Vychádza júlové číslo
 
 
 
Na jeho stránkach nájdete: Konference „Další vývoj myslivosti po vstupu ČR do EU“ * Byl jsem také na konferenci a ... * Změny v ČMMJ * FACE podporuje projekt NATURA 2000 * Ohlédnutí za  53. generálním shromážděním CIC * Volně žijící býložravci a polní plodiny * Natura Viva 2006 - největší český myslivecký veletrh * Proč srnčí beká na jaře a v létě častěji než na podzim a v zimě? * Hodnocení jeleních shozů na Poľane * Přehlídka shozů z Lánské obory …. atď
Myslivecká politika Konference „Další vývoj myslivosti po vstupu ČR do EU“

Ing. David Vaca, Ph.D.
 


Letošní myslivecky orientovaná konference, připravená odbornou skupinou myslivosti České lesnické společnosti (ČLS), byla zaměřena na téma „Další vývoj myslivosti po vstupu ČR do EU“. Odbornou záštitu nad uspořádáním akce, která proběhla 16. května v zasedací místnosti Fakulty lesnické a dřevařské Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně (FLD MZLU), převzalo Ministerstvo zemědělství ČR (MZe), které přípravu konference též finančně podpořilo.Diskuse
Byl jsem také na konferenci a ...

Doc. RNDr. Jiří Lamka, CSc.

Myslivecká politika není mým prvořadým zájmem, ale jestliže rozhoduje o všem (nebo téměř o všem), bylo by dobré alespoň čas od času tento nedostatek napravit. Asi takto se ubíraly mé úvahy při zvažování účasti na konferenci „Další vývoj myslivosti po vstupu ČR do EU“, kterou uspořádalo několik organizací pod vedením České lesnické společnosti (ČLS) v Brně 16. května t. r. Podle názvu konference šlo o téma velmi nosné a potřebné, proto jsem se rozhodl do Brna vyrazit. V tomto příspěvku bych se rád ke konferenci vrátil několika subjektivními poznámkami.

 
 

Myslivecká politika
Změny v ČMMJ

Redakce

Dne 26. května t. r. se v Lysé nad Labem konalo zasedání Myslivecké rady Českomoravské myslivecké jednoty (dále MR ČMMJ). Výsledkem bylo kromě jiného doporučení MR Sboru zástupců ČMMJ (SZ ČMMJ) prodat Halali, všeobecnou pojišťovnu, a. s., a ukončit činnost společnosti Interlov Praha, s. r. o. Na zasedání byl rovněž odvolán z funkce jednatel ČMMJ Vladimír Broukal. Sbor zástupců, jehož zasedání bylo plánováno 24. června t. r. (po uzávěrce tohoto čísla časopisu - pozn. red.) se měl rovněž zabývat možností nových voleb do MR a Dozorčí rady ČMMJ.
 
 


Myslivecká politika
FACE podporuje projekt NATURA 2000

Redakce


Dne 18. května t. r. spustila Federace mysliveckých svazů Evropské unie (FACE) projekt podporující a propagující vytváření sítě chráněných území NATURA 2000. Více informací lze najít na internetu: www.facenatura2000.net

 
 


Myslivecká politika
Ohlédnutí za  53. generálním shromážděním CIC

Rš a redakce


Jak jsme informovali v červnovém čísle Světa myslivosti, od 1. do 5. května t. r. proběhlo na Kypru 53. generální shromáždění Mezinárodní rady pro myslivost a ochranu zvěře (CIC). Naše zpráva se týkala především udělení prestižní ceny Edmonda Blanca honitbám Poněšice a Libavá. V tomto článku budeme věnovat pozornost zejména doporučením přijatým na generálním shromáždění.

 
 


Praxe v honitbě
Volně žijící býložravci a polní plodiny

Ing. Jiří Kamler, Ph.D., RNDr. Marta Heroldová, CSc., RNDr. Miloslav Homolka, CSc., ing. Jan Dvořák, Ph.D.

Zvěř je přirozenou součástí naší přírody. Na rozdíl od drobné zvěře se spárkatá zvěř většinou dokázala přizpůsobit podmínkám dnešní krajiny a úspěšně osídlila i zcela nové biotopy včetně zemědělských oblastí. Vedle přínosů z mysliveckého obhospodařování těchto druhů však stojí škody, které zvěř působí lesnímu hospodářství a zemědělství.

 
 

Z našich honiteb
Natura Viva 2006 - největší český myslivecký veletrh

Ing. Dalibor Pačes a Ing. David Vaca, Ph.D.

