Prvé tohtoročné číslo časopisu 
 obdržali predplatitelia v SR a v ČR dňa 23. 2. 2010 a ostatní záujemcovia si ho mohli v predaji zakúpiť od 24. 2. 2010.

Druhé číslo časopisu obdržia predplatitelia do polovice apríla.
Okrem odborných článkov v ňom nájdu kritériá Veľkej súťaže Hubertlovu na rok 2010 v ktorej môžu predplatitelia vyhrať poplatkové lovy jeleňa, daniela, muflóna, srncov a diviačej zveri, ako aj kvalitné poľovné zbrane, optiku a ďalšie veľmi kvalitné a praktické doplnky pre poľovníkov.
 


Z Ustanovujúceho snemu Slovenskej poľovníckej komory uverejňujeme

Etický kódex poľovníka
Článok 1

Poľovník pozná, ovláda, ctí si a dodržiava zákonné predpisy, upravujúce poľovníctvo v tejto krajine, ale aj v Európskom spoločenstve.

Článok 2

Poľovník si váži, v praxi dodržiava a s úctou šíri všetky zvyky a tradície súvisiace s poľovníctvom a lovom.

Článok 3
Poľovník sa trvale vzdeláva a poznávanie prírody chápe ako svoju vnútornú potrebu, je hrdý na poľovnícku etiku a kultúru.

Článok 4

Poľovník dbá na práva a oprávnené záujmy ostatných poľovníkov, ale i na práva a právom chránené záujmy príslušníkov celej spoločnosti.

Článok 5

Poľovník dbá o mravnú čistotu poľovníckej komory a správa sa tak, aby mohol byť vzorom zodpovednosti a disciplíny pre celú spoločnosť.

Článok 6

Poľovník chápe zver ako neoddeliteľnú a nepostrádateľnú súčasť prírody a nenahraditeľné prírodné dedičstvo, trvalo udržateľný a obnoviteľný zdroj prírody.

Článok 7

Poľovník preukazuje zveri úctu, stará sa o ňu, chráni ju a starostlivosť o ňu považuje za svoje životné poslanie.

Článok 8

Poľovník chápe účasť na love ako česť, ktorej sa mu dostalo od prírody a podľa toho sa na love aj správa.

Článok 9

Poľovníkovi nikdy nesmie zver slúžiť len ako terč a lov nikdy nesmú motivovať iba ekonomické ciele alebo vášne streleckej zábavy.

Článok 10

Poľovník pri svojej činnosti spolupracuje s ostatnými členmi komory, domácimi a zahraničnými poľovníckymi organizáciami a spoločnosťami.


Levické poľovnícke dni 2010         Na jar kroky nielen slovenských poľovníkov smerujú do Levíc

