Vyšlo aprílové číslo
 

ÚVODNÍK (str. 1)

Ing. Roman Urbanec, Ph.D.

Vážení čtenáři,
sladit zájmy ochrany přírody a myslivosti a navázat dialog mezi těmito, za posledních dvacet let víceméně znepřátelenými stranami, je úkol v pravdě sisyfovský. Přesto, anebo právě proto, si jej, mimo jiné, dala do vínku Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost, o. p. s. (JISOPM).

Odvěkou snahou myslivců i ochranářů je zachovat pro budoucí generace spektrum volně žijících živočichů, resp. zvěře, a jejich stanoviště v přírodě blízkém stavu. Pro realizaci této myšlenky vznikla v „Jihočeském dominiu“ v r. 2008 iniciativa několika nadšenců, která vyvrcholila založením výše uvedené obecně prospěšné společnosti, jejímiž zakladateli jsou nejen jihočeské okresní myslivecké spolky, ale i další subjekty zabývající se problematikou přírody, krajiny a myslivosti.
JISOPM působí v řadě projektů – pracuje v síti místních akčních skupin, je zapojena do činností souvisejících s Celostátní sítí pro venkov, spolupodílí se na různých mysliveckých aktivitách v oblasti Jihočeského kraje, je garantem přeshraničních projektů s Hornorakouským zemským mysliveckým svazem a Bavorským zemským mysliveckým svazem.
Zejména v souvislosti s posledně jmenovanou aktivitou – realizací projektu Síť biodiverzita/lov, podporovaného z evropského programu Cíl 3 (ČR – Bavorsko) – se podařilo zorganizovat celou řadu zajímavých akcí na obou stranách hranice. Pověstnou třešničkou na dortu byl odborný seminář na téma „Rys ostrovid“, konaný dne 25.–26. února t. r. ve spolupráci se Správou Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava a Vojenskými státními lesy a statky ČR, s. p., divizí Horní Planá. Vybrat pro zúčastněné tak kontroverzní a pro Šumavu tak aktuální téma bylo velmi riskantní. Nicméně se ukázalo, že věcná, seriózní a odborná diskuse mezi ekology a myslivci nejen z Čech, ale i z Rakouska a Bavorska je možná. Díky úsilí organizátorů a vysoké odborně-morální úrovni přednášejících i všech zúčastněných se akce nestala předobrazem parlamentních hádek, ale seriózní diskusí o Šumavě a rysovi.
Nezbývá než doufat, že podobné akce s názorovou tolerancí budou pokračovat, a to nejen pod taktovkou JISOPM.


OCHRANA PŘÍRODY
Mezinárodní sympózium o rysu ostrovidovi (str. 4-8)

Mgr. Zdeňka Chmelová
Ve dnech 25. a 26. února t. r. se v Olšině u Horní Plané konalo mezinárodní sympózium na téma rys ostrovid. Pozvání přijali odborníci z ČR, Německa a Rakouska, kteří se problematikou této šelmy zabývají. Pořadatelem akce byla Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost (JISOPM), o. p. s., jež setkání uspořádala v rámci přeshraničního projektu „Síť biodiverzita/lov“.


Z NAŠICH HONITEB
První fotografické zdokumentování rysa ostrovida v Českém Švýcarsku (str. 9)

RNDr. Pavel Benda a Ing. Marek Klitsch
Počátkem letošního roku vzbudila pozornost laické i odborné veřejnosti zpráva o vyfotografování rysa ostrovida v Národním parku České Švýcarsko. Je to první přímý fotografický doklad jedince, který má Správa Národního parku České Švýcarsko k dispozici. V této souvislosti je třeba konstatovat, že téměř každý rok se objeví několik více či méně věrohodných dokladů o přítomnosti této kočkovité šelmy. Je však mnohdy velmi těžké oddělit skutečná zjištění se záměnami či omyly. Je také nutno zdůraznit, že počet dokladů o přítomnosti neodráží nárůst či pokles velikosti populace či její distribuci, ale spíše rozmístění pozorovatelů a také faktor náhody. Jak to tedy s rysem ostrovidem v Českém Švýcarsku je?


PRAXE V HONITBĚ
Metání černé zvěře v honitbách okresu Žďár nad Sázavou v průběhu let 2008–2010 (str. 10-11)

Ladislav Holeš
V návaznosti na článek Ing. Ctirada Rakušana o chrutí černé zvěře v Německu (Svět myslivosti č. 2/2011) bych rád zveřejnil závěry ze sledování doby metání selat prasete divokého v honitbách okresu Žďár nad Sázavou v letech 2008–2010.


