Vyšlo DECEMBROVÉ ČÍSLO časopisu

 
 
Na jeho stránkach si prečítajte:
 
SPEKTRUM * MOŽNOSŤ VOĽBY * VHODNOSŤ KRMÍV  PRE SRNČIU A JELENIU ZVER * VHODNOSŤ KRMÍV  PRE SRNČIU  A JELENIU ZVER * AKO SA HRADIA ŠKODY * ZÁHRADA VTÁČEJ RADOSTI * RAJ KOZOROŽCOV * BLOODHOUND - ANGLICKÝ FARBIAR * ZVERNICE: ALE AKÉ? * ZAVIATE ČASOM * PRVÁ POMOC * OSUDNÉ STRETNUTIA ........
Na jeho stránkach si prečítajte:
 
 

SPEKTRUM

- v rubrike nájdete správy, zaujímavosti a o. i. aj informáciu, ako „v hodine dvanástej“  sa našli prostriedky na  záchranu - reštauráciu diela sochára A. Štrobla  Medveď so strhnutým
muflónom.
 
 
 
MOŽNOSŤ VOĽBY

Niekoľko slov redakcie na adresu čitateľov s prosbou o uchovanie priazne  aj v budúcom roku. Niekto si  môže dovoliť  kupovať viacero  časopisov, aj zahraničných, iný  iba jeden   a práve existencia Nášho poľovníctva mu dáva možnosť voľby, výberu.  Kto sa už oboznámil s obsahom predchádzajúcich ročníkov Nášho poľovníctva vie,  že  každé číslo je  plné zaujímavého čítania.  Ak sa vám Naše poľovníctvo páči, povedzte to iným, ak vám  v ňom niečo  chýba, povedzte to (napíšte alebo zatelefonujte) nám.


VHODNOSŤ KRMÍV  PRE SRNČIU  A JELENIU ZVER
 

 
Zver prežíva najťažšie obdobie roka  a treba ju prikrmovať. Kolektív našich popredných odborníkov   zo Stredoeurópskeho inštitútu ekológie zveri, Wien-Brno-Nitra  a Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy, Dunajská Streda  zhrnul najnovšie poznatky o vhodnosti jednotlivých krmív, ktoré v praxi ocení každý poľovník. Aké krmivo treba podávať srnčej a aké jelenej zveri?  Prehľadné tabuľky  poučia i o stráviteľnosti jednotlivých krmív ako aj o vývoji hmotnosti zveri pri rozdielnej výžive.
 
 


STAV  LESNÝCH PORASTOV  NA  ÚŽIVNOSŤ POĽOVNÝCH REVÍROV
 

 
Autor príspevku doc. Ing. JOZEF KONOPKA, CSc. z  Národného lesníckeho centra  zoznamuje  čitateľa  so všeobecnou charakteristikou  našich lesov  a spôsobmi, ako  sa posudzuje  ich úživnosť.  Stav lesných  porastov  z  hľadiska  ich  úživnosti  je pre zver veľmi významný, pretože nám pomôže zvoliť  správny spôsob,  ako sa o ňu  starať po celý rok.  Nachádza zver v lese dostatok  bylín, tráv, krov, svetla a úkrytov? Aj to sú otázky, na ktoré si musí  vedieť odpovedať každý poľovnícky hospodár.
 
 


AKO SA HRADIA ŠKODY

Zákon  č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení neskorších predpisov v deviatej časti § 34 explicitne určuje, že užívateľ poľovného revíru ručí za škody spôsobené výkonom práva poľovníctva a úžitkovou zverou na poľovných pozemkoch, na poľných plodinách doposiaľ nezobratých, viniči a na lesných porastoch a je ich po splnení  určitých podmienok povinný aj uhradiť. Ako zákon funguje v praxi?  Ako hradiť škody v rastlinnej výrobe?  Aké v živočíšnej? Čo je povinnosťou rozhodcovskej komisie? Na otázky odpovedajú autori  príspevku PAVEL HELL, JAROSLAV SLAMEČKA  a JOZEF GAŠPARÍK, ktorí súčasne  upozorňujú na priveľa byrokracie vyskytujúcej sa  pri riešení  problematiky škôd  spôsobených zverou. Príspevok obsahuje mnoho cenných upozornení a zdôrazňuje význam znalostí legislatívnych zásad  súvisiacich s touto otázkou.
 