Po loňské mezinárodní výstavě spojené s národní přehlídkou trofejí, která je pořádána v pětiletých cyklech, přivítalo letos výstaviště v Lysé nad Labem návštěvníky 12. ročníku výstavy Natura viva. Přestože letošní výstava nesla přívlastek “národní”, objevily se v Lysé i expozice firem ze zahraničí - ze Slovenska, Maďarska, Polska, Rakouska a Německa. V konečném součtu s tradičními tuzemskými vystavovateli to představovalo účast 106 vystavovatelů a rozšíření celkové výstavní plochy. Ve dnech 25. - 28. května t. r. prošlo branami výstaviště 21 000 návštěvníků.

 
 


Z našich honiteb
Myslivecká slavnost v Nové Roli

Redakce


Městečko Nová Role na Karlovarsku hostilo dne 17. června t. r. již III. ročník slavnosti uspořádané k červnu - měsíci myslivosti. Organizátorem akce byla stejně jako v minulých letech Karlovarská prefektura Řádu sv. Huberta.

 
 

Praxe v honitbě
Proč srnčí beká na jaře a v létě častěji než na podzim a v zimě?K nepřeslechnutelným hlasovým projevům srnčí zvěře patří bekání. Srnčí beká za nejrůznějších okolností. Bekají srnci i srny, staří i mladí, zjistí-li něco podezřelého, aniž by rozeznali příčinu vyrušení. Ve vegetačním období (jaro-léto), kdy je na stávaništích malá viditelnost, je slyšet bekání častěji. Myslivec ví, že se musí dát srnčímu poznat, když chce bekání zabránit. Dělá se to pískáním, pokynem, řečí atd.

 
 
 

Nové publikace
Praktické rady pro lov srnčí zvěřeGert G. von Harling, Birte Keil: Praktické rady pro lov srnčí zvěře. Z německého originálu přeložila A. Štorkánová. V r. 2006 vydalo vydavatelství Víkend. Rozsah 119 stran, bohatě ilustrováno. Prodejní cena 249,- Kč.

 
  

Rozhovor
Stát se nemá plést do vztahů mezi vlastníky a uživateli honiteb!

Připravil ing. David Vaca, Ph.D.
 
 

 
 
 
 
Člověk, jehož naše redakce požádala před časem o rozhovor, patří k uznávaným osobnostem politického a společenského života naší republiky po r. 1989. Málokdo však ví, že k jeho koníčkům patří i myslivost. Řeč je o Karlu Schwarzenbergovi, představiteli významného šlechtického rodu a vlastníkovi rozsáhlých honiteb především v okolí Orlíku.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ze zahraničí
Na lovu tetřevů a tetřívků v Rusku

Ing. Petr Ziegrosser


 
 
 
 
V posledních letech u našich lovců vzrostla obliba lovu tetřeva a tetřívka v Rusku. Šesti- až osmidenní lovecké akce v různých částech tohoto státu jsou atraktivní zejména díky poměrně nízkým cenám a vysoké úspěšnosti lovu. Jen málo lovců se vrací domů bez trofeje. Pokud se tak přece jen stane, bývá nejčastější příčinou nepříznivé počasí nebo chybená rána.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ze zahraničí
Obnova desetiletých mysliveckých plánů v Maďarsku

PH


V Maďarsku musí mít každá honitba zpracovaný desetiletý provozně-finanční plán na své obhospodařování. Současné plány končí v únoru 2007. Proto se v župě Zala na Zemědělské fakultě Veszprémské univerzity uskutečnila pracovní porada, na níž se vyhodnotilo plnění současných plánů a hovořilo se o vypracování nových. Na poradě bylo předneseno sedm odborných referátů, z nichž jsme do článku vybrali tři nejzajímavější.
 
 

 
 

Z našich honiteb
Myslivost u Vojenských lesů a statků ČR, s. p. - divize Lipník nad Bečvou

Ing. David Vaca, Ph.D.
 


 

 
 
Náš seriál o myslivosti u divizí Vojenských lesů a statků ČR, s. p., (VLS ČR) končí téměř symbolicky: tím nejlepším, co může tento státní podnik nabídnout. V posledním díle budeme věnovat pozornost VLS ČR, s. p. - divizi Lipník nad Bečvou, jejíž honitba Libavá, pokrývající stejnojmenný vojenský výcvikový prostor (VVP) rozkládající se východně od Olomouce v Oderských vrších, je dnes nejen na špici v chovu jelení zvěře mezi režijními honitbami VLS ČR, ale je současně volnou honitbou s nejkvalitnější populací jelena lesního v ČR.

