Vyšlo júnové číslo
 


ÚVODNÍK (str. 1)

Jakub Hruška

Vážení čtenáři,

návrh novely zákona o myslivosti z dílny Ministerstva zemědělství bude jistě středem pozornosti myslivců ještě mnoho měsíců. V dubnovém čísle Světa myslivosti jsme si přečetli názory opírající se spíše o dohady, jak novela bude vypadat, ale v květnu byl již návrh změn konkrétnější (Svět myslivosti č. 5/2013). Přestože cesta k novele zákona ještě ani nezačala – má před sebou meziresortní připomínkové řízení, posouzení Legislativní radou vlády, předložení do vlády, trojstupňové schvalování v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (včetně pozměňovacích návrhů), schválení v Senátu (anebo také vrácení sněmovně) a nakonec podpis prezidenta – názory na její obsah se již dnes diametrálně odlišují.

Zatímco jedna strana tvrdí, že dosavadní zákon je v pořádku, změny nepotřebuje, a pokud je s ním někdo nespokojen, pak je to diletant a potížista, který je proti myslivosti, strana druhá poukazuje zejména na nefunkční vztah majitele honebního pozemku a (obvykle) nájemce honitby. Realitou současnosti jsou ale raketově rostoucí stavy spárkaté zvěře a zvyšující se škody působené zvěří, které lze na základě dnešního zákona sice (teoreticky) eliminovat, desetiletá zkušenost však ukázala, že v praxi to možné takřka není. Myslivce ve valné většině vůbec nezajímá, jestli zvěř nějaké škody působí, protože zpravidla nemají vztah k honebním pozemkům.
Zemědělští hospodáři se nemohou účinně bránit, protože obvykle hospodaří na pronajaté půdě, a nemohou přímo ovlivňovat dění v honebních společenstvech. Není tedy divu, že návrh novely vzešel od soukromých zemědělců, kteří se současným stavem cítí poškozováni a diskriminováni, zvláště pokud s nimi někteří nájemci honiteb jednají jako s obtížným hmyzem. Samozřejmě, že se na vzestupu stavu spárkaté zvěře, zejména divočáků, významně podílí i způsob, jakým se dnešní zemědělství provozuje – tedy velké půdní bloky řepky a kukuřice, které černé zvěři poskytují dokonalé potravní a krytové podmínky. Lze tedy namítnout, že si za to zemědělci mohou sami. To je ale jen část pravdy. Ta druhá je, že pokud myslivci nejsou nuceni stavy spárkaté snižovat „po zlém“, je to pro ně ideální situace. Loví podle vlastního zájmu, chuti a možností, a jsou, díky současnému znění zákona, téměř nepostižitelní. Jednu valnou hromadu honebního společenstva za deset let nějak „ustojí“, a poté, co bude podepsána nová nájemní smlouva, mají zase na deset let pokoj. A právě tuto selanku a krásnou bezstarostnost se návrh pokouší korigovat. Má přiblížit chování honebních společenstev obchodním společnostem, kde se valné hromady svolávají každoročně, kde existuje konkrétní zodpovědnost, funkční období nejsou nekonečná a odvolatelnost funkcionářů za nedodržování zákona je jasně dána.
Podle současného znění zákona jsou jen trochu v právu zběhlí funkcionáři v podstatě neodvolatelní, a valné hromady probíhají za účasti přibližně pěti osob se stohem plných mocí od majitelů pozemků, které, bohužel, dění v honebním společenstvu většinou vůbec nezajímá. A zde jsme u dalšího vážného problému: byť je téměř 25 let po návratu demokracie, totalita ve vztahu k restituovanému majetku v nás pořád zůstává. Čtyřicetileté přerušení kontinuity vlastnických vztahů, kdy všechno bylo všech, ale přitom nic nikoho, bohužel odvanulo odpovědnost a zájem o půdu, hlavní bohatství našich předků. Potomci bývalých sedláků a domkářů dnes bydlí často daleko od svých polností, a o to, co se na nich dnes děje, nemají zájem. Myslivost a zemědělství jim nic neříkají, a divočáky, řepku a kukuřici nepovažují za svůj problém. Aby se vztah zemědělský hospodář-myslivec úplně „nerozpojil“ (jak tomu bylo doposud), je v novele i návrh možnosti převedení práva výkonu myslivosti na nájemce půdy. Zvláště zdůrazňuji slovo „možnost“. Majitel půdy má vždy právo se rozhodnout, zda tak učiní, či nikoliv. Ale současně se otevírá i dosud blokovaná eventualita, aby farmáři mohli více ovlivňovat dění v honitbách. Možná se to někomu bude zdát jako definitivní konec „lidové“ myslivosti, ovšem mně se to jeví jako přechod od dosavadní kolektivní nezodpovědnosti ke stavu, kdy vztah farmář-myslivec bude více zrovnoprávněn. A rozumný farmář ví, že k výkonu solidní myslivosti potřebuje dobré myslivce. Pokud bude farmář zodpovědný za myslivost, uvědomí si, že tak, jak farmařil dosud, to bylo ku prospěchu černé zvěře (která mu způsobuje škody), ale např. zcela proti zvěři drobné. Dokud sami zemědělci nepochopí, kde je zakopán pes, budou se snahy o záchranu drobné zvěře míjet účinkem, protože několik myslivců, kteří ještě nad drobnou nezlomili hůl, není schopno bránit diktátu nadoraz využívaných zemědělských dotačních možností, kdy se zisk maximalizuje na úkor krajiny. Budou-li farmáři více vtaženi do myslivosti, dnešní tristní situace se může jen zlepšit. Proto považuji návrh novely za zdařilý a užitečný, byť v legislativním procesu jistě dozná mnoha změn.


