Pasce a jastrabie koše ako kontroverzné prostriedky tlmenia predátorov 
 
Na dvoch prípadoch z okresu Nové Zámky by som chcel načrtnúť, že existuje určitá problematická skupina poľovníckych zariadení, ktorými sú kovové sklapovacie pasce a tzv. jastrabie koše. Týmto príspevkom chcem poukázať na to, čoho by sa radoví poľovníci v súčasnosti mali vyvarovať pri výkone práva poľovníctva. Možno si poviete - je tam toho...v celoslovenskom meradle však ide o desiatky odchytových zariadení...v ktorých hynú mimo iných i desiatky chránených druhov živočíchov.

Kovové sklapovacie pasce

 
Sú to zariadenia, do ktorých sa môžu okrem poľovných druhov srstnatých šeliem odchytiť necielene i chránené druhy živočíchov. Z tohto titulu by na inštaláciu takýchto pascí mala byť udelená  výnimka Ministerstva životného prostredia SR, a to z § 35 - chránený živočích. Ak sa necielene odchytí do takejto pasce chránený druh živočícha, malo by byť samozrejmosťou, aby bol následne vypustený. Samozrejme predpokladom je intenzívna kontrola pascí.
Na určitom zistenom prípade chcem poukázať, čo sa môže stať, ak sa takáto pasca inštaluje a následne sa len sporadicky kontroluje.
 
Dňa 27.12.2004 som s dvomi kolegami -  ornitológmi zistil kovovú sklapovaciu pascu na jednej nemenovanej lokalite, v lesnom komplexe, na nive rieky Nitry, v severnej časti okresu Nové Zámky (poľovný revír zámerne neuvádzam). V pasci ležal màtvy hranostaj čiernochvostý (Mustela erminea), bol pomerne čerstvý, vzhľadom na zimné obdobie a v nádhernej bielej - zimnej srsti. Do pasce nastavenej členmi miestneho poľovného združenia sa takto chytil chránený druh živočícha, ktorý je uvedený v prílohe č.6 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z. Jeho spoločenská hodnota je 5.000.- Sk. Hranostaj v klietke zahynul, čo sa dalo očakávať, keďže bola iba sporadicky kontrolovaná. Pre istotu som hranostaja dal na RTG vyšetrenie, ktoré preukázalo, že nebol zastrelený (chýbali projektily, úplné a nezlomené kosti, čistá srsť bez priestrelu).
 
Tento zdanlivo bezvýznamný prípad však ukazuje, ako pomerne ľahko dochádza v našich poľovných revíroch (hlavne tých nížinných) k porušovaniu legislatívy SR, a to hneď v niekoľkých smeroch:
 
-    porušenie poľovníckej legislatívy - hranostaj je celoročne chráneným druhom poľovnej zvery, podľa vyhlášky č. 230/2001 a v znení  neskorších predpisov (stal sa teda trestný čin pytliactva),

-    porušenie ochranárskej legislatívy - bol porušený § 35 (chránený živočích) zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, a to konkrétne odsek 1, písmeno a) „ chráneného živočícha je zakázané chytať, zraňovať alebo usmrtiť v jeho prirodzenom prostredí“. Druh je uvedený v prílohe č. 6 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., v časti b ako národne významný  chránený druh živočícha, ktorého spoločenská hodnota je 5.000.- Sk,
-    potom je to význam druhu kultúrny, vedecký a spoločenský...máklokto si uvedomuje, že hranostaj je i významný predátor napr. hrabošov poľných, je súčasťou našich ekosystémov, v ktorých má svoje miesto....
Prípad teda jasne ukazuje, ak by sme ho zovšeobecnili, kde sú rezervy v nížinných poľovných združeniach, ktoré sa týkajú usmrcovania chránených druhov živočíchov, v danom prípade cicavcov, konkrétne srstnatých šeliem. Kovové sklapovacie pasce sú nebezpečné zariadenia, a to vtedy, ak sú nedostatočne kontrolované nesvedomitým prístupom niektorých poľovných združení...nehovoriac i to, že do takých pascí sa môžu chytiť i také druhy šeliem, ako je chránená a európsky významná vydra riečna (na uvedenej lokalite v približne vo 2 z 10 pascí boli ako návnada použité ryby...), dnes už ohrozený tchor svetlý, ale i mačka divá.

Jastrabie koše

Vzhľadom k tomu, že podobne ako pri kovových sklapovacích pasciach dochádza (mimo iných druhov živočíchov) i k odchytom chránených druhov živočíchov, konkrétne pernatých dravcov, je k inštalácii koša vo voľnej prírode, potrebná výnimka MŽP SR, opäť z § 35. Túto výnimku si musia žiadať i bažantnice, ktoré ak prevádzkujú používanie jastrabích košov bez výnimky, porušujú zákon a postupujú nelegálne.
Prax ukazuje však, že niektoré poľovné združenia zákon o ochrane prírody obchádzajú a svojvoľne si koše inštalujú na určitých, hlavne odľahlých častiach poľovných revírov....
 
O tom som sa s kolegom presvedčil dňa 15.4.2005 v nemenovanom poľovnom revíry v severnej časti okresu Nové Zámky. Fotograficky sme zdokumnetovali náhodne nájdený, otvorený a nastavený jastrabí kôš v blízkosti jednoho slaniska. Ako návnada pre dravce bola použitá biela perlička (Numida meleagris). V súčasnosti je potrebné mať na prevádzkovanie jastrabieho koša výnimku z Ministerstva životného prostredia (§ 35), vzhľadom k tomu, že všetky druhy dravcov vyskytujúce sa n Slovensku, sú chránenými druhmi živočíchov, uvedených v prílohe č. 32 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z.
Druhy ako jastrab lesný a myšiak lesný sú tiež celoročne chránenými druhmi poľovnej zvery, v zmysle poľovnej vyhlášky č. 230/2002. Ak by sa teda do daného koša chytil jastrab lesný, miestne poľovné združenie by sa opäť ako v predchádzajúcom prípade, dopustio trestného činu pytliactva a porušenia ochranárskej legislatívy.
 
Prípad sme vyriešili dohodou s miestnym poľovným združením, ktoré sa zaviazalo jastrabie koše už ďalej nepoužívať a zaviazalo sa k spolupráci so Štátnou ochranou prírody.
V oboch vyššie uvedených prípadoch sme zvolili cestu obojstrannej komunikácie s obomi poľovnými združeniami, ktoré porušili § 35 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a taktiež poľovnícku vyhlášku. Namiesto represívnej cesty (zapojenie polície a úradov...) sme zvolili iný spôsob riešenia, čas ukáže, či sa osvedčil.
Tlmenie predátorov v nížinnej poľnohospodárskej krajine musí mať svoje pravidlá, vychádzajúce z rešpektovania ako poľovnej, tak i ochranárskej legislatívy. Rozhodne nemôže ísť cestou svojvoľne kladených či už kovových sklapovacích pascí na srstnaté predátory, alebo svojvoľným zakladaním jastrabích košov. V súčasnosti ani naše najznámejšie bažantnice by nemali prevádzkovať takéto odchytové zariadenia bez výnimky zo zákona o ochrane prírody a krajiny. Či je tomu skutočne tak, by ukázali kontroly bažantníc, ale to je už iná kapitola....Jozef Lengyel
ŠOP SR, S-CHKO Dunajské luhy
 

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 258 návštevníkov a žiadni členovia on-line