Vyšlo májové číslo
 

ÚVODNÍK (str. 1)

Ing. David Vaca, Ph.D.

Vážení čtenáři,

letošní jaro bylo u nás a na Slovensku neobvykle bohaté na různé odborné semináře a konference, a to jak regionálního, tak celostátního charakteru. O některých informujeme v tomto čísle našeho časopisu, informace o dalších budou zveřejněny příště.
Je dobře, že se takové akce konají, neboť myslivec prahnoucí po aktuálních informacích nejen z vědy a výzkumu, ale i z myslivecké praxe, historie atd., které by mu rozšířily obzor a přinesly nejen poučení a poznatky pro jeho praxi, má příležitost k průběžnému doplňování svých vědomostiSmutnější bývá relativně častá nízká návštěvnost těchto akcí. Když si člověk vzpomene např. na zájem o konference pořádané před 10 až 15 lety, věnované jednotlivým druhům spárkaté zvěře, musí mu být jasné, že došlo ke změně. Je samozřejmé, že účast každého jedince je podmíněna mnoha různými faktory – termínem a místem konání akce, jejím zaměřením, finančními náklady atd. Dříve byli pravidelnými a hojnými účastníky odborných akcí pracovníci státní správy myslivosti, státních lesů a lesnických škol, což dnes již bohužel neplatí. V případě jednotlivců – myslivců z honiteb, kteří si účast platí ze svého a musí si brát dovolenou, je situace ještě složitější. Přesto se domnívám, že pouze několik desítek účastníků na akcích celostátního charakteru je – s ohledem na to, že naše myslivecká obec čítá přes sto tisíc osob – dost málo. Organizátoři pak zvažují, zda má smysl vkládat energii do přípravy odborné akce, shánění finančních prostředků a dojednávání přednášejících, jimž mnohdy nemohou poskytnout ani cestovné.
Na jaře se po celé republice konají též přehlídky loveckých trofejí. V různých okresech mají různou úroveň odvíjející se od výběru místa konání, úpravy přehlídky, provedení katalogu atd. I jejich společným znakem bývají stesky pořadatelů na nízkou účast myslivců. Přitom, jak před lety napsal prof. RNDr. Petr Koubek, CSc., v jednom z úvodníků ve Světě myslivosti, co je v našich zeměpisných šířkách myslivečtějšího než trofej? A co by tedy mělo mít větší potenciál upoutat pozornost myslivců než výsledky lovu, jemuž se s chutí věnuje většina z nich? Návštěva přehlídky navíc nabízí možnost setkat se s přáteli, někde bývá součástí prodejní stánek některé z regionálních firem nabízejících lovecké potřeby. Není to vždy pravidlem, ale sály s trofejemi často zejí prázdnotou a počet podpisů v návštěvních knihách se zdaleka neblíží počtu členů příslušných okresních mysliveckých spolků. 
Myslivci si mnohdy stěžují, že se pro ně nic nedělá. Výtky míří nejčastěji k Českomoravské myslivecké jednotě coby tradičnímu organizátorovi a garantovi mysliveckých akcí a subjektu s velkým vlivem na dění v naší myslivosti. Odmyslíme-li si různé nerealistické požadavky a představy, které by nedokázal zajistit ani sv. Hubert, je právě pořádání nejrůznějších akcí, přednášek, seminářů a konferencí tím, co lze chápat jako pozitivní aktivitu pro mysliveckou veřejnost. A je úplně jedno, kdo je jejich organizátorem. Malý zájem o tyto akce o něčem svědčí a myslivci by si v tomto ohledu možná mohli trochu sáhnout do svědomí.


VĚDA A VÝZKUM

Celostátní seminář Naše zvěř a myslivost 2011


 
„Telemetrický výzkum zvěře, jeho přínos pro mysliveckou praxi a řešení škod působených zvěří“ (str. 4-7)

Redakce

Ve dnech 7.–8. dubna t. r. se v Kostelci nad Černými lesy konal premiérový ročník semináře Naše zvěř a myslivost. Téma pro letošní rok znělo „Telemetrický výzkum zvěře, jeho přínos pro mysliveckou praxi a řešení škod působených zvěří“. Cílem semináře bylo zmapovat dosavadní projekty telemetrického výzkumu zvěře v ČR, umožnit jejich realizátorům prezentaci výsledků před odbornou veřejností a nastínit další směry výzkumu. Akce se účastnilo 70 osob, mezi nimiž byli pracovníci státní správy myslivosti, zaměstnanci státních lesů i soukromých lesních majetků, národních parků, uživatelé honiteb atd. Pořadateli byli Česká lesnická společnost a Českomoravská myslivecká jednota, kteří seminář zorganizovali ve spolupráci s redakcí časopisu Svět myslivosti a pod odbornou záštitou a s finančním přispěním Ministerstva zemědělství ČR.


