Vychádzal  júlové  číslo
 
 
 
Jaká je realita současného mysliveckého hospodaření? * 54. generální shromáždění CIC * Trvale udržitelný lov, aneb co se nevyužívá, to zanikne * Jak nás vidí jeleni? * Rarita roku - II. kolo * Poznámky k článku „Rovný, nerovný – chovný, nebo průběrný?“ * Na pomoc patterdalům  * Historie a současnost získávání dravců pro sokolnictví * Přehlídka trofejí a shozů na Poľane ..... PRAXE V HONITBĚ

Seminář „Zjišťování početních stavů zvěře a myslivecké plánování“ (I.) (str. 4-5)

Ing. David Vaca, Ph.D.Česká lesnická společnost (ČLS), která pravidelně jednou za rok pořádá velkou konferenci na aktuální téma myslivosti, letos spojila síly s Ústavem biologie obratlovců AV ČR v Brně (ÚBO AV ČR), Krajským inspektorátem Lesů České republiky, s. p. (LČR), v Teplicích a Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně (LDF MZLU) a výsledkem byl zajímavý mezinárodní seminář na stále aktuální téma – zjišťování početních stavů zvěře a myslivecké plánování. Akce se uskutečnila ve dnech 24.-25. května v Mostě. První den účastníci vyslechli 13 referátů, na druhý den byla připravena terénní exkurze do Krušných hor.


ANKETA

Jaká je realita současného mysliveckého hospodaření? (str. 6-7)

Ing. Jiří Kamler, Ph.D., Radim Plhal a Ing. Jan Dvořák, Ph.D.Při hodnocení jakékoliv lidské činnosti je velmi podstatné, kdo hodnocení provádí, protože objektivní skutečnosti jsou velmi často zkresleny osobními postoji k dané problematice. Ani  myslivecké hospodaření není v tomto směru výjimkou. Jde o činnost, na niž jsou diametrálně rozdílné názory – od zásadního odmítání až po nekritické obhajování. Na konferenci „Zjišťování početních stavů zvěře a myslivecké plánování“ jsme se prostřednictvím dotazníků pokusili získat přehled o tom, v čem účastníci pociťují hlavní problematické oblasti mysliveckého hospodaření.


MYSLIVECKÁ POLITIKA

Připravuje se Národní lesnický program. Co z něj vyplyne pro myslivost? (str. 8-9)

Ing. David Vaca, Ph.D.V uplynulých měsících se dostala do vrcholné fáze příprava II. národního lesnického programu (NLP II) pro roky 2007-2013, významného koncepčního lesopolitického materiálu ČR. V dokumentu, který po projednání zainteresovanými subjekty schválí vláda ČR, se na několika místech velmi vážně hovoří o spárkaté zvěři, a to zejména v souvislosti se škodami, jež působí v lesních porostech. Lze očekávat, že po schválení by se NLP II mohl promítnout do hospodaření v našich lesních honitbách.


MYSLIVECKÁ POLITIKA

54. generální shromáždění CIC (str. 10)

Redakce

Ve dnech 2.-5. května t. r. proběhlo v Bělehradě 54. generální shromáždění Mezinárodní rady pro lov a ochranu zvěře (CIC). Celou akcí se prolínaly myšlenky trvale udržitelného lovu, udržení a podpory biodiverzity a ochrany přírody.MYSLIVECKÁ POLITIKA

Trvale udržitelný lov, aneb co se nevyužívá, to zanikne (str. 10)

Bc. Radiml Plhal a redakce

Světové ekoturistické společenství si stále více uvědomuje potenciál lovecké turistiky pro ochranu přírody a regionální rozvoj. O možnostech lovecké turistiky v tomto ohledu se diskutovalo na Světové konferenci ekoturistiky, uspořádané ve dnech 14.-16. května t. r. v Oslu. Zástupcem myslivců na této významné akci byla Mezinárodní rada pro lov a ochranu zvěře (CIC).VĚDA A VÝZKUM

Jak nás vidí jeleni? (str. 11)

Ing. Jiří Kamler, Ph.D.Že je zrak pro člověka (a pro myslivce zvlášť) důležitým smyslem, není třeba připomínat. Navzdory vymoženostem dnešní doby, které nám umožňují korigovat oční vady, přibližovat vzdálené objekty či vidět i v noci, jsou dobré oči k lovu nenahraditelné. Lovecký úspěch je i v době zaměřovacích dalekohledů s variabilním zvětšením a přesných kulovnic založen na tom, zda zvěř uvidíme dříve než ona nás a dokážeme se k ní nepozorovaně přiblížit. Zvěř je ovšem ostražitá, často stačí jeden neopatrný pohyb a je pryč.


