Vychádza marcové číslo
 
 
 
Rozhovor * Biotopy zvěře a jejich zkvalitňování * Dotace na podporu myslivosti * Jaké stavy zvěře jsou opravdu únosné? * Sčítání trochu jinak * Pravda nebo přání myslivců * Fenomén růstu srnčích parůžků * Sokolnictví - jeho historie a vliv na současnost * Určování stáří u lišky obecné * Kolekce historických zbraní karlovarských puškařů z 18. století ....
ROZHOVORKrajinné úpravy v režii zemědělské společnosti (str. 4-7)
Nezvyklá, ale perspektivní cesta zlepšování stavu honitebRNDr. Jakub Hruška, CSc.

Zatím u nás není příliš obvyklé, že by zemědělská společnost měla pronajatu honitbu na jí obhospodařovaném území a sama se v ní dobře starala o výkon práva myslivosti. Spíše známe opačné případy, kdy myslivecká sdružení nevědí, jak by mohla ovlivnit často velmi devastační hospodaření zemědělských subjektů. Cestu ke zlepšení ukazuje zemědělská společnost Astur Straškov, a. s. (okr. Litoměřice), v níž má myslivost na starosti ing. František Král. PRAXE V HONITBĚ
Biotopy zvěře a jejich zkvalitňování (str. 7-9)

Ing. Roman Jelínek


Nejen stav životního prostředí, ale též podmínky v konkrétní honitbě (mikroreliéf, mikroklima) a její vegetační pokryv ovlivňují kvantitu a kvalitu chované zvěře. Charakter vegetace má vliv i na druhové zastoupení živočichů a výrazně se podílí také na utváření jejich tělesné konstituce. Ovlivňuje i trofejovou hodnotu, která je pro mnohé uživatele honiteb z ekonomického hlediska velmi důležitá.PRAXE V HONITBĚ
Dotace na podporu myslivosti (str. 10-11)


Pavel Kříž

I letos vydalo Ministerstvo zemědělství ČR „Závazná pravidla poskytování finančních prostředků na hospodaření v lesích a způsob kontroly jejich využití“. Došlo k drobným úpravám podmínek a k žádoucímu rozšíření počtu dotačních titulů týkajících se myslivosti. V tomto článku přináším stručný přehled dotačních titulů.

VĚDA A VÝZKUM
Jaké stavy zvěře jsou opravdu únosné? (str. 12-13)

Ing. Jiří Kamler, Ph.D., Radim Plhal a Ing. Jan Dvořák, Ph.D.

Hledání rovnováhy v hospodaření se zvěří, při níž početnost zvěře zajistí přiměřené lovecké využití a zároveň nebude docházet k netolerovatelnému poškozování prostředí, je jedním z nejkomplikovanějších problémů myslivosti. Značná proměnlivost podmínek honiteb, daná zejména konkrétním druhovým zastoupením zvěře a jejími stavy, zdroji potravy pro zvěř, způsobem hospodářského využívání krajiny a rovněž mysliveckou péčí, navíc téměř vylučuje možnost stanovit únosné stavy zvěře paušálně bez podrobného průzkumu podmínek každé honitby.

DISKUSE
Sčítání trochu jinak (str. 14-15)
Pravda nebo přání myslivců
 
Jiří Černý


Ve Světě myslivosti č. 4/2004 byly zveřejněny výsledky ankety nazvané „Nenastal čas změnit metody, termíny a vůbec pohled na sčítání zvěře?“ Za sebe mohu sdělit, že čas změny nastal, ale nebyl vyslyšen. Výsledkem toho, že se problematice sčítání věnovala patřičná pozornost i ze strany státní správy a především jeho ústředního orgánu – ministerstva zemědělství, bylo vydání vyhlášky č. 553/2004 Sb., ze dne 26. října 2004, o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě. Pomohla tato vyhláška řešit mnohaletou tristní situaci se „sčítáním“ zvěře a „plánováním“ odstřelu?ZAJÍMAVOSTI
Fenomén růstu srnčích parůžků (I.) (str. 16-19)

