Vyšlo októbrové číslo
 
ÚVODNÍK (str. 1)

Úvodník (str. 1)

Miroslav Vodňanský

Vážení čtenáři,
všechno se mění – prostředí, které nás obklopuje, společnost, ve které žijeme, lidé, s nimiž se stýkáme – a samozřejmě i my. Každý z nás to pociťuje sám na sobě. A když se podíváme kolem sebe, zapřemýšlíme nad svým životem a ohlédneme se, tak si uvědomujeme, jak se vše mění – něco k lepšímu, něco k horšímu, ale nic není trvale takové, jaké to bylo dřív. To samozřejmě platí i pro myslivost. Mnohé změny, které přináší doba, přijímáme velmi rádi a rychle je považujeme za samozřejmost. Zvláště v těch případech, když jde o věci, které nám něco usnadňují nebo zpříjemňují. V praktickém výkonu myslivosti je dnes například zcela běžné, že se do honiteb jezdí pohodlnějšími a většinou i pro terén způsobilejšími automobily. Téměř každý myslivec má u sebe mobilní telefon a vývoj je zřetelný i v používání lovecké optiky, zbraní a různého jiného vybavení pro výkon lovu. Ale jde také o, jak se vyvíjí i myšlení a přístup k myslivosti. A v tomto ohledu vzniká bohužel dojem, jako by se u některých myslivců zakonzervovaly postoje z doby, kdy vlastnictví auta značky Trabant bylo pro mnohé ještě zdrojem závisti a volání telefonem na kličku fungovalo přes spojovatele v příslušné telefonní ústředně
Neplatí to samozřejmě pro všechny, ale je důležité, aby si opravdu co nejvíce myslivců uvědomilo, že myslivost není pouhé hobby a relaxace. Pokud nějaký chovatel chová doma králíky stejně jako před třiceti lety, tak se to týká opravdu jen jeho samého a jeho králíků. Jestliže ale nějaký uživatel honitby v dnešní době přistupuje k lovu zvěře a k péči o ni stejným způsobem jako v době, kdy byly zcela odlišné podmínky prostředí a jiné vlastnické vztahy, vůbec se to netýká jen jeho samého.
Myslivost má v dnešní době hodně problémů. Všichni o nich víme, a víme také, že je nezbytně nutné řešit je, dokud na to ještě máme čas. Podle toho, zda a jak se podaří tyto problémy řešit, bude vypadat budoucnost myslivosti. Nyní již zdaleka nejde o to, jestli se podaří zastavit úbytek některých druhů zvěře, jako jsou zajíci, bažanti a koroptve, což byla v minulosti témata, při nichž se myslivci mohli lehce a věrohodně stavět do pozitivního světla jako ti, kdo svou starostlivostí o ubývající živočišné druhy v současné kulturní krajině významně přispívají k zachování biodiverzity ve stále se zhoršujícím životním prostředí. Dnes je předmětem diskuse především to, jak řešit otázku narůstajících stavů černé zvěře a v některých oblastech i jelena siky nebo jelena evropského a jak se vyrovnávat se škodami, které tyto druhy působí. Především černá je v tomto ohledu obrovský problém. Samozřejmě, že za prudký nárůst jejích početních stavů nemohou jen myslivci. Významně tomu napomáhají velmi vhodné životní podmínky, vzniklé v důsledku současného intenzivního zemědělského obhospodařování krajiny. Zde však nepomůže poukazování na druhé, v tomto případě zemědělce, že se svým způsobem také podílejí na vzniku současné situace, neboť odpovědnost za regulaci početních stavů zvěře nesou uživatelé honiteb. Pokud se ukáže, že myslivci nebudou schopni v daných podmínkách tento problém řešit, bude to na veřejnosti působivým argumentem pro ty, kteří chtějí zpochybnit současný systém myslivosti. Proto je třeba brát nastalou situaci vážně a nelze se spoléhat na to, že budou stačit jen slovní prohlášení a nějaká alibistická opatření za účelem ukázání dobré vůle, a nějak to půjde zase dál.
Jestliže se problémy skutečně nebudou řešit, budou se jen prohlubovat, až dojde k eskalaci s následnými radikálními změnami, které si dnes vůbec nechceme připustit. Prezident Dolnorakouského loveckého svazu Josef Pröll to komentuje velmi výstižně: „Když nedokážeme problém s černou zvěří vyřešit my sami, tak musíme počítat s tím, že to bude za nás řešit někdo jiný. A bude to nakonec řešit tak, že se nám to vůbec nebude líbit!“ V některých evropských státech došla situace již tak daleko, že je skutečně ohrožena další existence myslivosti, resp. lovu. Jako příklad lze uvést Holandsko, některé kantony ve Švýcarsku, ale i Německo, kde neustále sílí hnutí proti myslivosti. Na letošní konferenci v Židlochovicích to velmi výstižně vyjádřil zástupce Německého mysliveckého svazu Rolf Ewersheim: „Vy jste zatím ještě ve zdánlivě dobré situaci, neboť dosud máte problémy jen se zvěří. U nás je to již mnohem horší, neboť my teď máme problém především s lidmi.“ Myslel tím ty, kdo chtějí rozvrátit tradiční systém hospodaření v honitbách právě poukazováním na jeho selhání při regulaci početnosti zvěře. A v této souvislosti švýcarský filosof a spisovatel Alexander Schwab upozornil, že v dnešním světě musíme počítat s tím, že to, co je v jedné zemi, velmi snadno přechází do druhé. Lehce může dojít k tomu, co bylo ještě nedávno nemyslitelné. Kdo si např. začátkem 80. let minulého století dovedl představit, že během deseti let dojde k zániku tehdejšího společenského systému, pádu Berlínské zdi, rozpadu druhé největší světové velmoci? Kdo si před dvaceti lety představil, že se tehdy z našeho pohledu zaostalá Čína tak rychle stane druhou hospodářskou velmocí? Žijeme v době razantních změn, které se nemohou vyhnout ani myslivosti. Proto se snažme řešit problémy, dokud je čas a dokud to můžeme dělat sami. Předcházejme tomu, že se nám jednou vymknou z rukou a bude je za nás chtít řešit někdo jiný!  

