Vyšlo augustové číslo
 


ÚVODNÍK (str. 1)

ÚVODNÍK (str. 1)

Petr Koubek

Vážení čtenáři,
letos jsem měl možnost zúčastnit se v poměrně krátkém sledu dvou odborných mysliveckých seminářů. První byl věnován problematice chovu zajíce a králíka (Svět myslivosti č. 6 a 7/2012), druhý sikům (Svět myslivosti č. 7/2012). Ačkoliv spolu semináře tematicky nijak nekorespondovaly, byly důkazem naprostého selhání mysliveckého hospodaření s druhy, jimž byly věnovány. Zatímco v případě zajíce jsme svědky katastrofálního trvalého poklesu stavů, u siky je tomu naopak – téměř nečinně přihlížíme jeho neuvěřitelné populační explozi. Stejné parametry jako u siků vykazuje také populační křivka černé zvěře, s níž si rovněž nevíme rady. Zdá se, že stejný osud, jaký jsme připravili v minulosti koroptvi a v současnosti zajíci, trpělivě chystáme i bažantovi, který na většině území přežívá jen ve vypouštěcích voliérách otevírajících se těsně poté, co je obstoupí myslivci.

Účastníci obou zmíněných seminářů vyslechli řadu příspěvků popisujících současný stav v chovu obou druhů zvěře a téměř unisono popsali jeho příčiny. Je pravda, že v případě siků byl jako důvod vzpomenut také zcela špatný chovatelský model založený na nevěrohodných číslech (normovaných stavech), podhodnoceném celkovém počtu jedinců, poměru pohlaví i koeficientu přírůstku. Dokonce byla kritizována snaha zatajovat výskyt siků v honitbách, kde se nově usadili, jejímž jediným cílem je legalizace výskytu končící normováním a lovem. V případě zajíce byly příčiny poklesu početních stavů a malých výřadů hledány všude možně, jen ne ve vlastních řadách. Odnesli to zemědělci, doprava, klimatické změny, predátoři a choroby … jen myslivec vyšel se ctí. Nikdo se ani nepokusil dát do souvislosti všechny vyjmenované negativní vlivy s obecně užívanými praktikami chovu tohoto druhu (zatím) lovné zvěře. 
Současný stav a metody hospodaření s lovnou zvěří jsou neudržitelné! Jsou jednoznačně výsledkem synergického působení dlouhodobého ignorování přírodních procesů, nevratných změn biotopů, neschopnosti či neochoty aplikovat moderní poznatky o biologii zvěře, trvalé absence respektu k zákonům i vymahatelnosti jejich dodržování. Jaký může být lepší důkaz pro toto tvrzení, než fotografie stovek siků na kukuřičných zbytcích a řepkových polích, kolujících mezi myslivci a vyvolávající u mnohých obdiv, u jiných závist? Zděšení však chybí! O čem vypovídá fotografie výřadu z lovu černé zvěře se stovkou kusů a pochvalným komentářem, že byla ulovena pouze selata a lončáci? Takhle se přece přemnožená zvěř neredukuje! Jaký smysl mají hony na poslední zajíce v našich honitbách? Co je mysliveckého na zabíjení bažantů vypouštěných z beden, v lepším případě voliéry, v průběhu honu? A co je to za myslivce, kteří tyto bažanty loví? Kritika tohoto stavu se stupňuje, je předmětem častých diskusí dokonce i v odborných časopisech, ale není síly a zřejmě ani ochoty cokoliv změnit. V každé příručce myslivosti se dočteme, že myslivec je tu od toho, aby zvěř především chránil a choval, přičemž chov má vždy vymezené určité parametry. Nikde nic o přemnožených populacích, nekontrolovatelném šíření nepůvodních druhů a lovu posledních přežívajících jedinců.
Začínám pochybovat, zda je ještě možné něco změnit. Marně se snažím najít v zápisech z jednání Myslivecké nebo Ekologické komise Českomoravské myslivecké jednoty cokoliv, co by alespoň vzbuzovalo naději. Těm, kteří zápisy nečtou, jejich četbu vřele doporučuji – už jen proto, aby se dozvěděli, o čem důležitém tyto orgány – mimo jiné nepřímo odpovědné za aktuální stav chovu a lovu zvěře v ČR – jednají. Totéž platí o příslušném oddělení Ministerstva zemědělství ČR, na jehož internetových stránkách můžete zjistit, na jaké obskurní záležitosti byly vynakládány finanční prostředky určené pro myslivost. Zápisy z jednání kolegia mysliveckých poradců ministra zemědělství jsem raději nehledal. Ovšem pokud vůbec nějaké existují. 
Již slyším (jako celých posledních 10 let …), že není vhodná doba na změny, neboť se blíží konec nájemních smluv, musel by se otevřít zákon, upravit vyhláška, nejsou peníze, chybí ochota, nelze se domluvit, je před volbami, je po volbách, je to těžké …
To jistě, ale pokud se nic nezmění, bude to čím dál tím těžší!  


