Vyšiel júnové číslo
 

ÚVODNÍK (str. 1) obr1

Ing. Petr Smutný

Vážení čtenáři,

toto číslo Světa myslivosti se k vám dostává začátkem měsíce června, měsíce myslivosti. Červen nebyl zvolen za měsíc myslivosti náhodou – v přírodě přicházejí na svět nové životy, které často potřebují lidskou péči a ochranu. V červnu si také připomínáme, že myslivci mají jednu velkou povinnost: propagovat svou činnost na veřejnosti a především mezi mládeží. Získáváme tím nové zájemce o myslivost. Především by však akce měly směřovat k „výchově“ veřejnosti, aby byla k myslivosti tolerantnější.
Velice mě potěšilo, že hlavním tématem tohoto čísla je práce s mládeží. Dovolte mi na tomto místě krátké zamyšlení nad významem propagace myslivosti, v našem případě práce s mladou generací.Chceme-li objektivně hodnotit současný stav, musíme se ohlédnout do historie. V r. 1983 obdržel tehdejší Český myslivecký svaz od Mezinárodní rady pro myslivost a ochranu zvěře (CIC) čestnou medaili za propracovaný systém práce s mládeží. Časy, kdy práce s mládeží byla v ČR na výsluní, jsou však bohužel ty tam. O to víc bychom měli být pyšní, že se podařilo uchovat a udržet tradici ojedinělého systému Zlaté srnčí trofeje (ZST), která funguje nepřetržitě od roku 1970. O vzniku letos čtyřicetileté tradice se dozvíte více na str. 12–14 v tomto čísle časopisu v rozhovoru s jedním z jejich zakladatelů. Samozřejmě, že cílem práce s mládeží za tehdejšího režimu byla i politická výchova. Kroužky byly prestižní, ovšem často i nucenou záležitostí, takže je bylo možné najít skoro na každé vsi. V této souvislosti je třeba konstatovat, že pokud kroužek vznikl pouze proto, aby „byl“ a naplnil statistiky, měl na své okolí téměř nulový pozitivní dopad. Uvědomme si ale na druhou stranu, že lidé zapálení pro tuto činnost se s politickou situací nemění, a pokud to s výchovou mladé generace myslí vážně, je jedno, za jakého režimu jsou aktivní. Z historie bychom si proto měli vzít především nápady a aktivity, které zanikly, abychom dnes nemuseli vymýšlet již vymyšlené a dokázali se při našem současném počínání poučit. Čtyřicet let fungující systém ZST je toho důkazem.
Po sametové revoluci bohužel došlo k rapidnímu úbytku mysliveckých kroužků, ale i nadšenců pracujících s mládeží a k zániku veškerých dalších aktivit. Lze říci, že tímto propadem jsme zaspali dobu. V současné době se budeme jen velice těžko snažit o zlepšení vnímání myslivosti ve společnosti. Proto bychom neměli usnout na vavřínech s tím, že nám čtyři desítky let nepřetržitě funguje systém ZST, který je v ČR unikátní. Dnešní propagace myslivosti potřebuje daleko více aktivit, než je ZST. Našim prvořadým úkolem je oslovit širokou veřejnost, a tím pádem mládež. Proto nám myslivecké kroužky a ZST nevytrhnou trn z paty. Proč? Protože jsou zaměřeny přece jen více odborně na „mysliveckou mládež“, zatímco široká veřejnost zůstává opomíjena a čím dál více na ni působíme jako uzavřená společnost „zelených mužíků“ střílejících po všem, co se pohne. Je třeba si uvědomit, že propagací myslivosti si nebudujeme konkurenci v podobě masového přívalu nových myslivců, jak také často slýchávám. Zlepšujeme si „podhoubí“ kolem nás, abychom mohli vůbec existovat. Ze zkušenosti vím, že nic nepřekoná vazbu mezi rodičem (myslivcem) a potomkem, kdy existuje vysoká pravděpodobnost, že dítě převezme myslivost po rodiči. Nedělejme si tedy iluze, že propagačními akcemi nalákáme zástupy nových myslivců. Nehledě na to, že bychom je potřebovali – stačí se podívat na demografický vývoj „myslivecké populace“ v ČR …
Děti a mládež jsou pro nás východiskem, jak jednoduše navázat kontakt s veřejností. Myšlenka je jednoduchá: pokud uspořádáme akci pro děti, přijdou s nimi jejich rodiče, a to je přesně to, co dnes potřebujeme. Kdy jindy začít než teď – v červnu, měsíci myslivosti a dnu dětí?
Ekologické, ale i lesnické subjekty to pochopily již dávno. Dnes mají perfektně zpracované programy tzv. lesní pedagogiky či výukové programy na školách. Neměli bychom jim být konkurencí, ale vítaným společníkem pro vzájemné doplnění aktivit. Jde nám přece o společný cíl: vychovávat mladou generaci ke kladnému vztahu k přírodě.
Proto nám všem přeji, abychom dokázali čerpat inspiraci nejen z historie, ale i ze současnosti – z lesní pedagogiky či aktivit různých ekologických organizací. K tomu všemu budeme potřebovat především chuť a nadšení. Říká se, že kdo nehoří, nezapálí. Přeji proto všem, kteří mají chuť propagovat myslivost, aby v sobě zapálili ohníčky, které budou pozvolna přeskakovat i na další kolegy. Postupně vám začnou pomáhat a zúčastňovat se propagačních aktivit. Radostný úsměv dětí a pochopení od rodičů bude vaší největší odměnou a „dřívím“ do ohníčku, který vás zahřeje a dodá vám i vašim spolupracovníkům chuť a síly do další podobné činnosti.


