Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky upozorňuje  všetkých užívateľov poľovných revírov, že tlačivá podľa § 22 ods. 1 vyhlášky MP SR č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve (ďalej len „vyhláška“) tvoria dokumentáciu, vedenú užívateľom poľovného revíru.
Túto dokumentáciu a potrebné tlačivá si zabezpečuje užívateľ poľovného revíru na vlastné náklady. Ministerstvo pôdohospodárstva SR v záujme zabezpečenia jednotnej tlače uvedených tlačív oslovilo niektoré organizácie a dohodlo, že na základe zaslanej písomnej objednávky užívateľa poľovného revíru alebo hromadnej objednávky (Lesy SR, š.p., VLM š.p., ŠL TANAP- u, Oko SPZ, alebo RgO SPZ) bude vyhotovovať a dodávať:

Podľa § 55 zák.č.274/2009 o poľovníctve a vyhlášky č.344/2009 z 10.8.2009, ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve sa kačica divá (Anas plathyrynchos) môže od 1.9. 2009 loviť na večernom a rannom ťahu, a to aj individuálne, (podľa vydaného povolenia na lov), za podmienky použitia najmenej 1 poľovne upotrebiteľného psa na každých aj začínajúcich 3 strelcov. Ulovenie kačíc musí byť zapísané do povolenky na poľovačku a výsledok lovu oznámený poľovníckemu hospodárovi. Každá účasť na love kačíc musí byť samozrejme zapísaná v knihe návštev poľovného revíru


Chochlačka sivá a chochlačka vrkočatá (Aythya ferina, Aythya fuligula)– sa môžu loviť od 1.10. 2009 za tých istých podmienok.
Podrobnejší postup pri love je v kompetencii užívateľa poľovného revíru, ktorý v povolení na lov zveri môže určiť dni, pre ktoré povolenie platí a môže tiež určiť aj spôsob, ako sa bude lov vykonávať.
Ide o to, aby sa každodenným lovom nevyrušovali kačice natoľko, že z revíru kde ich chceme loviť odletia do iného revíru, kde je väčší kľud.Oddelenie poľovníctva

  vybavuje/tel. J. Hlásnik/02 592 66 524 
V Bratislave 10.7.2009


VEC:     Nový zákon o poľovníctve – oznámenie


    Oznamujeme Vám, že v Zbierke zákonov číslo 274/2009, čiastka 96, je zverejnený zákon č.274 zo 16. júna 2009 o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon nadobudne účinnosť dňa 1.9.2009.
    Zákon Vám zasielame ako prílohu elektronickej pošty. Krajské lesné úrady zabezpečia urýchlené zaslanie tohto oznámenia všetkým obvodným lesným úradom. 
    Oznámenie o zverejnení vykonávacieho predpisu k zákonu Vám zašleme ihneď po jeho zverejnení v Zbierke zákonov.

 Ing. Leopold Dugovič

 vedúci oddelenia

 - úplné znenie zákona fo formáte . pdf
Vyhláška MP SR, ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve – pripomienkové konanie


Prosíme Vás, aby ste všetky pripomienky k vykonávacej vyhláške MP SR, ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve do pripomienkového konania zasielali kancelárii SPZ, ktorá všetky pripomienky SPZ sformuluje do jednotného materiálu.


Spracované pripomienky môžete zasielať do 12.5.2009:
-    E-mailom:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.; Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
-    Faxom: 02/57203315
-    Poštou: Slovenský poľovnícky zväz, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava


Prílohy:

-    Vyhláška MP SR k zákonu o poľovníctve

zabelené prílohy /48 súborov/

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                Bratislava 20. 2. 2008
Číslo: 1043/2008-730
 
VEC: Lov sluky lesnej v roku 2008 - určenie  Bratislava  10.01.2008
Číslo: 519/2008-730

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky z dôvodu nepriaznivej situácie v plnení plánu chovu a lovu raticovej zveri a potreby regulácie stavov tejto zveri v záujme predchádzania možných škôd na lesných porastoch, na základe stanoviska Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3931/2008-2.1pil zo dňa 10.01.2008, podľa § 14 vyhlášky č. 172/1975 Zb. o ochrane a o čase, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri v znení neskorších predpisov

p o v o ľ u j e

v čase od 10. januára 2008 do 31.januára 2008

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                Bratislava 29. 1. 2007
Číslo: 825/2007-720/21
 
VEC: Lov sluky lesnej v roku 2007 - určenie 


Partneri

Kto je online?

Práve tu je 1804 návštevníkov a žiadni členovia on-line