Vyšlo júlové číslo časopisu

 
 
Na jeho stránkach si prečítajte:

ZAJAC POĽNÝ V ROKU 2012O tom, ako u nás prežil zajac poľný  posledné tri „veľmi zlé roky“ informujú autori  Doc.  Ing. SLAMEČKA, CSc., MVDr. RASTISLAV JURČÍK, PhD., Ing. TOMÁŠ SLÁDEČEK a Bc. JURAJ MÉRES. V článku, ktorý vychádza z niekoľkoročného  pozorovania zajačej zveri v niekoľkých okresoch južného Slovenska  sa potvrdzuje,  že ani  vlaňajšok  nepriniesol výraznejšie zmeny k lepšiemu. Článok sa podrobne  zaoberá príčinami strát  na prírastkoch. Tie sú  badateľné najmä po zberových prácach a pripomínajú nevyhnutnosť vytvoriť  celý  komplex ekologických opatrení, ktoré by zlepšili životné podmienky zajaca poľného. V združeniach, v ktorých chcú mať v revíri zajaca poľného, by si mali článok dôkladne preštudovať.


SPEKTRUM
Informácie o činnosti  v poľovníckych združeniach.

PO VEĽKEJ VODE
Čo nás čaká  počas tohtoročných letných  mesiacov, v ktorých treba naprávať škody spôsobené  povodňami na  voľne žijúcej zveri.

SRNČIE LETOSlovom a obrazom  o jednotlivých fázach srnčej ruje.  Autor  RNDr. PAVOL TURŇA  sledoval  srnčiu zver počas celého obdobia  jej rozmnožovania, t. j. štyri letné týždne. Vysvetľuje tiež, prečo  ešte pred sto rokmi  sa za obdobie „skutočnej“ srnčej ruje považoval september, kým  ruja v letných mesiacoch sa označovala ako  „zdanlivá“.  Text i fotografie  približujú  krásne letné obdobie, ktoré  je spojené  so  začiatkom  budúcej  generácie  srnčej zveri.NEZABUDNUTEĽNÝ ZÁŽITOK NA POĽANEO každoročnej prehliadke  poľovníckych trofejí a jeleních zhodov vo voľnej prírode  v prekrásnom prostredí Poľany píše  JOZEF ŠABO.  Návštevníci tohtoročnej prehliadky si tu mohli prezrieť 62 trofejí jeleňov a 259 jeleních zhodov (z toho  78 párov).  Návštevníka  takejto prehliadky  priamo na zelenej lúke  uchvátia nielen samotné vystavené  trofeje a zhody, ale aj  májová príroda, ktorá  pre ne vytvára prirodzený rámec. Autor v článku informuje aj o  zaujímavom projekte  súvisiacom s cezhraničnou spoluprácou SR s Maďarskom, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ a jeho cieľom je ochrana prírodných hodnôt.PRINESIE SPOLUPRÁCA ŠANCU MALEJ ZVERI?Informácia  doc. Ing. JAROSLAVA SLAMEČKU, CSc.  o významnom stretnutí  pracovníkov vedy a výskumu, ktoré sa konalo z podnetu  Poľnohospodárskeho družstva Mojmírovce a poľovníckych spoločností  Mojmírovce a Poľný Kesov.  Praktici aj odborníci i zo zahraničia  sa stretli, aby sa spoločne  poradili, čo treba vykonať pre záchranu malej zveri. Konštatovali, že  na jej úbytku  sa „podpisujú“ predovšetkým nebývalé zmeny v agrárnej  krajine, preto treba urobiť všetko  pre  jej obnovu,  zoznamovať sa s modelovými revírmi, posúdiť význam farmového chovu jarabíc a bažantov, sledovať choroby zveri.  Za  hlavný problém  domáci aj zahraniční hostia  seminára označili  nevyhnutnosť ekologizácie  krajiny. V jednotlivých referátoch  odborníci i praktici   hovorili o vlastných skúsenostiach, ktoré   si  treba osvojiť všade tam, kde chcú, aby  sa z   ich revírov natrvalo nevytratila malá zver.


