy nie len pre vtáky ale aj pre zver. Chce to len viac ochoty ku kompromisom medzi ochranármi, poľovníkmi, vlastníkmi a ďalšími dotknutými stranami.
 
 
 

V nedeľu sa konal v malebnom prostredí Štiavnických vrchov workshop na tému:
Možnosti spolupráce ochranárov a poľovníkov pri zlepšovaní životného prostredia zveri“.

Na tomto pracovnom stretnutí sa zišli poľovníci s ochranármi s cieľom dospieť k dohode, ktorá by zabezpečila dlhodobú spoluprácu čo najväčšieho počtu členov jednotlivých záujmových strán.
Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia týchto organizácií: Slovenský poľovnícky zväz, Štátna ochrana prírody SR, Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Lesy SR OZ Levice, Stredoeurópsky inštitút ekológie zveri, Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu, Slovenská inšpekcia životného prostredia, Krajský úrad životného prostredia Nitra, Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku a Ochrana dravcov na Slovensku.
 
 

 
V úvode informovali jednotliví účastníci stretnutia o problémoch, ktoré považujú za potrebné riešiť a navrhli možnosti spolupráce v praxi.
Dohodol sa spoločný cieľ: „Čistá, zdravá a druhovo pestrá príroda“.
 
Dohodli sa aj spoločné záujmy:

- spolupráca a informovanosť v príprave legislatívy
- zlepšenie životného prostredia zveri a ostatných živočíchov
- boj proti pytliactvu a nelegálnemu lovu
- spolupráca stráže prírody, poľovnej a lesnej stráže
- vzájomné informovanie o projektoch
- vzájomná spolupráca pri príprave a realizácii projektov týkajúcich sa životného prostredia
- revitalizácia a reštitúcia pôvodných druhov zveri a ostatných živočíchov
- mediálna spolupráca (časopisy, publikácie), osveta, diskusné fórum
- podpora a rozvíjanie spolupráce na regionálnej úrovni
- spolupráca pri monitoringu vybraných druhov živočíchov
 
V priateľskej diskusii sa preberali mnohé konkrétne návrhy. Dohodlo sa pravidelné každoročné opakovanie workshopu aj za účasti ďalších záujemcov.

Uvedomujem si, že ešte stále je dosť odporcov akejkoľvek spolupráce v obidvoch táboroch. Účinná ochrana prírody sa dá robiť ale len za účasti všetkých dotknutých strán. Bude to chcieť ešte veľa trpezlivosti a snahy porozumieť aj názorom druhej strany. Ale musí nás spájať spoločný záujem pomáhať našej, modernou civilizáciou tak tvrdo skúšanej prírode.
Na záver chcem poďakovať organizátorom výstavy, seminára a workshopu a popriať im veľa úspechov pri realizácii ďalších ročníkov.

Jozef Izakovič, Ochrana dravcov na Slovensku - RPS
 
Foto - autor 

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 183 návštevníkov a žiadni členovia on-line