MYSLIVECKÁ POLITIKA
Mezinárodní konference „Myslivost ve střední Evropě“ (str. 4)David Vaca

Stejně jako v uplynulých šesti letech se první zářijový čtvrtek (letos 5. 9.) sešli na židlochovickém zámku zástupci mysliveckých organizací z ČR, Slovenska, Německa a Rakouska. Již tradiční organizátoři – Středoevropský institut ekologie zvěře (SIEZ) Vídeň-Brno-Nitra a Institut ekologie zvěře Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně – pro letošek vybrali za hlavní téma změny v podmínkách a možnostech výkonu práva myslivosti a obavy myslivců z těchto změn.


ANKETA
Myslivci, komu dáte hlas v parlamentních volbách? (str. 7-9)Redakce

Volební guláš před letošními předčasnými parlamentními volbami (25. a 26. října 2013) intenzivně bublá a mnozí občané stále ještě nejsou rozhodnuti, komu dát hlas. Myslivcům by při rozhodování mohla pomoci anketa Světa myslivosti, v níž jsme se od zástupců politických snažili získat názory na důležité otázky naší myslivosti. 
VĚDA A VÝZKUM
Nečekaný výlet divočáka (str. 11)Redakce

Z článku „Co divočáci dělají celý den?“ (Svět myslivosti č. 4/2013), který obsahoval dílčí výsledky telemetrického sledování prasete divokého na Šumavě, vyplynulo, že černá zvěř většinou neopouští své teritorium, pokud má v dosahu dostatek potravy. Během letošního léta však byli výzkumníci z České zemědělské univerzity svědky zajímavého putování lončáka pojmenovaného Mirek.


