Vyšlo augustové číslo časopisu

 
 Na jeho stránkach si prečítajte:

NA OKRAJ NOVELY ZÁKONA * AKO PREŽILI ZAJACE ROK 2010* O VÝSTAVE PO VÝSTAVE * ZO ŽIVOTA SRNČEJ ZVERI * KEĎ VRCHOLÍ SRNČIA RUJA * TETROV HOĽNIAK: OSTANE, ČI ODÍDE? * TAKÉ NEOBYČAJNÉ MRAVENISKO  * VEK JELEŇOV A ICH CHRUP  * PODOBIZEŇ F. COBURGA V SMREČINÁCH   * NORFOLSKÝ TERIÉR * ZÁUJEM O NAŠE VEĽKÉ ŠELMY * VÁŽME SI  NAŠU PRÍRODU * NA ZELENEJ  VLNE * AUGUST V REVÍRI ....

AKO PREŽILI ZAJACE ROK 2010Zajacom sa u nás stále nedarí a ich stavy sú z roka na rok nižšie. Potvrdzuje to aj analýza zajačej populácie od roku 2005, keď sa nedosahuje priemerný ročný úlovok ani 27 tisíc!  V porovnaní s obdobím po roku 1969 je to len 9,8 %!Alarmujúci pokles počtu  zajacov v našich revíroch konštatujú  autori  článku JAROSLAV SLAMEČKA, RASTISLAV JURČÍK, JOZEF GAŠPARÍK  a ĽUBOMÍR ONDRUŠKA.  Pripomínajú, že hlavnou príčinou poklesu  početnosti zajačej zveri  je naše nedostatočné úsilie pri zvyšovaní kvality ich životného prostredia.


O VÝSTAVE PO VÝSTAVETí, ktorí si nechali ujsť jedinečnú príležitosť navštíviť tohtoročnú Celoštátnu poľovnícku výstavu s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala v Bratislave, môžu ľutovať, píše   vo svojom príspevku Ing. JOZEF HERZ, PhD. O. i. pripomenul, že  výstava takéhoto rozsahu nie je len o trofejach, ale o všetkom, čo súvisí s poľovníctvom a stručnou formou  informuje čitateľa  o jej bohatom obsahu.


ZO ŽIVOTA SRNČEJ ZVERI
Nejeden poľovník je presvedčený, že o živote srnčej zveri, ktorá u nás patrí medzi najrozšírenejšie, vie všetko, ale v skutočnosti to nemusí tak byť. Preto mnohí z nás uvítajú podrobnosti o jej biológii a etológii, ktoré  zhrnul do článku  jeho autor  Ing. VLADIMÍR VICIAN, PhD.  Dôkladné znalosti života srnčej zveri  pomôžu pochopiť aj  príčiny, prečo sa táto zver  adaptovala  z lesných a lesostepných oblastí do nížin, kde jej takisto treba vytvárať vhodné životné podmienky.


KEĎ VRCHOLÍ SRNČIA RUJA  


O úspechu lovu srnčej zveri často rozhoduje použitie vábničky, píše  JÁN VALOVIČ, ktorý vychádza z vlastných praktických skúseností. Pri vábení  rozhoduje  veľa okolností: čas,  miesto, spôsob vábenia, počasie, ale  aj  poľovníkova trpezlivosť...   Autor uvádza viacero dobrých rád, ktoré  sa mu osvedčili  počas štyridsaťročnej praxe.

TETROV HOĽNIAK: OSTANE, ČI ODÍDE?

O súčasných podmienkach, v ktorých žije tetrov hlucháň  písal  v minulom čísle výborný znalec  života tetrovovitých  doc. Ing. MIROSLAV SANIGA, CSc.  Tentoraz  sa venuje   tetrovovi hoľniakovi, ktorý  takisto  môže  mať rovnaký osud ako hlucháň.  Hlavnou príčinou   postupného ubúdania  jeho  stavov v našich podmienkach  je  úbytok vhodných biotopov. Nie  sú to len nevhodné spôsoby  obhospodarovania lúk a pasienkov, ale  aj veľký rozvoj  turistických aktivít  práve v miestach, kde by  tetrov hoľniak  potreboval pokoj, dostatok potravy a vhodné úkryty. Ak   tomuto vzácnemu  druhu  nebudeme venovať dostatočnú pozornosť, ak sa nepostaráme o zmiernenie negatívnych vplyvov na jeho existenciu a o zníženie počtu predátorov, čoskoro  od nás – odíde.TAKÉ NEOBYČAJNÉ MRAVENISKO

