Program stanovuje cieľ znížiť výskyt besnoty na väčšine územia štátu a tým minimalizovať výdavky štátneho rozpočtu, ktoré sú vynakladané na prevenciu a tlmenie besnoty v rezorte pôdohospodárstva a zdravotníctva. Jarná kampaň 2005 orálnej vakcinácie proti besnote bude spolu s jesennou kampaňou spolufinancovaná Európskou úniou na základe Rozhodnutia Komisie 2004/840/EC, a to do výšky až 50% nákladov na vakcinačné návnady a ich distribúciu, ale najviac 400.000 EUR na rok.
        Ďalšie spolupracujúce organizácie sú Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Slovenský poľovnícky zväz a jeho územné organizácie, Ministerstvo zdravotníctva SR, orgány miestnej samosprávy SR.
        Dodávateľskou organizáciou pre jarnú kampaň 2005 orálnej vakcinácie líšok proti besnote na celom území Slovenskej republiky je Bioveta SK, spol. s r.o., Nitra.

I. Organizačné zabezpečenie orálnej vakcinácie - jar 2005

1.    Termín orálnej vakcinácie - 8. apríl 2005 až 9. máj 2005 (posun je možný podľa vývoja počasia)
2.    Vakcinačné územie :
A. letecké pokladanie — na ploche cca 32 486 km2
1)    z letiska Nitra sa vakcinačná návnada letecky položí na území celého Nitrianskeho kraja, v Trenčianskom kraji na území okresov Myjava, Nové Mesto nad Váhom a Partizánske a v okresoch Bánovce nad Bebravou a Prievidza na území južne od miest Bánovce nad Bebravou a Prievidza, na celom území Bratislavského kraja, na celom území Trnavského kraja, v Banskobystrickom kraji na území okresov Žarnovica, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Krupina a v okresoch Banská Bystrica a Zvolen územie západne od miest Banská Bystrica a Zvolen,
2)    z letiska Lučenec sa vakcinačná návnada letecky položí v Banskobystrickom kraji na území okresov Veľký Krtíš, Detva, Brezno, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Revúca a v okresoch Banská Bystrica a Zvolen územie východne od miest Banská Bystrica a Zvolen, v Košickom kraji územie okresu Rožňava,
 
3)    z letiska Poprad sa vakcinačná návnada letecky položí v Žilinskom kraji na území okresov Ružomberok a Liptovský Mikuláš, na území celého Prešovského kraja a na území celého Košického kraja s výnimkou okresu Rožňava,
4)    z letiska Martin sa vakcinačná návnada letecky položí v Žilinskom kraji na území okresov Bytča, Žilina, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín, Martin a Turčianske Teplice a v Trenčianskom kraji na území okresov Považská Bystrica, Púchov, Ilava a Trenčín. V okresoch Bánovce nad Bebravou a Prievidza sa položí na území severne od miest Bánovce nad Bebravou a Prievidza.
B.  ručné pokladanie - na ploche cca 744 km2
v prímestských častiach hlavného mesta SR - Bratislavy a v prímestských častiach miest Banská Bystrica, Bojnice, Košice, Kremnica, Nitra, Piešťany, Poprad, Prešov, Trenčín, Zvolen, Žarnovica  a Žiar nad Hronom o celkovej rozlohe 744 km2
3.    Rozloženie návnad :
A.    letecké pokladanie bude vykonávané
a) na území podľa bodu I.2. A. 1) až 4) s denzitou pokladania - 26 vakcinačných dávok na 1 km2, z výšky 150 metrov nad terénom pri rýchlosti  150 km/hod., v dvoch letových líniách navzájom vzdialených 500 m
Pri leteckom pokladaní sa vynechajú územia s nadmorskou výškou nad 1200 metrov, vodné plochy, cestné komunikácie, mestá, osady.
B.    ručné pokladanie bude vykonávané
na území podľa bodu I. 2. B. s denzitou pokladania -18 vakcinačných dávok na 1 km2.
Poľovný hospodár rozdelí osoby poverené rozložením vakcinačných návnad v teréne do dvojíc, a tie rozložia návnady na 1 km2 poľovného revíru šachovnicovým spôsobom. Podľa rozlohy revíru sa stanoví skupina, ktorej činnosť riadi poľovný hospodár. Pre kontrolné vakcinačné územie je potrebné pripraviť mapu v mierke 1:10 000 - 15 000, do ktorej sa presne zakreslia miesta rozloženia jednotlivých vakcinačných návnad, aby mohla byť vykonaná kontrola príjmu vakcinačných návnad líškami.