Tento rok sa už po 15. krát budú konať Levické poľovnícke dni. Ich súčasťou bude:
Medzinárodný filmový festival „Hubertlov - Levice 2010“ o Putovný pohár Hubertlovu, s tematikou prírody a poľovníctva v kategóriách – „Dokumentárny a náučno-metodický film“, „Príroda a zver“ a „Domáce video – filmové začiatky.“ Súťažné snímky je potrebné doručiť do 31. marca 2010 do kancelárie SPZ,  Štefánikova 10, Bratislava. Verejná projekcia bude 13., 14. a 15. apríla v kinosále KD Družba v čase uvedenom na plagátoch MsKS Levice. Vyhlásenie víťazov sa uskutoční dňa 16. apríla 2010 počas Galavečera Levických poľovníckych dní.
Majstrovstvá Slovenska juniorov vo vábení zveri Hubertlov – Halali o Putovný pohár Hubertlovu, bude 16. apríla 2010  v kinosále DK Družba v Leviciach súčasťou Galavečera LPD.
Výstava „Poľovníctvo a príroda“, v dňoch 9. – 17. apríla 2010 v Dome kultúry DRUŽBA v Leviciach. Na výstave budú, okrem preparátov zveri a živočíchov v ich prírodnom prostredí, vystavené aj všetky trofeje ulovené v r. 2009 v okrese Levice a niektoré kapitálne trofeje SR. Slávnostné otvorenie LPD, odhalenie pamätnej tabule Kálmana Kittenberga, vernisáž výstavy, vyhodnotenie výtvarnej a literárnej súťaže, sa uskutoční 9. apríla 2010 o 14.oo hod.  Verejnosť je vítaná na výstave od 10. do 16. apríla v čase od 9.oo do 17.oo hodiny a 17. apríla od 8.oo do 11.oo hodiny.
Hodnotenie špičkových trofejí z poľovníckej sezóny 2009/2010 medzinárodnou komisiou CIC bude v dňoch 8. a 9. apríla 2010 v DK Družba, hodnotenie je neverejné. Záujemcovia môžu trofej na hodnotenie prihlásiť v kancelárii SPZ, Štefánikova 10, Bratislava.
Odborný seminár „Zákon o poľovníctve a poľovnícka prax“ sa uskutoční dňa 10. apríla 2010 v kinosále DK Družba v Leviciach so začiatkom o 9.oo hod. Prihlášky na seminár treba zaslať kancelárii OkO SPZ, Dopravná 14, Levice do 31. marca 2010.
Súťaž výtvarných a literárnych prác „Príroda očami detí“. Môžu sa jej zúčastniť žiaci ZŠ z okresu Levice. Kresby a literárne príbehy je potrebné doručiť do 15. marca 2010 do kancelárie OkO SPZ, Dopravná 14, Levice.
V dňoch 10. a 11. apríla 2010 si v priestoroch DK Družba budú môcť návštevníci Levických poľovníckych dní zakúpiť knihy, doplnky, darčeky a pomôcky, ktoré súvisia s poľovníctvom a voľným časom stráveným v prírode.
11. apríla 2010 medzi 13.oo a 16.oo hod. sa môžu deti formou hier a súťaží na nádvorí Levického hradu zoznámiť s prírodou, lesom, poľovníctvom, sokoliarmi, lesničiarmi, vábničiarmi, kynológmi a lesníkmi.
Galavečer Levických poľovníckych dní, 16. apríla 2010 v kinosále DK Družba v Leviciach, počas ktorých bude vyhodnotenie, odovzdávanie cien a projekcia víťazných filmov filmového festivalu, beseda s autormi a majstrovstvá Slovenska juniorov vo vábení zveri.
Bližšie informácie, propozície súťaží a prihlášky na jednotlivé akcie nájdete v kanceláriách OkO (RgO) SPZ a na webových stránkach www.mpsr.sk www.polovnictvo.com , www.polovnictvo.sk , www.lesy.sk,
Pozývame Vás na Levické poľovnícke dni 2010.
Pozývame Vás stráviť čas v príjemnom prostredí s príjemnými ľuďmi.
Text: Ing. D. Krajniak, predseda organizačného výboru LPD


Redakcia Hubertlovu budúci týždeň uverejní  Skúšobný poriadok  

6. ročníka Majstrovstiev Slovenska juniorov vo vábení zveri Hubertlov – Halali
o Putovný pohár Hubertlovu 2010
Podstatnú časť obsahu časopisu tvorí 14 odborných článkov, z ktorých vyberáme:

