Vyšiel novembrové číslo
 


Jan Votava

Vážení čtenáři,

v nedávné době jsem se zúčastnil několika jednání souvisejících s budoucím vývojem české myslivosti. Pokusím se s vámi podělit o poznatky z těchto setkání.
Začátkem září se na ministerstvu zemědělství vyjadřovali zástupci myslivců, vlastníků pozemků a různých subjektů ke koncepci rozvoje myslivosti. O několik dní později jsem v Židlochovicích se zájmem sledoval referáty kolegů ze zahraničí na jedno z aktuálních témat středoevropské myslivosti, jímž je postavení myslivců ve společnosti.
Koncem září jsem jako spolupořadatel jednal ve Velkém Meziříčí s dalšími subjekty o zahájení práce na nové koncepci rozvoje myslivosti. Mám-li vyjádřit svůj názor na výše uvedená jednání, nezbývá než konstatovat, že čeští myslivci pod vedením Českomoravské myslivecké jednoty přešlapují v současné době na místě a zoufale se snaží udržet neudržitelné a konzervovat nynější, podle jejich názoru optimální stav. Nahlédneme-li do našich honiteb a mysliveckých sdružení, lze říci, že „průměrný český myslivec“ hodnotí současný stav jako vyhovující. Po více či méně zdařilém procesu transformace honiteb se situace stabilizovala a do konce nájemní doby je ještě relativně daleko. Stavy spárkaté i drobné zvěře rostou a s tím pochopitelně i úlovky, vymáhání škod působených zvěří je ze strany vlastníků či uživatelů pozemků jen ojedinělé a státní správa má pouze minimální možnosti zasahovat do mysliveckého hospodaření. Naprosto běžným jevem je myslivcovo postěžování si na zlá média, ukazující z myslivosti především negativa, odsouzení ochranářů za ochranu přemnožených predátorů, kritika představitelů a zástupců mysliveckých organizací za špatnou práci a samozřejmě také kritika sousedů za lov trofejové zvěře u hranic. Průměrný myslivec vcelku dobře pečuje o zvěř v době nouze, již méně dobře provádí průběrný lov zvěře a redukci jejích početních stavů a zcela nedostatečně prezentuje myslivost před nemysliveckou veřejností. I když připustím, že postoj „průměrného českého myslivce“ chápu, nemohu s ním souhlasit.
Má-li mít myslivost postavení odpovídající její dlouholeté historii a tradici, šíři a bohatosti, a v neposlední řadě i hospodářskému a ekonomickému významu, musí myslivci především změnit své chování. Podle mého názoru musíme velmi trpělivě začít prezentovat myslivost jako službu. Vykonávat myslivost není naše právo, ale poslání a dobrovolná služba. Vlastníkům a hospodářům mohou myslivci nabídnout odborně a efektivně provedenou pomoc při regulaci početních stavů zvěře působící škody na jejich pozemcích. Institucím zabývajícím se ochranou ohrožených druhů a jejich monitoringem můžeme poskytnout prostřednictvím honiteb jedinečné pokrytí téměř celého státu a doslova armádu dobrovolných pozorovatelů. Současně se však musíme naučit prezentovat před celou společností kulturu a tradice myslivosti a obohacovat tím společenský život. Musíme pomáhat zachovat nádherná řemeslná díla a předávat řemeslné dovednosti a zručnosti dalším generacím, a tím nejdůležitějším, co myslivost musí nejen nabízet, ale především realizovat, vždy zůstane formování jednotlivce. Právě při výkonu myslivosti se nejčastěji setkáváme s uvědomováním si zodpovědnosti za zachování přírodního bohatství a rozmanitosti příštím generacím i odpovědnosti za rozhodnutí o ukončení života zvěře. S tím souvisí i nesmírný morální a výchovný rozměr. Zodpovědnost za ekologické, ekonomické a efektivní využívání přírodních zdrojů je pro myslivce stejná jako pro vlastníky a hospodáře. Uvědomováním si této situace se z nepřátel stávají doslova spojenci nebo přinejmenším dobří sousedé a zůstává zcela na nich, zda bude jejich chování moudré či pošetilé. 
Závěrem si dovolím prezentovat názor, že stejně jako je myslivcům pouze svěřeno právo lovu, je i vlastníkům pozemků tento pozemek pouze svěřen do správy a pojem vlastnictví je stejně diskutabilní, jako právo vzít zvěři život. To neznamená, že bych chtěl rušit vlastnická práva, nebo že bych byl odpůrcem lovu. To, co chci čtenářům Světa myslivosti říci, je především skutečnost, že více než o právech by lidé měli hovořit o zodpovědnosti, protože ta ke každému právu neodlučitelně patří a právě na ni se zejména v poslední době nejvíce zapomíná. Přitom právě zodpovědností se člověk liší od ostatních živočišných druhů.