Autor článku Mgr. PAVOL TURŇA  nepriamo nadväzuje na predchádzajúcu tému, lebo jednou z príčin sústavného znižovania stavov tetrovovitých vtákov je  tiež nedostatok mravcov! Práve tie  (alebo ich larvy a kukly)  ako významný zdroj potravy  potrebuje tak tetrov hlucháň ako aj tetrov hoľniak, najmä pri odchove kuriatok. Založiť „umelé mravenisko“ nie  je síce u nás jav bežný, ale možný.  Autor opisuje spôsob založenia umelého mraveniska a pripomína, že  patrí k moderným prístupom ochrany prírody, veď mravce  pomáhajú i pri biologickej ochrane lesa a prispievajú tiež dostatku potravy mnohých vtáčích druhov.


VEK JELEŇOV A ICH CHRUPKeďže vek jeleňov  sa najčastejšie posudzuje podľa opotrebovaných  zubov, konkrétne stoličiek (premolárov a molárov), treba sa každému úlovku „pozrieť na zúbok“, tvrdia autori príspevku JÁN MERCEL a ĽUBOSLAV BUZNA.   Základné znalosti o jeleňom chrupe získava každý poľovník už počas prípravy na poľovnícke skúšky, ale ak si ich rozšíri a osvojí aj  postup  hodnotenia, dokáže presnejšie určiť vek svojho úlovku. Na prvý pohľad ide o pomerne zložitý úkon, ale  každý pozorný  čitateľ  ho zvládne. A presné určenie  veku uloveného jeleňa neraz môže  zabrániť aj  nepríjemnostiam spojeným s neistým odhadom jeho veku a oprávnenia uloviť ho. 
PODOBIZEŇ F. COBURGA V SMREČINÁCH  Nemáme u nás toľko poľovníckych pamiatok, aby sme si mohli dovoliť nevšimnúť si, že  v obnovenej poľovníckej chate  v Smrečinách, obľúbenom mieste bývalého  bulharského cára Ferdinanda Coburga,  pribudol jeho reliéf. Autorom  reliéfu je, ako v článku informuje MARIAN ČÍŽ, akad. sochár  a maliar Ladislav Berák.  V tejto súvislosti pripomína, že  L. Berák patrí k nemnohým slovenským výtvarným umelcom, ktorý  vždy úzko spolupracoval  a spolupracuje s Múzeom vo Sv. Antone a  vytvoril  veľa umeleckých diel s tematikou zveri a prírody. Preto  si ho poľovníci vážia a považujú „za svojho“.


NORFOLSKÝ TERIÉR
Podrobnejší pohľad na začiatky  norfolského teriéra, ktorý pôvodne ani nebol poľovným psom,  približuje  autor seriálu   Ing. JÁN ZAJAC. Vyzdvihuje jeho schopnosti ,tie  vie  preukázať napr. aj pri love jazveca väčšieho ako je sám.


ZÁUJEM O NAŠE VEĽKÉ ŠELMY
Zaujímavé informácie a postrehy z odborného  poľovníckeho seminára v OZ Kriváň Lesy SR, š. p. venovanom  súčasnému stavu veľkých šeliem, (medveď, rys a vlk) na Slovensku, ich ochranu a vplyv na hospodársku činnosť človeka,   prináša článok, ktorého autorom je Ing. ĽUBOMÍR BÚTORA, PhD. z Lesníckej fakulty TU Zvolen  Na seminári sa zúčastnili aj odborníci z Nemecka.  O. i. sa na podujatí  konštatoval  problematický počet medveďov  a posúdili sa vedecko-výskumné aktivity súvisiace najmä s ich  telemetrickým sledovaním.  Zahraniční hostia mali možnosť obzrieť si na vlastné oči  biotopy  veľkých šeliem.