Zakladateľ a prvý predseda LOS   

Generál zdravotníctva J. Červíček (1864 – 1924) bol zakladateľom a prvým predsedom Loveckého ochranného spolku pre Slovensko. Meno tohto ušľachtilého muža sa natrvalo zapísalo do análov úsilia o záchranu pestrej poľovníckej fauny slovenských Karpát.
Už ako mladý posádkový lekár v Bosne – Hercegovine sa stal zanieteným a kultivovaným poľovníkom a ako šéf vojenského zdravotníctva sa čoskoro zoznámil aj s poľovníckymi možnosťami na Slovensku. Neušlo mu, že zlé sociálne dedičstvo starej monarchie, vojnové roky a povojnový pokles poľovníckej morálky tu v nezvyčajnej miere oživili priam masové pytliactvo.
V úsilí zamedziť zničenie zvyškov kriticky zdecimovaných stavov zveri z jeho iniciatívy sa už na jar 1920 zišlo v Bratislave niekoľko vplyvnejších poľovníkov, ktorí potom 1. mája uverejnili výzvu, vyzdvihujúcu kultúrny a hospodársky význam poľovníctva na Slovensku a na Podkarpatskej Rusi. Vo výzve sa upozorňovalo, že táto časť novej republiky sa po štátnom prevrate hriešne zanedbala a preto aj zver zostala vydaná napospas zbedačenému ľudu. Preto vyzvali uvedomelých poľovníkov, aby založili Lovecký ochranný spolok, ktorý by bez rozdielu stavu a národnosti členov pomáhal v rámci zákonov novej republiky usporiadať poľovnícke pomery aj na Slovensku a zachrániť zver pred vyhubením. Na túto výzvu sa 27. 8. 1920 v malej sále bývalého župného domu v Bratislave zišlo 24 poľovníkov, ktorí sa uzniesli takýto spolok založiť.
Text: Ústredie SPZ


Nový zákon o poľovníctve, lov zveri  a starostlivosť o zver II.  

§ 66 Vlastníctvo ulovenej a nájdenej zveri

             

(1) Poľovníkovi, ktorý ulovil raticovú zver, patrí poľovnícke právo, ktorým sa na účely tohto zákona považuje poľovnícka trofej a jedlé vnútornosti, ak ich použitie nie je v rozpore s osobitným predpisom, (ktorým sa myslí zákon o veterinárnej starostlivosti.)
(2) Poľovnícku trofej možno odňať v rozhodnutí vydanom v disciplinárnom alebo priestupkovom konaní.
(3) Ulovená alebo inak usmrtená zver alebo uhynutá zver alebo jej časti nachádzajúce sa v poľovnom revíri patria užívateľovi poľovného revíru. Zver ulovená, uhynutá alebo inak usmrtená na nepoľovných plochách patrí užívateľovi najbližšieho poľovného revíru, ak sa v tomto zákone neustanovuje inak. Zver ulovená alebo inak usmrtená alebo uhynutá na poľovných pozemkoch, ktoré nie sú zaradené do poľovného revíru, patrí užívateľovi najbližšieho poľovného revíru. Užívateľovi poľovného revíru alebo najbližšieho poľovného revíru za rovnakých podmienok patria aj vedľajšie produkty zo zveri, ako sú poľovnícka trofej, zhody parožia a vajcia pernatej zveri.
(4) Ponechanie si ulovenej zveri alebo diviny z nej alebo poľovníckej trofeje alebo zhodov parožia bez súhlasu užívateľa poľovného revíru je zakázané.
3. O ulovenej zveri, jej prevedení na inú osobu a vlastnej spotrebe je užívateľ poľovného revíru povinný viesť predpísanú evidenciu.
Text: Dr. J. Hlásnik


Trofeje bulharského cára Ferdinanda Coburga


Posledným užívateľom svätoantonského kaštieľa bol bývalý bulharský cár Ferdinand Coburg, ktorý bol vášnivým poľovníkom. Dodnes žijú na Slovensku pamätníci, ktorí si osobne na cára spomínajú. Čitatelia Hubertlovu sa možno dostali ku knižočke „Osobný jáger cára Ferdinanda Coburga“, v ktorej autor Ferdinand Bevilaqua opisuje zážitky osobného „jágra“ cára p. Vojtecha Kováča. Naše múzeum pracuje na filmovom projekte „Po stopách Ferdinanda Coburga“. S kamerou sme už navštívili mnoho dobrých ľudí, ktorí boli ochotní sa s nami podeliť so zážitkami z osobných stretnutí s cárom. V rámci projektu sme už navštívili v Európe 18 krajín, no najviac nás zaujímajú slovenské príbehy. Zbierať materiál ohľadom pôvodných majiteľov kaštieľa patrí medzi naše poslanie. Zo  zozbieraného materiálu sme už vytvorili dva dokumentárne filmy „Panovník prírodovedec“ (film získal prvé miesto v kategórii dokumentov na festivale poľovníckych filmov Hubertlov - Levice v roku 2004) a „Spomienky spod Muránskej planiny“ v roku 2009. Náš prvý film inšpiroval Bulharskú televíziu i Slovenskú televíziu, s ktorými úspešne spolupracujeme, k vytvoreniu ďalších dokumentárnych filmov o cárovi. Na základe výpovedí pamätníkov i na základe štúdia o osobe cára môžeme zodpovedne konštatovať, že žiadny panovník inej krajiny nemal tak rád naše Slovensko, ako práve Ferdinand Coburg.
Text: Ing. M. Číž, riaditeľ múzea


Síla pučnic – indikátor kvality parůžků II.   
   