Myslivecká politika
Mezinárodní konference „Myslivost ve střední Evropě“ (II.) (str. 4-5)


Ing. David Vaca, Ph.D.

V říjnovém Světě myslivosti jsme přinesli zprávu o mezinárodní konferenci „Myslivost ve střední Evropě“ s podtitulem „Co je středoevropská myslivost, kdo je středoevropský myslivec?“ Akce, jíž se zúčastnili myslivci z Rakouska, Slovenska a ČR, se konala 3. září t. r. na zámku v Židlochovicích a byly na ní předneseny velmi zajímavé příspěvky. V minulém čísle časopisu jsme věnovali pozornost obsahu tří referátů, nyní představíme zbývajících pět příspěvků, které zazněly v odpoledních hodinách.


Myslivecká politika
Shromáždění myslivců ČR II. bylo věnováno o koncepci myslivosti (str. 6-8)

Pavel Kříž


V sobotu 26. září t. r. ráno vyhrávalo na náměstí ve Velkém Meziříčí trio trubačů z LDF MZLU v Brně a vítalo účastníky II. shromáždění myslivců ČR, kteří přijeli jednat o tvorbě „Koncepce dlouhodobého rozvoje myslivosti v ČR“. Organizátorem akce byla Unie mysliveckých organizací ČR (UMO ČR).


Myslivecká politika
K tvorbě koncepce myslivosti v ČR (str. 6-8)

Redakce

Situace kolem tvorby koncepce myslivosti v ČR se stává mírně nepřehlednou –
v průběhu září se objevily zprávy o přípravě tohoto materiálu různými subjekty. Aktivitám UMO ČR je věnován samostatný článek, a tak jsme se pokusili stručně zrekapitulovat vývoj v uplynulých měsících z pohledu MZe a ČMMJ.


Soutěž
Rarita roku 2009 – VI. kolo a Velké finále (str. 9-11)

Pátek 2. října byl uzávěrkovým dnem posledního základního kola soutěže Rarita roku 2009. Do redakce došly fotografie 31 trofejí, z nichž porota vybrala účastnici Velkého finále. Trofej postupující do „závěrečných bojů“ zvolili i čtenáři. Díky tomu nyní můžeme představit kompletní finálovou sestavu nejzajímavějších trofejí z letošního ročníku soutěže.


REPORTÁŽ
Kamzíci od pramenů Isaru (str. 12-13)

Ing. David Vaca, Ph.D.


Atraktivitu soutěže Rarita roku o nejzajímavější atypickou srnčí trofej zvyšují hodnotné ceny věnované partnery redakce lovcům, jejichž trofeje obsadí ve Velkém finále první tři místa. Nejpřitažlivější cenou je lov kamzíka v Rakousku. Tuto cenu určenou lovci vítězné trofeje celé soutěže věnuje firma Swarovski Optik. První letošní říjnovou neděli si svou výhru v II. ročníku Rarity roku (2008) odjel „vybrat“ do největší z režijních honiteb firmy Swarovski Mgr. Čestmír Peter z Olomouce.


VĚDA A VÝZKUM
Historie bílé jelení zvěře v ČR a její současný chov v oboře Žleby (str. 14-17)

Ing. Martin Ernst, Ph.D.

Chov bílé jelení zvěře je u nás velmi ceněn. V minulosti prošel mnoha úskalími, přičemž jednou z hlavních příčin bylo snížení početnosti chované zvěře a z toho plynoucí příbuzenská plemenitba se všemi negativními projevy u zvěře. V současnosti již lze použitím moderních vědeckých metod získat detailní obraz o populaci. Příkladem je chov bílých jelenů v oboře Žleby (Lesy České republiky, s. p.). V letech 2004–2006 proběhlo „zmapování“ chované zvěře a vznikla její podrobná evidence, díky níž je možné vyvarovat se některých problémů plynoucích z příbuzenské plemenitby.


PRAXE V HONITBĚ
Síla pučnic – indikátor kvality parůžků (II.) (str. 18-21)

Pavel Scherer

Ve Světě myslivosti č. 10/2009 jsem se věnoval porovnání vývoje pučnic nejslabších a nejsilnějších, resp. nejnadějnějších srnčat samčího pohlaví a úskalím při jejich průběrném odstřelu. V tomto příspěvku pro názornost představím kvalitní roční srnce z mého chovu od doby vývoje pučnic, přes období růstu prvotních a druhých parůžků až po vytlučení.


