Dňa 31.12.2005 bol pracovníkom S-CHKO Dunajské luhy (Mgr. J Lengyel) prevzatý 1 uhynutý exemplár dospelej samice myšiaka lesného (Buteo buteo), v obci Mojzesovo (okr. Nové Zámky, Nitriansky kraj).Nálezca: občan z Mojzesova (nechcel byť menovaný).  
Myšiaka našiel dotyčný občan počas prechádzky, a to dňa 29.12.2005, v katastri obce Mojzesovo, na lokalite Mojzesovské vinice (so sadmi a hajlochmi, približne vo vzd. cca 1,5 km od intravilánu obce. Myšiak v čase nálezu ešte žil, čiastočne mu viselo len pravé krídlo, nebol schopný letu, zdržiaval sa na snehu. Bol prevezený občanom do obce Mojzesovo, pričom bol držaný vo vhodných podmienkach. Myšiak odmietal mäsitú potravu, počas dňa pospával (hlava zaborená v perí na chrbte). K vyzdvihnutiu myšiaka došlo 31.12.2005. Uhynul v noci z 30. na 31.12.2005, v dôsledku celkového oslabenia (hrudná kosť bola značne vystúpená - vonku v prírode musel dlhodobo hladovať).
Dňa 3.1.2006 bol kadáver (uhynutý vták) myšiaka lesného odovzdaný na RTG vyšetrenie do súkromnej veterinárnej ambulancie v D. Strede. Dňa 4.1.2006 bolo vydané veterinárne osvedčenie č. 1/2006, v ktorom sa uvádza, že myšiak mal zranené pravé krídlo a príčinou poranenia bola poľovná broková zbraň. Na RTG snímku č. 1/2006 je viditeľné, že minimálne 1 brok rozbil pravú lakťovú krídelnú kosť - ulna (zlomenie kosti a roztrieštenie broku). V dôsledku postrelenia myšiak už nebol schopný letu a v podstate živoril na zemi (neskôr v snehu). Podľa stavu vystúpenia hrudnej kosti (sternum), musel hladovať vo voľnej prírode približne 1 až 2 týždne.
 
 
 
 
Legislatívna väzba, aspekty vo vzťahu k ochrane prírody:
Myšiak lesný (Buteo buteo) je chráneným druhom živočícha, podľa platnej Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 o chránených rastlinách, chránených živočíchoch, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Zároveň ide o druh, ktorý je zaradený do príloh Washingtonského, Bonnského a Bernského dohovoru (Washington - Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín, Bonn - Dohovor o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov, Bern - Dohovor o ochrane európskych voľne žijúcich  organizmov a prírodných stanovíšť). Jeho finančné hodnotenie je stanovené podľa vyhlášky 24/2003 (príloha č. 32) na 20. 000.- Sk.
Podľa Zákona NR SR č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny, § 35, odseku 1), písmeno a) chráneného živočícha sa zakazuje chytať, zraňovať alebo usmrtiť  v jeho prirodzenom prostredí.
Podľa Vyhlášky č. 346/2002 Z.z., ktorá je vykonávacou vyhláškou k zákonu NR SR č. 237/2002 Z.z. o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (CITES), je myšiak lesný zaradený v prílohe CITES A/II.
Podľa platných poľovníckych vyhlášok je myšiak lesný poľovným celoročne chráneným druhom zveri - Vyhláška č. 230/2001 o čase lovu a ochrane zveri (ďalej: Vyhláška č. 172/1975 v znení neskorších predpisov - Vyhláška č. 231/1997). Podľa § 3 ods. 3 - v samostatných a uznaných bažantniciach myšiaky a jastraby je povolené len chytať (je potrebná ale výnimka zo strany Ministerstva životného prostredia SR, vzhľadom k tomu, že ide o druh chránený podľa Vyhlášky  MŽP SR č. 93/1999). Nieje dovolené voľne ich strieľať.

Záver. Na základe vyššie uvedených skutočností ide o trestný čin pytliactva, nakoľko neoprávnene neznámy páchateľ zasiahol do výkonu práva poľovníctva, vzhľadom k tomu , že myšiaka lesného nieje dovolené loviť, ako celoročne chránenú poľovnú zver. Neznáma osoba konala tiež v rozpore nielen s platnou poľovníckou, ale i ochranárskou legislatívou.

Poďakovanie:
Správa CHKO Dunajské luhy týmto ďakuje nielen občanovi z Mojzesova, ale všetkým tým ľuďom, ktorí bez meškania nahlasovali prípady postrelených chránených druhov dravcov v okrese Nové Zámky v rokoch 2002 až 2005. Bez ich pomoci by prípady tzv. „vtáčej kriminality“ nikdy nemohli byť zdokumentované....

Výzva:
Vyzývame týmto všetky poľovné združenia v okrese Nové Zámky, aby vo vlastnom záujme predsedovia poľovných združení a poľovníckych spoločností, rázne upozornili všetkych svojich členov, že akákoľvek streľba na chránené druhy dravcov je v rozpore s legislatívou SR, vrátane poľovníckej....Jozef Lengyel

11.1.2006

© foto: J. Lengyel


Partneri

Kto je online?

Práve tu je 1687 návštevníkov a žiadni členovia on-line