REPORTÁŽ
Oslavy 90. výročí vzniku ČMMJ a zahájení 60. generálního zasedání CIC (str. 4)Redakce


Naše největší myslivecká organizace – Českomoravská myslivecká jednota – oslavila letos v dubnu 90. let své existence. Při této příležitosti a též v souvislosti se zahájením 60. generálního zasedání Mezinárodní rady pro myslivost a ochranu zvěře (CIC), které spolupořádala ČR, Slovensko a Maďarsko, byla 26. dubna sloužena v pražské Katedrále sv. Víta mši ke cti sv. Huberta. Před 18. hodinou chrám zaplnily stovky myslivců a příznivců myslivosti, aby byli přítomni slavnostnímu aktu. Mši, kterou doprovázelo 110 trubačů a 60 pěvců, celebroval kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský a primas český. Jeho slovům naslouchali současný prezident CIC Bernard Lozé, jeho předchůdce Dieter Schramm, výkonný ředitel kanceláře CIC Tamás Marghescu a další významní hosté. Kardinál Duka vyzdvihl význam myslivosti, požehnal myslivcům a popřál jim úspěchy do dalších let. Po mši se ve Španělském sále Pražského hradu uskutečnil reprezentativní galavečer.


ROZHOVOR
ČMMJ je nutné kvůli budoucnosti naší myslivosti zachovat (str. 5-7)David Vaca

Dne 26. dubna t. r. oslavila Českomoravská myslivecká jednota svatohubertskou mší ve svatovítské katedrále a okázalým galavečerem 90. výročí svého založení. V souvislosti s bilancováním uplynulých let, ale i s výhledem do budoucna, jsme požádali o rozhovor jednatele ČMMJ Ing. Jaroslava Kostečku, Ph.D.MYSLIVECKÁ POLITIKA
Co se děje kolem tvorby ministerského návrhu zákona o myslivosti? (str. 8)

Redakce


Redakce Světa myslivosti průběžně sleduje vývoj kolem tvorby novely zákona o myslivosti z dílny Ministerstva zemědělství (MZe) a snaží se přinášet aktuální informace o uskutečněných jednáních a dílčích závěrech.