Z NAŠICH HONITEB
Venkov, jedna rodina (str. 12-13)David Vaca

Spory mezi myslivci a zemědělci kvůli škodám působeným spárkatou zvěří na polích probíhaly „odnepaměti“, a dokud bude v našich honitbách zvěř, nezmizí. Jde o to, jak je dostat na snesitelnou úroveň, což je však v posledních letech při narůstající početnosti prasete divokého a neustále se rozmáhajícímu pěstování plodin, jako je kukuřice a řepka, úkol na hranici science-fiction. Že to však není zcela nemožné, dokazují některé příklady z praxe. S názornou ukázkou směru, který lze doporučit pro cestu k tolerovatelným škodám, se lze seznámit na Liberecku, kde již více než deset let úspěšně spolupracují myslivci, zemědělci a státní správa myslivosti.


DISKUSE
Vyhláška, která ničemu nepomůže (str. 15)

Petr Ziegrosser


Politická situace posledních měsíců způsobila smetení návrhu novely zákona o myslivosti, jemuž byla od začátku roku věnována značná pozornost, pod stůl. Jeho navrhovatel, tedy Ministerstvo zemědělství, se nyní snaží řešit alarmující situaci s vysokými stavy černé zvěře alespoň novelou vyhlášky o dobách lovu. Pokud by však došlo k jejímu schválení v podobě návrhu, který pronikl na veřejnost v srpnu t. r., přineslo by to přesný opak toho, co MZe sleduje …


PRAXE V HONITBĚ
Staří kňouři jsou důležití (str. 16-17)Ctirad Rakušan


Zní to neuvěřitelně, ale dlouhodobě zjišťovaný nedostatek starých kňourů ve stavu černé zvěře přispívá ke zvyšování škod, které divočáci působí v zemědělství. Bylo na to již několikrát upozorňováno, ale většina myslivců to nevzala na vědomí. Při přehlídkách trofejí se ukazuje, že trofeje dospělých, tj. pětiletých a starších kňourů jsou vzácné, ale také, že většinu ulovené zvěře tvoří dvouletí kňouři. To je velká chovatelská chyba, která se stále opakuje.


ZAJÍMAVOSTI
Rohy za sto milionů (str. 18)Redakce

Letos v červnu se bezpečnostním sborům – Celní správě ČR (CS) a Policii ČR (PČR) – podařilo ve spolupráci s Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP) zajistit při akci s krycím názvem RHINO rohy nosorožců tuponosých v hodnotě bezmála 100 miliónů korun. Informace o akci proběhla většinou médií. Jde o velký záchyt, na kterém CS s ČIŽP spolupracovaly již od r. 2011. Množství zabavených rohů je skutečně pozoruhodné, akci lze bezesporu považovat za významný úspěch v boji proti ilegálnímu obchodu s ohroženými druhy živočichů a částmi jejich těl. Do nelegální činnosti bylo zapojeno 16 osob, z nichž 15 bylo po zadržení umístěno do vazby. Ve skupině byly osoby, které celou akci (akce) řídily, dále osoby, které „verbovaly“ střelce, a střelci, kteří nosorožce ulovili.ZAJÍMAVOSTI
Záchranný chov kozy bezoárové – pokračování výzkumu v oboře Vřísek na Lesní správě Česká Lípa (str. 19-21)Eduard Levý, Ladislav Masopust, Martin Fuxa, Martin Ernst, Jarmila Matoušková a Jiří Lamka

Ve Světě myslivosti č. 3/2010 byl zveřejněn článek „Záchranný chov kozy bezoárové na Lesní správě Česká Lípa“, obsahující informace o výzkumu tohoto druhu spárkaté zvěře v oboře Vřísek. V závěru článku jsme slíbili seznámit veřejnost s komplexními výsledky projektu, což proběhlo zveřejněním závěrečné zprávy na internetových stránkách Lesů České republiky, s. p. (www.lesycr.cz/odborne-rady/granty-a-dotace/Stranky/projectSummary.aspx; projekt č. 31). V časopise bychom se k výsledkům výzkumu ještě jednou rádi vrátili. Za nejdůležitější informací považujeme fakt, že se v oboře Vřísek podařilo k březnu 2013 dosáhnout normovaného stavu kozy bezoárové, který činí 40 kusů.


