Vychádza aprílové číslo
 
 
 
Současná situace tetřevovitých v ČR * Parazitární zatížení tetřívka obecného *  Jeřábek lesní – zapomenutý druh lovné zvěře * Myslivost a udržitelný rozvoj * Věková struktura populace zajíce v letech 2003-2006 – co z ní lze vyčíst? * Fenomén růstu srnčích parůžků II. * Přehlídka trofejí – veřejná prezentace úrovně myslivosti v regionu * Myslivost u Lesního závodu Kladská * Kladská a její pán * Novelizace střeleckého řádu ČMMJ ..........
Z NAŠICH HONITEB
Současná situace tetřevovitých v ČR (str. 4)


Prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc. a Prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.V současné době žijí v ČR jen tři druhy tetřevovitých (Tetraonidae): tetřev hlušec (Tetrao urogallus), tetřívek obecný (Tetrao tetrix) a jeřábek lesní (Bonasa bonasia). Jejich současná situace, přinejmenším dvou z nich, je takřka katastrofální, což platí nejen pro ČR, ale většinou i pro celou Evropu.

Z NAŠICH HONITEB
Šance pro tetřívky v Jizerských horách (str. 5-8)
                                        

Ing. Libor Dostál


 
Jizerské hory jsou domovem tetřívka odnepaměti, ale teprve imisní a kůrovcová kalamita a následné odlesnění rozsáhlých ploch v 80. letech 20. století vytvořily podmínky pro nebývalý rozvoj jeho populace. S postupným zarůstáním hor novými smrkovými mlazinami se však stav tetřívků opět snižuje. Aby tetřívek z Jizerek nevymizel, byla v této oblasti, jako první v ČR, vyhlášena v r. 2006 oblast chovu tetřívka obecného pojmenovaná zcela logicky – Jizerská.

VĚDA A VÝZKUM
Parazitární zatížení tetřívka obecného (Tetrao tetrix) v Krušných horách (str. 8-9)

Ing. Ivana Jankovská, Ph.D., Doc. Ing. Iva Langrová, CSc., a Prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
Z prací zabývajících se studiem tetřívka obecného na severní polokouli Eurasie vyplývá, že početnost tetřevovitých ptáků podléhá cyklickým fluktuacím. Cykly populací tetřívka většinou trvají pět až devět (Cattadori et al., 2000). Jako jednu z příčin cyklů v populaci tetřívků se udává negativní vliv parazitů (Dobson a Hudson, 1992; Hudson et al., 1992b).

Z NAŠICH HONITEB
Jeřábek lesní – zapomenutý druh lovné zvěře (str. 10-12)

Doc. RNDr. Petr Koubek, CSc.Jeřábek lesní je palearktický druh, jehož areál výskytu sahá od východní Francie po Japonsko a na jihu zasahuje po severní Itálii. Ve střední a západní Evropě je jeho výskyt ostrůvkovitý, vázaný především na vyšší polohy. V posledních desetiletích minulého století došlo ve střední a západní Evropě k významnému zmenšení plochy areálu výskytu jeřábka. Přesto se počet hnízdících párů odhaduje na 2,5 milionu kusů a populační trend v posledních 30 letech je označován za mírně stoupající. Úbytek jeřábků ve střední a západní Evropě byl totiž kompenzován nárůstem jejich početnosti v hlavní oblasti výskytu – v Rusku.
MYSLIVECKÁ POLITIKA
Myslivost a udržitelný rozvoj (str. 13)

Pavel Kříž


Ústavní soud ČR nedávno označil naši myslivost za veřejnou aktivitu prospěšnou ochraně přírody a přírodního bohatství (Svět myslivosti č. 1/2007). Aby činnost myslivců splnila tuto charakteristiku, neměla by být v rozporu zejména se zásadami udržitelného rozvoje.

PRAXE V HONITBĚ
Věková struktura populace zajíce v letech 2003-2006 – co z ní lze vyčíst? (str. 14-16)

RNDr. Jakub Hruška, CSc.
K hlavním příčinám trvale nízkých stavů zajíce polního v našich honitbách se řadí nízký meziroční přírůstek jeho populace. Jednou z mála možností, jak alespoň částečně zjistit věkovou strukturu populace zajíců, je určování věku ulovené zvěře na výřadech podzimních honů. Jak to bylo se zastoupením mladých zajíců v celkovém odstřelu zaječí zvěře v ČR v letech 2003-2006 a co z toho vyplývá?
PRAXE V HONITBĚ
Fenomén růstu srnčích parůžků II. (str. 17-19)

Pavel SchererVe svém příspěvku ve Světě myslivosti č. 3/2007 jsem se pokusil shrnout fyziologii růstu srnčích parůžků s uvedením poznatků získaných v chovu srnčí zvěře v zajetí. Na svůj příspěvek nyní naváži pokračováním s detailní fotodokumentací záběrů shazování a tvorby nových parůžků.