Pavel Scherer

Že srnci každoročně nasazují parůžky, které v podzimních a zimních měsících shazují, je jistě známo i nezasvěcenému laikovi. Málokdo však ví, co způsobuje tento impozantní, pravidelně se opakující proces a pouze málokterý myslivec jej umí přesně vysvětlit. Tuto „záhadu“ již před několika desetiletími dokázali objasnit naši i zahraniční odborníci. Ve svém článku si dovolím shrnout znalosti o vývoji srnčího paroží, které doplním o poznatky získané ve svém chovu srnčí zvěře v zajetí.SOKOLNICTVÍ
Sokolnictví - jeho historie a vliv na současnost (str. 20-21)

Ing. Vladimír Spejchal


České sokolnictví letos v lednu vstoupilo do významného roku své historie: Klub sokolníků Českomoravské myslivecké jednoty oslaví 40. výročí založení. Vzhledem k tomu, že sokolnictví je jeden z nejstarších způsobů lovu drobné zvěře a myslivecká veřejnost dosud neměla příležitost na stránkách tohoto časopisu najít ucelený pohled na problematiku sokolnictví, pokusím se představit sokolnictví v průběhu roku 2007 několikadílným seriálem. V tomto čísle Světa myslivosti se stručně seznámíme s jeho historií.

PRAXE V HONITBĚ
Určování stáří u lišky obecné (str. 22-25)

Prof. MVDr. Čeněk Červený, CSc. a doc. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D.
Lišku obecnou (Vulpes vulpes, L. 1798) není třeba podrobně představovat. Patří k našim nejvýznamnějším volně žijícím predátorům a je hlavním rezervoárem vztekliny. V boji proti této nebezpečné nákaze, přenosné na člověka, je třeba věnovat patřičnou pozornost hlubšímu studiu lišek. Při tom narazíme např. na potřebu stanovit věkovou struktury liščí populace v určitém biotopu, k čemuž je nutné znát stáří lišek. K jeho určení lze využít několik metod.VĚDA A VÝZKUM
Zoologické dny 2007 a problematika zvěře (str. 26)

Ing. Jiří Kamler, Ph.D.


Ve dnech 8.-9. února t. r. hostila Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně Zoologické dny – tradiční každoroční setkání zoologů různých specializací. Na této akci bývá vždy předneseno několik příspěvků týkajících se zvěře. I letos se však potvrdil obecný fakt, že základní i aplikovaný výzkum druhů řazených mezi zvěř zoology příliš neláká, a to navzdory významnému dopadu chovů zvěře na celou řadu jiných živočišných druhů, vegetaci i ostatní hospodářské aktivity v krajině. Přesto byly v letošním roce formou několika přednášek a posterů prezentovány zajímavé dílčí informace o zvěři.PŘEDSTAVUJEME
Zkušenosti s ráží 243 Win. (str. 27)

Milan Koutný


V hukvaldské oboře pracuji již přes čtvrt století. S nostalgií vzpomínám na pocity, s nimiž jsem poprvé procházel oborní branou, zdobenou arcibiskupským erbem.  Znalost mysliveckých tradic, které v našem rodu ctíme již pátou generaci, mi práci v oboře usnadňuje. V oboře se starám o daňčí, mufloní a černou zvěř, přičemž trofeje daňků a muflonů dosahují velmi dobrých bodových hodnot.LOVECKÝ PES
Podzimní kynologické akce Moravskoslezského klubu anglických ohařů (str. 28-29)

František Zahradníček
V závěru loňské kynologické sezóny uspořádal Moravskoslezský klub anglických ohařů (MSKAO) se sídlem v Brně dvě významné akce. První byl národní Field Trial o tituly CACT a res. CACT (30. září), o týden později se konaly klubové všestranné zkoušky rovněž se zadáním výše uvedených titulů. Obě soutěže byly vypsány jak pro anglické, tak pro kontinentální ohaře. Na organizaci soutěží se podílel Okresní myslivecký spolek ČMMJ Brno-venkov.LOVECKÝ PES
Mezinárodní zkoušky alpských brakýřů jezevčíkovitých (str. 30)

