Pracovníci S-CHKO Dunajské luhy, ako jednoho z pracovísk Štátnej ochrany prírody (zastrešení Ministerstvom životného prostredia SR), majú rôzne skúsenosti s poľovnými združeniami a poľovníckymi spoločnostiami vo svojej územnej pôsobnosti. Osobne som sa stretol s poľovnými združeniami, kde často až chronicky dochádza k usmrcovaniu chránených druhov živočíchov (predovšetkým dravých vtákov), zároveň však osobne poznám združenia a ich členov, ktorí dokážu významne pomôcť pri ochrane prírody a zachovávaní jej hodnôt. Veľakrát som videl na RTG snímkoch màtvych myšiakov, kormoránov, labutí, alebo aj orla krikľavého, či výra skalného, dobre viditeľné broky, ktoré skončili v telách týchto chránených druhov živočíchov... Spomenutý orol a výr (zástrely z okresu Nové Zámky na jar roku 2004) dlho zomierali v mukách, ich rany napadli larvy múch a nedočkali sa záchrany, jednoducho už muky nezvládli a skolabovali v našich rukách, alebo tesne pred tým, ako sa k nám dostali... Nieje však cieľom tohto príspevku rozoberať príčiny daného stavu. Ciele tohto príspevku sú iné....
Pod správu daného pracoviska (so sídlom v Dunajskej Strede a vysunutým pracoviskom v Komárne) patrí celkom 6 okresov: Bratislava II a V (časť), Senec, Dunajská Streda, Šaľa, Galanta, Komárno a Nové Zámky. Ide o pomerne rozsiahle územie (od Bratislavy až po Chľabu za Štúrovom), spadajúceho do celkom 3 krajov (časť Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja).
Jedným z problémov nášho pracoviska, ktoré má k 1.5.2005 celkom 10 zamestnancov, je samotná kontrola daného územia, dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, kontrola celkom 120 už vyhlásených maloplošných chránených území. V súvislosti s budovaním sústavy území európskeho významu, v rámci programu NATURA 2000, od roku 2002 pracovníci správy spolupracovali pri identifikácii a zbere dát k celkom 56 územiam európskeho významu (skratka SKUEV, SK - ako Slovensko, UEV - územie európskeho významu), v tzv. „A etape“ identifikácie SKUEV a spolupracovali a naďalej aktívne spolupracujú pri identifikácii celkom 11 tzv. vtáčich území (Dunajské luhy, Lehnice, Pusté Úľany - Zeleneč, Kráľová, Veľké Blahovo, Boheľov, Dolné Považie, Ostrovné Lúky, Dolné Pohronie, Parížske močiare, Žitavský luh).
Z celkom 10 zamestnancov našej správy máme len jednoho profesionálneho strážcu prírody, čo samozrejme ani zďaleka nepostačuje ku kontrole vyššie uvedeného územia....Na tomto mieste nechcem rozoberať príčiny, prečo tomu tak je (hlboké a dlhodobé poddimenzovanie profesionálneho a finančného zabezpečenia Štátnej ochrany prírody na Slovensku...). Chcem len poukázať, akým smerom by bolo možné postupovať pri riešení určitých problematických okruhov v oblasti ochrany prírody.

Spomeniem aspoň niektoré doterajšie príklady spolupráce nášho pracoviska s niektorými poľovnými združeniami a pracoviskami LZ Palárikovo, v rokoch 2001 až 2005 (k 1.5.), a to menovite:


PZ Orechová Potôň (okr. DS) - dlhoročná spolupráca pri vzájomnej výmene informácií napr. o prípadoch tzv. vtáčej kriminality, stavu biotopov v časti okr. D. Streda (CHVÚ Veľkoblahovské rybníky), spolupráca pri eliminácii požiarov v otvorenej poľnohospodárskej krajine, spolupráca pri druhovej ochrane dravcov a sov (krúžkovanie, hlásenie nálezov a pod.),

PZ Úľany nad Žitavou (okr. NZ) - začiatok spolupráce (2004) pri strážnych službách v Prírodnej rezervácii Veľký les, ktorá je zároveň lokalitou európskeho významu (SKUEV Veľký les), dohoda o menežmente priľahlého vzácneho lúčneho spoločenstva (formou kosby), dohoda o spolupráci pri kontrole návštevnosti daného územia a hlásení o nelegálnych výruboch pôvodných drevín v chránenom území,

PZ Tvrdošovce (okr.NZ) - spolupráca, resp. výmena informácii o výskyte predovšetkým ohrozených dravých vtákov v katastry obce,

LZ Palárikovo, bažantnica Palárikovo (okr.NZ) - vynikajúca spolupráca predovšetkým pri výmene informácií o výskyte chránených a ohrozených druhov živočíchov, predovšetkým veľkých druhov dravcov, v zime 2004/2005 vynikajúca spolupráca pri záchrannom označovaní historických dubov v bažantnici Palárikovo (ich zachránenie pred holorubnou ťažbou),

