Vyšlo septembrové číslo
 
ÚVODNÍK (str. 1)

David Vaca

Vážení čtenáři,

v letošním dubnovém čísle Světa myslivosti jsme zveřejnili anketu, v níž jsme se respondentů ptali na to, jak budou vzpomínat na právě skončené desetileté myslivecké období 2003/2004–2012/2013. Anketu jsme připravili s vědomím, že má jednu vadu na kráse – v době, kdy jsme ji pořádali, nebyla ještě známá myslivecká statistika za poslední rok uvedené dekády. Nyní jsou již výsledky hospodaření v uplynulé lovecké sezóně k dispozici, seznámit se s nimi můžete na dalších stranách časopisu.


Jak jsme tedy v uplynulém desetiletém nájemním období hospodařili? Kolik zvěře jsme lovili, resp. jaký byl trend vývoje úlovků? Asi se nepletu, když řeknu, že na základě dosažených úlovků spárkaté zvěře by z nás měl každý ministr financí radost – plán jsme nejenže splnili, ale u většiny druhů výrazně překročili. K orientaci si vypomůžeme – pro úvodník poněkud netradičně – tabulkou obsahující jednoduché orientační porovnání dat ze začátku minulého nájemního období s údaji z konce období. Grafy za delší časový úsek jsou uveřejněny na str. 6. Měli bychom tedy mít ze sebe radost. Je tu však ono pověstné „ale“ … Pochybuji, že má smysl popisovat, co se za ním skrývá. Všichni to víme.

Orientační porovnání úlovků zvěře na začátku a konci nájemního období 2003/2004–2012/2013

  
1 - „Vstupní rok“ 2003/2004 (úlovek v kusech)
2 -  Závěr nájemního období (průměr z posledních tří let 2009/2010–2012/2013)
3 -  Nárůst/pokles úlovku mezi rokem 2003/2004 a závěrem nájemního období
4 -  Nový rekord (rok/úlovek v kusech)


                                 1             2             3                    4
Jelení zvěř          18 491     21 967    + 19 %       -
Daňčí zvěř             8647    14 085    + 63 %       2012/14 742
Mufloní zvěř           6265       9048    + 44 %       2012/9378
Srnčí zvěř         118 795   114 246      – 4 %      2009/131 875
Sika                       7010     11 507    + 64 %      2012/12 559
Prase divoké      77 955   146 416    + 88 %      2012/185 391
Zajíc                    47 468    55 632    + 36 %        -
Liška                    55 873    72 917    + 17 %        -
Bažantí zvěř       484 943  524 086      + 8 %         -
Kachny               292 393  272 854      – 7 %       2005/347 596

Co říci k uvedenému porovnání, k opakovanému překračování rekordních úlovků, k výhledu do budoucna? Jak to komentovat? S několika kolegy z redakční rady jsme diskutovali o smyslu upozorňování na vývoj početnosti především černé zvěře, ale i zatím vcelku přehlížené zvěře sičí a daňčí, a možná rizika z toho plynoucí pro naši myslivost. Zdá se totiž, že varovně vztyčený prst nikoho nezajímá. Co nového k uvedenému tématu napsat, když vše již bylo napsáno? Konstatováním, že víme, čeho bychom chtěli dosáhnout a jak bychom toho mohli/měli dosáhnout, se budu jistě opakovat.
Pokud bych měl uvést nějaké slovo, které by charakterizovalo současný stav a budoucnost, napadá mne – bohužel – asi jedině „bezradnost“. A vás?

Z NAŠICH HONITEB
Myslivecká statistika 2012/2013 (str. 4-6)Redakce

V pátek 16. srpna t. r. zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ) mysliveckou statistiku za období od 1. 4. 2012 do 31. 3. 2013. Pohledem na křivky zachycující vývoj odstřelu hlavních druhů spárkaté zvěře (s výjimkou srnčí) můžeme konstatovat, že již opět (po přerušení v loňském roce) stoupáme k výšinám: rok 2012/2013 byl rekordní z pohledu odstřelu daňčí, mufloní, sičí, ale především černé zvěře.


Z NAŠICH HONITEB
A bude jich ještě víc … (str. 7)Jakub Hruška


Myslivecká statistika za rok 2012/2013 přinesla údaje o nových absolutních rekordech úlovků některých druhů spárkaté zvěře. Pokud si dáme dohromady trendy v zemědělské výrobě, nároky zvěře a přístup části myslivců, není to nic překvapivého.