Milan Vysoudil

Zástupci beskydské oblasti Českého klubu chovatelů alpského brakýře jezevčíkovitého (ČKCHABJ) a Okresní myslivecký spolek ČMMJ Vsetín uspořádali ve dnech 11.-12. října loňského roku mezinárodní zkoušky honičů se zadáním titulů CACIT a CACT. Druhý ročník soutěže pojmenované „O pohár ing. Gustava Kořínka“ se uskutečnil v krásném prostředí Moravskoslezských Beskyd v honitbě MS Kamenárka Rožnov pod Radhoštěm.PŘEDSTAVUJEME
Kulovnice VOERE (str. 31)

MH


V nové lovecké sezóně obohatí český trh nová značka loveckých kulových zbraní. Jde o výrobky rakouské zbrojovky Voere, sídlící v tyrolském městě Kufstein. Sortiment firmy Voere si krátce představíme.
ROZHOVOR
Budoucí první dáma naší brokové střelby? (str. 32-33)V posledních třech letech se v čele pořadí našich i zahraničních soutěží v univerzálním a americkém trapu v kategorii ženy stále častěji objevuje jméno Marie Liščáková. Patří 33leté, vysoké, štíhlé a sympatické střelkyni pocházející ze středočeských Neratovic. Kromě sportovní střelby a profese provozní v pražské restauraci stíhá ještě dálkové studium na Vysoké škole hotelové v Praze. Nadějné střelkyně jsme se zeptali, jaký je její recept na úspěch ve sportu, který je doménou mužů.
PUŠKY A PUŠKAŘI
Kolekce historických zbraní karlovarských puškařů z 18. století (str. 34-35)
Vrcholné umění své doby

Petr Dolejš
Karlovy Vary byly jako proslulé lázně v minulých dobách velmi hojně navštěvovány příslušníky evropské aristokracie. Vzhledem k tomu, že k dobovému pojetí lázeňské léčby patřil pestrý společenský život a okolí lázní oplývalo bohatými loveckými revíry, k dobrému tónu patřilo, aby si návštěvník lázní odvezl domů jako suvenýr kromě jiného i kvalitní zbraň. Pistole a pušky, práce slavných karlovarských puškařů a mistrů vyhledávala v 18. století společenská elita z celého „starého kontinentu“.  NAŠE OBORY
Obora Rokyta (str. 36-37)

Ing. Dalibor Pačes

Při přípravě dalšího pokračování seriálu o našich oborách jsme na podzim loňského roku zamířili na Žatecko. V oblasti známé především pěstováním chmele dal někdejší Lesní závod Žatec (Severočeské státní lesy Teplice, n. p.) koncem 60. let minulého století postavit na polesí Kounov oboru pro chov mufloní zvěře. K muflonům časem přibyla daňčí zvěř.Z NAŠICH HONITEB
Hospitální nadace Františka Antonína hraběte Sporcka v Kuksu rozvíjí svoji činnost (str. 38)

MUDr. Tadeáš Maœlanka a Pavel Bartoš

Jednou z aktivit Řádu sv. Huberta za doby jeho zakladatele Františka Antonína hraběte Sporcka byla hospitální a charitativní činnost. Nejvýmluvnějším důkazem bylo založení hospitálu pro zestárlé a zchudlé osadníky na Kuksu, který byl funkční až do poloviny 20. století.
NOVÉ PUBLIKACE
Velká myslivecká encyklopedie (str. 40)

Ing. David Vaca, Ph.D.

Vladimír Hanzal a kol.: Velká myslivecká encyklopedie. Multimediální CD-ROM s odborným i populárním textem, velkým množstvím barevných fotografií, perokreseb, videosekvencí, hlasů zvěře, ukázek loveckých signálů atd. V r. 2007 vydalo nakladatelství GRAND, s. r. o., České Budějovice. Prodejní cena 380,- Kč.
ZE ZAHRANIČÍ
Jagd und Hund, Dortmund, 30. 1. – 4. 2. 2007 (str. 42)

Ing. Petr ZiegrosserNa přelomu ledna a února t. r. se již po šestadvacáté konala největší „myslivecká pouť “ Evropy – veletrh „Jagd und Hund“ v Dortmundu. Letošní ročník proběhl na rozdíl od minulého za pěkného počasí, takže dlouhé cestování téměř celým Německem bylo celkem snesitelné.Partneri

Kto je online?

Práve tu je 351 návštevníkov a žiadni členovia on-line