LZ Palárikovo, Lesná správa Podhájska (okr. NZ) - aktívna spolupráca pri výmene informácií o významných lesných spoločenstvách v prostredí Hronskej pahorkatiny, pri inventarizácii vzácnych starých odrôd ovocných drevín, spolupráca pri identifikácii území európskeho významu na lesnom pôdnom fonde, spolupráca pri výmene informácií o výskyte ohrozených a chránených druhov živočíchov,

PZ Gbelce a N. Vieska (okr.NZ) - od roku 2004 dobrá a príkladná spolupráca, keď sa miestne PZ zaviazalo realizovať menežmentové aktivity na severnom okraji medzinárodne významnej mokrade - ramsarskej lokality Parížske močiare (národná prírodná rezervácia a zároveň tiež chránené vtáčie územie), a to každoročnou kosbou lúčnych spoločenstiev. Tie sú významným biotopom vzácnych mokraďných druhov rastlín a živočíchov (donedávna zarastali a hrozilo, že sukcesne zarastú až v štádium mäkkého lužného lesa...),

PZ Bruty (okr.NZ) - dobrá spolupráca pri aktívnej výmene informácii o výskyte vzácnych a ohrozených druhov avifauny v katastry obce (2003 - 2005),

PZ Michal nad Žitavou a PZ Maňa (okr. NZ) - dané združenia sa zaviazali celoročne nepoľovať v Prírodnej rezervácii Žitavský luh, pomohli tak na ploche 74,69 ha vytvoriť ozajstnú oázu pokoja nielen pre viac ako 192 druhov avifauny, ale i pre samotnú poľovnú zver. Tá v prírodnej rezervácii nachádza dostatok pokoja, územie tak predstavuje i genofondovú lokalitu nielen voľne žijúcich chránených druhov živočíchov (obojživelníkov, rýb, plazov, vtákov, cicavcov, hmyzu...), ale i celkom 6 druhov poľovnej zveri (srstnatej a pernatej). Mláďatá poľovných druhov zveri, ktoré sa narodia/vyliahnu na tomto území, po odrastení prenikajú do okolia rezervácie a takýmto spôsobom dochádza k sústavnému zazverovaniu okolitých pozemkov intenzívne obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy.

Pohľad na centrálnu časť Prírodnej rezervácie Žitavský luh (74,69 ha, okr. N. Zámky), ako súčasti navrhovaného chráneného vtáčieho územia s rovnomenným názvom (spolu 124 ha navrhovanej plochy). V prírodnej rezervácii sa nepoľuje na zver celoročne (na ploche 74,69 ha), ani na tzv. škodnú srstnatú zver. Tri miestne poľovné združenia tým, že sa zaviazali nepoľovať na danom území, vytvorili významné refúgium mimo chránených druhov živočíchov i pre poľovnú zver. Na území nachádza dostatok pokoja a potravných zdrojov. Mláďatá viacerých druhov zvery po odrastení prenikajú do okolitých agrocenóz intenzívne obrábanej poľnohospodárskej pôdy, dochádza tak k neustálemu dopåňaniu napr. srnčej, zajačej a bažantej zvery. Prírodná rezervácia sa tak stala genofondovou plochou i pre poľovnú zver. Foto: 8.5. 2005 (Lengyel J.).


Pohľad na centrálnu časť slaniska Akomáň (Šurany, okres N. Zámky). Lokalita je súčasťou územia európskeho významu pod označením SKUEV Šurianske slaniská. Na biotopoch nelesnej vegetácie z hľadiska záujmov ochrany prírody je potrebné vykonávať určité menežmentové opatrenia, ako je napr. kosba, odstraňovanie inváznych náletových drevín. Pri takýchto činnostiach je možná i spolupráca s miestne príslušným poľovným združením. Foto: 12.4.2005 (Lengyel J.).