VĚDA A VÝZKUM

Monitoring velkých šelem v Beskydech (str. 12-15)Petr Koubek, Miroslava Barančeková, Jarmila Krojerová, Miloslav Homolka, Petr Konupka a Peter Vallo

Pouze Moravskoslezské Beskydy jsou místem, kde se v ČR společně a víceméně pravidelně vyskytují všechny tři druhy našich velkých šelem – rys ostrovid, vlk obecný a medvěd hnědý. To je také důvod, proč bylo toto území zařazeno do sítě Evropsky významných lokalit (EVL) v programu Natura 2000. Samo o sobě to výše uvedeným druhům sice nezajišťuje ochranu, ale jde o významný donucovací prvek k prosazování všech prostředků, které mohou k jejich ochraně přispět. Základním předpokladem k formulaci takových opatření je dokonalá znalost všech faktorů, které mohou ovlivnit jejich početnost, rozšíření i jejich migraci do nových vhodných oblastí. Pro tento účel by měly posloužit výsledky projektu, který je velkým šelmám v Beskydech věnován.


VĚDA A VÝZKUM
Zvěř online (str. 16)Miloš Ježek, Stanislav Dvořák, Jan Masner, Tomáš Kušta, Jan Jarolímek

Na internetu je dostupný nový portál ZVĚŘ ONLINE, na němž je možné téměř v reálném čase sledovat život jelenů evropských, siků a divočáků vybavených obojky s GPS. Sledovaní jedinci jsou z oblasti Doupovských hor a Šumavy. Portál je dostupný na adrese zver.agris.cz. 


KOMERČNÍ PREZENTACE
Zkušenosti z průběhu výběrových řízení na pronájem honiteb u Lesů České republiky, s. p. (str. 17)Ladislav Pulpán

Letos končí přibližně u dvou třetin honiteb, jejichž držitelem jsou Lesy České republiky, s. p, (Lesy ČR), desetileté období nájemních smluv uzavřených v r. 2003. Dne 8. března 2013 proto Lesy ČR po měsících příprav vyhlásily první vlnu výběrových řízení na pronájem honiteb, která proběhla ve dnech 26.–28. 3., a bylo do ní zařazeno 126 honiteb. Další tři vlny proběhly ve dnech 9.–11. 4., 23.–25. 4. a 14.–17. 5. Celkem bylo zahájeno 599 výběrových řízení a je podepsáno okolo 200 nových smluv. Je tedy čas na úvodní bilancování.


Z NAŠICH HONITEB
Podrobná analýza monitoringu Aujeszkyho choroby u černé zvěře v ČR za rok 2012 (str. 18-19)Petr Šatrán, Tomáš Krůta, Zbyněk Semerád, Jiří Lamka


Státní veterinární správa (SVS) zahájila v r. 2011 v ČR monitoring Aujeszkyho choroby (ACH) černé zvěře. K dispozici pro daný rok však byly pouze výsledky vyšetření krve zvěře zajištěné z období srpen–prosinec 2011 (podrobněji viz Svět myslivosti č. 4/2012). Na toto startovací období se navázalo v r. 2012, rozsah monitoringu byl vymezen požadavkem SVS získat tři vzorky krve na 100 km2 území (přípis SVS z konce dubna 2012). Pro jednotlivé okresy ČR byla proto na základě jejich rozlohy stanovena směrná čísla potřebných vzorků krve. Okresy, které ke dni vydání pokynu kvótu vzorků již splnily, v monitoringu nepokračovaly, a naopak, kde vzorky chyběly, se pokračovalo v jejich zajišťování a vyšetřování až do naplnění odpovídající kvóty. Ostatní organizační záležitosti související s monitoringem zůstaly zachovány na úrovni r. 2011.


ZE ZAHRANIČÍ
18. ročník Levických poľovníckych dní (20-21)Jaroslav Slamečka

Od prvního levického semináře s třemi přednáškami a krátkou diskusí letos uplynulo 18 let. V jejich průběhu se akce v Levicích vyvinula v podnik známý nejen na celém Slovensku, ale i v okolních státech.


SOUTĚŽ
Rarita roku 2013 – I. kolo (str. 22-23)Redakce

V květnovém čísle Světa myslivosti jsme vyhlásili již osmý ročník oblíbené soutěže Rarita roku o nejzajímavější abnormální srnčí trofej. V čísle červnovém, jímž právě listujete, přinášíme výsledky I. kola. O postup do Velkého finále v něm bojovalo 12 trofejí. Stejně jako v předchozích ročnících budou fotografie deseti nejlepších trofejí z každého kola zveřejněny ve Světě myslivosti.