DISKUSE
Vyřeší „Metodický pokyn orgánům státní správy pro redukci početních stavů spárkaté zvěře pro období 2013–2018“ situaci s přemnoženou spárkatou zvěří? (str. 8-9)Milan Slavinger

Metodický pokyn Ministerstva zemědělství ČR na období 2013–2018 (Svět myslivosti č. 8/2013) vychází z pokynů vydaných v letech 2011 a 2008, doporučení pro redukci početních stavů spárkaté zvěře z r. 2007 a doporučení pro redukci početních stavů prasete divokého z r. 2004. Přes všechny vydané pokyny a doporučení je zřejmé, že problém v podobě vysokých stavů spárkaté zvěře se nepodařilo vyřešit. Podle mého názoru jsou tyto pokyny dobře myšlenou věcí, která však nemá vždy plnou oporu v zákonu o myslivosti, nevychází z praxe v honitbách, a proto na mne působí alibistickým dojmem.


VĚDA A VÝZKUM
Nosná kapacita české populace prasete divokého zatím v nedohlednu (str. 10-11)Emil Tkadlec


Ve Světě myslivosti č. 10/2007 jsem v rozhovoru „Stavy černé zvěře: vrcholu jsme ještě nedosáhli“ předpověděl, že rekordní úlovek z r. 2004 (122 tis. kusů) bude v dalších letech určitě překročen. To se naplnilo hned v r. 2008, kdy bylo uloveno 138 tis. kusů. V č. 9/2009 jsem se pokusil odhadnout na základě dostupných dat úlovků nosnou kapacitu české populace, tj. odhadnout rovnovážnou populační hustotu, při které se růst populace zastaví. Vyšla mi tenkrát hodnota v rozmezí 260 až 300 tis. ulovených jedinců za rok. Od té doby uplynuly čtyři roky. K dispozici jsou nová data, která vybízejí k aktualizaci předpovědi.


ZE ZAHRANIČÍ
Africký mor prasat ohrožuje Evropu (str. 12-15)Petr Šatrán a Dagmar Zendulková


Africký mor prasat (AMP) je nebezpečné, vysoce nakažlivé onemocnění domácích i divoce žijících prasat všech plemen a věkových kategorií. Původcem je virus vyvolávající u postižených zvířat širokou škálu klinických příznaků. Pro akutní formu onemocnění je charakteristická vysoká horečka, krváceniny v játrech, slezině, na výstelce krevních cév a mízních uzlinách a také vysoký počet úhynů. Rezervoárem viru a současně přenašečem nákazy jsou velcí ovální roztoči – klíšťáci rodu Ornithodoros. Na člověka se AMP nepřenáší a nepředstavuje pro něj žádné zdravotní nebezpečí.


ZE ZAHRANIČÍ
Konference o spolupráci zemědělců s myslivci (str. 16-17)Jaroslav Slamečka a Jakub Hruška

Nebývá zvykem, že zemědělci přicházejí s podnětem pro spolupráci na programech podporujících drobnou zvěř. Zemědělské družstvo Mojmírovce (okr. Nitra) je zřejmě výjimkou – z iniciativy jeho předsedy se 30. května t. r. uskutečnil mezinárodní seminář s názvem „Spolupráce myslivců a zemědělců – nová šance pro drobnou zvěř“. Pro jednání si organizátoři vybrali velmi atraktivní prostředí mojmírovského zámku. Aktuálnost tématu dokládá i vysoký zájem o účast – na seminář přijelo 160 myslivců, zemědělců a dalších účastníků, jimž není lhostejná problematika drobné zvěře.


SOUTĚŽ
Rarita roku 2013 – IV. kolo (str. 18-19)Redakce


Čtvrté kolo soutěže Rarita roku 2013 o nejzajímavější abnormální srnčí trofej bylo – hodnoceno atraktivitou přihlášených trofejí – z dosud proběhlých letošních kol asi nejsilněji obsazené. Soutěžilo v něm 16 trofejí – 15 z ČR a jedna ze Slovenska.


NAŠE OBORY
Poněšičtí bohatýři (str. 20-25)Dalibor Pačes

O Poněšické oboře a v ní chované jelení zvěři jsme ve Světě myslivosti psali již několikrát. Bylo to jak v seriálu o oborních chovech v ČR (č. 8/2006 a 1/2009), tak v článcích o nových národních rekordních jeleních trofejích (č. 1/2002 a 3/2008). Posledních dvacet let je pravidlem, že obora každý rok vydá alespoň jednu zlatou trofej. Unikátní kolekce medailových trofejí z našeho nejlepšího oborního chovu jistě zaslouží pozornost.


Z NAŠICH HONITEB
Výuka myslivosti na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně (str. 26-29)Jan Dvořák, Radim Plhal a Jiří Kamler


Výuka myslivosti na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně (LDF MENDELU) je neoddělitelně spjata s historií a rozvojem fakulty. Katedra ochrany lesa a myslivosti, vedená prof. Ing. Antonínem Dykem, byla v r. 1920 jednou z kateder nově budované fakulty, resp. celé Vysoké školy zemědělské v Brně.