Věda a výzkum

Konference „Zajac polný pred štvrťstoročím a dnes“ (str. 7)

Doc. RNDr. Jakub Hruška, CSc.
Dne 24. března t. r. se v Nitře, na půdě Centra výzkumu živočišné výroby, uskutečnila první slovenská konference věnovaná výhradně zaječí zvěři. Odborným garantem konference s názvem „Zajac polný před štvrťstoročím a dnes“ byl doc. Ing. Jaroslav Slamečka, CSc., uznávaný středoevropský odborník na zaječí zvěř.


Z NAŠICH HONITEB
Přístup MZe ke snižování stavů spárkaté zvěře (str. 8-9)

Ing. Martin Žižka, Ph.D.
Ministerstvo zemědělství ČR (MZe) jako ústřední orgán státní správy myslivosti a státní správy lesů pokračuje v podpoře aktivit směřujících k optimalizaci stavů spárkaté zvěře, jejíž počty jsou v některých částech ČR původcem významnějších škod na lesních porostech, polních plodinách nebo zemědělských pozemcích.


Z NAŠICH HONITEB
MZe a ukončování nájemních smluv na pronájem honiteb (str. 11)

Ing. Martin Žižka, Ph.D.

Po 1. 7. 2012 bude docházet k postupnému ukončování nájemních smluv na pronájem honiteb, tak jak byly na dobu 10 let uzavírány. Je třeba zdůraznit, že nejde o novou tvorbu honiteb. S termínem ukončení nájemní smlouvy je také často spojována změna honiteb, a to zejména tam, kde došlo k významnějším změnám ve vlastnictví pozemků. Větší změny ve vlastnictví pozemků proběhly v katastrech, kde byly provedeny pozemkové úpravy, a také tam, kde došlo k prodeji pozemků Pozemkovým fondem ČR. Proces změny honiteb je však kontinuální a děje se plynule bez spojitosti s ukončením nájemních smluv a není nutně potřeba jej spojovat.


SOUTĚŽ
Rarita roku 2011 – V. ročník soutěže o nejzajímavější srnčí trofej (str. 13)

Redakce
Rok se sešel s rokem a „na dveře klepe“ další ročník oblíbené soutěže pro milovníky srnčí zvěře a obdivovatele srnčích trofejí Rarita roku. Již V. ročník startuje počátkem května uzávěrkou prvního kola.


Z NAŠICH HONITEB
Jaké jsou počty naší pernaté zvěře? (IV.)
Hrabaví ptáci – polní (str. 14-17)

Prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc.V předchozích dílech seriálu o početnosti naší pernaté zvěře jsme představili 12 zástupců vodní pernaté zvěře z řádu vrubozobých a šest druhů ostatních vodních a mokřadních ptáků (Svět myslivosti 2, 3, 4/2011). Ve čtvrtém dílu se budeme věnovat nejznámějším představitelům z řádu hrabavých, přičemž se zaměříme na druhy polní.


ZE ZAHRANIČÍ
Rumunsko – země, kde se medvědi loví stejně jako za dob Nikolaje Čaušeska (str. 18-21)

Ing. Petr Ziegrosser
Nabídka lovů na medvědy je dnes velmi pestrá, takže zájemci o lov mají možnost velkého výběru, a to jak co se týče ceny, tak země, kde chtějí lovit. Slovensko je pro nás nejblíže, ale pokud tam někdo chce lovit, není to administrativně jednoduché a velikost loveného medvěda je omezená hmotností do 100 kg. Ten, kdo chce velkého medvěda, musí cestovat daleko. Letecky do Ruska se každému nechce a hmotnostní limit leteckých společností pro zavazadlo (20 kg) neumožňuje vzít s sebou vše potřebné. Delší, ale někdy příjemnější je cesta autem, která je výhodná tím, že si lovec může vézt s sebou kromě dostatečného loveckého vybavení i dostatek jídla a pití. Lovci se cítí svobodní a nezávislí. Chcete-li ulovit starého, velkého medvěda, prožít lov v krásném prostředí Karpat, lovit s profesionálními lovci a jako za dob Nikolaje Čaušeska, doporučuji lov v Rumunsku a cestu na místo lovu vlastním autem.