VÁŽME SI  NAŠU PRÍRODUStretnutie so zaujímavým človekom, naším  spolupracovníkom Ing. VLADIMÍROM VICIANOM, PhD., pracovníkom  Katedry  plánovania a tvorby krajiny TU vo Zvolene. V obsiahlom rozhovore   zoznamuje čitateľov   s výučbou a výskumom katedry i so svojimi osobnými záujmami, úzko spätými s pozorovaním prírody a zveri, ktorému venuje takmer všetok svoj čas.  Patrí k zanieteným ochrancom prírody, ktorú  často a rád nielen pozoruje, ale aj fotografuje. O. i. pripomína, že  „vďaka členitosti našej krajiny, jej geomorfológii, orografii a klimatickým podmienkam  sú u nás ešte stále vhodné podmienky pre niektoré druhy živočíchov, ktoré v iných krajinách Európy sú už minulosťou... Slovensko je v stredoeurópskom regióne akoby poslednou baštou pre veľké šelmy, cez našu krajinu vedú  hlavné migračné trasy napr. vlka zo severu na juh...“  To všetko nás zaväzuje vážiť si našu prírodu a chrániť ju.


NA ZELENEJ  VLNEV rubrike na dvoch stránkach nájdete tri zaujímavé príbehy: PRVÁ GUĽA, DRUHÝ BROK (ONDREJ  BARTOŠ),  JELEŇ A RYS  (IVAN LIPTÁK) a S OGAROM V REVÍRI  (Ing. BRANISLAV BAKA).
,


VOLANIE DIVOČINYDruhá časť cestopisnej reportáže  MUDr. MARIANA ZELINU  z národného parku Masai Mara obsahuje  o. i. dramatický opis, ako lev strhol pakoňa. Úlovok zasýtil nielen levy, ale po nich i šakaly a dvadsať supov! „Boli sme svedkami výjavu, ako v africkej savane počas  hodiny mizne levom ulovený pakôň. Jednoducho stal sa potravou troch druhov živočíchov...  Inak povedané: bol to priamy  prenos procesu, ako  z koristi bohatej na mäso  vzniká holá kostra,“ píše autor.


15 ROKOV ĎALEKOHĽADOV FOMEI NA SLOVENSKUPodrobnejšie o prednostiach výrobkov firmy Fomei  (foto, optika, metrológia, ekológia, inžiniering)  a jej pätnásťročnom pôsobení na slovenskom trhu  informuje Ing. PAVOL ŠAREK. T. r. v SR  pribudla  dcérska spoločnosť FOMEI Slovakia s. r. o. Mnohí naši poľovníci sa už zoznámili s touto značkou a oceňujú prednosti jej výrobkov.


ZAUJÍMAVOSTI
Vybrali sme zo zahraničnej poľovníckej tlače: Drop v Rakúsku, Vlky napadli rodinu,  Poľovnícka demonštrácia, Škody nie sú špásy a i.

LIEČIVÉ RASTLINY
Viete, čo možno v prírode zbierať v auguste? O. i. byliniek aj skorocel  kopijovitý, ktorý má viacero liečivých účinkov. Napr.  účinne  a bezpečne  poslúži aj vtedy, keď si v revíri spôsobíme menšiu reznú ranu – stačí na ňu priložiť čistý lístok skorocelu  a rana sa nám   – veľmi skoro  zacelí!  Rovnako účinný je i pri liečbe rôznych iných neduhov. 


JELENIA PAŠTÉTA
Do prípravy paštéty sa odvážia len skúsenejší, no  niekedy treba začať. Prinášame jednoduchý recept na dobrú jeleniu paštétu  Recept  podľa  KAROLA SLIMÁKA  nie je zložitý, ale výsledok –  vďaka jemnej chuti  paštéty – mimoriadne  lahodný.  Ďalší recept na stránke –  diviačiu    nátierku  –  je ešte jednoduchší.


AUGUST V REVÍRINa dvoch stránkach nájde čitateľ: Doby lovu,  nevyhnutné práce v revíri súvisiace so starostlivosťou o zver,  pripomienku, ktoré  práce treba vykonať na políčkach, ako ošetriť divinu,  prečo treba pamätať na dostatok vody pre zver,  informácie o tom, čo sa práve  deje v revíri v ôsmom mesiaci roka a ďalšie rady. Nechýba ani  úsmevný postreh Sedím na posede...  a Veselá bodka.


NA STRÁNKACH  22 a 23  VŠIMNITE SI NAŠU PONUKU! 
Bohatý výber praktických  predmetov, ktoré by ste mohli potrebovať v revíri a ponuka kníh  a DVD s poľovníckou tematikou!


Partneri

Kto je online?

Práve tu je 380 návštevníkov a žiadni členovia on-line