Vyšlo augustové číslo
 
ÚVODNÍK (str. 1)

David Vaca

Vážení čtenáři,

někde jsem četl, že letošní rok byl pro občany České republiky z mnoha ohledů extrémní. Jen namátkou: byla neobvyklé dlouhá zima, přišly katastrofální povodně a poté neobvyklá vedra, na politické scéně proběhlo nebývale silné zemětřesení … A co myslivci? Kromě toho, že museli čelit výše uvedeným událostem, mnoho z nich prožilo první polovinu roku v nejisté atmosféře spojené s koncem platnosti starých nájemních smluv na honitby a uzavíráním smluv nových, nejeden člen cechu Hubertova měl špatné spaní z úvah o tom, jak se bude vyvíjet proces novelizace zákona o myslivosti iniciovaný Ministerstvem zemědělství. Do toho již „tradiční“ problémy spojené se škodami působenými spárkatou zvěří. Nebyl to jednoduchý půlrok. Přišel však čas letních prázdnin a dovolených, který mnohé problémy odsunul do pozadí: lovíme srnce, pomalu se začínáme těšit na naháňky a uvidíme, co bude dál …
Redakce Světa myslivosti se snažila v první polovině roku sledovat dění na naší myslivecko-politické scéně a diskusi o ministerském návrhu novely zákona o myslivosti. Řada čtenářů se na nás nyní obrací s otázkou, jaký bude další vývoj. Větší radost ze současného dění budou mít odpůrci aktivit bývalého ministra zemědělství Ing. Petra Bendla, který s novelou zákona přišel. Ministerstvo sice návrh rozeslalo počátkem července do mezirezortního připomínkového řízení, ale jeho další osud je nejistý.
Nový ministr Ing. Miroslav Toman, CSc., bezprostředně po svém jmenování odvolal pro neodbornost náměstka pro lesní hospodářství Ing. Radka Brauma (jinak též předsedu Myslivecké rady ministra) a v týmu jeho poradců již není ani Ing. Josef Stehlík (člen Myslivecké rady), který hrál v tvorbě novely zásadní roli. Navíc je známo, že ministr Toman má blízko k Českomoravské myslivecké jednotě – hlavnímu kritikovi návrhu novely zákona o myslivosti a způsobu jejího projednávání. Zdá se tedy, že jsme začátkem léta vpluli i v oblasti změn myslivecké legislativy do klidnějších vod (samozřejmě pokud se na věc díváme pohledem „raději nic neměnit, současný stav se dá nějak vydržet …“).
Uvažované změny v legislativě byly v mnohém odrazem současného stavu v našich honitbách, zejména neustále narůstající početnosti spárkaté zvěře a škod, působených některými druhy v zemědělství a lesnictví. Šance upravit legislativu a provést změny, které by přispěly k řešení problémů, nyní možná zmizí do ztracena. Vývoj v této věci bude záležet především na ministrovi zemědělství, jehož funkční období skončí buď volbami v příštím roce, nebo ještě dříve – v případě vyslovení nedůvěry vládě Poslaneckou sněmovnou (hlasování proběhlo po uzávěrce tohoto čísla časopisu). Pokud ministr ve funkci nevydrží, bude jmenován jeho nástupce. Kdo by to byl a jaké by měl priority, je ve hvězdách. A jak dopadnou volby v příštím roce a kdo stane v čele ministerstva?  
Zmíněné problémy však nezmizí, pouze budou na čas odsunuty, a vrátí se jako letní bouřky. Patrně ještě s větší intenzitou. V mnoha oblastech republiky bude letos semenný rok dubu a buku, takže můžeme očekávat další narůst stavů černé zvěře. Od východu se blíží africký mor prasat. Myslivci stárnou, ti mladí mají na lov málo času, což má vliv na stavy většiny druhů spárkaté zvěře. To není přehnané malování čerta na zeď, ale realita v našich honitbách.
Lehce pozitivní zpráva na závěr: pravděpodobným odsunutím novelizace myslivecké legislativy získáváme čas na přípravu kvalitnějšího návrhu novely zákona, než je ta současná ministerská, z mnoha stran kritizovaná. Využijeme tuto příležitost?


Z NAŠICH HONITEB


MZe: Metodický pokyn orgánům státní správy pro redukci početních stavů spárkaté zvěře pro období 2013–2018 (str. 4-5)
Redakce

Ministerstvo zemědělství (MZe) při plnění svých úkolů na úseku myslivosti a na základě poznatků zejména orgánů státní správy myslivosti v souvislosti s vyššími početními stavy spárkaté zvěře na některých částech území ČR, které neodpovídají potřebám lesního hospodářství, zemědělství a ochrany přírody, vydává orgánům státní správy myslivosti a státní správy lesů následující doporučení jako metodický pokyn. Pokyn se týká všech druhů spárkaté zvěře.