POSLEDNÍ LEČ
Můj medvěd z rumunských Karpat (str. 22-23)

Z vyprávění Miloše Kašičky připravila redakceLov medvěda, největší evropské šelmy, mne vždy přitahoval. Rumunsko jako místo lovu mne zaujalo tím, že úspěšnost při lovu medvědů je velmi vysoká. Když se naskytla příležitost vydat se splnit si svůj lovecký sen, neváhal jsem. Byl jsem jedním z členů letošní lovecké výpravy do Sučeavy a se čtenáři Světa myslivosti se rád podělím o své zážitky.


LOVECKÝ PES
Alpský brakýř jezevčíkovitý – lovecký pes budoucnosti (str. 24-27)

Milan Vysoudil

Alpský brakýř jezevčíkovitý (ABJ) je robustní nízkonohý honič, typický lovecký pes horských vůdců. Dříve byl využíván hlavně při lovu zajíců a lišek, v současnosti se používá zejména k lovu černé zvěře na společných lovech a k dosledu veškeré spárkaté zvěře. Jde o vytrvalého a odolného psa hojně využívaného v drsných horských podmínkách. Řadíme jej do VI. skupiny FCI mezi honiče, barváře a plemena příbuzná.


ROZHOVOR
Braka je lovec tělem i duší (str. 28-29)

Ing. Dalibor Pačes
Abychom čtenářům Světa myslivosti více přiblížili alpského brakýře jezevčíkovitého (ABJ) a jeho využití v praxi, požádali jsme o rozhovor jednoho z cvičitelů a vůdců tohoto plemene. Je jím zkušený myslivec a kynolog Pavel Konvalina z Tábora, člen Mysliveckého sdružení Blaník Hroby.PUŠKY A PUŠKAŘI
Staré lovecké zbraně ze zámku Konopiště (IV.)
Těšínky (str. 30-31)

PhDr. Vladimír Dolínek
Když v r. 1956 náš první významný znalec palných zbraní Jaroslav Lugs (1901–1980) vydal své stěžejní dílo Ruční palné zbraně, napsal o „těšínkách“: „Původ tohoto názvu bývá odvozován od Těšína, tam však se zbraně nikdy nevyráběly.“ Tohle již dávno neplatí. Čeští i polští odborníci prokázali, že Těšín byl v 17. století jedním z hlavních středisek výroby palných zbraní, v archivech zjistili desítky jmen puškařů pracujících v Těšíně či v jiných slezských městech a i všichni zahraniční znalci dnes uznávají, že název těšínek má svůj původ v jejich výrobě ve městě Těšín.


LOVECKÁ VÝBAVA
IWA 2011 (str. 32-36)

Ing. Jiří Fencl a Ing. Václav Malimánek
 
Letošní, celkově již 38. ročník tradičního veletrhu IWA, pořádaný v Norimberku, se konal ve dnech 11.–14. března. Branami výstaviště prošlo 35 220 návštěvníků, z nichž přes 60 % přijelo odjinud než z Německa. Přišli se podívat na lovecké a sportovní zbraně a střelivo, optiku, oblečení a nejrůznější doplňky pro lov a pobyt v přírodě, které představilo 1166 vystavovatelů z celého světa. V našem článku přinášíme stručný přehled některých novinek a inovací z oblasti loveckých zbraní a střeliva.


SPORTOVNÍ STŘELBA
Myslivecký parkúr ve Vráži (str. 37)

Petr ZvolánekNa parkúrové střelnici ve Vráži (Lesy České republiky, s. p., Lesní závod Konopiště) byl letos na jaře zahájen druhý ročník závodu v loveckém parkúru (LP), nazvaný Myslivecký LP.  První ze série závodů na 50 terčů proběhl ve dnech 17.–19. března, druhý o měsíc později ve dnech 14.–16. dubna.