MYSLIVECKÁ POLITIKA

Vznikla Unie subjektů zainteresovaných v myslivosti ČR – významná platforma v odvětví myslivosti (str. 4-5)

Ing. Jan Záhorka a Ing. Libor Řehák, Ph.D.
Na zasedání Výkonné rady Unie subjektů zainteresovaných v myslivosti ČR (dále jen USZM ČR), konaném v pátek 9. dubna t. r. v Praze, byl završen několikaletý proces vytváření společné platformy subjektů, které jsou jakýmkoliv způsobem zainteresovány v odvětví myslivosti. Na tomto zasedání byla definitivně ustavena a schválena USZM ČR, byly zvoleny všechny její orgány a projednány základní výchozí principy pro další činnost.

ROZHOVOR
Aktuálně ke katarální horečce ovcí a přežvýkavé zvěře (str. 6-8)

Prof. RNDr. Jiří Lamka, CSc.
Ve Světě myslivosti č. 6/2008 jsme čtenářům poprvé představili v našich zeměpisných šířkách dosud neznámou virovou nákazu – katarální horečku ovcí (bluetongue, BTV), která byla do října 2006 problémem pouze nejjižnějších států Evropy. Po tomto datu však nastal zlom v příznivé nákazové situaci ve značné části ostatních států západní, střední a severní Evropy včetně ČR. K nákaze jsou podle biologických vlastností viru vnímaví všichni přežvýkavci, v našich podmínkách by jimi mohly být i jejich divoce a volně žijící druhy řazené mezi zvěř. Jak vypadá současná situace s bluetongue v Evropě a u nás celkově jsem se zeptal MVDr. Pavla Bartáka, Ph.D., pracovníka Státního veterinárního ústavu (SVÚ) Jihlava a vedoucího Národní referenční laboratoře pro katarální horečku ovcí Státní veterinární správy ČR (SVS ČR).


VĚDA A VÝZKUM
Konference o hospodaření se zvěří a její ochraně (str. 9-10)

Ing. Jan Dvořák, Ph.D.

Dne 6. května t. r. se na půdě Lesnické fakulty Technické univerzity ve Zvolenu (LF TU Zvolen) uskutečnil v pořadí již XXIII. ročník vědecké konference s mezinárodní účastí s tradičním, všeobjímajícím názvem „Poľovnícky manažment a ochrana zveri“.


DISKUSE
O čem se nemluví

Ing. Jiří ZíkaMnoho se píše a hovoří o stavech zvěře a o škodách, které zvěř působí, méně ale o otázce, která s tím souvisí, a to o ochraně lesa před škodami působenými zvěří. Vystřílet zvěř není jediné řešení. Myslím, že o věci něco vím.


ROZHOVOR
Dvojí jubileum (str. 12-14)

Ing. et Ing. František BezděkObčas míváme štěstí v tom, že se setkáme s výjimečnými lidmi. Vzápětí nás ale přepadne zvláštní myšlenka, že kdybychom je potkali dříve, mohli jsme některé věci ve svém životě udělat úplně jinak, a hned nato přijde touha být v jejich přítomnosti brzy znovu, abychom od nich mohli načerpat životní moudrosti, které nezištně rozdávají s noblesou jim vlastní. Jedním z takových lidí je Adolf Hradecký ze Staré Boleslavi, s nímž se znám (bohužel) jen dvacet let. Je tedy hloupost v následujícím rozhovoru předstírat, že si vykáme. Na úvod prozradím, že právě on je spoluautorem myšlenky, z níž se zrodila soutěž Zlatá srnčí trofej, která letos slaví 40. výročí pořádání (národní kolo proběhne v červenci na Křivoklátě). Protože se současně blíží oslava Adolfových 70. narozenin (29. srpna), bylo dvojí výročí důvodem k návštěvě a zajímavému povídání.Z NAŠICH HONITEB
Čtyři dekády Zlaté srnčí trofeje v číslech (str. 15)