Pohľad na jeden z lesných porastov Prírodnej rezervácie Veľký les (rozloha 21 ha, kat. územie: Šurany, Úľany nad Žitavou, okr. N. Zámky). Prípad nelegálneho výrubu drevín priamo v prírodnej rezervácii (lokalita je súčasťou aj územia európskeho významu, SKUEV Veľký les).
Správa CHKO Dunajské luhy uzatvorila začiatkom roka 2005 dohodu o spolupráci s miestnym poľovným združením (Úľany nad Žitavou). Dané združenie bude spolupracovať so štátnou ochranou prírody pri nahlasovaní prípadov nelegálnych výrubov drevín a zapojí sa tiež do iných aktivít.
Príklad akým spôsobom a akými smermi sa môže uberať spolupráca medzi Štátnou ochranou prírody a poľovnými združeniami. Foto: 27.12.2004 (Lengyel).Pohľad na časť slaniska Panské lúky (Tvrdošovce, okr. N. Zámky), územia európskeho významu (SKUEV Tvrdošovské slaniská). Na oboch fotografiách je možno vidieť nelegálne inštalované entomologické pasce, slúžiace na hromadný odchyt hmyzu. Pestro zafarbené vnútro plastových pohárikov láka veľké množstvo hmyzu viacerých skupín (motýle, chrobáky, blanokrídly hmyz, mravce...). Tie hromadne hynú v roztoku s formaldehydom.
Štátna ochrana prírody by napr. uvítala, keby takéto nálezy boli nahlasované jednotlivým pracoviskám. Zamestnanci ŠOP SR môžu následne overiť, či na kladenie entomologických pascí bola vydaná výnimka zo zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody. Ak nebola výnimka vydaná, spravidla takéto pasce likvidujeme.
Poľovné združenia sa môžu zapajáť do monitoringu ľudských aktivít v územiach európskeho významu, informáciami môžu výrazne pomôcť pracoviskám štátnej ochrany prírody. Foto: 14.8.2004 (Lengyel J.).

Toto sú len niektoré príklady našej doterajšej spolupráce s poľovnými združeniami, predovšetkým z regiónu okresu Nové Zámky. V budúcnosti chceme takúto spoluprácu len rozširovať, i v ostatných okresoch v našej pôsobnosti. Pritom však dbáme o to, aby poľovné združenia dodržiavali ustanovenia zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody (predovšetkým § 35 - druhová ochrana chránených druhov živočíchov ). Je to základná podmienka spolupráce. V opačnom prípade je nutné pristupovať z našej strany k represívnym opatreniam. Je potrebné však veriť, že ich bude do blízkej budúcnosti čoraz menej...
Z hľadiska možnej spolupráce s poľovnými združeniami /poľovníckymi spoločnosťami, načrtávame niektoré okruhy spolupráce:
• Spolupráca pri dozore a kontrolách 56 území európskeho významu, 120 maloplošných chránených území a 11 navrhovaných vtáčich území v rámci územnej pôsobnosti S-CHKO D. luhy (monitoring nelegálnych ľudských aktivít, negatívnych hospodárskych činností človeka, prevencia znečisťovania život. prostredia, kontroly lokalít z hľadiska zamedzenia činnosti nelegálne pôsobiacich zberateľov prírodnín, zberateľov hmyzu a vzácnych rastlín a pod.).
• Spolupráca pri označovaní území európskeho významu a ďalšia údržba ich značenia.
• Spolupráca pri menežmentových aktivitách na územiach eur. významu (extenzívna kosba, tlmenie nežiadúcich sukcesných zárastov krovín a drevín, predovšetkým nepôvodných - introdukovaných rastlín a drevín - zabezpečenie ochrany pôvodného genofondu rastlinných spoločenstiev na jednotlivých lokalitách).
• Spolupráca pri obnove plôch otvorenej vodnej hladiny v zazemnených mokradiach.
• Spolupráca pri znovunavrátení extenzívneho menežmentu obnove sukcesne zarastených lúk a mokradí.
• Spolupráca pri obnove - vysádzaní formácií drevinnej zelne v otvorenej poľonohospodárskej krajine (výsadba pôvodných - autochtónnych druhov).
• Spolupráca pri ostatných aktivitách, vedúcich k zachovaniu priaznivého stavu biotopov a rastlinných a živočíšnych druhov, s dôrazom na chránené druhy.
Pracovníci S-CHKO Dunajské luhy sú ochotní viesť predovšetkým konzultácie s členmi SPZ, je možné nájsť určité spoločné riešenia a ciele dotýkajúce sa ochrany prírody.
V prípade, že niektoré PZ alebo PS bude mať záujem spolupracovať s S-CHKO Dunajské luhy, zo strany pracoviska je možné zabezpečiť i určité legislatívne kroky potrebné k výkonu napr. menežmentových prác (výnimky na miestne príslušných KÚŽP a podobne).
Tešíme sa na možnú spoluprácu v budúcnosti. Ďakujeme za doterajšiu spoluprácu radu poľovných združení, vyššie menovaných a i celom rade ostatných, ktoré v tomto príspevku nie sú uvedené.

Poďakovanie.
Poďakovnie z mojej strany patrí môjmu kolegovi, dlhoročnému zamestnancovi ŠOP SR, Ing. P. Muránskemu, ktorý významne prispieva svojimi dlhoročnými kontaktami a skúsenosťami k dobrej doterajšej spolupráci medzi SPZ a ŠOP SR.Jozef Lengyel, Mgr.
Zoológ S-CHKO Dunajské luhy


(UPOZORNENIE: tento príspevok nemusí byť v súlade s oficiálnymi názormi vedenia ŠOP SR, COPK B. Bystrica, MŽP SR a mimovládnymi organizáciami na Slovensku)

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 435 návštevníkov a žiadni členovia on-line