DISKUSE
Pravda o obnovení Řádu sv. Huberta v Kuksu (str. 22-23)Josef Štych

Blížící se 3. listopad 2013 je významným výročím Řádu sv. Huberta (dále Řád) a zároveň i datem několika dalších výročí k Řádu se vztahujícím. V tomto roce si připomínáme 275 let od smrti Františka Antonína hraběte Šporka, zakladatele a zároveň i prvního Velmistra Řádu. Opomenout nelze velmi důležité 290. výročí přijetí řádových insignií císařem Karlem VI., které bylo zároveň i oficiálním uznáním Řádu panovníkem, jenž byl ve stejném roce korunován českým králem. Pro současný Řád je výše zmíněné datum též 35. výročím ilegálního obnovení Řádu, který byl právoplatně uznán přímým pokračovatelem Řádu Šporkova.


SOUTĚŽ
Rarita roku 2013 – V. kolo (str. 24-25)Redakce

V předposledním kolo soutěže Rarita roku 2013 o nejzajímavější abnormální srnčí trofej svedlo souboj o postup do Velkého finále 13 trofejí – 12 z ČR a jedna ze Slovenska.


Z HISTORIE
Myslivost na starých lesnických mapách (II.) (str. 26-31)Ivan Roček


V srpnovém Světě myslivosti jsme věnovali pozornost vzniku lesnických map, na nichž se díky propojenosti lesnictví s myslivostí často objevovaly motivy zvěře a též specifickým mysliveckým mapám (mapy obor a krajiny využívané k parforsním honům). Na úvodní článek nyní navážeme informací o speciálních mysliveckých mapách, jejich účelu, obsahu a v neposlední řadě charakteristické výzdobě.


LOVECKÝ PES
Memoriál Richarda Knolla poprvé na Uherskohradišťsku (str. 32)Dalibor Pačes

Memoriál Richarda Knolla (MRK) se letos poprvé v historii konal na Uherskohradišťsku. 39. ročník této vrcholné soutěže ohařů, při níž se zadává titul Všestranný vítěz ČR 2013 a čekatelství CACT a res. CACT, pořádal ve dnech 31. srpna a 1. září Okresní myslivecký spolek ČMMJ Uherské Hradiště v honitbách mysliveckých sdružení Dolní Němčí, Horní Němčí a Popovice.

LOVECKÝ PES
19. Memoriál Rudolfa Kristla (str. 33)


 
Kamil Šebek

V letošním roce jsem měl čest posuzovat výkony psů na Memoriálu Rudolfa Kristla. 19. ročník všestranné soutěže jezevčíků se konal ve dnech 16.–18. srpna pod záštitou Okresního mysliveckého spolku ČMMJ Rakovník v honitbách Mysliveckého sdružení Sokol Pavlíkov a soukromé myslivecké společnosti Křídež Zdeňka Netrha v Šanově.


LOVECKÝ PES
Podesáté O pohár Světa myslivosti (str. 34)Dalibor Pačes


Soutěž slídičů a retrívrů, nazvaná O pohár Světa myslivosti, dospěla letos do jubilejního desátého ročníku. O víkendu 10. a 11. srpna se konala v minulých letech prověřené honitbě Mysliveckého sdružení Čírka Kosičky na Královéhradecku. K plnění disciplín podzimních zkoušek (PZ) a speciálních zkoušek z vodní práce (SZVP) bylo přihlášeno 37 psů.