Redakce
Soutěž „Zlatá srnčí trofej“ je nejviditelnější aktivitou Českomoravské myslivecké jednoty na poli práce s dětmi a mládeží. Za čtyři desítky let existence prošla vývojem od akce na úrovni okresu po celostátní soutěž dětí se zájmem o myslivost. Po r. 1989 došlo v podstatě z roku na rok k razantnímu poklesu počtu mysliveckých kroužků a počtu dětí do nich zapojených. Současně se snížil i počet účastníků Zlaté srnčí trofeje.


Z NAŠICH HONITEB
S Hubertem do lesa (str. 16)

Redakce

„Přijměte pozvání k procházkám po Hubertově lese. Dozvíte se nejen to, jak se myslivci starají o zvěř, ale také mnoho zajímavého z naší přírody.“


VĚDA A VÝZKUM
Co čtou dnešní mladí myslivci? (str. 17-19)

Ing. Petr Smutný a doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D.

V letošním březnovém čísle Světa myslivosti byly zveřejněny výsledky redakční ankety, v níž respondenti odpovídali na otázky týkající se úrovně současné odborné myslivecké literatury. Skupina oslovených respondentů se skládala z myslivců ve věku od 40 let výše, což odpovídá smyslu ankety – porovnat úroveň dřívější a dnešní literatury. Při diskusi se zástupci redakce nás napadlo, že by bylo zajímavé zjistit, jak se k literatuře staví dnešní mladí myslivci, a tak jsme se rozhodli uspořádat anonymní internetovou anketu mezi studenty vybraných středních a vysokých škol, na nichž se vyučuje myslivost.


SOUTĚŽ
Rarita roku 2010 – I. kolo (str. 20-21)

RedakceČtenáři, kteří netrpělivě očekávali start čtvrtého ročníku soutěže Rarita roku o nejzajímavější abnormální srnčí trofej, pořádané redakcí Světa myslivosti, se dočkali! V letošním I. kole svedlo souboj o postup do Velkého finále 15 trofejí. Stejně jako v uplynulých letech budou fotografie desítky nejlepších trofejí z každého kola zveřejněny ve Světě myslivosti a stejně tak na konci soutěže i finálové trofeje.

VÝSLEDKY PRVNÍHO KOLA

V prvním kole letošního ročníku soutěže u odborné poroty nejvíce zabodovala trofej srnce, kterého ulovil Josef Petrů ml. v honitbě MS Lipice (okr. Pelhřimov). Od poroty, pro niž bylo hlasování premiérové, trofej získala 50 bodů, což jí spolehlivě stačilo na první místo. Tato trofej postupuje do Velkého finále. Druhá pozice patří trofeji Zdeňka Štanglera, jenž srnce ulovil v honitbě MS Lipovec Řetůvka (47 bodů). Třetí místo obsadila trofej srnce z honitby MS Petrov Vikýřovice, jehož ulovil Ing. Vojtěch Poles (46 bodů).
Lovec vítězné trofeje získává cenu redakce – knihu Abnormální parůžky. Majitelům trofejí, které se umístily v první desítce, bude zaslán pamětní certifikát o účasti jejich trofeje v soutěži.

HLASOVÁNÍ ČTENÁŘŮ POMOCÍ SMS ZPRÁV

Čtenáři mohou i letos hlasovat pomocí SMS zpráv a v každém kole vybrat „svou“ nejlepší trofej. Hlasování v I. kole probíhalo od čtvrtka 6. května od 18:00 hodin, kdy byly fotografie všech přihlášených trofejí zveřejněny na internetových stránkách www.svetmyslivosti.cz. Každou trofej si bylo možné prohlédnout na zvětšeném snímku a pomocí SMS zprávy zaslat vybrané trofeji hlas (viz soutěžní pravidla). Hlasování bylo ukončeno ve středu 12. května ve 12:00 hodin. Po ukončení hlasování byly sečteny zaslané SMS zprávy a sestavilo se pořadí. Trofej s nejvyšším počtem hlasů se stala „Vítěznou trofejí čtenářů za měsíc květen“ a postupuje do Velkého finále. Z došlých SMS zpráv jsme vylosovali tři, jejichž odesílatelé obdrží některou z cen věnovaných redakcí: Loveckou kroniku k zapisování úlovků, knihu Život s jeleny nebo kšiltovku s výšivkou Svět myslivosti.
Podle stejného klíče bude probíhat hlasování SMS zprávami v každém kole. Pokud si chcete v každém kole prohlédnout všechny přihlášené trofeje a zapojit se do hlasování, je nezbytně nutné bedlivě sledovat internetové stránky www.svetmyslivosti.cz, kde budou po každé z uzávěrek zveřejněny snímky přihlášených trofejí!