ROZHOVOR
Učarovali mi jeleni (str. 22-23)

Ing. Dalibor Pačes

Známý fotograf zvěře a přírody Jaromír Zumr st. z Českých Budějovic, jehož snímky se objevují také na stránkách Světa myslivosti, oslaví 11. listopadu šedesátiny. Při této příležitosti jsme se za ním vypravili do míst, kde žije a pracuje – do jižních Čech.


ANKETA
Vysokonozí honiči na naháňkách – ano, či ne? (str. 24-26)

Redakce


Nastal podzim a s ním i sezóna společných lovů. Soudě podle vývoje početních stavů černé zvěře se opět můžeme těšit na bohaté výřady. K tomu, aby výřady byly skutečně bohaté, je však potřeba mít kromě jiného dobré psy, schopné vytlačit zvěř z krytu a nahnat ji před střelce. Ne všechny psy však lze na naháňkách využít – zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zakazuje v § 45 odst. 1 písm. e) nahánět spárkatou zvěř s pomocí psů v kohoutku vyšších než 55 cm. Vysokonohá plemena honičů, dobře plnící svou práci na naháňkách na černou (v současnosti se u nás chová coonhound, finský honič, Hamiltonův honič, ruskoevropská a západosibiřská lajka, malý modrý gaskoňský honič, polský ogar, porcelaine, rakouský brakýř, sedmihradský honič, srbský honič, švédský losí pes, vydrař), tak nemohou být využita. Naskýtá se otázka, zda v souvislosti s efektivním lovem především černé zvěře na naháňkách nenastal čas přehodnotit výše uvedenou legislativní podmínku. Respondentům naší ankety jsme položili tuto otázku: Je na místě upravit podmínky pro používání loveckých psů na naháňkách?


LOVECKÝ PES
35. ročník Memoriálu Richarda Knolla (str. 27-28)
 
Ing. Lubomír Klement


Celostátní všestranná soutěž ohařů, pojmenovaná na počest legendárního kynologa Richarda Knolla, se konala ve dnech 11.–13. září t. r. na Přerovsku. Coby čerstvý osmdesátník, který se v lovecké kynologii pohybuje téměř 60 let, jsem byl jmenován do funkce vrchního rozhodčího. Potěšilo mě to, protože jsem mohl zblízka sledovat průběh celé soutěže. Navíc po vzruchu kolem nominace ohařů pro tuto soutěž jsem byl zvědav na kvalitu psů, kteří prošli výběrem.


KOMERČNÍ PREZENTACE
Mauser 03 – legenda se vrací (II.) (str.31-33)

Dr. Ing. Jiří Hanák

Ve Světě myslivosti č. 10/2009 jsme si přiblížili historii značky Mauser, renomovaného evropského výrobce nejen loveckých zbraní, a upozornili na novinku, jíž je opakovací kulovnice Mauser M 03. Nyní se podrobněji zaměříme na charakteristiku této kvalitní zbraně.


KOMERČNÍ PREZENTACE
Samonabíjecí kulovnice BAR Zenith (str. 34-35)

Ing. Jiří Fencl

Když se řekne BAR, odborník na vojenskou techniku a zbraně si představí armádní samonabíjecí pušku J. M. Browninga BAR model 1918, myslivec známou samonabíjecí kulovnici BAR firmy Browning, stálici na loveckém nebi. Na výstavě IWA 2009 v Norimberku představila firma Browning nový model této „staré známé“ – samonabíjecí kulovnici BAR Zenith. Některé katalogové informace o nové zbrani zasvěceně doplnil Jiří Studýnka, vedoucí zahraničního obchodu horoušanské firmy Walter Trading s. r. o., která dováží zbraně značky Browning do ČR.


SPORTOVNÍ STŘELBA
Perazzi Tour 2009 (str. 36)

Ing. Jiří Fencl


V sobotu 12. září t. r. proběhlo v krásném prostředí střelnice Ústaleč u Nalžovských Hor (okr. Klatovy) sedmé – finálové – kolo 3. ročníku Perazzi Tour. V šesti předchozích letošních kolech se soutěžilo v compac sportingu, loveckém brokovém čtyřboji a loveckém parkúru na 200 terčů.


SPORTOVNÍ STŘELBA
Potřetí vítězem (str. 36)

Ing. Jiří Fencl

Pavla Zázvorku, který s přehledem a velkým náskokem zvítězil ve třech dosud pořádaných ročnících náročné soutěže Perazzi Tour, jsme požádali o krátký rozhovor.


