Vychádzal  júnové  číslo
 
 
 
Vliv invazních predátorů na původní populace živočichů *  Jak dál s nevítanými hosty? * Tetřívek obecný a větrné elektrárny * Bažant královský a jeho polodivoký chov *  Svátek oravských myslivců *  Rarita roku 2007 *  Těžký osud patterdale teriéra u nás *  Podaří se udržet tradici brněnské zbrojovky? ......


VĚDA A VÝZKUM
Vliv invazních predátorů na původní populace živočichů – příklad norka amerického (str. 4-5)

Ing. Martin Šálek
Nepůvodní invazivní druhy živočichů (ale i rostlin) jsou považovány za jeden z významných faktorů ohrožující druhovou pestrost na celém světě. Vetřelci ovlivňují jak domovské druhy, tak jejich přirozené ekosystémy. Tento vliv je znám přímým působením (predací) původních druhů, kompeticí o potravu či prostředí, ale i šířením či zavlečením nemocí z domovského prostředí invazivních druhů do osídlovaných oblastí.


ANKETA
Jak dál s nevítanými hosty? (str. 6-8)
O negativním působení nepůvodních druhů šelem – psíka mývalovitého, mývala severního a norka amerického – na zástupce původní domácí fauny bylo již napsáno dost. Pakliže se ochránci přírody, myslivci a rybáři shodují na tom, že se současnou situací je třeba něco dělat, zdá se, že by tomu nemělo nic bránit. Opak je však pravdou: jedna z cest, po níž by se dalo jít – intenzivní odstřel výše uvedených druhů myslivci – je totiž podstatně omezena. Legislativa totiž umožňuje odstřel popsaných šelem pouze mysliveckým strážím, tedy jen zlomku myslivců …LEGISLATIVA
Zamyšlení nad jedním ustanovením zákona o myslivosti (str. 9-10)

JUDr. Ing. Jiří Staněk, CSc.

Mezi orgány státní správy myslivosti a orgány ochrany přírody vznikl zajímavý názorový spor o to, jak v praxi realizovat ustanovení § 42 odst. 1, věta druhá, zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Připomeňme si, že podle zmíněného zákonného ustanovení „pokud orgán ochrany přírody rozhodne o odlovu živočichů, kteří nejsou zvěří, může tento odlov provést za stanovených podmínek osoba oprávněná podle tohoto zákona (držitel loveckého lístku)“.
DISKUSE
Poznámky k tiskopisům plánu mysliveckého hospodaření v honitbě řady Mysl/1–8 (str. 10-11)


Ing. Karel LankašV květnovém čísle Světa myslivosti jsem připomínkoval tiskopis ročního výkazu o honitbě, stavu a lovu zvěře Mysl 1-01. Na tento článek navazuji příspěvkem hodnotícím z formálně-obsahového hlediska tiskopisy řady Mysl/1 – 8, které znají myslivečtí hospodáři jako zelenobílé formuláře formátu A4.
OCHRANA PŘÍRODY
Tetřívek obecný a větrné elektrárny – otázka priorit (str. 12-13)


Mgr. Ondřej Volf, prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc., a prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.V souvislosti se změnou legislativy na podporu obnovitelných zdrojů energie zaručující výkupní ceny a s vývojem moderních technologií dochází v současné době k prudkému rozmachu větrné energetiky. Tento trend s sebou nese kromě pozitivních efektů využití relativně čisté a obnovitelné energie také některé problémy. Ve větší míře se projevují  konflikty se zájmy ochrany živočichů a také zachování krajinného rázu. Zatímco ochrana krajiny je prioritou funkce chráněných krajinných oblastí (CHKO), národních parků (NP) a přírodních parků (PP), životní podmínky živočichů řeší několik právních norem z oblasti ochrany přírody a také myslivosti.
ROZHOVOR
Bažant královský a jeho polodivoký chov v MS Chropyně (str. 14-16)


Připravil RNDr. Jakub Hruška, CSc.Při svých častých návštěvách Chropyně (okr. Kroměříž) nikdy neváhám, vezmu dalekohled, nasednu na kolo a provozuji v okolních lužních lesích a úrodných hanáckých lánech lovy beze zbraní. Při jednom z výletů do lužního lesa mezi Chropyní a Břestem vyletěl z koruny vysokého dubu velký pták s dlouhým klínem. Typický svištivý zvuk letek mě nenechal na pochybách – šlo o starého kohouta bažanta královského. Kde se tam vzal? Přestože les není bažantnicí, po dalším hledání jsem bez problémů objevil další „králováky“. Bližší informace mi poskytl ing. Pavel Polišenský, člen místního Mysliveckého sdružení Chropyně. 


