Jozef Chavko,  Bratislava

 
Okresné riaditeľstvo policajného zboru
Úrad justičnej a kriminálnej polície
TRNAVA

Trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre podozrenie zo spáchania trestného činu.
 
Ja, dolupodpísaný Jozef Chavko, týmto podávam oznámenie o podozrení zo spáchania trestného činu na základe zistenia nasledovných skutočností:
     Ako zoológ Štátnej ochrany prírody SR a zástupca občianského združenia Ochrana dravcov na Slovensku vykonávam pravidelný monitoring vybraných vzácnych druhov živočíchov, sledujem ich stav vo voľnej prírode a vykonávam manažment ich ochrany. V rámci projektu na záchranu kriticky ohrozeného druhu sokola rároha (Falco cherrug), ktorý Štátna ochrana prírody SR a Ochrana dravcov na Slovensku vykonáva so Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou (SEPS) sme s priateľom Andrejom Vďačným dňa 21. mája 2005 v čase medzi 19 00 až 20 30 hod kontrolovali búdku umiestnenú na stožiari vysokého napätia pri obci Dolná Krupá v okr. Trnava.
 
Z predchádzajúcich kontrol tejto búdky sme s viacerými kolegami zistili, že bola po dlhom období konečne obsadená vzácnym druhom - sokolom rárohom. Samica sokola zaletovala do búdky a so samcom sa striedali na inkubovaní vajec. V priebehu kontroly dňa 21.5.05 sme však zistili, že pár sokolov rárohov sa pri búdke už nezdržuje, a preto som sa rozhodol výnimočne vykonať priamu kontrolu búdky na stožiari, aby som zistil príčinu neobvyklej absencie tohto páru. V búdke som našiel opustenú zachladnutú násadu 3 vajec sokola rároha. 
 
Pri podrobnejšej obhliadke som však zistil, že v búdke je čerstvo vyrazený otvor v jednej rovine od spodnej časti búdky a v streche búdky.  V spodnej časti búdky bolo tiež viac ďalších malých otvorov , ktoré  pravdepodobne vznikli streľbou brokovou zbraňou. Väčšie otvory naznačovali, že aj v tomto prípade bola s veľkou pravdepodobnosťou použitá zbraň
najskôr s  S - ballovým projektilom. V záujme zaistenia prvotných dôkazov som z obhliadky hniezdnej búdky vykonal fotodokumentáciu, ktorá je prílohou tohto oznámenia.
 
    Neprítomnosť páru pri búdke s násadou vajec, otvory po projektiloch odôvodňujú podozrenie, že došlo k likvidácii samice, resp. celého páru chránených živočíchov - sokolov rárohov. Ako špecialista na dravé vtáky môžem potvrdiť, že pár sokolov je verný svojmu hniezdisku a v prípade, že má znášku nikdy neopúšťa svoj domovský priestor a zdržuje sa v priamej blízkosti svojej hniezdnej búdky. V priebehu návštevy sme však pár nikde na okolí nepozorovali. Podotýkam, že s veľkou pravdepodobnosťou došlo k nezákonnému odstrelu druhu, ktorý  je na Slovensku ohrozený zánikom, pretože na našom území v tomto roku hniezdi posledných 15 párov. Okrem toho sokol rároh sa považuje za najviac ohrozený druh dravého vtáka Európy.
 
S prihliadnutím na právne predpisy v oblasti ochrany prírody a krajiny (zákon č.543/2002 Z.z., o ochrane prírody a krajiny a jeho vykonávacie vyhlášky) konštatujem, že v dôsledku zachladnutia 3 vajec došlo k usmrteniu troch jedincov chráneného živočícha, konkrétne jeho vývinového štádia, ktorého spoločenská hodnota je vyhláškou č.24/2003 stanovená na 100 000 Sk za jeden exemplár chráneného živočícha alebo jeho vývinového štádia. Vzhľadom na zistené skutočnosti je teda ujma na životnom prostredí vyčíslená na 300.000,- Sk tak, ako to vyžaduje § 89 ods.14 Trestného zákona.                     
     Za predpokladu, že došlo aj k nezákonnému usmrteniu rodičovského páru, tak celková spoločenská hodnota by dosahovala hodnotu 500 tis. Sk.
     Okrem toho streľbou do búdky na kovovej konštrukcii mohlo dôjsť k vážnym škodám na majetku Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS), odraz projektilov od kovových častí konštrukcie stožiara mohli vážne poškodiť nosiče elektrických vodičov vysokého napätia, a preto dávam do pozornosti orgánov činných v trestnom konaní aj trestný čin poškodzovania cudzej veci. Rovnako výroba a náročná montáž búdky si vyžadovala nemalé náklady vo výške okolo 8 000 Sk na jednu búdku, ktoré znášala Štátna ochrana prírody SR a SEPS.
K ďalším škodám bude dochádzať aj na poľnohospodárskych plodinách v dôsledku súčasného premnoženia škorcov a škrečkov v tomto regióne. Sokol rároh je dôležitým predátorom týchto premnožených druhov a lovom účinne zabraňuje ich zvýšenej koncentrácii. 
     S prihliadnutím na všetky vyššie uvedené skutočnosti je však jednoznačne preukázané, že doteraz neznámy páchateľ svojim konaním naplnil znaky skutkovej podstaty trestného činu porušovania ochrany rastlín a živočíchov podľa § 181c ods.1 písm.b), ods.3 písm.a Trestného zákona. Súčasne dávam do pozornosti orgánov činných v trestnom konaní aj trestný čin poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 182 Trestného zákona.
O vybavení podaného trestného zákona žiadam byť upovedomený v zákonnej lehote.

S pozdravom    
                              Jozef Chavko

V Bratislave 8.júna 2005
 
Niektoré osobné údaje boli z Trestného oznámenia pre účel informovania verejnosti odstránené !

Na vedomie elektronickou poštou:

Inšpekcia životného prostredia Bratislava
S - CHKO Malé Karpaty
Krajský úrad životného prostredia v Trnave
Prezídium Policajného zboru ÚKJP OEKBratislava
Slovenský poľovný zväz  Bratislava
Slovenská elektrizačná prenosová sústava
Ochrana dravcov na Slovensku
Štátna ochrana prírody SR - Banská Bystrica

Príloha:
fotodokumentácia
 

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 577 návštevníkov a žiadni členovia on-line