Z NAŠICH HONITEB
Sika japonský v ČR a úskalí jeho managementu (str. 4-9)

Jan Dvořák a Lenka Palyzová
Jelen sika pochází z východní Asie – z japonských ostrovů, Koreje, Mandžuska, východní Číny a jihovýchodní sibiřské části Ruska (Ussurijsko). Pro obdivuhodnou schopnost přizpůsobit se novému prostředí byl od druhé poloviny 19. století vysazován i mimo svoji domovinu (Austrálie 1868, Nový Zéland 1885, Anglie 1870, Francie 1890, země Rakousko-Uherska 1891, Německo 1893, Dánsko 1900, Polsko 1910, Severní Amerika 1916), kde vesměs velmi dobře prospívá, a to jak v oborních chovech, tak ve volné přírodě. V některých zemích se ve volnosti natolik rozmnožil, že jeho populace působí významné škody v zemědělství a lesnictví a s existencí siky jsou spojena další negativa, zejména hybridizace s jelenem evropským. Mezi takové země patří i ČR. Hodláme-li zodpovědně přistoupit k řešení stále se zvětšujícího problému, je dobré analyzovat příčiny současného stavu.


VĚDA A VÝZKUM
Třetí celoevropské symposium o kachnách (str. 10-11)

Karel Šťastný
Ve dnech 24.–28. dubna t. r. proběhlo v Jindřichově Hradci Třetí celoevropské symposium o kachnách. Předchozí symposia se konala v r. 2006 v Dánsku a v r. 2009 ve Francii, takže letos se specialisté zabývající se ekologií kachen poprvé sešli ve vnitrozemí Evropy.


ANKETA
Kormorán velký lovnou zvěří? (str. 12-13)

Redakce
Kormorán velký je na cestě stát se zvěří obhospodařovatelnou lovem. Alespoň to plyne z vyjádření Ministerstva životního prostředí (MŽP) a z názoru Ministerstva zemědělství (MZe), publikovaných ve Světě myslivosti č. 7/2012. Jak to však „vidí“ rybáři a myslivci, jichž by se uvedená změna bezprostředně dotkla? Našim respondentům jsme položili následující otázku: co říkáte záměru MŽP vyjmout kormorána ze seznamu zvláště chráněných živočichů a jeho potenciálnímu zařazení mezi lovnou zvěř, a to se všemi z toho plynoucími následky?PRAXE V HONITBĚ
V čem nejčastěji chybujeme při zacházení s ulovenou zvěří (str. 14-15)

Dalibor PačesNejen stáří, pohlaví, zdravotní stav a kondice zvěře, ale také období, kdy ji lovíme, druh střeliva, umístění střely a v neposlední řadě správné zacházení s úlovkem má významný vliv na kvalitu zvěřiny. Denně se o tom přesvědčují všichni její výkupci a zpracovatelé. O zásadách správného nakládání s ulovenou zvěří před tím, než ji dopravíme do sběrného místa nebo zpracovatelského závodu, jsme hovořili s jednateli společnosti Eurowild Čáslav Editou Hejnou a Jaroslavem Tomáškem.


ANKETA
Ceny zvěřiny v lovecké sezóně 2012/2013 (str. 16-17)

RedakceV srpnu začíná doba lovu většiny spárkaté zvěře. Stejně jako v uplynulých letech jsme i letos kontaktovali zástupce tuzemských firem zabývajících se výkupem zvěřiny, abychom zjistili, s jakými výkupními cenami mohou uživatelé honiteb v tomto roce počítat. Položili jsme jim jedinou otázku: s jakými výkupními cenami zvěřiny jednotlivých druhů zvěře vstupuje vaše společnost do hlavní lovecké sezóny 2012/2013? Ze zjištěných údajů jsme pro přehlednost sestavili tabulku.