LÁKAVÁ KUKURICA„Kukurica sa od okamihu dozrievania  stáva pre diviačiu zver mimoriadnym lákadlom...“ píšu v úvode svojho príspevku Ing.  JÁN MERCEL a ANTON MIKUŠKA. Nečudo, že  pestovatelia tejto kultúrnej plodiny  každoročne zaznamenávajú veľké škody, ktoré v nej spôsobia diviaky.  Ako ich  však od nej odlákať? Jedným zo spôsobov je, ako odporúčajú autori,  odlov mladých diviakov. No lov v  hustých porastoch nie je jednoduchý, preto ponúkajú čitateľom niekoľko svojich v praxi  overených  skúseností,  ktoré  pomôžu  zmenšiť škody.VÝZNAM TUKU PRE ZAJACA
Často si myslíme, že o jednotlivých druhoch zveri vieme  všetko, napr.  zajac poľný nám pripadá ako živočích „dôverne známy“.  V skutočnosti  si  počas bežnej praxe neuvedomujeme jeho rôzne špecifiká, ktoré  by sme   pri jeho obhospodarovaní mali lepšie poznať.  Vieme napr. prečo potrebuje viac tuku? Vieme, ako ho získava?  Aký je jeho tráviaci trakt a prečo je  inak usporiadaný ako  u iných druhov?  Ak chceme  pre jeho udržanie v našich revíroch vykonať to, čo mu  pomôže  prežiť i v zmenených podmienkach, musíme  dôkladnejšie poznať aj jeho biológiu, s ktorou nás  podrobnejšie zoznámi i  článok o význame  tuku.


NOŽE UŽ PO ŠTRNÁSTY RAZPosledných dvadsať rokov  prinieslo u nás  nebývalý rozvoj  nožiarskeho remesla. Preto je možné pravidelne usporadúvať  ich výstavy o ktoré, ako píše Ing. ALOJZ DRÁBEK, prejavuje  čoraz väčší záujem i široká verejnosť. Na tohtoročnej jarnej výstave, ktorá sa konala v Bratislave,  bolo možné vidieť  nože  najrôznejších typov, dominovali však poľovnícke   – nože, dýky,  ale i rôzne repliky napr. mečov  a pod. Jednotlivé  exponáty  vzbudzovali  zaslúžený obdiv svojou výzdobou, ale aj  praktickými vlastnosťami.  Jedinečné zdobenie poľovníckych nožov ako i materiály, ktoré sa pri ich výrobe používajú, vytvárajú  z nich  praktické ako i umelecké diela a sú   prejavom vysokého majstrovstva našich nožiarov.


