Orol kráľovský (Aquila heliaca) je neodmysliteľnou súčasťou avifauny Slovenska. Patrí medzi vrcholových predátorov s dôležitým významom v našich ekosystémoch. Na Slovensku hniezdia ešte ďalšie dva druhy orlov rodu Aquila a to orol skalný (Aquila chrysaetos) a orol krikľavý (Aquila pomarina).
Veľmi vzácne sa na našom území vyskytujú ešte orol stepný (Aquila rapax) a orol hrubozobý (Aquila clanga).

 
 

    Výskyt vo svete

Orol kráľovský je globálne ohrozeným druhom.
Je rozšírený od jazera Bajkal, cez stredoázijské stepi až po strednú Európu.
Málo početnú európsku populáciu tvorí už len 320 až 570 párov. V Európe hniezdi okrem Slovenska ešte v Maďarsku, Rakúsku, Čechách, Srbsku, Chorvátsku, Macedónsku, Bulharsku, Grécku, Rumunsku, Moldavsku a Ukrajine. V niektorých spomínaných krajinách hniezdi už len niekoľko párov. Významná je slovensko - maďarská čiastočne izolovaná populácia, nachádzajúca sa v Karpatskej panve. V Maďarsku v súčasnosti hniezdi asi 80 párov.

 
 

    Rozšírenie na Slovensku

Orol kráľovský sa vyskytuje najmä v nížinách, pahorkatinách a priľahlých pohoriach. Hlavnými oblasťami jeho hniezdneho výskytu je juhozápadné a juhovýchodné Slovensko. Vzácne hniezdi aj na juhu stredného Slovenska.
V súčasnosti na Slovensku hniezdi približne 40 párov.

 
 

    Určovanie v prírode

Orol kráľovský je o niečo menší od orla skalného. V rozpätí krídiel meria do 2,2 m a váži do 3,5 kg. Samica je vždy väčšia ako samec.
Dospelý orol má tmavohnedé telo, svetlosivé temeno hlavy a záhlavie. Na chrbte má dve biele lopatkové škvrny.
Mladý orol v 1. a 2. roku života má žemľovo žlté škvrnité sfarbenie tela a čiernohnedé letky. V ďalších rokoch sa postupne mení svetlé škvrnité sfarbenie na tmavohnedé.
Sfarbenie dospelého orla získava v 6. až 7. roku života.
 
 
 
 Mladý orol po vyletení z hniezda
 

 
 
 

    Biotop a hniezdenie

Orol kráľovský je pôvodne stepný druh. Na Slovensku bol v minulosti ako hniezdič vytlačený do lesných porastov, ale v posledných 15 rokoch sa zásluhou jeho sprísnenej ochrany znovu vracia do poľnohospodárskej krajiny.
V pohoriach hniezdi najmä na okrajoch starých lesných porastov. V nížinách hniezdi najmä v malých lesíkoch, vetrolamových pásoch alebo na solitéroch. Na hniezdenie využíva listnaté, ale aj ihličnaté stromy. Masívne hniezdo (široké až 1,5 m) si stavia vo vrcholovej časti stromu, tak aby mal dobrý výhľad a bezproblémový prílet na hniezdo.
Orol kráľovský pohlavne dospieva v 4. - 6. roku života. Niekedy sa pokúšajú zahniezdiť už aj trojročné vtáky.
V marci sa začínajú svadobné lety. Samec a samica spoločne krúžia v obrovských výškach nad svojim hniezdiskom. Náhle sa spustia strmhlav dolu a opäť stúpajú do výšky. Tieto „hojdačky“ sú nádherným divadlom, ktorým orly začínajú novú hniezdnu sezónu.
Samica znáša vajcia v prvej polovici apríla. Znášku tvoria 2 až 3 vajcia šedobielej farby so svetlohnedými škvrnami. Inkubácia trvá približne 43 dní. Väčšinu času sedí na znáške samica, samec ju ale občas vystrieda.
Malé orlíčatá sa liahnu v druhej polovici mája. Hniezdo opúšťajú v druhej polovici júla. Ešte niekoľko týždňov po opustení hniezda sa zdržiavajú v jeho blízkosti. Mladé orly sa osamostatňujú na jeseň a väčšinou odlietajú na juh, niektoré až do oblasti Stredozemného mora. Sú známe aj prípady, keď sa mladý orol vráti k svojim rodičom v zimnom období. Ale koncom zimy, keď sa u starých orlov prebúdza hniezdny pud, minuloročného potomka zo svojho hniezdiska intenzívne vyháňajú.
Dospelé orly, ktoré vytvárajú trvalé páry, sa zdržiavajú vo svojom teritóriu po celý rok.