VÍTĚZNÁ TROFEJ ČTENÁŘŮ ZA MĚSÍC KVĚTEN

Čtenáře v I. kole jednoznačně nejvíce zaujala trofej Ing. Vojtěcha Polese (59 % hlasů), která díky tomu postupuje do Velkého finále. Druhé místo obsadila trofej Ladislava Kohouška st. (18 % hlasů), třetí místo patří trofeji Jiřího Nováka ml. (11 % hlasů).
Z hlasujících čtenářů byli vylosováni a ceny obdrží: K. Palinek (kniha Lovecká kronika), V. Bartoš (kniha Život s jeleny) a V. Dokoupil (kšiltovka Světa myslivosti).

UZÁVĚRKA DALŠÍHO KOLA JE ZA DVEŘMI!

Pokud chcete svoji raritní trofej přihlásit do soutěže, neváhejte a pošlete nám fotografii. Pokud chcete přihlásit trofejí více (např. do různých kol), můžete to udělat rovnou. Uzávěrka červencového kola je již 8. června 2010!

CENY VĚNOVANÉ HLAVNÍMI PARTNERY

1. cena – pro absolutního vítěze soutěže Rarita roku 2010: lov kamzíka v Rakousku v r. 2011 – věnovala firma Swarovski Optik
2. cena – pro soutěžícího na druhém místě: lov srnce II. nebo III. věkové třídy v honitbě Ralsko v r. 2011 – věnovaly Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
3. cena – pro soutěžícího na třetím místě: lovecký nůž – věnovala firma Mikov, s. r. o.

Uzávěrky pro zasílání trofejí do jednotlivých kol:
2. kolo – zasílejte do 8. 6. 2010 (fotografie deseti nejlepších trofejí budou zveřejněny ve Světě myslivosti č. 7/2010)
3. kolo – zasílejte do 8. 7. 2010 (Svět myslivosti č. 8/2010)
4. kolo – zasílejte do 5. 8. 2010 (Svět myslivosti č. 9/2010)
5. kolo – zasílejte do 7. 9. 2010 (Svět myslivosti č. 10/2010)
6. kolo – zasílejte do 5. 10. 2010 (Svět myslivosti č. 11/2010)

VÝSLEDKY I. KOLA SOUTĚŽE RARITA ROKU 2010

1. Josef Petrů ml., 23. 8. 2005, 5 let, MS Lipicec (okr. Pelhřimov), 50 bodů
2. Zdeněk Štangler, 17. 7. 2009, 5 let, MS Lipovec Řetůvka (okr. Ústí nad Orlicí), 47 bodů
3. Ing. Vojtěch Poles, 21. 8. 1981, 6 let, MS Petrov Vikýřovice (okr. Šumperk), 46 bodů
4. –5. Jiří Marek, 16. 6. 2009, 4 roky, MS Horní Dobrouč (okr. Ústí nad Orlicí), 44 bodů
4. –5. Ladislav Kohoušek st., 17. 5. 2009, 4 roky, MS Hora Dolní Bousov – Přepeře (okr. Mladá Boleslav), 44 bodů
6. Josef Majer, 25. 7. 2007, 8 let, Třemošná-Záluží (okr. Plzeň-sever), 43 bodů
7. Jiří Novák ml., neuvedeno, 5 let, MS Králová Lhota (okr. Hradec Králové), 42 bodů
8. Václav Gruber, 10. 9. 2009, 6 let, Maršovice (okr. Benešov), 41 bodů
9. Martin Filip, 28. 5. 2009, 5 let, MS Rychtářský les Albrechtice (okr. Ústí nad Orlicí), 36 bodů
10. Milan Myška, 18. 5. 2009, 4 roky, MS Ostrý Benešov n. Pl. (okr. Děčín), 31 bodů

PRAXE V HONITBĚ
Preparace lebek (str. 22-23)

Dr. Ing. Naďa Šebková a Ing. Jan MatoušekNa přednáškách o anatomii psů v rámci předmětu „Kynologie“ na České zemědělské univerzitě v Praze používám řadu názorných pomůcek, mimo jiné i lebky vlka, šakala a psů různých plemen. Při jejich preparaci jsem vyzkoušela různé postupy a metody. S pomocí Ing. Jana Matouška jsem se dopracovala k postupu, jenž se mi velmi osvědčil, a ráda se o něj podělím s myslivci, kteří jej mohou využít k preparaci trofejí.