Z NAŠICH HONITEB
Zvoní doupovským tetřívkům hrana? (str. 24-27)Jiří Křivánek

Ten, kdo měl alespoň jednou v životě možnost pozorovat v přírodě tetřívka, dá jistě za pravdu španělskému židovskému obchodníkovi Ibrahímu Ibn Jakúbovi, který o něm již v 10. století napsal: „Je to pták pestřejší a hezčí než páv!“ Tetřívčí kohoutek je vskutku krasavec. Jeho kovově lesklé modročerné peří ostře kontrastuje se svítivě bílým podtatrčím i hvězdou a zrcadlem na letkách. Zakroucená ocasní pera v lyře –
srpky – i červené poušky na hlavičce mu dodávají výraz odhodlaného bojovníka. Skromně vybarvený šat kropenaté slepičky, praktický pro náročnou dobu hnízdění, jako by ji stavěl do pozice chudé příbuzné. A právě tomuto krasavci může velmi brzy hrozit nezáviděníhodný osud.


DISKUSE
Co skutečně ovlivňuje početnost zajíce polního? (pokračování) (str. 28-29)Josef Novák


Ve Světě myslivosti č. 1/2013 jsem prezentoval svůj názor na článek prof. RNDr. Petra Koubka, CSc. „Vliv negativních faktorů prostředí a lovu na populace zajíce polního“, otištěný ve Světě myslivost č. 8/2012. Prof. Koubek reagoval na můj příspěvek „Co skutečně ovlivňuje početnost zajíce polního?“ v letošním únorovém čísle časopisu. Využívám práva na odpověď a chci některé věci uvést na pravou míru.


LOVECKÝ PES
Javořice slaví devadesátku (str. 30-33)Dalibor Pačes


Název v nadpisu nepatří nejvyššímu vrcholu Českomoravské vysočiny (837 m n. m.), jak by se na první pohled mohlo zdát, ale chovné stanici německých krátkosrstých ohařů, kterou před 90 lety založil lesmistr ve službách hraběte Podstatského-Liechtensteina Jan Šmikmátor. Třemi generacemi rodu Šmikmátorů vedený moravský chov „kraťasů“ oprávněně zaslouží pozornost. Průvodcem jeho historií a současností bude pětašedesátiletý vnuk zakladatele, shodou okolností rovněž Jan Šmikmátor.


LOVECKÁ VÝBAVA
IWA 2013 - novinky v lovecké optice (str. 34-36)Jiří Fencl


Zodpovědný lovec spárkaté zvěře se neobejde bez kvalitního pozorovacího a zaměřovacího dalekohledu. Inspiraci může hledat na internetu, ve specializovaných prodejnách nebo na výstavách zaměřených na lov a pobyt v přírodě. V tomto článku si představíme novinky v lovecké optice, které byly představeny na letošním jubilejním veletrhu IWA v Norimberku. Letos měly v tomto ohledu převahu zaměřovací dalekohledy, zejména ty, které lez využívat na naháňkách na černou zvěř.


ZAJÍMAVOSTI
Lovecká lukostřelba (III.) – výzbroj a výstroj lukostřelce (str. 40-41)Alexandr Vrága

Na úvod je třeba podotknout, že velmi stručné pojednání o výzbroji a výstroji lukostřelce, které právě začínáte číst, má pouze informativní charakter. Účelem tohoto článku není dokonale zaškolit nového lukostřelce do problematiky výbavy. Nebylo by to ani seriózní. K výuce je totiž nezbytná přímá účast zájemce na některém z výukových programů, jež vedou kvalifikovaní instruktoři.