Z NAŠICH HONITEB
Na SLŠ Šluknov proběhl kurz vábení zvěře
(str. 16)

Redakce


V úterý 3. dubna t. r. se ve Šluknově uskutečnil kurz vábení zvěře. Akce připravené sekretariátem Českomoravské myslivecké jednoty ve spolupráci se Střední lesnickou školou Šluknov se zúčastnilo kolem 80 zájemců, mezi nimiž měli převahu studenti SLŠ. Přednášejícími byli Václav Svoboda (ukázky hlasových projevů zajíce, lišky, dravců, sov, krkavcovitých, kachen a hus, černé zvěře, sluky atd.) a Jiří Hrdlička (ukázky hlasových projevů srnčí zvěře a jejího vábení). Účastníci kurzu vyslechli zajímavý výklad Václava Svobody o historii vábení zvěře a jeho roli při lovu zvěře, o zásadách používání vábniček, o zacházení s nimi a o jejich údržbě atd. Jiří Hrdlička představil svou novinku – vábničku, jíž se napodobuje hlas siky japonského v říji. Bylo zřejmé, že téma kurzu účastníky velmi zaujalo. Zájemci si mohli u Jiřího Hrdličky vybrat z nabídky srnčích vábniček a zakoupit si je. Den předtím se stejný kurz uskutečnil na SLŠ v Trutnově. Celkem proběhly v loňském a letošním roce kurzy na pěti místech republiky, vždy s pozitivním ohlasem účastníků.
ZE ZAHRANIČÍ
Svátek oravských myslivců (str. 17-19)


Doc. Ing. Pavel Hell, CSc., a ing. Matúš Rajský
Ve dnech 26. března – 1. dubna t. r. proběhla v kulturním domu obce Rabča (okr. Námestovo) výstava loveckých trofejí zvěře ulovené v r. 2006 na Oravě, hornaté oblasti ležící na severozápadě Slovenska nedaleko hranic se severní Moravou. Součástí akce byl zajímavý seminář „Manažment jelenej zveri v prihraničných poľovných revíroch na Orave“.POZVÁNKA NA VÝLET

Německé muzeum myslivosti a rybářství v Mnichově - lahůdka nejen pro milovníky historie (str. 20-21)

Ing. David Vaca, Ph.D.O Německém muzeu myslivosti a rybářství v Mnichově (Deusches Jagd- und Fischereimuseum) jsme sice již psali (Svět myslivosti 5/2004), ale jeho letošní návštěva s možností fotografovat interiéry ve mě vyvolala potřebu věnovat tomuto zajímavému místu znovu pozornost.SOUTĚŽ
Rarita roku 2007 – I. kolo (str. 22-23) 


Vítězná trofej I. kola soutěže

Naše nová soutěž se rozběhla na plné obrátky, podle plánu přinášíme výsledky I. kola, které mělo uzávěrku 10. 5. 2007. Do tohoto data bylo do úvodního kola přihlášeno 22 trofejí.

JAK PROBÍHÁ HODNOCENÍ?

Podle pravidel soutěže hodnotí přihlášené trofeje sedmičlenná porota. Jejími členy jsou:
-    Prof. ing. Josef Hromas, CSc., emeritní profesor Fakulty lesnické a dřevařské Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně a čestný předseda ČMMJ,
-    Ing. Karel Lankaš, učitel na Střední lesnické škole Šluknov,
-    Oldřich Sedlář, jednatel Okresního mysliveckého spolku ČMMJ Žďár nad Sázavou,
-    Pavel Scherer, člen hodnotitelské komise trofejí při Okresním mysliveckém spolku ČMMJ Blansko,
-    Ing. Jaroslav Syrový, předseda Okresního mysliveckého spolku ČMMJ Kutná Hora,
-    Ing. Jiří Špunar, myslivecký referent Lesního závodu Židlochovice (Lesy České republiky, s. p.),
-    Ing. Roman Urbanec, Ph.D., ředitel společnosti Agrowald Rožmberk, s. r. o.
Členové poroty obdrží elektronickou poštou fotografie trofejí přihlášených do uzávěrky příslušného soutěžního kola (trofeje zaslané na klasických fotografiích jsou v redakci převedeny do elektronické podoby). Trofeje jsou označeny pouze pořadovým číslem, takže porotce nezná jejich lovce. Porotce udělí každé trofejí na základě svého subjektivního posouzení příslušný počet bodů (0-10) a seznam obodovaných trofejí včetně bodových hodnot zašle do redakce, kde se u každé trofeje provede celkový součet bodů od všech porotců. Systém je podrobně popsán v soutěžních pravidlech.