 
 

    Potrava a spôsob lovu

Hlavnú časť potravy orlov kráľovských tvoria menšie cicavce (sysle, škrečky, hraboše, králiky, malé zajace). Niekedy loví aj túlavé mačky, vtáky (najčastejšie holuby), obojživelníky a plazy. S obľubou zbiera na poliach pri kosbách usmrtené živočíchy (najmä zajace).Významnou zložkou jeho potravy sú zdochliny, čím plní dôležitú sanitárnu funkciu v prírode.
Potravu vyhľadáva krúžením vo výške. Po spozorovaní vhodnej koristi nasleduje prudký útok. Ale len malá časť útokov je úspešná. Pri útokoch na zajace vyhľadáva najmä staré, choré, alebo poranené jedince. Samica unesie korisť do hmotnosti 2 kg. Samec ešte menej. Preto aj úspešné ulovenie dospelého zdravého zajaca nebýva časté. Orol uprednostňuje lov menšej alebo oslabenej koristi, pri ktorom neriskuje poranenie. Zranený dravec vo voľnej prírode je odsúdený na pomalú smrť hladom.
Niekedy odoberie korisť inému predátorovi.
 
 


    Ohrozenia

V prírode nemá prirodzených nepriateľov okrem človeka. Znižovanie jeho početnosti je spôsobené najmä činnosťou človeka.
 
 

     Devastácia biotopov

Nadmernou ťažbou starých porastov dochádza k zániku mnohých hniezdnych lokalít v pohoriach. Likvidáciou vetrolamov sú ohrozené aj hniezdne možnosti v nížinách.
Populáciu orlov výrazne postihuje aj pokles stavov sysľov, králikov a škrečkov, ktoré tvorili najdôležitejšiu zložku v potrave orla.
 
 

     Vyrušovanie na hniezdiskách

Orol je veľmi plachý živočích a preto vyrušovaním hniezdiaceho páru ľudskou činnosťou dochádza k zachladnutiu vajec alebo uhynutiu mláďat. Vážnym ohrozením sú lesné a poľnohospodárske práce vykonávané v blízkosti hniezd. Orol si dokáže zvyknúť na pohybujúce sa mechanizmy, ale na prítomnosť človeka reaguje už na vzdialenosť niekoľko sto metrov. Narušenie hniezdenia býva spôsobené aj nezodpovednými turistami, fotografmi a filmármi.
 
 

     Ståpy smrti

Tisíce vtákov na Slovensku uhynú každoročne na ståpoch 22 kV elektrických vedení. Medzi tieto obete patria aj orly.
 
 

     Prenasledovanie orla človekom

Aj v súčasnosti sa ešte každoročne vyskytujú prípady nezákonnej likvidácie orlov strieľaním a vykladaním otrávených návnad. K otravám dochádza aj konzumáciou hlodavcov otrávených pri ich likvidácii poľnohospodármi.
 
 

     Vykrádanie hniezd

Orlie mláďatá sú predmetom záujmu vykrádačov hniezd a priekupníkov s chránenými živočíchmi. Takto nezákonne získané vtáky sú pravdepodobne vyvážané do zahraničia.
 
 
    Letovky orla kráľovského 

 
  
Mladý orol po vyletení z hniezda Trojročný orol 
 
 
 
 
 

 
Trojročný orol Trojročný orol 
 
 
 
Päťročný orol Päťročný orol 
 
 
 

 
 Dospelý orol
 
Orol kráľovský a myšiak lesný 
 

      Ochrana

Orol kráľovský je na Slovensku chránený týmito právnymi predpismi:
- Zákon NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
- Vyhláška MŽP SR č. 24/2003, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny
- Zákon NR SR č. 15/2005 Z.z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín
Orol kráľovský je chránený aj medzinárodnými dohovormi, ktoré ratifikovala aj Slovenská republika:
- „CITES - Washingtonský dohovor“ o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín
- „Bernský dohovor“ o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a ich stanovíšť
- „Bonnský dohovor“ o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov


Text a foto - Jozef Izakovič, Ochrana dravcov na Slovensku - RPS, regionálny spravodajca PID
 
 
 

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 1700 návštevníkov a žiadni členovia on-line