Každoročne, už viac ako 10 rokov, vždy posledný februárový piatok je dňom konania výročnej členskej schôdze Potônčanov. 
Okrem poľovníkov sa na schôdzi zúčastnilo nemálo civilne oblečených hostí, ktorí zastupovali obecné zastupiteľstvá,  urbariáty a veľa vlastníkov poľnohospodárskej pôdy, na ktorej PZ pri Urbariátoch v Orechovej Potôni, Dolnej Potôni a v Michale na Ostrove vykonáva právo poľovníctva. Naše zúčtovanie roka pravidelne navštevujú aj mladí ľudia, ktorí nechýbajú na poľovačkách, pri kàmení zveri, na obnovách poľovníckych zariadení či pri jarnom sčítavaní zveri.

 
Účastníci schôdze
Na výročnej členskej schôdzi sme si vypočuli minuloročné vyhodnotenie práce združenia a návrhy, ktoré smerovali k zlepšeniu činnosti poľovníkov. V diskusii odznelo viac takých príspevkov, ktoré po zapracovaní do domáceho poriadku zmenia chod PZ. Pri rozoberaní práv a povinností poľovníckych kandidátov vznikla búrlivá diskusia. Podľa konečného uznesenia výročnej členskej schôdze majú kandidáti svoj osud vo vlastných rukách. Okrem toho, že kandidáti majú právo zúčastniť sa na všetkých akciách PZ, oddnes sú oprávnení zúčastňovať sa na poľovačkách na škodnú zver. Čo sa týka počtu týchto poľovačiek, nemajú žiadne obmedzenia. Jediné obmedzenie spočíva v tom, že tieto poľovačky môžu vykonávať iba pod dohľadom domácich poľovníkov. Okrem toho, každý kandidát za člena poľovníckeho združenia má právo ročne zúčastniť sa 10 poľovačiek na vodnú zver  a jednej poľovačky na bažanty alebo na zajace, alebo kombinovanej poľovačky.
Výbor PZ a revízna komisia PZ, tak ako hodnotí svojich členov, je povinná ročne vyhodnotiť prácu každého kandidáta. V prípade, keď sa pri ročnom vyhodnotení kandidáta preukáže, že dosiahol + 100 bodov, tak dostane možnosť zúčastniť sa ďalších  10 poľovačiek na kačice alebo na divé husi. Ak kandidát pri ročnom vyhodnocovaní dosiahne  + 200 bodov, je oprávnený sa zúčastniť ako strelec na ďalšej poľovačke na bažanta, na zajaca alebo na kombinovanej poľovačke.
V opačnom prípade, keď je kandidát hodnotený zápornými (-) bodmi, stráca všetky práva na poľovačky úžitkovej zveri.
Takýto kandidát nemôže byť v tom istom roku prijatý za člena PZ.
Boli navrhnuté veľké zmeny aj pri vyhodnocovaní lovu škodnej zveri. Napr. pridelené body pri ulovení líšok boli zvýšené na +30 bodov, čo je trojnásobok doterajšej udelenej hodnoty.
Avšak revízna komisia pri vyhodnocovaní lovu líšok musí každý prípad posúdiť diferencovane. Pri norovaní, vábení alebo pri love líšky na posede strelcovi prináleží bodová hodnota + 30. V prípade, keď sa poľuje na škodnú zver v rámci organizovanej spoločnej poľovačky, tak sa šťastnému lovcovi taktiež prideľuje + 30 bodov.
Ale pri spoločnej poľovačke na úžitkovú zver, keď je iba náhoda, komu pribehne líška a kto ju strelí, sa odlov líšky nehodnotí.

 
Starosta odovzdáva
predsedovi 15 000.- Sk 
Starosta obce Orechová Potôň pán Vincent LELKES pri svojom vystúpení v diskusii vysoko hodnotil činnosť miestnych poľovníkov. Zdôraznil, že miestne zastupiteľstvo obce považuje poľovnícke združenie za svojho partnera. Pán starosta ako venovanie obecného zastupiteľstva  odovzdal PZ peňažný dar v hodnote 15 000.- Sk, ktorý podľa vyjadrenia starostu poľovníci môžu použiť na zlepšenie životného prostredia zveri alebo na nákup zveri pre občerstvenie krvi. Starosta bol ten, kto pred rokom oslobodil poľovníkov od platenia nájomného za obecné pozemky na 10 rokov. Počas roka sa k nemu pripojila aj väčšina urbárských spoločností  a viac majiteľov poľnohospodárskych pozemkov. Vďaka tomu je naše PZ do roku 2015 oslobodené za platenie nájomného na viac ako 40 % rozlohy svojho revíru. Finančné prostriedky, ktoré takto ušetríme, sme povinní preukázateľne použiť na účel zlepšenia životného prostredia zveri.

Predseda PZ oboznámil prítomných s dopisom Maďarského národného múzea. Dopis nás upovedomil o tom, že 28. júna 2006 sa v Budapešti otvára doteraz najväčšia výstava zbraní pod názvom  - „Zbrane od 15. storočia až do súčasnosti“  („Míves vadászfegyverek a 15. századtól napjainkig”). Výstava bude trvať štyri mesiace a bude mať viacero vedľajších podujatí. Zúčastnení poľovníci sa jednoznačne uzniesli na tom, že výstavu treba navštíviť. Starosta obce navrhol, že cestu na výstavu a späť  autobusovou dopravou pre poľovníkov venuje a zabezpečí obecný úrad Orechová Potôň.
Výročná členská schôdza ukončila svoju činnosť prípitkom a pozdravom „Lovu zdar“.
Po večeri, pozostávajúcej z troch chodov a pri dobrom víne sa bavilo do hlbokej noci. Tém bolo dosť, poľovníci sa o svojich záľubách dokážu baviť aj viac dní!

Foto a text - Takács Fridrich  


Partneri

Kto je online?

Práve tu je 805 návštevníkov a žiadni členovia on-line