KOMERČNÍ PREZENTACE
Přípravky značky Hagopur vyřeší problémy se zvěří (str. 40-41)

Ing. Dalibor Pačes
Firmu Alex z Dvora Králové nad Labem jsme čtenářům Světa myslivosti již představili v souvislosti s její širokou nabídkou loveckých zbraní, střeliva a optiky, ale také obuvi, oblečení a doplňků pro lov a pobyt v přírodě. Majiteli společnosti Aleši Říhovi nebyly lhostejné škody působené zvěří na zemědělských a lesních pozemcích, ale také na zvěři. Proto se spojil s německou firmou Hagopur, nejvýznamnějším evropským výrobcem přípravků k odpuzování a vábení zvěře. Jak se mohli již mnozí zákazníci firmy Alex přesvědčit v praxi, s osvědčenými výrobky Hagopur lze většinu problémů se zvěří vyřešit.


KOMERČNÍ PREZENTACE
Laserový dálkoměr - pomocník pro lepší trefu (42-43)

Ing. Oto LasákRuční laserové dálkoměry se v poslední době staly praktickým pomocníkem v řadě oborů. Pomáhají nejen profesionálům, např. lesníkům při zaměřování holin a měření stromových výšek, různým terénním specialistům či architektům při projekční činnosti a mapování, ale jejich obliba se stejnou měrou šíří i mezi milovníky lovu či golfu. Řada výrobců se na ně proto svými novými modely přímo orientuje a své přístroje vybavuje vlastnostmi, které s tím či oním používáním souvisejí. Nabídka dálkoměrů se v posledních letech natolik rozšířila, že není jednoduché orientovat se mezi jednotlivými typy a vybrat si ten nejvhodnější model.


KOMERČNÍ PREZENTACE
Nové fotopasti na našem trhu (str. 44-45)

Petr Kuba

Když jsem před třemi lety pod značkou Fotopast.cz představil na výstavě Natura viva v Lysé nad Labem první fotopast, zdaleka jsem nečekal, jakou popularitu si tyto přístroje získají. Oblíbili si je nejen myslivci, ale i lidé, kteří s myslivostí nemají nic společného. Těm pomáhají zejména v ostraze majetku a jsou i účinnou pomůckou pro boj s vandalismem, černými skládkami a rozkrádáním. Jak značka Fotopast.cz napovídá, specializuji se pouze na fotopasti, protože mám zásadu, že kdo dělá vše, nedělá pořádně nic. Tato strategie se mi vyplatila a značka Fotopast.cz se stala během krátké doby jedničkou na našem trhu fotopastí.


Z NAŠICH HONITEB
XV. ročník semináře „Tradice a současnost v myslivosti“ (str. 48-49)

Ing. Zdeněk Navrátil
V pořadí již XVI. ročník odborného semináře „Tradice a současnost v myslivosti“ uspořádal Řád svatého Huberta v pátek 25. března t. r. Seminář proběhl stejně jako v loňském roce v prostorách penzionu Za vodou ve Dvoře Králové nad Labem za finanční podpory Ministerstva zemědělství ČR.


POZVÁNKA NA VÝLET
Maďarsko – myslivecký ráj (V.)
Muzeum lovu v Keszthely (str. 50-53)

Ing. Marcel Lehocký, Ph.D., a Ing. David Vaca, Ph.D.Bohatá historie maďarské myslivosti je zachycena v expozicích národního zemědělského muzea v Budapešti, o němž jsme psali ve Světě myslivosti č. 7/2007. Na závěr našeho seriálu o myslivosti v Maďarsku tak chceme napřímit pozornost čtenářů na jiné zajímavé a netradiční muzeum, které sídlí v Keszthely u Balatonu.


REPORTÁŽ
FeHoVa – největší maďarská výstava loveckých zbraní, myslivosti a rybářství (str. 54-55)

Ing. Marcel Lehocký, Ph.D.
Rozvinutá myslivost v Maďarsku představuje velký potenciál pro úspěšnost firem obchodujících s loveckou výzbrojí a výstrojí a nejrůznějšími pomůckami a potřebami pro myslivce. Značný počet se jich každoročně sejde v březnu v Budapešti na mezinárodní výstavě loveckých zbraní, myslivosti a rybářství FeHoVa. V pořadí již 18. ročník výstavy konal ve dnech 17. až 20. března t. r. Budapešťská výstava svým rozsahem, počtem vystavovatelů a hlavně návštěvností v současnosti již překonala vídeňskou výstavu JASPOWA a zařadila se tak mezi nejvýznamnější akce svého typu v regionu. Obsah výstavy je ukryt v jejím názvu: zkratky v maďarském jazyce znamenají zbraně (fegyverek), rybářství (halászat) a myslivost (vadászat).


Partneri

Kto je online?

Práve tu je 448 návštevníkov a žiadni členovia on-line