 

ZÁHRADA VTÁČEJ RADOSTI
 

 
Nie každý z nás  môže  v týchto dňoch vziať na chrbát batoh s krmivom a odniesť ho  do kàmidla. Na druhej strane  všetci máme možnosť prírode  a jej obyvateľom pomôcť takým obyčajným spôsobom, akým je vyloženie vtáčej búdky, v ktorej  v čase zimnej núdze vyložíme  operencom obživu, lebo samé si ju pod snehom nedokážu nájsť.
 
 
 
Jedinečný  príklad  možno nájsť na Starých Horách, o ktorom píše  autor príspevku a snímok  MIROSLAV SANIGA.  Jeho unikátne búdky a starostlivosť o vtáctvo vám ponúkame namiesto obligátnej „vianočnej pohľadnice“ - veríme, že vás poteší a niektorých čitateľov možno bude aj inšpirovať.
 
 
 

RAJ KOZOROŽCOV
 
 

Po prvý raz som pozoroval čriedu kozorožcov počas výstupu na Mont Blanc v Západných Alpách. Dnes sú v tejto oblasti samozrejmosťou, ale v minulosti i v týchto lokalitách boli celkom vystrieľané...“ píše autor článku  JURAJ KSIAŽEK.  Čitateľovi približuje  život tejto impozantnej zveri  a pripomína i pokusy z minulého storočia aklimatizovať ju aj  v našich podmienkach.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLOODHOUND - ANGLICKÝ FARBIAR
 
 
 
 
 
Viete, že toto staré impozantné plemeno  „veľkého duriča“  už v 8. storočí  dostalo pomenovanie  „pes sv. Huberta“?  Prečo, kde je  jeho pôvod,  akými poľovne upotrebiteľnými vlastnosťami sa vyznačuje - o tom   píše   Ing. JÁN ZAJAC.  Článok obsahuje  základné  informácie z histórie  plemena, jeho „záchranu“,  kde sa rozšírilo a aký  výcvik potrebuje tento „pes s jemným nosom“.

 
 
 
 

ZVERNICE: ALE AKÉ?
 

 
K aktuálnemu problému zverníc  sa  vyjadruje  prof. Ing. JURAJ CIBEREJ, CSc.  v nadväznosti na túto tému, o ktorej v 8. čísle Nášho poľovníctva písal hosť. prof. Ing. Pavel Hell. V prvej časti  príspevku upozorňuje na nevyhnutnosť „urobiť jednoznačnú deliacu čiaru“  medzi zvernicami a   zverofarmami na produkciu diviny na nepoľovnej ploche, čo bude  možné  len prijatím novej legislatívy, ktorá by komplexne riešila celú problematiku - od schvaľovacieho procesu, kompetencií pri odbornom dohľade, stanovení NKS, biotechnologických  požiadaviek až po veterinárske podmienky a ochranu zveri. Druhú časť príspevku uverejníme v januárovom čísle Nášho poľovníctva.
 
 
 
 
 


ZAVIATE ČASOM
 

Seriál, ktorý pripravujú pracovníci Archeologického ústavu SAV  pokračuje  príspevkom VLADIMÍRA MITÁŠA  a zaoberá sa lovom v dobe bronzovej. „Získať pomerne živú predstavu o love v dobe bronzovej nie je vôbec jednoduché,“ píše  autor, „pretože v časovej priepasti niekoľkých tisícročí, ktoré nás od nej delia, uviazla veľká časť informácií. Návrat k lovcom v dobe bronzovej je však možný cez výsledky archeologických výskumov...“ A tými sú vykopávky. S niekoľkými  nás zoznamuje i 3. časť seriálu.
 
 
 
 

„AJ KEĎ JE VONKU MRÁZ, HREJE MA POCIT MÁMIVÝ“
 

 
- hovorí  Ing. IGOR MRÁZ, s ktorým  sa zhovárame v rubrike Zoznámte sa. Igor Mráz  nie je nik iný, ako Horár Sever, ktorého poznajú čitatelia z jeho viacerých knižiek. Ako sa dostal k svojmu milovanému povolaniu, ako ho vykonával, s akými ľuďmi sa stretal, čo si myslí o súčasnom poľovníctve, či sa  môže pochváliť zaujímavými trofejami, odkiaľ čerpá  životný optimizmus - na tieto aj ďalšie otázky nám odpovedal mnohými čitateľmi obľúbený Horár Sever.
 