ANKETA
Lončák – přežitá kategorie černé zvěře? (str. 11-13)

RedakceUživatelé honiteb vykazují každoročně kromě jiného odstřel lončáků, přičemž jejich celkový úlovek je uveden v myslivecké statistice zveřejňované Českým statistickým úřadem a jeho podíl z celkového odstřelu černé zvěře se používá jako jeden z ukazatelů o hospodaření s tímto druhem zvěře. V souvislosti se současnou situací v populaci černé zvěře, kdy metání selat probíhá v průběhu celého roku, přičemž část bachyněk ve věku selete již vodí svá selata, se podstatně ztěžuje posouzení věku živé mladé černé zvěře jak na osamělých, tak především na společných lovech. Kontrole vývinu chrupu u ulovené zvěře za účelem přesného stanovení věku se věnuje jen část myslivců, takže je zřejmé, že statistické údaje podléhají významnému zkreslení. V této souvislosti se logicky nabízí otázka, zda kategorie lončák již neztratila v myslivecké praxi význam. O názor na uvedenou problematiku jsme požádali pět respondentů.


PRAXE V HONITBĚ
Aujeszkyho choroba – smrtelné nebezpečí pro psy (str. 14-15)

Ing. Petr ZiegrosserV Dolním Rakousku byly v uplynulých měsících zaznamenány čtyři případy úhynu loveckých psů na Aujeszkyho chorobu (ACH), virové onemocnění přenosné z černé zvěře. Dva psi uhynuli po naháňce na černou, dva po kontaktu s divočáky ulovenými na individuálním lovu.ROZHOVOR
Své psy se budu snažit maximálně chránit (str. 15)

Ing. David Vaca, Ph.D.
Informace o výskytu Aujezskyho choroby v Rakousku a její nebezpečnosti pro lovecké psy zneklidnila mnohé domácí vůdce psů, kteří intenzívně využívají své psy na naháňkách a při dosledech černé zvěře. Jednoho z nich – Jana Konvičku z jižních Čech – jsme oslovili a položili mu několik otázek.VĚDA A VÝZKUM
Co je Aujeszkyho choroba? (str. 16-17)

Ing. Jana Šťastná
Aujeszkyho choroba (ACH, pseudorabies) je infekční virové onemocnění, které poprvé popsal v r. 1902 maďarský veterinární lékař Aladár Aujeszky u skotu. V seznamu Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) je ACH zařazena mezi nákazy společné více druhům zvířat. Z pohledu myslivosti je významná tím, že jejím přirozeným hostitelem a rezervoárem jsou prasata (i divoká), a pokud se jí nakazí lovecký pes, znamená to pro něj smrt.


Z NAŠICH HONITEB
Zubři pod Ralskem (str. 18-19)

Ing. David Vaca, Ph.D.
V lednu t. r. přivítala obora Židlov (Vojenské lesy a statky ČR, s. p., divize Mimoň) nové obyvatele – pětičlennou tlupu zubrů. Zubři dovezení z Polska byli na čas umístěni do aklimatizační obůrky, odkud by měli být vypuštěni do židlovské obory. Hlavním cílem tuzemských chovatelů zubra evropského je obnova populace původního druhu zvěře v ČR formou polodivokého chovu.


ROZHOVOR
Zubři mají můj respekt (str. 21)

Ing. David Vaca, Ph.D.

Jak vznikla myšlenka chovat v oboře Židlov zubry? Tuto a další dvě otázky jsme položili Ing. Jiřímu Janotovi, generálnímu řediteli Vojenských lesů a statků ČR, s. p.


DISKUSE
Reakce na článek „Věk jelenů v Národním parku Šumava“ (Svět myslivosti č. 3/2011) (str. 22-23)

Mgr. Vladimír Bádr, Ph.D.

Autor příspěvku Ing. Adam Jirsa seznamuje čtenáře s velmi zajímavým způsobem managementu jelení zvěře v Národním parku Šumava, jehož výsledkem jsou jedinci vysokého věku ve volné přírodě. Autor také předkládá výčet odborných otázek, k jejichž postupnému zodpovězení může tento – u nás do značné míry ojedinělý – přístup přispět.


Z NAŠICH HONITEB
Jaké jsou počty naší pernaté zvěře? (III.) – Ostatní vodní a mokřadní ptáci (str. 24-27)

Prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc.

Ve Světě myslivosti č. 2 a 3/2011 jsme věnovali pozornost aktuální početnosti 12 zástupců naší vodní pernaté zvěře z řádu vrubozobých. Nyní se zaměříme na ostatní vodní a mokřadní ptáky, konkrétně na šest druhů, s nimiž se setkáváme v našich honitbách.OCHRANA PŘÍRODY
Dlouhodobá hnízdní podpora dutinových dravců a sov horských v oblastech severních a východních Čech (II.) (str. 28-29)

Miroslav Dusík a RNDr. Jan Plesník, CSc.

Ve Světě myslivosti č. 3/2011 jsme přinesli první část článku o dlouhodobém zlepšování nabídky hnízdních příležitostí pro dutinové dravce (poštolka obecná) a sovy (puštík obecný a sýc rousný), sledování jejich populací, početnosti a potravních nárocích v Jizerských horách, Krkonoších a Orlických. V minulém článku byl věnován větší prostor poštolce obecné, nyní se soustředíme na puštíka obecného a sýce rousného. 