Z NAŠICH HONITEB
Deset let Národního parku České Švýcarsko (str. 24-27)

Ing. David Vaca, Ph.D.
Národní park České Švýcarsko, rozkládající se v okrese Děčín při státní hranici s Německem a pokrývající podstatnou část stejnojmenné oblasti s pískovcovými skalními městy a rozsáhlými lesy, oslavil 1. ledna t. r. desáté výročí vzniku. Malé jubileum je vhodným důvodem k ohlédnutí a bilancování, v našem případě toho, co se v uplynulých letech podařilo zrealizovat v oblasti myslivosti, či lépe managementu zvěře. Primárním cílem Správy Národního parku České Švýcarsko totiž není chov zvěře, ale udržování rovnováhy mezi jednotlivými složkami životního prostředí.


LOVECKÝ PES
Francouzští honiči a jejich lovecké využití (III.) (str. 29-31)

Slavomír Hanáček
V předešlých dílech seriálu o francouzských honičích (Svět myslivosti č. 4 a 5/2010) jsme představili dva krátkosrsté zástupce těchto plemen – velkého a malého modrého gaskoňského honiče. Mezi honiče patří také baseti, přičemž francouzští baseti jsou na rozdíl od anglických také hrubosrstí. V tomto čísle se seznámíme se dvěma z nich – s velkým a malým hrubosrstým vendéeským basetem.


LOVECKÁ VÝBAVA
IWA 2010 – novinky v lovecké optice (str. 32-33)

Ing. Jiří Fencl
O novinkách z oblasti loveckých zbraní a střeliva, které byly k vidění na letošním norimberském veletrhu IWA, jsme informovali v květnovém čísle Světa myslivosti. V tomto článku se podíváme na novinky z lovecké optiky, prezentované jejich výrobci převážně v pavilonu 4A s přirozeným osvětlením, jež vyhovuje ověřování účinnosti optiky.


SPORTOVNÍ STŘELBA
Už zase pomýšlím na olympiádu … (str. 38-39)

Ing. David Vaca, Ph.D.
Český reprezentant ve střelbě na trap David Kostelecký si konečně vychutnává trochu klidu od novinářů, který mu v uplynulém půldruhém roce – po získání zlaté medaile na olympiádě v Pekingu v r. 2008 – tolik chyběl. Čas tráví především tréninkem a přípravou na další závody. Začátkem dubna t. r. jsme ho zastihli na střelnici v Holasicích u Brna, kde jsme ho požádali o rozhovor.


LOVECKÉ ALBUM
Nejzajímavější raritní trofeje na veletrhu Fehova 2010 (str. 42-43)

Ing. David Vaca, Ph.D.
V závěru reportáže z veletrhu Fehova 2010 (Svět myslivosti 5/2010) jsme slíbili, že v červnovém čísle časopisu představíme kolekci nejzajímavějších raritních trofejí, které bylo možné na této akci vidět. Trofeje pocházející z maďarských honiteb vystavovali organizátoři lovecké turistiky s cílem přilákat pozornost potenciálních klientů. A to se jim dařilo – u jejich stánků bylo stále plno a vyfotografovat trofej mnohdy představovalo problém. Přesto se povedlo pořídit kolekci 12 snímků, které předkládáme k potěše myslivcova oka …

POSLEDNÍ LEČ
Pytlácké příhody (str. 50-51)

Ing. Milan Slavinger

Pytláctví se vine myslivostí jako červená stuha od samého jejího počátku až do dnešních dnů. Vždy bylo považováno za protiprávní jednání a byly za něj ukládány ty nejpřísnější tresty, včetně trestů hrdelních. Přesto se jej nikdy nepodařilo vymýtit. V průběhu času se měnily nejen důvody k pytláctví, ale i způsoby jeho provozování. V minulosti se pytláctví dopouštěli nejen chudí lidé, ale i měšťané či šlechtici, mnohdy i lesní personál. Pohnutky byly různé – někdo pytlačil z důvodu existenčních, jiný z náruživosti a lovecké vášně, další ze zištnosti.

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 346 návštevníkov a žiadni členovia on-line