DISKUSE
Vliv negativních faktorů prostředí a lovu na populace zajíce polního (str. 18-21)

Petr Koubek a Pavel Forejtek
Ještě v první polovině 70. let minulého století jsme se mohli pyšnit výřadem více než 1,2 milionu zajíců. Na začátku 90. let jsme jich lovili již pouze 200 tisíc a na konci milénia jsme se „těšili“ z úlovku necelých 40 tisíc. Množství ulovených zajíců v posledních deseti letech jen potvrzuje tragický osud tohoto dříve významného druhu drobné zvěře. 


PRAXE V HONITBĚ
Lov na holuby hřivnáče s pomocí balabánů (str. 24-27)

Petr Joo
Holub hřivnáč je jedním z atraktivních druhů zvěře, kterou dříve vášnivě lovila i šlechta. V carském Rusku za doby Petra Velikého byl dokonce natolik ceněn, že ho směli lovit pouze nejvyšší hodnostáři a členové carské rodiny. I v současnosti je lov holubů velmi populární. Každý rok se na něj vždy těším, a to nejen kvůli jeho atraktivitě, ale také proto, že se na lov vydávám většinou s jedním nebo dvěma kamarády a vždy jde o příjemně strávený čas.


Z NAŠICH HONITEB
Rok v životě šumavské jelení zvěře – srpen (str. 28-29)

Pavel Šustr
Léto bývá většinou médií označováno kvůli nedostatku témat za okurkovou sezónu. Podobné je to u šumavské jelení zvěře, jejíž prostorové chování i aktivita nenabízejí příliš zajímavého materiálu k naplnění dalšího pokračování našeho seriálu. Srpen se – podobně jako červenec – coby typický letní měsíc vyznačuje na Šumavě dostatkem potravy. Pro tamní přírodu je v tomto období příznačná vysoká návštěvnost, ať už místními obyvateli či turisty ze vzdálenějších míst, cyklisty, houbaři atd. To jsou v podstatě dva hlavní faktory předurčující chování jelení zvěře v srpnu.


SOUTĚŽ
Rarita roku 2012 – III. kolo (str. 30-31)

Redakce
I v čase letních dovolených pokračovala soutěž Rarita roku 2012 o nejzajímavější abnormální srnčí trofej. Do III. kola bylo přihlášeno 21 trofejí (20 z ČR a jedna ze Slovenska). Možná, že pohled na 11 nejlepších vám o něco zrychlí tepovou frekvenci, v období právě probíhající srnčí říje již jistě dost vysokou …


ROZHOVOR
Už jsem se jen nechtěl dívat na to, jak nám zvěř mizí před očima (str. 32)

David Vaca
Ve Světě myslivosti č. 7/2012 jsme informovali o vzniku petice „Za obnovu zemědělské krajiny“. Redakce našeho časopisu, která byla u zrodu této akce, požádala o rozhovor jednoho z jejích iniciátorů – Josefa Nováka, mysliveckého hospodáře Mysliveckého sdružení Pňov na Nymbursku. Právě on nás s kolegou Antonínem Ředinou začátkem letošního roku kontaktoval s tím, „že už je konečně třeba začít něco dělat …“

ROZHOVOR
Lovec a fotograf zvěře (str. 33-35)

Dalibor Pačes
Každý, kdo se zajímá o přírodu, zvěř a myslivost, se prostřednictvím časopisů, knih či nástěnných kalendářů jistě nejednou setkal s fotografiemi Eduarda Studničky. Jejich autor se v plné svěžesti dne 21. srpna dožívá sedmdesátin. Jubilanta jsme pozvali do redakce a rozhovor s ním zaznamenali pro čtenáře Světa myslivosti.