V minulém příspěvku jsem se věnoval porovnávání vývoje pučnic nejslabších a nejsilnějších resp. nejnadějnějších srnčat samčího pohlaví a úskalím při jejich průběrném odstřelu. V tomto příspěvku pro názornost představím kvalitní roční srnce z mého chovu od doby vývoje jejich pučnic, přes období růstu prvotních a druhých parůžků až po vytlučení.
V roce 2008 jsem do svého chovu získal trojčata – srnečky,  pocházející z Moravskoslezského kraje. Jejich matka byla v době kladení tříletá a šlo o její první mláďata. Na rozdíl od ostatních srn odchovaných v zajetí, které jsem v průběhu let poznal, byla menší postavy s průměrnou tělesnou hmotností. Otcem trojčat byl dvouletý rovný šesterák o výšce parůžků přibližně 23 cm s bodovou hodnotou trofeje kolem 85 b. CIC.
Srnečkům se velmi brzy po kladení začaly znatelně vyvíjet pučnice, a to již v polovině druhého měsíce života. Ve stáří 3,5 měsíce již měli abnormálně vyvinuté pučnice. Každý z nich je však měl diametrálně odlišné. Nejvyspělejší měl pučnice na svůj věk až abnormálně vyvinuté (obr. 1). V době převozu do mého chovného zařízení (28. 9. 2008) srnečci nebyli přebarvení a v bederních partiích a na kýtách ještě měli známky po maskovacích skvrnách. S tímto jevem jsem se u podobně vyspělých a stejně starých srnčat odchovaných v zajetí nikdy nesetkal.
Hmotnost srnečků zjištěná po imobilizaci nutné pro převoz dosáhla nadprůměrných hodnot. Srneček s nejvyspělejšími pučnicemi měl ve věku 3,5 měsíce hmotnost 15 kg, jeho bratr se středně založenými pučnicemi 14 kg a srneček s nejmenšími pučnicemi 13,5 kg. Věděl jsem, že s těmito kvalitativními parametry (zvláště síla pučnic), by srnečci mohli v budoucnu nasadit kapitální trofeje.
Text a foto: P. Scherer


Pastevné políčka pre zver 

 
 

Zver vo voľných poľovných revíroch je veľmi tesne spojená s vonkajším prostredím a preto je úspech lovu zveri v značnej miere závislý od životného prostredia. Zlepšovanie životného prostredia v poľovných revíroch patrí medzi jedno z najdôležitejších opatrení na úseku chovu a lovu zveri a napokon je to aj jedna z povinností, ktorú užívateľom poľovného revíru ukladá aj najnovší zákon o poľovníctve. Hlavnou úlohou pri zlepšovaní životného prostredia zveri v lesných poľovných revíroch je zvyšovanie ich úživnosti, čo je možné dosiahnuť aj zriaďovaním pastevných a ohryzových políčok, ktorých hlavným poslaním je zabezpečiť zveri dostatok potravy v priebehu roka, najmä však v zimnom období. Toto je možné dosiahnuť správnou voľbou pastevných plodín a agrotechnickým postupom. Letné suchá spôsobujú na mnohých miestach hladovanie  zveri, alebo jej migráciu do iných oblastí. Takýto čas núdze je typický pre revíry na neúrodných sprašových piesočnatých pôdach. Sú to pôdy kde sa darí zemiakom, ale nie pšenici. Môj priateľ Brese na takejto sprašovo hlinitej pieskovcovej pôde používa zvláštny recept na zlepšenie životných podmienok zveri zriaďovaním pastevných políčok.
Text: Fridrich Karl von Eggeling, Quitzdorf, NemeckoPrečo a kedy rozrývajú diviaky lúku  