LOVECKÝ PES
Počty loveckých psů v honitbách, aneb vyhláška versus realita (str. 30-33)Redakce


Prováděcí vyhláška č. 244/2002 Sb. k zákonu č. 449/2001 Sb., o myslivosti, obsahuje kromě jiného bližší pokyny k používání loveckých psů (§ 14), stanovuje počty psů pro jednotlivé druhy honiteb (§ 15) a také počty loveckých psů pro společné lovy (§ 16). Realita v honitbách se však od záměrů tvůrců legislativy často liší …   PRAXE V HONITBĚ
Záraz chladnou zbraní (str. 34-36)Petr Ziegrosser


Ukončit trápení postřelené zvěře chladnou zbraní je nebezpečné a vyžaduje to kvalitní vybavení, dostatek zkušeností a hlavně velkou dávku odvahy. Zvláště černá zvěř je tvrdá, nebojácná, silná a bojuje do posledního okamžiku. Německý psovod Torsten Fahrer se pokusil na stránkách časopisu Jäger popsat, jak se má postupovat, aby útrapy postřelené zvěře byly co nejrychleji ukončeny a při tom nedošlo ke zranění člověka.


SPORTOVNÍ STŘELBA
Světový pohár ve sportovní střelbě ve Španělsku (str. 38-39)Redakce


Ve dnech 3.–12. července t. r. proběhl v Granadě (Španělsko) Světový pohár v kulové a brokové sportovní střelbě. Účastnilo se ho přes 1000 závodníků ze 78 států světa. V olympijských brokových disciplínách skeet a trap bojovali i reprezentanti ČR. O zhodnocení soutěže v uvedených disciplínách jsme požádali státní trenéry Jana Hůlu (skeet) a PhDr. Petra Hrdličku (trap).


SPORTOVNÍ STŘELBA
Čeští brokoví střelci na Letní světové univerziádě v Rusku (str. 39-40)Petr Zvolánek

Letní a zimní světové univerziády lze přirovnat k olympijským hrám (OH) jen s tím rozdílem, že se konají v dvouletém cyklu a mohou se jich účastnit pouze sportovci mladší 28 let, studující na vysoké škole. Každý následující rok po univerziádě se pořádá akademické mistrovství světa (AMS). Stejně jako OH mají i univerziády ve světě velkou prestiž. Kromě jiných sportů se na nich soutěží také v brokové střelbě.


KOMERČNÍ PREZENTACE
Střelivo rozhoduje (str. 41-43)PR

Firma RUAG vyrábí pod obchodní značkou RWS již více než 100 let střelivo prvotřídní úrovně a nepochybně patří k firmám, které úrovní své produkce celosvětově definují standardy kvality. 


LOVECKÁ VÝBAVA
Jak střílí kulovnice Blaser R8? (str. 44-46)Zdeněk Štěpánek


V srpnovém čísle Světa myslivosti byla kromě historie německé zbrojovky Blaser představena její novinka z r. 2008 – opakovací kulovnice s přímotažným závěrem Blaser R8. V tomto článku se pokusím popsat, jak se z této moderní zbraně střílí. Zaměřil jsem se především na praktickou stránku střelby a variabilitu zbraně během lovu. Sledoval jsem vliv změny pažby při použití stejné hlavně včetně nastřeleného zaměřovacího dalekohledu a vliv více typů střel od různých výrobců na rozptyl a bod středního zásahu. Během testu jsem rovněž zaznamenával subjektivní pocity při zamíření, v okamžiku výstřelu a při manipulaci se zbraní.


KOMERČNÍ PREZENTACE
Limuzínou do lesa – Subaru Outback 2.0D Executive Boxer Diesel Lineartronic (str. 48-49)Oto Lasák

Subaru opět boduje. Zakladatel kategorie allroadů přichází ve IV. generaci Subaru Outback s naftovým motorem Boxer poprvé v kombinaci s lineární převodovkou II. generace CVT Lineartronic. Změnami prošel i podvozek, který je nyní navzdory vysoké světlosti 20 cm ještě pevnější a stabilnější. Lehký facelift přidal na důstojnosti vnějšího vzhledu a na celkové útulnosti interiéru. Nové optitronové ukazatele a multiinformační displej v českém jazyce v kombinaci s kvalitním audiem schopným přijímat hudbu i přes Bluetooth, USB nebo kabel umocňují pocit luxusní limuzíny. Cena vozu „atakuje“ milion korun, což tento model předurčuje pro manažery z horských oblastí. Mohou si dovolit často zajíždět do lesa i na nezpevněné, podmáčené, ale i zasněžené a neprohrnuté cesty nebo mimo ně, přičemž budou mít jistotou bezpečného návratu domů bez pomoci druhých.


Z NAŠICH HONITEB
Přehlídka trofejí z honiteb VLS Mimoň (str. 50-51)

David Vaca


Symbolickou tečkou za loveckou sezónou u Vojenských lesů a statků ČR, s. p., (VLS) bývá pravidelně přehlídka trofejí z honiteb mimoňské divize podniku, pořádaná jako součást Lesnického dne na Skelné Huti u Mimoně.

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 229 návštevníkov a žiadni členovia on-line