Podľa § 30 ods. 1 písm. a) zák. č. 23/62 Zb. o poľovníctve v platnom znení je zakázané poľovať na zver spôsobom, ktorým sa zbytočne zrýzni, tráviť zver jedom alebo ju usmrcovať plynom; podľa druhej časti tohto ustanovenia však mohol poľovnícky hospodár a poľovnícka stráž pri dodržaní predpisov o používaní jedov tráviť vrany, straky a líšky fosforovým cestom alebo strychnínom v uzavretých vajciach prípadne iným jedom.
Táto druhá časť ustanovenia § 30 ods. 1 písm. a) však už neplatí a teda ani poľovnícky hospodár a poľovnícka stráž nemôžu používať na usmrcovanie zveri, prípadne iných živočíchov jed. Použitie jedu nemožno totiž presne selektívne zamerať len na určitú skupinu živočíchov (v zákone uvedených), ale otrávenú návnadu môžu primárne požiť i iné druhy poľovnej zveri alebo živočíchov, ktoré sú zákonom chránené. Navyše hrozí sekundárna otrava po konzumácii živočíchov usmrtených otrávenou návnadou. Vzhľadom na uvedené Dohovor o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť (Bernský dohovor) v prílohe č. 4 striktne zakazuje používať na usmrcovanie voľne žijúcich živočíchov jed, návnadu napustenú jedom alebo usmrcujúcim prostriedkom. Pre Slovenskú republiku nadobudol tento Dohovor platnosť po jeho ratifikácii dňa 1.1.1997.
Zákaz použitia jedov na usmrcovanie voľne žijúcich živočíchov bol v zmysle § 30 ods. 2 zákona o poľovníctve transformovaný do predpisov upravujúcich výkon práva poľovníctva - § 4 ods. 6 písm. z) vyhl. č. 230/2001 Z. z., ktorou sa mení a dopåňa vyhl. č. 172/75 Zb. o ochrane a o čase, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri. V zmysle tohto ustanovenia patrí usmrcovanie zveri jedom alebo jedovatými plynmi medzi zakázané spôsoby lovu.
Rezumujúc uvedené konštatujeme, že poľovník, ktorý v rozpore s vyššie uvedenou platnou právnou úpravou vyloží v revíri otrávenú návnadu, dopúšťa sa v jednočinnom súbehu trestného činu proti ochrane živočíchov a rastlín podľa § 181c ods. 1 písm. b) a trestného činu pytliactva podľa § 181d tr. zák. V praxi to znamená, že poľovník, ktorý bude pre spáchanie týchto trestných činov právoplatne odsúdený, už s poľovníctvom skončil, pretože lesným úradom mu bude odňatý poľovný lístok a kárnymi orgánmi bude z SPZ vylúčený.
Dôrazne apelujeme na všetky orgány, organizačné zložky i členov SPZ, aby nezodpvoedným jedincom zabránili v tejto protiprávnej činnosti, ktorá dehonestuje dobré meno Slovenského poľovníckeho zväzu ako ochrancu prírody a všetky prípady použitia jedov bezodkladne ohlásili orgánom činným v trestnom konaní, orgánom štátnej správy poľovníctva, orgánom ochrany prírody alebo orgánom SPZ. V prípade oznámenia zaručujeme zachovanie anonymity oznamovateľa.Imrich Šuba
Výkonný riaditeľ kancelárie SPZ


Partneri

Kto je online?

Práve tu je 220 návštevníkov a žiadni členovia on-line