4.    Množstvá vakcinačných dávok :
A.    letecké pokladanie : celkovo 844.900 dávok
•    Z letiska Nitra:                            329.700 dávok (471 krabíc)
•    Z letiska Lučenec:                       137.200 dávok (196 krabíc)
•    Z letiska Poprad:                         255.500 dávok (365 krabíc)
•    Z letiska Martin:                          122.500 dávok (175 krabíc)
B.    ručné pokladanie : celkovo 13 400 dávok
•    Hlavné mesto SR - Bratislava:            4 000 dávok
•    mestá - Banská Bystrica:                    1 100 dávok
•    Košice:                                                1 900 dávok
•    Nitra:                                                     900 dávok
•    Piešťany:                                               400 dávok
•    Poprad:                                                  500 dávok
•    Prešov:                                                  900 dávok
•    Trenčín:                                                  500 dávok
•    Bojnice:                                                  400 dávok
•    Zvolen:                                                1 400 dávok
•    Žiar nad Hronom:                                   600 dávok
•    Žarnovica:                                              600 dávok
•    Kremnica:                                               600 dávok

V prípade potreby je možné vakcinačné návnady na ručné pokladanie doobjednať s tým, že faktúru hradí objednávateľ a objednávka musí byť schválená príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.

5.    Vakcinačná návnada - LYSVULPEN por.  a.u.v.:  obsahuje modifikovaný oslabený vakcinačný kmeň besnoty SAD Bern, pomnožený v bunkových kultúrach, antibiotiká a stabilizačné médium. Zmes je naplnená do plastikových toboliek (blistrov), ktoré sú obalené návnadovou hmoto  s tetracyklínom. Tetracyklín slúži ako indikátor vakcinácie.
Vakcinačný  vírus je  možné  odlíšiť  od terénneho  vírusu  pomocou  monoklonálnych protilátok.  Návnada je   čiernohnedej   farby,  guľatého  alebo   hranatého  tvaru,  pevnej konzistencie. Vo vnútri návnady je uložená plastiková tobolka (blister) s viacjazyčno potlačou   "Pozor  -   vakcína proti   besnote".   Obsah  tobolky   (vakcinačný   antigén   so stabilizačným médiom) je načervenalej farby. Pri požití návnady líškou sa tobolka s vakcínou perforuje  a vakcína príde do kontaktu so  sliznicou dutiny ústnej.  Cestou lymfatického systému sa vyvolá imunogénny efekt. Písomná informácia pre používateľov je v prílohe k tomuto metodickému pokynu a je jeho neoddeliteľnou súčasťou.

6.    Dodávka návnad:

A.    pre letecké pokladanie
zabezpečí Bioveta SK, spol. s r.o., Nitra dodaním celkového množstva vakcinačných dávok na každé z letísk v dielčích dodávkach, zabezpečujúcich dennú pokládku plánovanú na konkrétny deň podľa časového harmonogramu (bod II.) s možnosťou odchýlky spôsobenej nepriazňou počasia po dohode s koordinátorom.
B.    pre ručné pokladanie
zabezpečí Bioveta SK, spol. s r.o., Nitra podľa časového harmonogramu (bod II.) na príslušné RVPS podľa bodu 4.B