KOMERČNÍ PREZENTACE
Krytá pozorovatelna slouží výherci (str. 40-41)

Dalibor PačesAtraktivní soutěž abnormálních srnčích trofejí získala v loňském roce nového, neméně atraktivního partnera – firmu ProLov z Žirovnice na Pelhřimovsku, která majiteli trofeje, jež se ve Velkém finále soutěže Rarita roku 2011 umístila na stříbrné příčce, věnovala krytou pozorovatelnu ProLov model 3. Výhercem se stal Luboš Roudnický, člen Mysliveckého sdružení Slepeč-Kochánky na Mladoboleslavsku. Symbolické předání hlavních cen proběhlo 7. prosince 2011 v Kostelci nad Černými lesy, na stavbu pozorovatelny v honitbě výherce došlo začátkem letošní lovecké sezóny srnců.


LOVECKÝ PES
Výcvik ohaře pro praxi (VI.) – práce ve vodě (str. 42-43)

Jaroslav Rataj
V uplynulých měsících vycházel na stránkách Světa myslivosti seriál věnovaný výcviku ohaře. Tak, jako vše má svůj konec, i články o výcviku oblíbené skupiny plemen loveckých psů se nachýlily k závěru. V posledním dílu si přiblížíme práci ve vodě. Čeští fousci, s nimiž mám největší zkušenosti, bývají náruživí vodaři. Pokud majitel ohaře tuto vlastnost u svého psa vypozoruje, celkem snadno jej postupným nácvikem dokáže připravit na speciální zkoušky z vodní práce (SZVP).


LOVECKÝ PES
Mezinárodní soutěž v práci na barvě (str. 45)

Andrea LinhartováV sobotu 2. června t. r. se v lesích u polského města Piotrkow Trybunalski, ležícího nedaleko Lodže, druhého největšího města Polska, konal již 9. ročník mezinárodní soutěže v práci na barvě. S přáteli – majiteli barvářů – jsme se domluvili, že se soutěže zúčastníme a ověříme připravenost našich psů, ale také nás vůdců, jak na tom při náročné soutěži budeme s psychikou. 


LOVECKÝ PES
Setkání vůdců honičů v Písku (str. 46)

Rudolf SlabaVe dnech 22.–24. června t. r. proběhlo v areálu střelnice Provazce v Píseckých horách celorepublikové setkání vůdců honičů. Jde o již tradiční akci, na které se scházejí myslivečtí odborníci a praktici, vůdci psů a organizátoři loveckých akcí, především naháněk na spárkatou zvěř. Jako vždy byli pozváni členové všech skupin honičů, evidovaných na internetovém portálu Silvarium, a také zástupci našich honiteb, v nichž skupiny honičů nejčastěji nacházejí uplatnění. 


SPORTOVNÍ STŘELBA
Mistrovství Evropy v loveckém víceboji v Estonsku ovládli Češi (str. 47-48)

Antonín ČechV Estonsku se evropský šampionát v lovecké kombinované střelbě, pořádaný pod záštitou Mezinárodní federace pro střelbu z loveckých a sportovních zbraní (FITASC), konal naposledy v r. 2004. Na 13. ročník soutěže, probíhající ve dnech 15.–17. června t. r. na střelnici v Männiku, jedné ze čtvrtí estonského hlavního města Tallinu, přijelo celkem 113 střelců (87 seniorů, 10 veteránů, osm juniorů a osm žen) z 12 evropských států. Famózní úspěch zaznamenala česká výprava.


SPORTOVNÍ STŘELBA
Střelnice mezi vinicemi (str. 50-51)

Petr ZvolánekV rubrice Sportovní střelba bývají zveřejňovány především výsledky našich a zahraničních střeleckých akcí. Se sportovní střelbou však bývají spojené i nejrůznější příběhy, na které zpravidla není v „suchých“ výsledkových zprávách místo. Koho by např. napadlo, že s pomocí Čechů, zapálených pro střelecký sport, může kdesi ve Francii vzniknout atraktivní skeetová střelnice, na níž se dnes pořádá zavedená soutěž, kterou kromě českých závodníků s oblibou navštěvují brokoví střelci z celého světa ...


REPORTÁŽ
Národní myslivecké slavnosti 2012 (str. 55)

Jaromír Zumr st.
V sobotu 23. června t. r. zahájily fanfáry v podání Jihočeských trubačů jedenáctý ročník Národních mysliveckých slavností na loveckém zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou. Krásné slunné počasí akci přálo a přilákalo tisíce návštěvníků, pro něž byl připraven bohatý program.Partneri

Kto je online?

Práve tu je 294 návštevníkov a žiadni členovia on-line