ZE ZAHRANIČÍ
Maďarsko – myslivecký ráj (IV.) – Lábod a Šomoďská oblast (str. 30-33)

Ing. Marcel Lehocký, Ph.D., a Ing. David Vaca, Ph.D.
Minimálně stejně tak slavnou a dobrou jelení oblastí, jako je Zala (Svět myslivosti č. 3/2011), je oblast Šomoď (Somogy). Šomoďská župa se rozprostírá východně od jezera Balaton, odkud se táhne na jih až po státní hranici s Chorvatskem na řece Dráva. Má celkovou rozlohu 603 tis. ha, z čehož tvoří 170 tis. ha lesy.


PUŠKY A PUŠKAŘI
Staré lovecké zbraně ze zámku Konopiště (III.) – zbraně ze 17. století (str. 34-35)

PhDr. Vladimír Dolínek

V 16. století ještě v lovecké výzbroji soupeřila kuše s palnými zbraněmi, ale od 17. století se hlavní zbraní lovce stala jednoznačně puška. V omezeném rozsahu se sice nadále používaly některé lovecké techniky, které tuto zbraň nevyžadovaly (sokolnictví, fretkování, odchyt do sítí aj.), v 17. století se navíc zrodil parforsní hon, ale lov s puškou výrazně převažuje. V dalším pokračování našeho seriálu se zaměříme právě na lovecké zbraně z tohoto období, které jsou součástí sbírky na zámku Konopiště.


LOVECKÝ PES
Výcvik psů malých loveckých plemen (II.) (str. 36-38)

Lenka RatajováV březnovém čísle Světa myslivosti jsme kromě základních cviků poslušnosti, k nimž patří přivolání, usednutí a ulehnutí, popsali také výcvik jednotlivých disciplín barvářských zkoušek honičů (BZH). V tomto čísle budeme pokračovat disciplínami barvářských zkoušek (BZ), jimiž jsou následování, pobarvená stopa, vodění na řemeni, nahánění a odložení.KOMERČNÍ PREZENTACE
Dalekohledy ZEISS – kdo a co je ZEISS? (str. 39-41)

Dr. Ing. Jiří Hanák

Kdo a co je ZEISS? Největší a nejvýznamnější výrobce optických přístrojů na světě, jehož ústředí sídlí v historickém a poetickém německém městě Wetzlar, rodišti a působišti J. W. Goetha. Geniální básník a literát v něm prožil své první lásky a stvořil první literární díla, jež mu přinesla světový věhlas. Městu Wetzlar zajistil světovou popularitu nejen J. W. Goethe, ale v moderní době především nadnárodní společnost Zeiss s výrobními a vývojovými závody na všech kontinentech.
SPORTOVNÍ STŘELBA
Úspěšný boj českých brokařů o kvalifikaci na OH v Londýně (str. 44)

Petr Zvolánek

Termín olympijských her (OH) v Londýně v r. 2012 se nezadržitelně blíží. S tím souvisí i maximální snaha všech střelců z celého světa získat na nadcházející OH vysněnou kvalifikaci. Na rozdíl od mnoha jiných sportů, kde pro zisk kvalifikace stačí např. splnit výkonnostní limit, jde ve střelbě o velmi náročný úkol.


REPORTÁŽ
Die Hohe Jagd & Fisherei 2011, Salcburk, 24. – 27. 2. 2011 (str. 50-51)

Ing. David Vaca, Ph.D.Další ročník veletrhu salcburského veletrhu Die Hohe Jagd & Fischerei, určeného myslivcům a rybářům, je za námi. Jak ho nejsnáze charakterizovat? Asi tím, že opět padl rekord v počtu vystavovatelů (zúčastnilo se jich 440, z toho polovina odjinud než z Rakouska) a také návštěvníků (přes 35 000). Veletrh tak potvrdil, že je největší akcí svého druhu ve střední Evropě. Ve fotoreportáží si představíme alespoň zlomek ze zajímavostí.


ZE ZAHRANIČÍ
Způsoby lovu zvěře v Polsku (str. 52)

Dr. hab. Pawe³ Janiszewski a doc. Ing. Vladimír Hanzal, CSc.
Výkon práva myslivosti v Polsku podléhá mnoha pro české myslivce velmi neobvyklým pravidlům. Řada způsobů lovu je z pohledu výkonu práva myslivosti v ČR poněkud netradiční, nicméně vždy se klade mimořádný důraz na bezpečnost při lovu.


POSLEDNÍ LEČ
Jak jsem lovil ve Finsku (str. 54-57)

Martin Jurášek
Finsko! Vyslovení názvu tohoto státu ve mně vždy evokovalo představu drsného severu, stáda sobů, losa. Jak už to tak v životě bývá, čirou náhodou se mi naskytla příležitost dostat se do Finska na lov losa, o němž jsem v poslední době tolik snil. Dal jsem dohromady partu čtyř lovců a bezprostředně po obdržení pozvání jsme vyrazili.


Partneri

Kto je online?

Práve tu je 591 návštevníkov a žiadni členovia on-line