 


Prečo rozrýva diviačia zver lúky a pastviny? Je to len z dôvodu získavania živočíšnych bielkovín? Aké druhy potravy na lúkach a pasienkoch uprednostňuje diviačia zver? Na tieto otázky si skúsime odpovedať v nasledujúcom článku.
Na lúkách a pastvinách nachádzajúcich sa v blízkosti stanovíšť diviačej zveri je možné celoročne pozorovať túto zver pri rozrývaní pôdy, okrem dní keď je pôda úplne zamrznutá. Tieto plochy totiž ponúkajú najrozličnejší druh potravy, čiastočne ale závislý od ročného obdobia. Intenzita vyhľadávania týchto plôch je v priebehu roka rozdielna. Tieto rozdiely sú závislé od ponuky potravy v danom revíri. Preto sa nemôžme čudovať, že v literatúre sú uvádzané časové rozdiely obdobia počas ktorých sú lúky a pastviny rozrývané diviakmi a to na jeseň, v zime a na jar. Iba v lete je vegetácia na lúkách vysoká a diviaky tieto plochy rozrývajú menej. Sám som však  dvakrát v lete videl, ako diviaky rozryli futbalové ihrisko za dedinou tak, že športová činnosť na ňom nebola dlhší čas možná.
Text: Ing. J. Mercel, Bojnice


Určenie veku ulovenej srnčej zveri    Výmena trvalých zubov za mliečne je u srnčej zveri ukončená v 12. – 13. mesiaci života (máj – jún), po výmene všetkých mliečnych premolárov a očniakov za trvalé. Výmena mliečnych hryzákov za trvalé prebieha už v 7. mesiaci života teda v decembri a po výmene posledného moláru M3 za trvalý, je možné určiť vek srnčej zveri už len podľa opotrebovania vrchných plôch premolárov a molárov (u ostatnej raticovej zveri aj podľa opotrebovania hryzákov a očniakov). Je to spôsob najstarší, najbežnejší a najjednoduchší.
Pre úplnosť treba dodať, že dospelý jedinec srnčej zveri má spolu 32 zubov, z toho 6 hryzákov, 2 očniaky v spodnej čeľusti. Ďalej 6 premolárov v spodnej a 6 v hornej čeľusti a napokon 6 stoličiek molárov v spodnej a 6 v hornej čeľusti. Na obr. je vidieť zuby na ľavej strane lebky: hryzáky I 1, I 2 a I 3, očný zub C premoláre – predstoličky P1, P2 a P3 a stoličky – moláre M1, M2 a M3.
Mladá, 2 – 3 ročná zver má vrchnú časť žuvacích okrajov (lícnej a jazykovej strany) zubov veľmi ostrú, zahrotenú a pílkovitú, ktorá sa vekom opotrebováva, postupne zbrusuje a objavujú sa na nej stále väčšie plochy dentínu tak, ako je to vidieť na obrázkoch znázorňujúcich priečne rezy stoličky a hryzáka s ich podrobným popisom. 98% skloviny tvoria minerálne látky. Dentín svojou stavbou pripomína kosť. V koreni zuba je otvor, ktorým do zubnej dutiny vstupujú cievy a nervy.
Text: P. Lihocký, Hubertlov


Prikrmovanie prežúvavej zveri v čase núdze

 
 