ZE ZAHRANIČÍ
V Maďarsku se konalo zasedání Evropské lukostřelecké federace (str. 42)Redakce

Ve dnech 27.–28. dubna t. r. se v maďarském městě Biatorbágy nedaleko Budapešti konalo shromáždění Evropské federace lovecké lukostřelby (EBF). Kromě členů pořadatelské organizace se ho zúčastnili zástupci členských států federace z Anglie, Belgie, Česka, Estonska, Finska, Francie, Itálie, Litvy, Německa, Norska, Rakouska, Rumunska, Ruska, Slovenska, Španělska a Švédska. České sdružení lovecké lukostřelby (CBA) reprezentovali jeho předseda Alexandr Vrága a sekretářka sdružení Bc. Zuzana Vrágová.


POZVÁNKA NA VÝLET
Výstava „Adepte cechu Hubertova – tradice a současnost myslivosti“ stojí za návštěvu (str. 43)Redakce

Výstava „Adepte cechu Hubertova – tradice a současnost myslivosti“, pořádaná Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě od 30. března do 31. října t. r., je v plném proudu. Opakovaně jsme ji navštívili s redakčním fotoaparátem a přinášíme alespoň malou „ochutnávku“ toho, co je na ní k vidění.


Z NAŠICH HONITEB
Pozemky pro přírodu a myslivost – Wildlife Estates (str. 52)Petr Marada

Obhospodařování půdy, které má pozitivní vliv na rostliny a živočichy a přispívá k ochraně dalších složek životního prostředí (vody, půdy, ovzduší), je základem pro vytvoření zemědělské krajiny, která je atraktivní, pestrá a dává životní prostor člověku, zvířatům a rostlinám. Takové hospodaření podporuje myslivost, venkovskou ekonomiku, vytváří přírodní a kulturní dědictví a současně dává prostor pro předávání a výměnu informací o správných přístupech. Vlastníci a nájemci půdy, kteří takto hospodaří, mají možnost získat označení Wildlife Estates (Pozemky pro přírodu a myslivost).


ZE ZAHRANIČÍ
EXPOHunting Sosnowiec 2013 (str. 54)
4. ročník polského mezinárodního mysliveckého veletrhu
Ve dnech 5. až 7. dubna t. r. se ve městě Sosnowiec nedaleko slezských Katowic konal 4. ročník mezinárodního veletrhu EXPOHunting. Na ploše 2791 m2 (ve srovnání s rokem 2012 nárůst o 31 %) se představilo 142 vystavovatelů (o 7 % více než vloni) z osmi států včetně ČR. Generálním partnerem byly Polské státní lesy.


POSLEDNÍ LEČ
Lov kozorožců ve Španělsku (str. 56-59)Václav Šutera


Když mě můj kamarád a majitel lovecké agentury pozval na lov kozorožců do Španělska, moc jsem o tomto lovu nevěděl. Vzhledem k tomu, že rád poznávám nové lovecké kraje a termín lovu spadal do jarního období, kdy se u nás kromě mladé černé zvěře nic neloví, nabídku jsem rád přijal. Cílem cesty byl severovýchod Španělska, konkrétně oblast Beceite. V tamním hornatém prostředí žije jeden z poddruhů kozorožce iberského (Capra pyrenaica).


STARÉ ZLATÉ ČASY
Jak se diskutovalo o zákonu o myslivosti před 140 lety (str. 60-62)Redakce

Ve dnech 7. až 9. srpna 1871 se Hradci Králové konalo shromáždění České jednoty lesnické, jejímž členy byli lesníci z Čech. Předsedou byl kníže Karel Schwarzenberg, prvním místopředsedou kníže Jiří Lobkovic, druhým místopředsedou vrchní nad lesy Adam Seidl. O rok později vyšel spolkový Časopis jednoty pro lesnictví, vědu a přírodovědu, který obsahoval podrobný zápis z celého jednání. Jedním z bodů byla diskuse o zákonu o myslivosti, tehdy starém pět let (zemský zákon pro Čechy vydaný v r. 1866). Při četbě diskusních příspěvků, z nichž část přinášíme v doslovném přepisu, čtenáře napadne, že nás od konání uvedeného shromáždění snad nemůže dělit 140 let. Otázky, které dnes řešíme v souvislosti se zákonem o myslivost, se totiž v tom podstatném ztotožňují s tím, co řešili naši předkové.Partneri

Kto je online?

Práve tu je 560 návštevníkov a žiadni členovia on-line