 
 

PRVÁ POMOC

V rubrike  nájde čitateľ niekoľko dobrých rád, ktoré  sa zídu vo chvíli, keď  niekto  z našich priateľov  utrpí  počas pobytu v revíri omrzliny. Ak si myslíte, že  je vhodné poučiť starý a údajne osvedčený „recept“ podľa ktorého  treba postihnuté miesto trieť snehom,  ste na omyle. Takisto  nie je vhodné ohrievať sa pri priamom ohni, istejšie bude, ak si vezmete so sebou hliníkovú fóliu a ako ju treba použiť, o tom sa dočítate v rubrike, ktorú vedie MUDr. TATIANA BÉZAYOVÁ, CSc..
 
 
 
 
 
 

NA ZELENEJ VLNE

Čitateľ si môže prečítať dva príbehy: Keď sa dvaja bijú a   Premárnená šanca.  Verše Láska v zime  v nás rozozvučia citlivejšiu strunku.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAŠA PONUKA
 

Ak ste si ešte nestihli kúpiť kalendár na budúci rok, ponúkame  vám stolový kalendár Poľovnícky rok 2007. A kto sa poponáhľa, môže si  u nás okrem kalendára objednať aj pekný  vianočný darček  - originálnu poľovnícku kravatu. Podrobnosti nájdete na str. 26.
 
 
 
 
 
 
 
 
OSUDNÉ STRETNUTIA
 
 

 
Dokončenie z minulého čísla o stretnutiach človeka s medveďom. Skúsenosti z doterajších kolízií sú zhrnuté do praktických rád: ako sa správať, keď nás medveď prekvapí, keď je zranený, keď má v blízkosti mláďatá, keď sa ocitne „za našimi humnami“,  keď sa my zatúlame k jeho  brlohu... Okrem toho si treba zapamätať: každé, aj najmenšie poranenie medveďom je nebezpečné a vyžaduje si odborné ošetrenie.

 
 

POĽOVNÍCKY SVET
 

Výber zaujímavostí z  európskej poľovníckej tlače. Osobitnú pozornosť si zasluhuje informácia o senzačnej srnčej trofeji pochádzajúcej z Veľkej Británie, ktorú tamojší experti ohodnotili 275,65 bodu!
 
 
 
 
 
 

PRIPOMÍNAME SI

V galérii Osobnosti slovenského poľovníctva nemôže chýbať „právnik so srdcom lesníka“ -  JUDr. Gustáv Hilbert. I keď od jeho odchodu  do večných lovísk uplynulo už viac ako štvrťstoročie, jeho odkaz  o poslaní poľovníctva ostáva  aktuálny aj v súčasnosti.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VESELÝ REVÍR
 
 
 
Zážitok spojený s ulovením troch muflónich baranov  naraz  sa zdá akoby vystrihnutý z príručky poľovníckej latiny. Ale vraj sa - naozaj stal. Doplňuje ho priehrštie vtipov,  aké pokojne môžete povedať  aj na školskej besiedke a predsa nám  vyvolajú úsmev na tvári, preto sa  vyplatí zapamätať si ich.  Ale ani kreslené vtipy  nie sú na zahodenie.

 
 

DIVINOVÝ STEAK
 
Recept  šéfkuchára PETRA MATÚŠA zo Skalickej koliby je originálny a oplatí sa ho vyskúšať.  Nie je zložitý a  v špeciálnej omáčke - vraj  nezabudnuteľný.  Dobrú chuť!
 
 
 

POĽOVNÍCKY DECEMBER

V rubrike nájdete  Časy lovu, východy a západy Slnka a Mesiaca, Platné a aktuálne výnimky a nariadenia,  poznámku Sedím na posede, Myšlienku mesiaca a pripomienku: predåžiť si platnosť poľovného lístka možno len do konca novembra! Takže: nezabudnite na posledný termín. Podrobne o postupe  pri predåžení sme písali v 10. č. Nášho poľovníctva (str. 33).
 
 

KRÍŽOVKA

v ktorej hľadáme  poučenie z Ezopovej bájky O vlkovi a koze,  ponúka dvom vyžrebovaným lúštiteľom zaujímavú cenu: tri videokazety  zo života zvierat  (každá  má dåžku cca  75 minút)!
 
 

V 12. tohtoročnom  čísle okrem  poštového peňažného poukazu a malého kalendárika  na rok 2007 nájdete (na str. 26)  podrobnejšie pokyny, ako si objednať NAŠE POĽOVNÍCTVO  - na celý rok, polrok alebo štvrťrok.
 
Koniec roka sa rýchle blíži, preto nezabudnite si objednať Naše poľovníctvo čo najskôr.
 
 
 
 
 

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 316 návštevníkov a žiadni členovia on-line