REPORTÁŽ

Stoleté jubileum kamzíků na Českokamenicku (str. 12-15)

Ing. David Vaca, Ph.D.V květnu letošního roku uplynulo 100 let od vysazení prvního kusu kamzičí zvěře na Českokamenicku v okrese Děčín. Významné „kulaté“ výročí se rozhodl Okresní myslivecký spolek ČMMJ Děčín oslavit uspořádáním výstavy kamzičích trofejí a semináře věnovaného nejen kamzičí zvěři. Místem konání se staly zrekonstruované prostory zámku v Děčíně, kde současně proběhla i přehlídka trofejí spárkaté zvěře ulovené na území okresu v uplynulém roce.


SOUTĚŽ
Rarita roku - II. kolo (str. 16-17)

RedakceV II. kole soutěže získala od poroty nejvyšší počet bodů trofej Jana Slavětínského ze Záhájí u Ledče nad Sázavou. Trofeji silného čtyřletého nerovného dvanácteráka, uloveného v honitbě Zahrádka poblíž vodního díla Želivka (okr. Havlíčkův Brod) bylo naměřeno 134,5 b. CIC. Tato trofej se utká s vítěznými trofejemi z ostatních kol ve velkém finále. Druhé místo obsadila trofej Evy Demuthové z Krkonoš z května letošního roku. Třetí místo patří trofeji srnce z Pelhřimovska, uloveného známým loveckým průvodcem Vladimírem Paulištou.


DISKUSE
Poznámky k článku „Rovný, nerovný – chovný, nebo průběrný?“ (str. 18)

Bohumil SmékalV krátkosti chci reagovat na příspěvek Pavla Scherera „Rovný, nerovný – chovný, nebo průběrný?“ (Svět myslivosti č. 5/2007).  Autor se v něm zaměřuje na určování chovnosti srnců v našich honitbách podle tvaru a celkového vzhledu parůžků a zcela přesvědčivě na několika příkladech dokazuje možnost tvorby nerovných parůžků kvůli časově nesjednoceném shození parůžků v předešlém roce. S jeho postřehem, že se dělá mnoho chovatelských chyb při selekci srnců, převážně ročků a dospívajících srnců II. věkové třídy, nezbývá než souhlasit. Může se o tom přesvědčit každý myslivec při návštěvách okresních přehlídek trofejí. A to nebereme v potaz, zda se na tyto přehlídky dostanou všechny trofeje. Zvláště ty „červené“ … Svým článkem chci přispět do diskuse a připojit několik poznatků a postřehů k tomuto stále aktuálnímu tématu.


KOMERČNÍ PREZENTACE

Armacol – novinka v ochraně polních plodin proti škodám působeným zvěří (str. 19)

Ing. Dalibor Pačes

Nedávno naši redakci kontaktoval soukromý zemědělec Libor Wais z Říčan u Prahy, jehož zkušenosti s repelenty na ochranu porostů brambor proti divočákům jsme uveřejnili ve Světě myslivosti 5/2006. „Ověřuji nový přípravek, účinek je stoprocentní! Přijeďte a přesvědčte se sami!“ Pozvání k návštěvě jsme rádi přijali.


LOVECKÝ PES

Na pomoc patterdalům (str. 20)

Ing. Radislav Koráb


Delší dobu sleduji úpornou snahu chovatelů a majitelů patterdale teriérů o to, aby jejich svěřenci mohli vykonávat zkoušky z výkonu lovecky upotřebitelných psů. Chtěl bych připojit své zkušenosti a postřehy, které jsem s tímto plemenem získal.


SOKOLNICTVÍ

Historie a současnost získávání dravců pro sokolnictví (str. 21-23)

Ing. Vladimír SpejchalV minulém dílu seriálu o sokolnictví (Svět myslivosti č. 5/2007) jsme se seznámili s dravci nejčastěji používanými k lovu zvěře. V tomto čísle časopisu navážeme tématem popisujícím způsob získávání loveckých dravců. Po tisíce let byla jejich jediným zdrojem příroda. V průběhu minulého století však došlo vlivem legislativní ochrany dravců kvůli prudkému snížení jejich početnosti v přírodě k hledání nových cest získávání.