7.    Personálne zabezpečenie: veterinárni inšpektori ochrany zdravia zvierat na KVPS SR budú odbornými koordinátormi leteckého i  ručného pokladania pre územie príslušnýchkrajov. Koordinátor zaisťuje na zverenom území potrebné konkrétne úlohy. Ide hlavne o styk   s dodávateľskou   organizáciou,   informovanie   orgánov   na   regionálnej   úrovni, zabezpečenie kontroly dodávky vakcíny, odberu vzoriek vakcinačných dávok a dohľadu nad    spôsobom    vykonávania    pokládky    vakcinačných    návnad    prostredníctvom veterinárnych inšpektorov zdravia zvierat príslušných RVPS a vyhodnocovanie kampane orálnej vakcinácie líšok proti besnote. Príslušný veterinárny inšpektor RVPS najneskôr ráno, pred začiatkom letov, v rámci operatívnej porady zhodnotí situáciu a vývoj počasia a rozhodne o začatí alebo prerušení pokládku vakcinačných návnad. O svojom rozhodnutí informuje dodávateľskú organizáciu a KVPS. Vakcinačné návnady je možné pokladať za teplôt v rozsahu +2°C až +20°C. Koordinátor zabezpečí  vyhotovenie správy o priebehu leteckého pokladania z každého letového dňa, v ktorej bude uvedené:
•    začiatok a koniec jednotlivých letov (miesto, dátum a čas),
•    počet letov,
•    prerušenie letov,
•    teplota ovzdušia na začiatku a na konci leteckého pokladania vakcinačných návnad,
•    počet použitých vakcinačných dávok,
•    názov a šarža použitých vakcinačných návnad,
•    prípadne zistené nedostatky.
Správu je potrebné zaslať nasledujúci pracovný deň do 10.00 hodiny na elektronickú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Vzorku vakcinačných návnad odoberie príslušný veterinárny inšpektor RVPS alebo koordinátor v súlade s osobitným metodickým prípisom (Odber a zasielanie vzoriek vakcinačných návnad pri kontrole účinnosti orálnej vakcinácie líšok proti besnote č. 1403/04-220) a zabezpečí prepravu vzoriek v zmrazenom stave na ŠVÚ Zvolen. Takisto odoberie vzorku v prípade každého podozrenia, že s vakcinačnými návnadami sa nesprávne manipulovalo (pri uskladnení, pri preprave,   pod.). Všetky vzorky vakcinačných návnad sa odoberajú ako úradná vzorka. Bioveta SK, spol. s r.o., Nitra predloží GPS (Global Positioning System) záznam, z ktorého je zrejmé územie pokladani  vakcinačných návnad a územie, kde sa vakcinačné návnady nepokladali. Tieto GPS záznamy v mierke 1:200 000 zasiela ŠVPS SR z každého letového dňa, zo súhrnu letových dní z každého letiska a súhrn leteckej pokládky celej kampane orálnej vakcinácie.
Koordinátor zabezpečí vyhotovenie správy o priebehu ručného pokladania, v ktorej uvedie
•    začiatok a ukončenie ručného pokladania vakcinačných návnad podľa jednotlivých prímestských častí,
•    teploty  ovzdušia  na  začiatku  a  na  konci  ručného  pokladania  podľa jednotlivých prímestských častí,
•    počet použitých vakcinačných dávok,
•    názov a šarža použitých vakcinačných návnad,
•    prípadne zistené nedostatky.
Koordinátor správu zašle po ukončení ručného pokladania na elektronickú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
•    Koordinátor zabezpečí  prevzatie  vakcinačných   návnad   na  mieste  určenom   na základe dohody medzi dodávateľskou organizáciou a KVPS.

8.Kontrola účinnosti orálnej vakcinácie - vykonanie kontrolných vyšetrení:
•    všetky domáce, hospodárske a voľne žijúce teplokrvné zvieratá podozrivé z besnoty musia byť odoslané na laboratórne vyšetrenie,
•    na 3., 8. a 14. deň po ručnej pokládke sa vykoná kontrola príjmu vakcinačnej návnady na vybraných územiach (RVPS Poprad 3x1 km2 v prímestských častiach mesta Poprad, RVPS Žiar nad Hronom 3x1 km2 v prímestských častiach miest Žiar nad Hronom, Žarnovica a Kremnica),
•    od 45. dňa po vykonaní orálnej vakcinácie, užívatelia poľovných revírov podľa pokynov regionálnych veterinárnych a potravinových správ (RVPS) vykonajú odstrel líšok, ktoré sú určené na kontrolu účinnosti jarnej kampane 2005 orálnej vakcinácie líšok proti besnote; nevyhnutné je dodať na laboratórne vyšetrenie najmenej   1  líšku z každého poľovného združenia,
•    termín ukončenia kontroly účinnosti orálnej vakcinácie je 90. deň od začiatku kontroly  účinnosti   orálnej   vakcinácie   alebo   ho   určí   ŠVPS   SR   samostatným prípisom,
•    ulovenú líšku je treba zabaliť do dvoch nepriepustných obalov (napr. PVC vrecia), medzi ktorými je sací materiál a dopraviť do 24 hodín na príslušnú RVPS; RVPS dopraví materiál na spádový štátny veterinárny a potravinový ústav. Je možné materiál dopraviť priamo na Štátny veterinárny ústav Zvolen. Vzorky líšok sa odoberajú a zasielajú v súlade s metodickým pokynom č. 6450/2000-250 zo dňa 9.11.2000,
•    pri odbere vzoriek je potrebné dodržiavať zásady stanovené pre prácu s infekčným materiálom,
•    štátne veterinárne a potravinové ústavy zašlú na ŠVÚ Zvolen do konca prvého týždňa po ukončení monitorovacieho obdobia vzorky nervového tkaniva od všetkých pozitívnych zvierat za účelom konfirmácie vírusu besnoty a vzorky transudátu alebo kruoru a časť mandibuly od všetkých vyšetrených zvierat určených na kontrolu účinnosti orálnej vakcinácie líšok proti besnote,
•    po obdržaní výsledkov účinnosti jarnej kampane orálnej vakcinácie líšok sa vykoná ich vyhodnotenie poradným orgánom ústredného riaditeľa pre zdravie zvierat,
 •    laboratórne vyšetrenia úradných vzoriek vakcinačných návnadách pre potreby ŠVPS SR vykoná Štátny veterinárny ústav Zvolen.

