P O Z V Á N K Aodborný seminár s medzinárodnou účasťou exkurzia
VÝZNAMNÉ ASPEKTY V CHOVE JELENEJ ZVERI NA SLOVENSKU
NITRA , 24. máj 20088,00 h. Prezentácia účastníkov
8,30 h. Otvorenie odborného seminára

PROGRAM:

1. Súčasná situácia v chove jelenej zveri naSlovensku a možnosti jeho zlepšenia
Doc. Ing. P. Hell, CSc., hosť. prof.

2. Výživa a prikrmovanie jelenej zveri. Vhodnosť krmív
Ing. Matúš Rajský, Dr. M. Vodňanský, PhD.

3. Skúsenosti s chovom jelenej zveri vo zvernic Poněšice a informácia o novej najsilnejšej trofeji ČR.
František Řehoř

4. Aktuálne poznatky o časovej a priestorove aktivite jelenej zveri vo vybranom modelovomúzemí západných Karpát sledovanejprostredníctvom konvenčnej - terestrickej telemetrie.
Ing. P. Garaj, ml., Prof. Ing. P. Garaj, CSc.

5. Vyhodnotenie chovateľských prehliadok so zameraním na jeleniu zver.
Prof. Ing. J. Ciberej, CSc., Ing. D. Krajniak,
Ing. Štefan Engel


6. Letné a zimné vyrušovanie jelenej zveri
ľudskými aktivitami v súvislosti soškodami na lese
Dr. M. Vodňanský, PhD., Ing. M. Rajský

11,30 h. Občerstvenie

11,45 h. Prehliadka experimentálnych zariadení s jeleňou a srnčou zverou spojená s diskusiou
(výskumná báza Stredoeurópskeho inštitútu ekológie zveri a SCPV Nitra)
12,30 h. Presun z Nitry do Topoľčianok pred Národný dom (vlastnou dopravou)

13,30 h. Spoločný obed

14.30 h. Prehliadka Topoľčianskeho poľovníckeho zámočku spojená s prednáškou
Ing. Milan Garaj

15,30 h. Exkurzia do Veľkej a Malej zvernice OZ Topoľčianky spojená s odborným výkladom

17,00 h. Spoločná večera v priestoroch Malej zvernice a diskusia

18,00 h. Záver seminára

Odborní garanti:
Doc. Ing. Pavel Hell, CSc., hosť. prof., Stredoeurópsky inštitút ekológie zveri Wien, Brno, Nitra

Dr. Miroslav Vodňanský, PhD., Stredoeurópsky inštitút ekológie zveri Wien, Brno, Nitra

Ing. Peter Petrikovič, PhD., Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu Nitra

Organizační garanti:
Ing. Štefan Engel, Slovenský poľovnícky zväz Bratislava

Ing. Matúš Rajský,
Stredoeurópsky inštitút ekológie zveri Wien, Brno, Nitra Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu Nitra

Ing. Peter Garaj
, Lesnícka fakulta Zvolen, Katedraochrany lesa a poľovníctva


 
 
 
 


 
 ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA (NÁVRATKA)
na odborný seminár s medzinárodnou účasťou
VÝZNAMNÉ ASPEKTY V CHOVE JELENEJ ZVERI
NA SLOVENSKU

Priezvisko Meno Tituly
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
Organizácia:..................................................................
.......................................................................................
......................................................................................
Adresa...........................................................................
......................................................................................
PSČ:.........................Mesto:..........................................
Telefón:..........................................................................
e-mail.............................................................................
Návratku o účasti spolu s potvrdením o zaplatení
účastníckeho poplatku prosíme zaslať
najneskôr do 16.5.2008 na adresu:
Kancelária SPZ
Štefánikova 10
811 05 Bratislava
 
 
 
 
 
 
 

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 428 návštevníkov a žiadni členovia on-line