Kedy existuje čas núdze u raticovej zveri si mnohí poľovníci vysvetľujú po svojom. V mojich prvých rokoch výkonu práva poľovníctva som považoval za čas núdze zimné obdobie. Neskoršie po získaní teoretických vedomostí a praktických skúseností považoval som za čas núdze u jeleňovitej zveri obdobie, kedy zver trpela takým nedostatkom potravy, ktorý mohol spôsobiť jej úhyn. Bolo to najmä v čase mimoriadne vysokého stavu snehu, naviac ak bol na povrchu zamrznutý a vytváral ľadovú kôru, kedy sa zver iba s námahou mohla pohybovať. Dostupnosť potravy (tráva, malinčie, bukva, žaluď) pod vysokým snehom bola minimálna a zľadovatená vrstva spôsobovala poranenie nôh zveri pri pohybe. Senníky vo vysokých polohách boli takmer nedostupné a zver sa presúvala do nižších polôh priamo až k ľudským obydliam. Takéto situácie sa vyskytujú aj dnes a sú zverejňované v televízii. Z toho dôvodu sa aj na Slovensku ale hlavne v zahraničí budujú prezimovacie obory. Srnčia zver je obyčajne stiahnutá až k obciam, kde poľovníci zabezpečujú prikrmovanie. Uvedený popis sa týka našich lesných revírov.
Text: M. Hanzel, Prešov


K odstrelu diviačic 

  

Počas môjho dlhoročného pôsobenia vo funkcii poľovného hospodára na Hornej Nitre v PZ Pravenec som musel často hľadať v našej i zahraničnej literatúre odpoveď na otázku, kedy a ktoré diviačice je správne loviť. Táto problematika nezaujímala len mňa, ale aj všetkých poľovných hospodárov a poľovníkov, pretože jej dôležitosť spočíva v tom, že diviačice sú nositeľmi prírastkov a hlavnou príčinou vysokých stavov tejto zveri. Každý poľovný hospodár je na takej odbornej úrovni, že chápe nutnosť lovu diviačic, ak sa majú stavy tejto zveri dobre zvládnuť.
Na túto aktuálnu problematiku prebehla v roku 2009 na internetových stránkach časopisu Jäger diskusia popredných odborníkov na diviačiu zver v ktorej vyslovili svoje užitočné názory pre poľovnícku prax a ktoré v skrátenej forme predkladáme čitateľom časopisu Hubertlov. Domnievame sa, že mnohí poľovníci hlavne poľovní hospodári nájdu v nich niečo nové, čo sa dá aplikovať v ich revíroch.
Text: MVDr. V. Pediač


Príčiny rozličných odtieňov srnčieho parožia

       


Parožky srncov majú rozličné sfarbenie. Čo je príčinou farebnej „palety“ ktorá siaha od farby slonovej kosti až skoro po čiernu, si skúsime objasniť v tomto článku.
Sfarbenie parožia najmä srnčieho bolo oddávna predmetom mimoriadneho záujmu odborníkov. Už známi odborníci v chove a love srncov (Brandt, Rau, Raesfeld) v poslednom storočí zaznamenali v tomto smere pozorovania a domnienky. Ešte aj dnes sa diskutuje o tomto jave. Stredobodom pozornosti sú predovšetkým tmavo sfarbené parožky. Je to preto, že pri bodovom hodnotení sa pripočítavajú až štyri body za veľmi tmavé až čierne parožky. Pričom tento vyšší počet bodov je z určitého pohľadu nelogický. Prečo by malo byť prirodzené svetlohnedé parožie srnca z poľných revírov hodnotené nižším počtom bodov ako rovnako silné parožie z jelšových močiarov s hnedým parožím?
Ako v minulosti tak aj dnes zostáva otázkou, odkiaľ vlastne pochádza látka, ktorá spôsobuje rozličné sfarbenia parožia. Niektorí autori z prvej polovice posledného storočia boli tej mienky, že je to výlučne vlastná bioplazma srnca, ktorá v dôsledku krvného obehu a prekrvenia parožia má priamy vplyv na jeho sfarbenie. Dokonca sa uznávalo, že farebné odtiene od žltej farby cez červenohnedú až po čiernu sú dedičné a vždy odovzdávajú základný farebný odtieň ďalšiemu parožiu. Títo autori neuznávali, že pri čistení parožia zohrávajú hlavnú úlohu rastlinné šťavy. Iní boli zas tej mienky, že svetlo a vzduch vyvolávajú toto sfarbenie parožkov.
Text: P. Lihocký, Hubertlov