SPORTOVNÍ STŘELBA
Jak se rodí střelnice (str. 36-38)Dalibor Pačes


Na stránkách Světa myslivosti pravidelně přinášíme zprávy o střeleckých závodech a soutěžích různého typu, které se konají na střelnicích u nás i ve světě. Asi málokterý čtenář si dokáže představit, jak technicky a legislativně náročné je zřídit střelnici, ať již pro olympijské brokové či kulové disciplíny, nebo pro parkúr. Abychom do této problematiky vnesli trochu světla, požádali jsme o rozhovor odborníka na slovo vzatého. Je jím dlouholetý spolupracovník naší redakce JUDr. Jindřich Kubík, soudní znalec v oboru střelivo a výbušniny s oprávněním uznávat a schvalovat střelnice.


SPORTOVNÍ STŘELBA
Mistrovství Evropy ve sportovní střelbě v Německu (str. 39-40)Redakce


Na přelomu července a srpna (28. 7. – 8. 8.) se v německém Suhlu konalo mistrovství Evropy (ME) ve sportovní střelbě, na kterém nechyběli ani reprezentanti ČR v olympijských brokových disciplínách skeet a trap. Mezi evropskou špičkou se v dobrém světle představili zejména juniorští střelci, kteří jsou dobrým příslibem pro budoucnost naší brokové střelby.


KOMERČNÍ PREZENTACE
Nová generace dalekohledů Swarovski – CL Pocket a SLC (str. 42)Oto Lasák

České obchodní zastoupení firmy Swarovski Optik představilo v sobotu 14. září t. r. poněkud netradičně – na pardubickém dostihovém závodišti – letošní podzimní novinky z oblasti pozorovací optiky: dvě nové modelové řady kapesních dalekohledů CL Pocket (novinka pro měsíc září) a novou generaci loveckých dalekohledů SLC vybavenou HD optikou (říjen).


LOVECKÁ VÝBAVA
S jakými náboji na lov vodního ptactva? Máme několik typů! (str. 43-45)Zdeněk Štěpánek

Lov vodního ptactva. Čekání v ranním oparu na břehu rybníku. Ševelení větru v rákosí. Nervozita … Letošní lovecká sezóna se již rozběhla. Pokud jste na lov zatím nevyrazili a ještě jste si nestačili doplnit zásoby střeliva, máme pro vás několik tipů. Možná budete překvapeni …


KOMERČNÍ PREZENTACE
Rössler Titan 16 – sázka na šestnáctku (str. 46-49)Jiří Knotek

Trendem v současné produkci loveckých opakovacích kulovnic je přijít na trh se zbraní s přímotažným závěrem a konkurenčně se tak vyrovnat takovým firmám, jako jsou např. Blaser, Merkel, Krieghof nebo Heym, které takříkajíc mají na „přímotahy“ patent. Rakouská zbrojovka Rössler to vzala zgruntu: pustila se v tomto směru vlastní cestou a po přibližně čtyřech letech vývoje veřejnosti nedávno představila výsledek svého snažení v podobě zcela nové zbraně v řadě Titan – opakovací kulovnici s přímotažným závěrem Rössler Titan 16.


Z NAŠICH HONITEB
Rekordní jezevčí lebka pochází od Mutěnic (str. 50)

Redakce

Ve Světě myslivosti č. 9/2013 jsme informovali o nové světové rekordní trofeji – jezevčí lebce pocházející z Hodonínska. Současně jsme přislíbili přinést v nejbližším vydání časopisu další podrobnosti. Prostřednictvím předsedy Okresního mysliveckého spolku ČMMJ Hodonín Radovana Mančíka se nám podařilo oslovit Vladimíra Janouška, který jezevce s lebkou rekordních parametrů ulovil.

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 133 návštevníkov a žiadni členovia on-line