NEMECKÝ DURIČ

Do galérie poľovne upotrebiteľných psov, ktorú  predstavuje v seriáli  Ing. JÁN ZAJAC  patrí tiež nemecký durič. Autor čitateľom približuje  históriu jeho chovu, pracovné vlastnosti a prednosti, ktoré prejavuje pri durení  zveri. Osvedčuje sa  ako mimoriadne výkonný poľovný pes, vytrvalý a hlasitý.  Aby  sa uvedené vlastnosti  tohto plemena  uchovali, nemeckí chovatelia dbajú na  ich chov  a výcvik   predovšetkým  poľovníkmi,  ktorí mu umožnia, aby sa jeho   prednosti nestratili ani v budúcnosti.MALÁ ZVER CHCE VEĽKÚ STAROSTLIVOSŤPohľad na činnosť  Poľovníckeho združenia  Priateľstvo, Dolný Bar – Mad (okres Dunajská Streda). Dve obce majú jedno spoločné PZ, čo sa v praxi veľmi dobre  osvedčuje,  lebo nielenže sú ich revíry podobné, ale  členovia v jednej i druhej obci  majú spoločný záujem:  vo svojich rovinatých chotároch  jej vytvoriť čo najlepšie podmienky. UČIŤ SA TREBA CELÝ ŽIVOTZ rozhovoru  s  výkonným riaditeľom Slovenskej poľovníckej komory PaedDr. IMRICHOM ŠUBOM vyplýva, že  v súčasnosti už nie je možné, aby poľovník  po  celý život  vystačil so znalosťami, ktoré získal  v kurze o prvý poľovný lístok.  O. i. pripomína, že poľovník sa musí zoznamovať  s informáciami súvisiacimi s poľovníckou legislatívou ako aj s novými odbornými vedomosťami.  Slovenská poľovnícka komora a Slovenský poľovnícky zväz umožňujú  svojim členom  pravidelne sa vzdelávať  prostredníctvom najrôznejších podujatí zameraných na najaktuálnejšie odborné vedomosti i skúsenosti,  ktoré sú v meniacich sa prírodných podmienkach nevyhnutné.MELEAGROSV mytológii možno nájsť mnoho  príbehov súvisiacich s poľovníctvom a takým je aj ďalší z pera RNDR. ĽUBOMÍRA BRTEKA, CSc.  Číta sa ako rozprávka, no v nej   možno nájsť veľa poučného: o ľudskej povahe,  prírode, myslení „bohov“ a „polobohov“, ktoré v dávnej minulosti vytvárala  ľudská  fantázia,  ale i o  živote  vôbec  a rôznych spôsoboch lovu.ZELENÉ PRÍBEHYPonúkame  tri:  ONESKORENÝ LIST, ktorý napísal  akad. maliar a sochár LADISLAV BERÁK svojmu zosnulému priateľovi Ladislavovi Grmanovi, ďalej   príbeh, ktorý sa nemusel skončiť dobre –   DOHĽADÁVKA MEDVEĎA  a napokon  zaujímavé sledovanie  zveri v lese i na poli   –  DVAKRÁT O LÍŠKE.STABÁR, REZBÁR, DREVORUBAČKtoré zviera „ovláda až tri „remeslá“? Je to  najväčší európsky hlodavec  –  bobor vodný.  Dlhší čas ho  na rieke Morave a jej brehoch sledoval  autor príspevku  i fotografií MUDr. MARIAN ZELINA.  Jeho pozorovanie   odkrýva, čo všetko  dokáže tento zaujímavý  chránený živočích, ktorý našu planétu obýva už sedem miliónov rokov.  Bobrie  kolónie žijú skryto, preto nie je jednoduché  pozorovať a  zachytiť všetky ich aktivity. Bobrovi môžeme však aj závidieť: zuby, ktorými dokáže tak  usilovne hrýzť a preto sa rýchle opotrebúvajú,  mu však aj  –  dorastajú!O CESTÁCH ĎALEKÝCHO cestách do ďalekých a exotických krajín sme sa zhovárali s Ing. MIROSLAVOM JEVOČINOM z poľovníckej a cestovnej agentúry AB-CENTRUM Michalovce.  Poľovačky v zahraničí  organizuje  už od r. 2002 a za ten čas  prešiel kus sveta. Cestovná agentúra pôsobí od r. 2002  a dnes je známa už mnohým poľovníkom. Pre záujemcov pripravuje poľovačky alebo  poznávacie cesty tak do blízkych ako aj vzdialených končín sveta, napr.  do Maďarska, ale aj na Aljašku.  Kto  využíva jej služby a čo agentúra poskytuje? O aký lov majú poľovníci záujem?  Je cesta za exotickým úlovkom fyzicky náročná...? O tom aj o iných zaujímavostiach  nájdete podrobnejšie informácie v rozhovore.AMERIKA A ZBRANE...

...Hvizdáky, Mastná pokuta a ďalšie informácie zo zahraničnej poľovníckej tlače ponúka naša pravidelná rubrika  ZAUJÍMAVOSTI.ČITÁRNIČKAUverejňujeme krátky úryvok zo  zaujímavej knižočky autorov  Pavla Fabiana    ZVEROLEKÁR NEHRYZIE.  Knižka je vtipne napísaná a doplnená rovnako  vtipnými kresbičkami Miroslava Pavlíčka.  Číta sa ľahko, jej riadky  vo vás vyvolajú veľakrát úsmev, ale  súčasne aj poučia, čo robiť, ak váš zvierací kamarát ochorie alebo sa iba správa  „podozrivo“.  Tak kvôli vtipnému textu ako i krátkym a výstižným radám sa ju vyplatí prečítať si.DOBRÚ CHUŤ!
Ponúkame recept  MIROSLAVA PTÁČKA  na slávnostný obed, ktorého hlavným chodom môžu byť:  Pečené prsia z divej kačice s tvarohovo-žemľovými knedličkami a omáčkou z lesných plodov.POĽOVNÍCKY KALENDÁRLOV
NEZABUDNIME

Aké povinnosti  máme v revíri v siedmom mesiaci roka? K bežným  teraz pribudli aj ďalšie, ktorými budeme musieť naprávať škody spôsobenými dlhými dažďami i chladnejším počasím. 
ČO SA DEJE V REVÍRI? 
VÝCHODY A ZÁPADY SLNKA A MESIACA
S OTVORENÝMI OČAMI
VESELÁ BODKA –   Dobre si ho trafil? Už tretíkrát sa ma opýtal, kde najbližšie rastú maliny alebo kde je tu aspoň kontajner... Partneri

Kto je online?

Práve tu je 365 návštevníkov a žiadni členovia on-line