9.    Manipulácia s vakcinačnými návnadami a bezpečnostné opatrenia

Vakcinačné návnady sú v čase expedície z výrobného podniku, transportu do skladov a v určených skladoch v zmrazenom stave (pri teplote - 20°C a nižšej). Vakcínu, vybratú z mraziarenského sklad  je potrebné najneskôr do 24 hodín rozložiť v oblasti vakcinácie. Pre človeka je vakcinačná návnada pri bežnom zaobchádzaní neškodná. Vakcína obsahuje atenuovaný kmeň vírusu besnoty. Ak sa obsah blistra zapracovaného v návnade dostane na ruky, je potrebné ruky ihneď umyť vodou a mydlom. Ak sa obsah blistra dostane na sliznicu úst, nosa alebo očí človeka, je potrebné okamžite vyhľadať lekárske ošetrenie. Ochranné rukavice sú nepostrádateľné pri manipulácii s vakcinačnou návnadou z bezpečnostného hľadiska a z dôvodu zabránenia prenosu ľudského pachu na vakcinačn  návnadu. Použité ochranné rukavice a iný materiál, ktorý bol v kontakte s vakcinačnou návnadou je potrebné zničiť spálením.

10.    Ďalšie pokyny


Regionálne veterinárne a potravinové správy zašlú poľovným združeniam písomné informácie týkajúce sa úloh poľovných hospodárov pri zabezpečovaní jarnej kampane 2005 orálnej vakcinácie líšok proti besnote.

II. Časový harmonogram orálnej vakcinácie líšok proti besnote - jarná kampaň 2005


A.    Letecké pokladanie z letiska
1.    Nitra - začiatok pokladania od 8. apríla 2005, pričom sa postupuje
a)    v Bratislavskom kraji na území okresov Malacky, Senec a Pezinok a v celom Trnavskom kraji,
b)    v celom Nitrianskom kraji,
c)    v Trenčianskom kraji na území okresov Myjava, Nové Mesto nad Váhom a Partizánske a územie okresov Bánovce nad Bebravou a Prievidza južne od miest Bánovce nad Bebravou a Prievidza,
d)    v Banskobystrickom kraji územie okresov Banská Bystrica a Zvolen západne od miest  Banská  Bystrica  a Zvolen  a  na  území   okresov   Banská   Štiavnica, Krupina, Veľký Krtíš, Žarnovica a Žiar nad Hronom,

2.    Lučenec
- začiatok pokladania od 18. apríla 2005, pričom sa postupuje

a)    v Banskobystrickom kraji na území okresov Veľký Krtíš, Lučenec, Detva, Brezno a územie okresov Banská Bystrica a Zvolen východne od miest Banská Bystrica a Zvolen,
b)    v Banskobystrickom kraji na území okresov Poltár, Rimavská Sobota a Revúca a v Košickom kraji na území okresu Rožňava,

3.    Poprad
- začiatok pokladania od 25. apríla 2005, pričom sa postupuje

a)    v Košickom kraji na území okresov Trebišov, Michalovce a Sobrance,
b)    v Košickom kraji na území okresov Spišská Nová Ves, Gelnica, Košice a
Košice-okolie,
c)    v Prešovskom kraji územie okresov Vranov nad Topľou, Humenné, Sniná, Medzilaborce a Stropkov,
d)    v Prešovskom kraji územie okresov Prešov, Svidník, Bardejov, Stará Ľubovňa, Sabinov a Levoča,
e)    v Žilinskom  kraji   na  území   okresov   Liptovský   Mikuláš   a Ružomberok   a v Prešovskom kraji na území okresov Poprad a Kežmarok,

4.    Martin - začiatok pokladania od 2. mája 2005, pričom sa postupuje

a) v Trenčianskom kraji na území okresov Trenčín, Ilava, Púchov, Považská Bystrica a územie  okresov Bánovce nad Bebravou a Prievidza severne od miest Bánovce nad Bebravou a Prievidza
b)    v Žilinskom kraji na území okresov Bytča, Žilina, Čadca a Kysucké Nové Mesto
c)    v Žilinskom kraji na území okresov Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín, Martin a Turčianske Teplice
Posun možný v dôsledku nepriazne počasia

B.    Ručné pokladanie

1.    prímestské časti miest ležiacich na území, ktoré pre leteckú pokládku vakcinačných dávok zabezpečujú letiská Nitra, Holíč a Lučenec v dňoch 11. - 15. apríla 2005
2.    prímestské časti miest ležiacich na území, ktoré pre leteckú pokládku vakcinačných dávok zabezpečujú letiská Poprad a Martin v dňoch 18. - 22. apríla 2005


Pokračujeme............


Partneri

Kto je online?

Práve tu je 918 návštevníkov a žiadni členovia on-line