SPORTOVNÍ STŘELBA

O pohár rektora České zemědělské univerzity v Praze (str. 25)

Ing. Kamil Štípek, Ph.D., ing. Jiří Šilha a ing. Vlastimil Hart


Střelecká soutěž na loveckém kole O pohár rektora České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) slavila letos páté narozeniny. V kategoriích studenti, studenti ČZU, hosté, pedagogové a zaměstnanci ČZU a družstva se 14. dubna na střelnici MS Hubertus Roztoky v Úněticích sešlo 65 závodníků.


Z NAŠICH HONITEB
Představujeme karlovarskou prefekturu Řádu sv. Huberta (str. 28-29)

Tadeáš MaœlankaKarlovarská prefektura Řádu sv. Huberta nepatří mezi prefektury s vysokým počtem členů, ale svou činností je velmi aktivní. Většinu aktivit orientuje především na okres Karlovy Vary, v ostatních částech Karlovarského kraje se podílí na mysliveckých akcích spíše sporadicky, podle potřeby místních myslivců. Ostatně tam zatím ani nemá své zástupce. Svojí činností však v poslední době proniká na sousední Chomutovsko. Stěžejními akcemi prefektury je pořádání myslivecké slavnosti v Nové Roli a svatohubertské mše v Lokti.


Z NAŠICH HONITEB

IV. novorolská myslivecká slavnost (str. 29)

RedakceMyslivecká slavnost, kterou v posledních letech pořádá každoročně v červnu karlovarská prefektura Řádu sv. Huberta, se již zapsala do povědomí myslivců i nemyslivecké veřejnosti. Letošní, v pořadí IV. ročník proběhl v sobotu 16. června a opět se těšil velkému zájmu návštěvníků.


REPORTÁŽ

Natura viva 2007 – jaký byl 13. ročník oblíbeného veletrhu? (str. 32)

Ing. David Vaca, Ph.D.Náš největší myslivecký veletrh, pořádaný na výstavišti v Lysé nad Labem, letos opět přilákal návštěvníky z celé republiky. Své výrobky jim nabídly firmy z tuzemska i ze zahraničí. Zájem vystavovatelů byl tak velký, že pro část z nich bylo stejně jako vloni nutné přistavit provizorní montovanou halu. Pořadatelé si mohli mnout ruce, i za velkých veder praskalo výstaviště „ve švech“. Tento fakt však současně vyvolává otázku nad dalším vývojem výstavy.


NAŠE OBORY

Obora Jelenice (str. 34-35)

Ing. Dalibor PačesMezi novodobé oborní chovy, založené počátkem tohoto tisíciletí na severní Moravě, patří obora Jelenice. Její název evokuje představu obory s jelení zvěří. Je to ale jinak, Jelenice byla pojmenována podle nedaleké obce a hlavními druhy zvěře v ní chovanými jsou muflon a daněk evropský. Do obory, jejíž zakladatelem a uživatelem je společnost Opavská lesní, a. s., jsme se vydali začátkem letošního června.


Z NAŠICH HONITEB

Přehlídka shozů v Lánské oboře (str. 37)

Prof. RNDr. Jiří Lamka, CSc.V druhé polovině dubna ke mně přes internetovou síť i cestou mobilního telefonu dorazila pozvánka od ing. Petra Ziegrossera na přehlídku shozů v Lánské oboře …


Z NAŠICH HONITEB

Výstava trofejí spárkaté zvěře z honitby VLS ČR, s. p., divize Karlovy Vary premiérově pod širým nebem (str. 39)

Ing. Jiří IllichmannDne 19. května t. r. proběhla výstava trofejí ulovených v lovecké sezóně 2006/2007 v honitbě Hradiště, již spravují VLS ČR, s. p., divize Karlovy Vary (dále jen VLS Karlovy Vary). Akce se premiérově uskutečnila pod širým nebem v nově vybudovaném areálu myslivecké střelnice VLS Karlovy Vary v Lučinách. Akce proběhla za krásného počasí a hojné účasti návštěvníků a loveckých hostů, kteří odcházeli s dobrým dojmem z příjemně stráveného dne.


ZE ZAHRANIČÍ

Přehlídka trofejí a shozů na Poľane (str. 42-43)

Ing. Jiří Janota


Chránená poľovná oblast Poľana (CHPO Poľana) je perlou slovenské myslivosti. Díky výměře 20 659 ha a přírodním podmínkám poskytuje ideální podmínky k chovu jelení zvěře. Dne 11. května t. r. uspořádaly Lesy Slovenské republiky, s. p., které oblast myslivecky obhospodařují, přehlídku trofejí a shozů, na níž bylo – stejně jako v uplynulých letech – hodně k vidění.

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 327 návštevníkov a žiadni členovia on-line