 
 
 


 
  
 
Ze zahraničí
Hodnocení jeleních shozů na Poľane

Připraveno podle článku z www.polovnictvo.com ze dne 14. 5. 2006 s laskavým svolením redakce


Chránená poľovná oblasť Poľana, rozkládající se výměře 20 659 ha, představuje jednu z nejlepších oblastí chovu jelení zvěře na Slovensku. Na území spravovaném Lesy Slovenské republiky, s. p., je zajištěno koordinované velkoplošné hospodaření se zvěří, hlavně s jelenem lesním. Zabezpečena je však též ochrana, obhospodařování a zachování populací všech druhů zvěře jako nedílné součásti ekosystému, včetně zachování genofondu ohrožených druhů.

 
 
 
 

Z našich honiteb
Přehlídka shozů z Lánské obory

Ing. Roman Urbanec, Ph. D.
 
 


 

 
Když jsem obdržel stručné pozvání od ing. Petra Ziegrossera na přátelské posezení s gulášem a prohlídkou shozů z Lánské obory, představil jsem si malou mysliveckou společnost obdivující výsledky chovu z prezidentské obory. Realita však překonala všechna má očekávání.

 
 
 
  


Zajímavosti
O nebezpečí zásahu bleskem

Ing. Ctirad Rakušan

Lidem pohybujícím se v přírodě, tedy i myslivcům, hrozí za letní bouřky, výjimečně i v zimě, nebezpečí zásahu bleskem, které může končit smrtí. Podle dosavadních znalostí k tomu však dochází poměrně zřídka, asi ve třech případech na milion obyvatel. Přestože nelze stanovit místa, kde by nebezpečí zásahu bleskem bylo zcela vyloučeno, přece lze toto nebezpečí snížit, když budeme vědět, jak se chovat za bouřky.


 
Lovecký pes
40. výročí založení Klubu chovatelů výmarských ohařů ČR

MVDr. Jana Kočová

 
 
 
 
Výmarští ohaři patří k nejstarším plemenům kontinentálních krátkosrstých ohařů. Jejich původ není zcela objasněn, ale podle jedné z verzí byli předkové dnešních výmarských ohařů přivezeni do Německa z Čech velkovévodou Karlem Augustem.

 
 
 
 
 
  
  

Lovecký pes
Rozpaky nad novým zkušebním řádem pro zkoušky loveckých psů

Karel Pfeifer


Zejména myslivci-kynologové očekávali se zájmem a určitou dávkou zvědavosti vydání nového zkušebního řádu (ZŘ) pro zkoušky loveckých psů. Někteří udržovali i naději, že dosavadní přetrvávající nedostatky budou odstraněny a že nový zkušební řád bude navazovat na ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, a na jeho prováděcí vyhlášku č. 244/2002 Sb.

 
 

Naše obory
Obora Poodří

Ing. Dalibor Pačes


Chráněná krajinná oblast Poodří je z přírodovědeckého hlediska mimořádně zajímavé území. Prochází napříč okresem Nový Jičín od jihozápadu až k Ostravě a tvoří přirozený předěl mezi karpatskou a sudetskou soustavou. Jak vyplývá z názvu Poodří, oblast vymezuje řeka Odra, klikatící se největším komplexem aluviálních luk v ČR. Odra také tvoří jednu z hranic obory pojmenované Poodří, rozprostírající se na lužních nivách nedaleko Kunína. V oboře postavené v první polovině 80. let minulého století je chována kvalitní daňčí zvěř.

 
 
 

Reportáž
Naučná stezka pro veřejnost v Lánské oboře

Ing. Oto Lasák


Dne 31. května t. r. slavnostně otevřel ředitel Lesní správy Lány Kanceláře prezidenta republiky ing. Jiří Janda za přítomnosti první dámy paní Livie Klausové a dalších hostů novou naučnou stezku s ukázkovou částí v Lánské oboře.

 
  

Ze zápisníku loveckého průvodce
Ochočený tetřev Fritz

Vladimír Paulišta

Na jedné besedě, k níž mě pozvali jihomoravští myslivci, přišla řeč na tok tetřeva. A když jsem řekl, že jsem jednou vyfotografoval za bílého dne tokajícího tetřeva ze vzdálenosti dvou metrů, považovali mě za barona Prášila. Nic jsem si však nevymyslel, a když jsem předložil nefalšovaný dokumentární snímek, rozproudila se zajímavá debata.
 
 
 

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 348 návštevníkov a žiadni členovia on-line