VÝSLEDKY PRVNÍHO KOLA

Vítěznou trofejí prvního kola soutěže Rarita roku 2007, která postupuje do finále, se stala trofej Bronislava Milky z Liběšic. Pouhé tři body na ní zaostala trofej Františka Vojty, třetí skončila trofej Stanislava Jarého. Fotografie deseti nejlepších trofejí včetně informací o nich podle pravidel připojujeme.
Lovec vítězné trofeje obdrží cenu redakce – knihu Abnormální parůžky, majitelům trofejí na prvních deseti místech bude zaslán certifikát o účasti jejich trofeje v soutěži.

1. Bronislav Milka, červenec 1998, 3 roky, Liběšice (okr. Litoměřice), 56 bodů
2. František Vojta, 30. 6. 1985, 3 roky, MS Lověna Chrast (okr. Chrudim), 53 bodů
3. Stanislav Jarý, 25. 5. 1999, 3 roky, Smrček (okr. Chrudim), 46 bodů
4. Jan Hruška, 30. 7. 2006, 1 rok, Soběnov (okr. Český Krumlov), 43 bodů
5. Karel Hetzendorf, 20. 9. 2006, 5 let, Chvatliny (okr. Kolín), 40 bodů
6. Petr Blaha, 14. 9. 2006, 6 let, MS Štíhlice (okr. Kolín), 39 bodů
7. Bohumír Doucha, 17. 6. 2002, 4 roky, MS Lověna Chrast (okr. Chrudim), 34 bodů
8.-9. Roman Hubek, 10. 7. 1999, 5 let, Neškaredice (okr. Kutná Hora), 33 bodů
8.-9. Bohuslav Gabčan, 27. 5. 1985, 4 roky, MS Tetčiněves (okr. Litoměřice), 33 bodů
10. Lukáš Bodnár, 29. 8. 2006, 5 let, Modřín Meziříčí (okr. Č. Krumlov), 31 bodů

UZÁVĚRKA DALŠÍHO KOLA SE BLÍŽÍ!
Neváhejte, zašlete nám obrázek své raritní trofeje a soutěžte o hodnotné ceny! Znovu zdůrazňujeme, že kvalita zachycení trofeje na fotografii může výrazně ovlivnit rozhodování poroty!
Nezapomeňte, že uzávěrka červencového kola je již 4. června 2007!

CENY VĚNOVANÉ HLAVNÍMI PARTNERY

1. cena –  pro absolutního vítěze soutěže Rarita roku 2007: lov kamzíka v Rakousku – věnovala firma Swarovski Optik
2. cena – pro soutěžícího na druhém místě: lov srnce II. nebo III. věkové třídy v honitbě Ralsko – věnovaly Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
3. cena – pro soutěžícího na třetím místě: lovecká dýka – věnovala firma Mikov, s. r. o.
LOVECKÝ PES
Těžký osud patterdale teriéra u nás (str. 24-26)


Zuzana Hodová
Patterdale teriér je ryze pracovní plemeno psů, jehož existenci lze doložit již z počátku 18. století. V posledních letech se těší neobvyklé oblibě a popularitě v Evropě, ale především v USA. Dochází tak ke znovuobjevení plemene, a to zejména v oblasti lovecké kynologie. U nás však v současné době paradoxně naráží na legislativní překážku, která mu brání ve složení loveckých zkoušek a v následném uplatnění v honitbách. Ve svém příspěvku představím patterdala očima zakladatelky jeho chovu u nás. Přeji si, abych tím alespoň částečně přispěla k vyřešení situace, která využití loveckých vlastností tohoto výjimečného teriéra neprospívá.