LEGISLATIVA
Novela zákona o střelných zbraních (str. 6-9)Jiří Staněk

Dne 21. června t. r. byl v částce 71 Sbírky zákonů vyhlášen zákon č. 170/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů. Jde o velmi rozsáhlou novelu, která se dotýká i ustanovení zákona o zbraních (dále jen „zákon“) souvisejících s držením a užíváním střelných zbraní pro lovecké účely. I když novela zákona nabývá účinnosti až dnem 1. července 2014, je účelné již nyní seznámit mysliveckou veřejnost se změnami, které přináší.


Z NAŠICH HONITEB
Když se řekne Schmallenberský virus ... (str. 10-12)Adéla Šperlová, Dagmar Zendulková, Jiří Lamka

Schmallenberský virus (SBV) je zcela nový virus, který se r. 2011 objevil v několika státech západní Evropy u domácích přežvýkavců. Má na svědomí ztráty mláďat, především jehňat, která se v důsledku infekce rodí s vrozenými vývojovými vadami, a způsobuje také akutní horečnaté onemocnění dospělého skotu s dočasným poklesem dojivosti a průjmy. Virus se záhy rozšířil východním směrem a v prosinci 2012 byl poprvé zjištěn na našem území. Státní veterinární správa (SVS) ČR v současnosti provádí pasivní a aktivní sledování výskytu viru u domácích přežvýkavců. Čtenáře-myslivce jistě napadne, zda virus ohrožuje i volně žijící přežvýkavce. Představuje pro ně nějaké zdravotní riziko?


PRAXE V HONITBĚ

Seminář o výživě jelení a daňčí zvěře (str. 13)
Redakce

Společnost VVS Verměřovice s. r. o. z Orlickoústecka, zabývající se kromě jiného výrobou krmiv pro zvěř, uspořádala v uplynulých dvou letech několik seminářů a přednášek o problematice chovu spárkaté zvěře. Letošní seminář se konal 14. června v obci Mistrovice poblíž Verměřovic a byl zaměřen na výživu jelení a daňčí zvěře.


VĚDA A VÝZKUM

Od lámavosti jeleního paroží k chorobám člověka (str. 14-17)

 

Tomás Landete-Castillejos, Laureano Gallego a Andrés García

Paroží je nejtvrdší, téměř nezlomitelná kost. Tento článek dokumentuje, jak hodnocení náhodně zvýšeného výskytu lámavosti jeleního paroží přivedlo výzkumný tým na souvislosti spojené s osteoporózou a poškozením lidského mozku.


Z NAŠICH HONITEB
Nový národní rekord trofeje kňoura z Obory Sedlice: 134,35 b. CIC (str. 20-21)Jindřich Brožovský

V jihočeské Oboře Sedlice byl v únoru letošního roku uloven kapitální kňour, jehož zbraně jsou díky hodnotě 134,35 b. CIC novou národní rekordní trofejí.


Z HISTORIE
Myslivost na starých lesnických mapách (I.) (str. 22-27)Ivan Roček

Na konci 18. století se začala zřetelněji vymezovat nejasná hranice mezi myslivostí a lesním hospodářstvím, ale v povědomí mnoha laiků dodnes zůstává představa lesníka coby muže v zelené kamizole, s loveckým psem u nohy a zbraní přes rameno. To je pochopitelné, protože mnoho lesníků aktivně provozuje myslivost, která byla vždy s lesnictvím těsně propojena. Historické spojení lovectví s lesnictvím bylo již na mnoha příkladech popsáno. V tomto článku se chceme věnovat zvláštnímu fenoménu, a to odrazu lovectví (a později myslivosti) na lesnických mapách, nebo lépe řečeno na našich mapách lesa.


SOUTĚŽ

Rarita roku 2013 – III. kolo (str. 28-29)Redakce

Čas letních dovolených a prázdnin neznamená přerušení soutěže Rarita roku 2013 o nejzajímavější abnormální srnčí trofej. V červenci pokračovala třetím kolem, v němž se o postup do Velkého finále střetlo 15 trofejí, z toho 14 z ČR a jedna ze Slovenska. Která zvítězila u poroty a která u čtenářů?


NAŠE OBORY
Obora – významný krajinotvorný prvek (str. 30-31)Dalibor Pačes

Oborní chovy nelze považovat pouze za objekty sloužící k produkci trofejové zvěře, byť jsou za tímto účelem zakládány. Pokud splňují určité kvalitativní parametry, představují významné krajinotvorné prvky a místa k životu nejen chované zvěře, ale též dalších živočišných a rostlinných druhů, nezřídka vzácných a chráněných. Jedním z příkladů je obora Obelisk, postavená v Lednicko-valtickém areálu na Břeclavsku.