KOMERČNÍ PREZENTACE
Hodonínská prodejna firmy ARMS-CZ – zaměřeno na lovecké zbraně a střelivo (str. 37)

Ing. Dalibor Pačes

Po olomoucké prodejně firmy ARMS-CZ, a. s., (Svět myslivosti č. 9/2009) si představíme další firemní prodejnu sídlící na Moravě, konkrétně v Hodoníně. Najdeme ji snadno: na Národní třídě v centru města poutá pozornost kolemjdoucích charakteristickými barvami ve výloze a na vývěsní tabuli. Zákazníkům se věnuje vedoucí prodejny Jaroslava Zemánková a její zástupce Josef Soldán. Na provoz prodejny jsme se zeptali paní Zemánkové.


KOMERČNÍ PREZENTACE
Na lov s fotopastí (str. 38-39)

Ing. David Vaca, Ph.D.

Mezi současné moderní pomůcky pozorovatele přírody patří kromě jiného tzv. fotopasti. Jde o digitální fotoaparáty opatřené čidlem reagujícím na pohyb, které mohou fungovat 24 hodin denně a samočinně pořizovat snímky nebo krátké videosekvence zvěře nebo osob, které vstoupí do jejich zorného pole. Fotopasti si rychle získaly oblibu u řady myslivců. Nejen o tom jsme hovořili s Tomášem Kubou z dobřichovické firmy Etc. Trading, která do ČR dováží fotopasti SCOUT GUARD. 


KULTURA
Příběhy loveckých obrazů – František Flégl (str. 40-41)

Ing. František Josef Frola

Ve výtvarném umění označujeme slovem „naivní“ něco vytvářeného neškolenými autory – samouky. Tímto termínem by bylo možné označit tvorbu malíře přírody a zvěře, autora perokreseb Františka Flégla. Za dobu, co jej znám, a to jak z profesního působení, tak jako myslivce a kynologa, však mohu oponovat, že v jeho případě není název „naivní umělec“ na místě.


NAŠE OBORY
Oborní chovy ve Zlínském kraji (str. 42-43)

Ing. Dalibor Pačes


Posledním krajem, jehož oborními chovy provedeme čtenáře Světa myslivosti, je kraj Zlínský. Najdeme v něm pět obor, přičemž dvě leží v okrese Uherské Hradiště a po jedné v okresech Zlín, Vsetín a Kroměříž. Ve čtyřech z nich je chován daněk evropský a muflon, ve dvou také jelen lesní.


REPORTÁŽ
16. Svatohubertská slavnost v Kuksu (str. 44)

Ing. David Vaca, Ph.D.


V sobotu 3. října uvítal Kuks návštěvníky 16. Svatohubertské slavnosti organizované Řádem sv. Huberta. Krásné podzimní počasí a bohatý program byly zárukou vysoké návštěvnosti. Hospitální dvůr se odpoledne stal na přibližně dvě hodiny kolbištěm mladých myslivců přihlášených na VI. juniorské mistrovství republiky ve vábení jelenů.


KOMERČNÍ PREZENTACE
Myslivecká komora bilancuje (str. 45)

Redakce

Ve Světě myslivosti č. 10/2008 jsme představili novou mysliveckou organizaci působící na území naší republiky – Mysliveckou komoru. Po roce jsme se opět sešli s jejím prezidentem Rudolfem Fulínem, abychom krátce zrekapitulovali uplynulé období.


LOVECKÉ ALBUM
Úlovky z letošní jelení říje (str. 46-47)

Redakce


Charakter a průběh letošní jelení říje ovlivnilo nezvykle teplé počasí, které v mnoha oblastech způsobilo, že říje probíhala potichu a relativně rozvlekle. Díky suchu nerostly houby, takže zvěř nebyla zneklidňována houbaři tak jako v „normálních“ letech. Říje je každopádně za námi a Svět myslivosti přináší malou galerii významných úlovků z tuzemských honiteb a od našich slovenských kolegů.


POSLEDNÍ LEČ
Srnec z Bůru (I.) (str. 50-53)

Ing. Marcel Lehocký


Vážení přátelé příběhů prof. Julia Komárka, než se vydáme za jeho dalšími loveckými dobrodružstvími, musím se přiznat, že lov srnce v Búru – v borových lesích záhorské nížiny na západě Slovenska, jsem dlouho odkládal. Prof. Komárek navštívil při lovu srnců i tuto oblast a v knize Lovy v Karpatech popsal své zážitky v kapitole „V kočáře na lov“. Proto jsem měl i já povinnost vycestovat za dalším „komárkovým“ srncem na Záhoří.
Partneri

Kto je online?

Práve tu je 307 návštevníkov a žiadni členovia on-line