DISKUSE
Přehlídka trofejí – veřejná prezentace úrovně myslivosti v regionu (str. 20-21)

MVDr. František Fejfar

Přehlídky trofejí, pořádané tradičně především ve druhém čtvrtletí roku, jsou nezbytnou součástí odborně vedené koncepční myslivecké činnosti v regionu. Navíc jsou jedinečnou příležitostí k pozitivnímu působení na část veřejnosti, která chápe myslivost pouze jako zájmovou činnost určité skupiny spoluobčanů. Tento obecně tradovaný názor musíme brzy změnit, protože ohrožuje další vývoj myslivosti u nás i v Evropě. Musíme umět ukázat svému okolí myslivost jako potřebnou službu přírodě, jako významnou součást komplexně pojatého a erudovaně vedeného hospodaření v krajině, kdy je i lov kvalifikovaným a uvážlivým vstupem do koloběhu přírody.

Z NAŠICH HONITEB
Myslivost u Lesního závodu Kladská (str. 22-26) obr. 7

Ing. Tomáš Janda a Ing. David Vaca, Ph.D.Na západě naší republiky, v trojúhelníku tvořeném známými lázeňskými městy Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně, se rozkládá poněkud zapomenuté hornaté a lesnaté území – Slavkovský les. Oblast vyznačující se pestrou přírodou lesnicky a myslivecky obhospodařuje jeden z pěti přímo řízených lesních závodů s. p. Lesy České republiky – Lesní závod Kladská. V tomto článku se podíváme do jeho honiteb.
Z HISTORIE
Kladská a její pán (str. 27)

RedakcePři kompletaci podkladů k připravovaným článkům občas narazíme na velmi zajímavý historický textový či fotografický materiál. Tak tomu bylo i v případě příspěvku o myslivosti u Lesního závodu Kladská. Jeho ředitelství mělo před časem zapůjčeny nádherné myslivecky laděné archivní fotografie posledního majitele panství Kladská – prince Sigismunda Schönburga-Waldenburga, loveckého zámečku a okolí. Bylo by hříchem nezveřejnit alespoň část tohoto materiálu z přelomu 19. a 20. století. Zvlášť když zachycuje nejen podobu Kladské před 100 lety, ale též smysl pro humor jejího pána.DISKUSE
Když méně znamená více (str. 29)

Ing. David Vaca, Ph.D.

Když nastupoval ing. Jaroslav Kostečka, Ph.D., do funkce jednatele Českomoravské myslivecké jednoty, netajil se tím, že jedním z jeho stěžejních cílů bude zlepšení mediálního obrazu myslivosti a myslivců. Záhy se ukázalo, že nejde o planá prohlášení a že nový jednatel bere svá slova skutečně vážně. Během února a března t. r. se myslivost a myslivci stali objektem zájmu většiny domácích deníků a předseda, resp. jednatel se objevili i v hlavních vysílacích časech ve zpravodajských pořadech České televize.DISKUSE
Pojištěn, nebo nepojištěn? II. (str. 30)

Jaroslav Král


Článek „Pojištěn, nebo nepojištěn?“, otištěný ve Světě myslivosti č. 12/2006, měl za cíl upozornit myslivce na skutečnosti zjištěné při uplatnění škody u pojišťovny Halali. Šlo o škodu, za niž odpovídá myslivec při zacházení se střelnou zbraní, kdy způsobí v důsledku svého protiprávního jednání újmu na zdraví či majetku třetí osobě. Jiný účel tento článek neměl. Reakce ředitele pojišťovny z 5. 1. 2007, kterou jsem v této věci obdržel, však odpověď na otázku položenou v nadpisu mého prvního článku neobsahuje. Proto si dovoluji vrátit se ke svému článku a připomenout všem, kteří nemají přístup k právní literatuře, původ vzniklého problému.


DISKUSE
K pojistným podmínkám pojišťovny Halali (str. 31)

PhDr. Luděk Vrána

Když byly nedávno v časopisech Svět myslivosti a Myslivost otištěn příspěvek ředitele pojišťovny Halali ing. Antonína Stibůrka obsahující popis případu T. D., považoval jsem postup uvedené pojišťovny v souvislosti s uvedeným případem za přinejmenším neetický. Jako většina myslivců jsem však neznal znění pojistných a všeobecných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škody, což jsem po zveřejnění tohoto příspěvku  napravil. Když pak vyšel druhý článek ing. Stibůrka v březnovém čísle obou časopisů, rozhodl jsem se ředitele pojišťovny navštívit a nechat si pojistné podmínky vysvětlit.DISKUSE
Několik poznámek k pojišťovně Halali a úrovni služeb, které poskytuje (str. 32-33)
 
JUDr. Jan Vebr
 

Od loňského roku, kdy se začalo otevřeně mluvit a psát o některých problémech souvisejících s firmami, jejichž zakladatelem a vlastníkem je Českomoravská myslivecká jednota, sleduji situaci kolem pojišťovny Halali. Můj zájem vzrostl po zveřejnění případu T. D. (Svět myslivosti č. 12/2006) a následných reakcích ředitele pojišťovny ing. Antonína Stibůrka (Svět myslivosti č. 2 a 3/2007). Podrobně jsem prostudoval pojistné podmínky pojišťovny a získal řadu dalších informací, které se pokusím v souvislostech prezentovat v tomto diskusním příspěvku.