Etológia vlka dravého    
Správanie živočíchov závisí na výkonnosti nervového systému vrátane zmyslových orgánov a na hormonálnej regulácii. Väčšia časť toho, čo zvieratá vedia je vrodené a vykonávané inštinktívne. Najdôležitejšiu časť prejavov správania získavajú vlci dedičnosťou. Jedná sa o prejavy inštinktívneho správania.
U všetkých živočíchov rozlišujeme 2 formy správania – vrodené a naučené. Najcharakteristickejším znakom vrodeného správania je, že relatívne rovnako prebieha
u všetkých príslušníkov svorky. Je to druhovo úzko špecifické správanie. Vrodené (inštinktívne) správanie môžu vyvolať vnútorné, alebo vonkajšie podnety. Základom vnútorných podnetov je vnútorná fyziologická, nervová a hormonálna pripravenosť živočíšneho organizmu na realizáciu určitého typu inštinktívneho správania  (pud). Vlka motivujú pudy.
Text: J. Slašťan, Kremnica


Metabolizmus – látková premena u raticovej zveri   
Akú potravu potrebuje raticová zver a kedy v priebehu roka? Aké závery z toho môže vyvodiť poľovník z hľadiska jej chovu? O takýchto otázkach sa pomerne často diskutuje.
Typické pre všetky druhy raticovej zveri nezávisle od druhu a pohlavia sú každoročne sa opakujúce fázy vytvárania energetických zásob, ich spotreby a s tým súvisiace znižovanie týchto zásob. Poľovník si tieto veci všíma vždy pri ulovení každého jedinca zveri. Pri vyvrhovaní je totiž vidieť, či má zver obličky a vnútorné strany brušnej dutiny obložené tukom alebo nie. Pri vážení kusu zistí, či je váha jedinca nad, alebo pod  priemerom.
Tukové zásoby sú nevyhnutné, aby zver prežila určité obdobie roka, kedy dochádza k čerpaniu energie z rezervných zásob. Medzi takéto obdobia v roku patrí ruja, výmena srsti, gravidita, laktácia, rast parožia, súboje o teritórium medzi samcami, súboje o samice, obdobie zimy so snehom, mrazom a zníženou ponukou potravy, zvýšený pohyb v dôsledku vyrušovania alebo nerozvážneho poľovania. Tukové zásoby sú dôležité aj vtedy, ak je zver napadnutá chorobami rozličných druhov, zvlášť cudzopasnými parazitmi, ktoré sa tiež vyživujú z energetických zásob zveri.
Text: Prof. Dr. Ch. Stubbe, Sandrug, Nemecko


K problematike medveďa hnedého

  


V poslednom období sa stále častejšie píše a hovorí najmä v masmédiách o výskyte a správaní sa medveďa hnedého na Slovensku. Je to spôsobené tým, že sa jeho teritórium rozšírilo o oblasti, kde sa predtým nevyskytoval, pretože horské oblasti sú medveďmi prezverené, čoho dôkazom sú stále častejšie priame stretnutia človeka s touto zverou. V PZ Pravenec, ktoré do roku 1992 obhospodarovalo poľovný revír o výmere 7 434 ha v Žiarskom pohorí na Hornej Nitre už v 70. rokoch pri jarnom sčítaní evidovali stále v priemere 9 medveďov. V súčasnosti v rámci Slovenska nie je početnosť medveďov presne spočítaná. Podľa údajov Lesy SR sa predpokladá ich počet na 800 – 900 jedincov. Mimovládne organizácie udávajú počet menej ako 500 jedincov, ale podľa jarného sčítania v jednotlivých poľovných revíroch sa uvádza štatistický údaj 1 300 – 1 500 jedincov. Bez ohľadu na uvedené rozdielne údaje je jednoznačné, že stavy medveďov sú neúnosné. Ak zoberieme do úvahy televízne správy z 30 . 6. 2009 v ktorých boli zábery dvoch medvedíc s ôsmimi medvieďatami vo Vysokých Tatrách nad čím sa veľa ľudí usmievalo, nie je možné stavy medveďov podceňovať. Čo sa stane, keď o niekoľko rokov uvedených osem mláďat dorastie? Pretože sa určite budú niekoľko rokov zdržiavať v tejto oblasti. Potom to určite nebude len veselá senzácia. Najväčší problém vzniká pri vzájomnom stretnutí človeka s medveďom. Pribúdajú prípady útokov na človeka, ktoré končia vážnymi zraneniami, vyžadujúce dlhodobú hospitalizáciu, či dokonca trvalú invaliditu. Ďalšie problémy spočívajú v tom, že medvede navštevujú ľudské sídla, strácajú plachosť a poškodzujú majetok občanov.
Text: Ľ. Buzna, Prievidza