LOVECKÝ PES

Český teriér uznán před 50 lety (str. 32-34)Tomáš Urban a Jan Dvořák

Český teriér je vedle českého fouska naším druhým národním plemenem loveckého psa. Jeho chovatelé, majitelé a příznivci slaví letos zaokrouhlené výročí – Mezinárodní kynologická federace (FCI) před 50 lety uznala plemenný standard českého teriéra. Jako většina loveckých teriérů byl i český teriér původně vyšlechtěn pro lov lišek a jezevců norováním. Kvůli současnému relativně velmi malému využívání v lovecké praxi je však považován spíše za psa společenského. Je to ke škodě věci, protože tento malý, ale pracovitý a houževnatý teriér v sobě skrývá netušený lovecký potenciál.


LOVECKÝ PES

Český teriér a lovecká praxe (str. 34-35)Dalibor Pačes

O zkušenosti s českými teriéry v lovecké praxi se s námi podělila dlouholetá chovatelka Alena Košinová a dva nadšení myslivci Miroslav Topil a Tomáš Urban, pro něž je český teriér jejich prvním loveckým psem.


SPORTOVNÍ STŘELBA

Na Mistrovství Evropy v loveckém víceboji v Maďarsku mezi družstvy opět dominovali Češi (str. 36-37)Dalibor Pačes

V souvislosti s evropskými šampionáty v loveckém víceboji jsme si za poslední roky již tak trochu zvykli na to, že naši střelci obsazují nejvyšší příčky. Nejinak tomu bylo na 14. mistrovství Evropy (ME), pořádaném pod záštitou Mezinárodní federace pro střelbu z loveckých a sportovních zbraní (FITASC), které proběhlo ve dnech 5.–7. července t. r. na střelnici Sarlóspuszta v Maďarsku.KOMERČNÍ PREZENTACE
Opakovací kulovnice Blaser R8 (str. 41-44)


 
Zdeněk Štěpánek

Když v r. 1993 firma Blaser představila světu revoluční opakovací kulovnici R93 s přímotažným závěrem ovládaným klikou závěru a s kleštinovým uzamykáním přímo do hlavně, všeobecně se mělo za to, že v oblasti opakovacích loveckých kulovnic se nedá již nic nového vymyslet. Německý výrobce však opět překvapil – v r. 2008 uvedl na trh kulovnici Blaser R8 ...


KOMERČNÍ PREZENTACE
Subaru Forester – úspěšná mezigenerační změna (str. 46-47)Oto Lasák

Čtvrtou generací přechází Subaru Forester do kategorie větších a pohodlnějších SUV, a to nejen zvětšením vnitřního prostoru, ale i novým nastavením podvozku, což uživatelé ocení při jízdě po běžných silnicích, ale hlavně na dálnicích. Neznamená to však, že by to ubralo na pověstných vynikajících vlastnostech daných skvělým pohonem 4x4 s aktivním rozdělováním točivého momentu a novou funkcí X-Mode. V lese či na polních cestách oceníte světlou výšku 22 cm. Další předností jsou benzínové i naftové motory Boxer, které na řidiče působí tiše jako elektromotor. Na SUV vynikají až neuvěřitelnou úsporností i dobrou dynamikou v rychlostech do 80 km/hod. Pro redakci byla novinkou automatická převodovka Lineartronic typu CVT s plynule měnitelným převodem. Nejmladší generace Subaru Forester se na českém trhu prodává od března 2013.


ZAJÍMAVOSTI
Lovecká lukostřelba (V.) – nejčastěji kladené otázky (str. 48-50)Alexandr Vrága

V předchozích čtyřech dílech seriálu o lovecké lukostřelbě jsme se postupně věnovali historii a současnosti tohoto způsobu lovu, osobnosti lukostřelce, lovecké výzbroji a výstroji a lovu lukem. S ohledem na omezený rozsah publikovaných článků se logicky nedalo postihnout vše. Také proto postupně vyvstaly mezi čtenáři některé otázky, na něž bych rád v závěrečném dílu seriálu odpověděl.


REPORTÁŽ
Elmia Game Fair 2013, aneb lovecký veletrh na skandinávský způsob (str. 52-53)Václav Pařízek

Asociace farmových chovů jelenovitých ČR (AFCHJ) pravidelně pořádá pro své členy, ale i pro další zájemce, tematické zájezdy po Evropě. Cílem bývají různé chovy zvěře (farmy, obory), a protože řada členů AFCHJ jsou myslivci, do programu zařazujeme též návštěvy myslivecky a lovecky zajímavých míst. Letos jsme se vypravili do Švédska.


REPORTÁŽ
Národní myslivecké slavnosti 2013 (str. 54)Jaromír Zumr st.

Termín letošních Národních mysliveckých slavností, tradičně pořádaných na loveckém zámku Ohrada v Hluboké nad Vltavou, připadl na sobotu 29. června. Jako obvykle bylo součástí oblíbené akce mistrovství republiky ve vábení jelenů.Partneri

Kto je online?

Práve tu je 115 návštevníkov a žiadni členovia on-line