SPORTOVNÍ STŘELBA
Novelizace střeleckého řádu ČMMJ  (1. část) (str. 34-35)

Ing. Josef Kraus
Sportovní lovecká střelba se neustále vyvíjí a zdokonaluje. Proto bylo zapotřebí po čtyřech letech od vydání posledních změn střeleckého řádu Českomoravské myslivecké jednoty přikročit k jeho novelizaci. Ve stručném přehledu jsem se zaměřil na články střeleckého řádu, které prošly změnami, a na nově vzniklé disciplíny.
SPORTOVNÍ STŘELBA
Zimní pohár Ústaleč (str. 36)

JUDr. Jindřich Kubík


Mezi první brokové střelecké soutěže letošního roku se zařadil Zimní pohár v brokovém střeleckém trojboji, který se uskutečnil v sobotu 17. února na nově zrekonstruované střelnici Ústaleč poblíž Nalžovských Hor v okrese Klatovy. Během soutěže na 70 terčů se střílely disciplíny univerzální trap (UT, 25 terčů), lovecký skeet (LS, 25 terčů) a vertikála (V, 20 terčů).

PŘEDSTAVUJEME
Zaměřovací dalekohledy Swarovski Z6 (str. 37)

Ing. Zdeněk HlavačkaV poslední době se v souvislosti s uvedením nové řady zaměřovacích dalekohledů Z6 od firmy Swarovski Optik na trh objevilo velké množství otázek směřujících k technickému řešení, ale především k výhodám, které tyto zaměřovací dalekohledy přinášejí svým uživatelům.
PŘEDSTAVUJEME
Do nové sezóny s novou optikou (str. 39)

MH


S přicházejícím jarem a blížící se novou loveckou sezónou se náš trh s loveckou optikou každoročně obohacuje o nové značky a modely pozorovacích a zaměřovacích dalekohledů. V tomto článku si krátce představíme novinky od americké firmy BARSKA a od německého výrobce OPTAMIT, prodávajícího své produkty pod značkou Luger.
NAŠE OBORY
Žíkovská obora (str. 40-42)

Ing. Dalibor PačesV přírodním parku Horní Berounka severně od obce Olešná v okrese Rokycany najdeme jednu z našich nejmladších obor. Rozkládá se v okolí bývalého dvora Žíkov, podle něhož dostala název. Koncem 90. let minulého století postavila oboru k chovu daňčí, mufloní a jelení zvěře soukromá společnost, která v ní současně vykonává právo myslivosti.
ZE ZAHRANIČÍ
Jaspowa & Fischerei 2007, 22.-25. 2. 2007, Vídeň (str. 44-45)

RedakceLetošní nabídka mysliveckých veletrhů pořádaných u našich rakouských sousedů je o něco bohatší než ta loňská. Ve Vídni se po dvou letech otevřely brány tamního výstaviště, které hostilo tradiční veletrh Jaspowa & Fischerei. Snadná dostupnost a příznivá vzdálenost místa konání zlákaly nejednoho našeho myslivce.
ZE ZAHRANIČÍ
Veletrh „Die Hohe Jagd & Fischerei“ Salzburg, 9.-11. 2. 2007 (str. 45)

Ing. Petr Ziegrosser

Dva týdny před vídeňskou „Jaspowou“ proběhl v Salcburku největší z rakouských veletrhů pro myslivce a rybáře – Die Hohe Jagd & Fischerei. Na rozdíl od Jaspowy se koná každý rok. Kdo se na něj vypraví, nebývá zklamán.
ZE ZÁPISNÍKU LOVECKÉHO PRŮVODCE
Zamyšlení nad Újezdem u Brna (str. 50-51)

Vladimír Paulišta

Ve svém archivu mám poznamenán zápis z r. 1956 týkající se Mysliveckého sdružení v Újezdu u Brna (viz rozhovor s Vladimírem Mášou ve Světě myslivosti č. 10/2006 – pozn. red.). Po padesátileté odmlce jsem se rozhodl na něj navázat úvahou o výsledcích uplynulé lovecké sezóny v tamní honitbě.Partneri

Kto je online?

Práve tu je 305 návštevníkov a žiadni členovia on-line