Prikrmovať bažantov, ale nie predátorov

  

Každé združenie, ktoré sa venuje chovu pernatej zveri sa musí zaoberať problémom, ako predísť tomu aby prikrmovanie bažantov neznamenalo zároveň  „prikrmovanie“ predátorov pernatých aj srstnatých. Predkladané zrno (obilie a kukurica) síce priláka bažantov, ale aj predátorov, ktorí majú takto možnosť dostať sa veľmi ľahko k dobrej koristi. Treba však upozorniť, že tieto opatrenia je možné úspešne realizovať iba v revíroch v ktorých sa nenachádzajú veľmi rozsiahle lesné porasty, pretože obmedziť tlak predátorov v takýchto priestoroch je problematické. Bažanta je možné úspešne chovať iba v revíroch, ktoré sú oddávna až dodnes domovom bažanta. Takéto revíry sa u nás vyskytujú predovšetkým na južnom Slovensku.
Rozoberme si teraz opatrenia, ktoré majú zabrániť, aby bažant na prikrmovaných miestach a zariadeniach nebol priamo ohrozený predátormi.
Ako prvý veľmi dobre známy spôsob prikrmovania je sypanie jadrového krmiva do krytých násypcov. V čom spočíva zmysel a podstata násypcov? Je všeobecne známe, že násypce sa majú stavať tak, aby sa v ich blízkosti nenachádzali osamelo stojace vysoké stromy. Ďalej neumiestňovať ich na okraji porastov, ale vo vnútri týchto porastov, napr. remízok. Taktiež umiestnenie násypcov v starom lese znamená vytvorenie dobrých podmienok pre jastrabov, ktoré dokážu v takomto poraste dokonale loviť.
Text: A. Mikuška, Trebišov


V časopise uverejňujeme aj poľovnícke príbehy zo zimného obdobia, ktorých autormi sú naši čitatelia.


Ako novinku vám v Zásielkovej službe ponúkame najlepšie poľovnícke DVD na svete


Čitatelia si môžu vybrať praktické doplnky, ponúkané v Zásielkovej službe Hubertlovu.
Po prvýkrát ponúkame aj 30 DVD filmov z celého sveta. Tvorcom týchto skutočne špičkových DVD je spoločnosť  Hunters Video, ktorá vznikla so zámerom produkovať poľovnícke filmy najvyššej kvality. Poul Erik Madsen natočil viac ako 60 filmov v ktorých nenapodobiteľným spôsobom vtiahne diváka do pútavého lovu vzácnej zveri. Vďaka jeho filmom môžete aspoň na chvíľu aj vy loviť zver s kapitálnymi trofejami v tých najlepších poľovníckych destináciách v Maďarsku, Poľsku, Španielsku, Švédsku a v Škótsku. Okrem Európy sa môžete zúčastniť zaujímavých lovov aj v Kanade, Amerike, v Rusku a v Afrike.
Filmy sú preložené do trinástich jazykov vrátane češtiny. Pútavý dej a poľovnícka etika sú devízou týchto DVD a preto sú považované za najlepšie na svete.
Ponúkame vám 30 poľovníckych titulov  a v každom čísle časopisu vám podrobne predstavíme 5 z nich.
Cena jedného DVD je 23 Eur / 599 Kč + poštovné
Pri objednávke 3 – 5 DVD zaplatíte za 1 ks len 21 Eur / 550 Kč + poštovné
Pri objednávke 6 a viac DVD zaplatíte za 1 ks len 19 Eur / 500 Kč + poštovné

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 198 návštevníkov a žiadni členovia on-line