LEGISLATIVA
Myslivost a ochrana zvířat při veřejných vystoupeních a svodech (str. 28-29)

MVDr. Jiří Dousek, Ph.D., MVDr. Aurika Smolová a MVDr. Simona Ninčáková


Podle Evropské dohody o ochraně zvířat v zájmovém chovu mohou být zvířata použita pro publicitu, představení, výstavy, soutěže a podobné akce tehdy, pokud organizátor vytvořil nezbytné podmínky k tomu, aby byla zajištěna jejich pohoda (welfare) a aby nedošlo k ohrožení jejich zdraví a kondice. Toto ustanovení se v „mysliveckém prostředí“ vztahuje na bonitace, svody, zkoušky lovecké upotřebitelnosti, výstavy a soutěže loveckých psů, veřejná vystoupení s loveckými dravci a další akce. V našem příspěvku chceme stručně informovat o základních podmínkách pro pořádání těchto akcí v ČR.
LOVECKÁ VÝBAVA
IWA 2007 – zaostřeno na novinky v lovecké optice (str. 30-32)
           

Ing. Jiří Fencl


V květnovém čísle Světa myslivosti jsme věnovali pozornost novinkám z oblasti loveckých zbraní a střeliva, které se objevily na veletrhu IWA & Outdoor Classics v Normiberku (9. -12. březen 2007). V tomto pokračování se zaměříme na loveckou optiku.

SPORTOVNÍ STŘELBA
Sportovní zbraně – novinky z veletrhu IWA 2007 (str. 34-35)


Ing. Jiří FenclIWA není jen veletrhem s loveckými zbraněmi a optikou, rovnocennou roli hrají zbraně určené sportovním střelcům. V tomto článku se zaměříme na novinky tohoto segmentu trhu, které letos představili renomovaní světoví výrobci.
ROZHOVOR
Podaří se udržet tradici brněnské zbrojovky? (str. 37)

Připravil ing. Dalibor Pačes

Tomu, kdo se zajímá o lovecké zbraně, jistě v uplynulých letech neunikly zprávy o špatné ekonomické situaci Zbrojovky Brno, o konkurzním řízení podaném na tuto společnost a o její nejisté budoucnosti. V únoru letošního roku byl prodán tovární areál, v němž měla firma několik desetiletí své výrobní haly. Zajímali jsme se o to, zda výroba zbraní v Brně definitivně končí, nebo jestli ještě existuje naděje na její zachování.


NAŠE OBORY
Roštejnská obora (str. 38-39)


Ing. Dalibor Pačes
V seriálu o našich oborách tentokrát zavítáme do obory historické i novodobé zároveň. Historické proto, že byla založena koncem 16. století, díky čemuž patří mezi nejstarší obory v ČR. Po r. 1945 však zanikla a obnovení se dočkala až začátkem nového tisíciletí. Řeč je o Roštejnské oboře, ležící nedaleko Telče v kraji Vysočina.Z NAŠICH HONITEB
Jsme také z venkova! (str. 40-41)

Pavel Kříž

Většina myslivců žije na venkově, nebo odtud alespoň pochází. A téměř veškerá plocha honiteb se rozkládá na venkově. Do honiteb se vrací myslivci, kteří bydlí ve městech. Je tedy zřejmé, že převážná část myslivců má dostatek příležitostí ke sledování toho, co se dnes na vesnici děje. Ani nejopatrnějším šouláním honitbou nebo pozorným rozhlížením se z posedu se však neobezná vše ...


Z NAŠICH HONITEB
Přehlídka trofejí zvěře z honitby VLS Lipník n. B. za myslivecký rok 2006/2007 (str. 42-43)


Ing. Jan JenišVe dnech 5.-6. května t. r. proběhla v areálu Střední lesnické školy Hranice (dále jen SLŠ Hranice) přehlídka trofejí zvěře z honiteb Vojenských lesů a statků ČR, s. p., divize Lipník nad Bečvou (dále jen VLS). Lze říci, že pořádání této akce v prostorách SLŠ Hranice se stalo již tradicí, která je přínosná pro obě strany. VLS ve škole nacházejí perfektní zázemí pro konání specifické a vzhledem k množství trofejí náročné akce. Přehlídka se připravuje ve čtrnáctidenním předstihu před zpřístupněním veřejnosti, což využívá SLŠ k praktické výuce předmětů biologie, zoologie a myslivost. Do výuky se zapojují i odborní pracovníci VLS.

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 250 návštevníkov a žiadni členovia on-line