Vychádzal  decembrové číslo
 

MYSLIVECKÁ POLITIKA * Vznikla Unie mysliveckých organizací ČR * Agroenvironmentální opatření * Sika v Japonsku * Původ jelena siky v Evropě * Vysokocenné plodiny ve vztahu k myslivosti * Rarita roku 2007 – vyhlášení výsledků * Rarita roku 2007, aneb příčiny vzniku parožních abnormalit u srnčí zvěře * Jubilejní sokolnické setkání v Opočně .......
MYSLIVECKÁ POLITIKA
Ministerstvo zemědělství doporučuje redukovat početní stavy spárkaté zvěře (str. 4-5)Redakce

Vzhledem k vysokým škodám působených spárkatou zvěří na lesních porostech a polních plodinách přichází Ministerstvo zemědělství (dále MZe) s výzvou k redukci stavů některých druhů spárkaté zvěře. Výzva je adresována všem držitelům honiteb a vlastníkům honebních pozemků, konkrétní doporučená opatření směřují k orgánům státní správy myslivosti.


MYSLIVECKÁ POLITIKA
Poslanecká sněmovna projednává novelu veterinárního zákona (str. 5)

Ing. David Vaca, Ph.D.


Dne 7. listopadu t. r. uspořádal Středoevropský institut ekologie zvěře, o. p. s., a Institut ekologie zvěře Veterinární a farmaceutické univerzity Brno společně se Státní veterinární správou ČR pracovní schůzku věnovanou problematice hygieny zvěřiny a perspektivám souvisejícím s připravovanými změnami ve veterinární legislativě. Schůzka se konala v Praze v den, kdy zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR zahájil projednávání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon). Návrh zákona je pro myslivost důležitý tím, že podle něj bude moci uživatel honitby nebo oprávněný účastník lovu dodávat malé množství ulovené zvěře „přímo“ spotřebiteli nebo do maloobchodního prodeje.


MYSLIVECKÁ POLITIKA
Vznikla Unie mysliveckých organizací ČR
(str. 6-7)

Ing. David Vaca, Ph.D.V průběhu letošního roku Svět myslivosti informoval o schůzkách zástupců našich mysliveckých organizací s cílem diskutovat o založení společné otevřené platformy sloužící k projednávání důležitých otázek souvisejících s myslivostí a k zaujímání jednotných stanovisek. Ve čtvrtek 25. října t. r. se v zasedací místnosti Lesnické a dřevařské fakulty České zemědělské univerzity v Praze sešli zástupci čtyř našich mysliveckých organizací (Asociace profesionálních myslivců ČR, Řád svatého Huberta, Safari Club International – Bohemia a Mezinárodní sdružení myslivců příhraničí), aby svými podpisy slavnostně potvrdili spolupráci pod hlavičkou Unie mysliveckých organizací ČR (dále Unie), jak byla založená platforma nazvána.DISKUSE
Unie mysliveckých organizací: nepřeceňovat, ale ani nepodceňovat!
(str. 7)

Ing. David Vaca, Ph.D.

Zprávu o tom, že se více subjektů domluví na spolupráci, navíc deklarovanou podepsáním smlouvy, nelze vnímat jinak než pozitivně. Když se v r. 1999 takto sešly tehdejší špičky našich mysliveckých organizací, aby uzavřely dohodu o spolupráci, vypadalo to zprvu také dobře, ale jak se posléze ukázalo, tato schůzka pro reálnou spolupráci mnoho neznamenala. Možná proto lze pohlížet na vznik Unie mysliveckých organizací ČR poněkud skepticky. Od r. 1999 však uplynulo osm let a částečně se změnily „osoby a obsazení“ ve vedení organizací. Jsou tedy naše myslivecké organizace schopny efektivně spolupracovat a dokáže Unie za současných podmínek splnit velkolepé proklamace svých zakladatelů?  


MYSLIVECKÁ POLITIKA
Agroenvironmentální opatření – důležitá součást Programu rozvoje venkova
(str. 8-9)

Pavel KřížVe Světě myslivosti č. 3/2007 jsme stručně informovali o agroenvironmentálních opatřeních (dále „AEO“) v zemědělství. Nyní se k nim vracíme podrobněji. Aplikace AEO příznivě ovlivní prostředí v krajině, což znamená i pozitivní vliv na zvěř.VĚDA A VÝZKUM
Sika v Japonsku (str. 10-12)


Ing. Josef Suchomel, Ph.D., a RNDr. Marta Heroldová, CSc.V listopadovém čísle Světa myslivosti byl zveřejněn článek o semináři věnovaném problematice siky japonského v západních Čechách a též rozhovor s prof. ing. Luďkem Bartošem, DrSc., o výzkumu siků. Díky pobytu v Japonsku, kde jsme se zúčastnili mezinárodního kongresu o savcích, jsme měli možnost seznámit se s problematikou výzkumu a managementu tamních populací siky. S některými zajímavostmi ze země, odkud pochází u nás žijící populace siky japonského, bychom rádi seznámili českou mysliveckou veřejnost. 


VĚDA A VÝZKUM
Původ jelena siky v Evropě
(str. 13-15)

Prof. Ing. Luděk Bartoš, DrSc.

Historie siky japonského v Evropě začala přibližně před 150 lety. Bylo to v době módní vlny „obohacování“ domácí flóry a fauny importovanými druhy. Hlavním dovozcem siků do kontinentální Evropy byl obchodník se zvěří Carl Hagenbeck z Hamburku. Původ prvních dovezených siků dnes již bohužel asi nevypátráme, protože Hagenbeckův archív lehl popelem při náletech na Hamburk v průběhu druhé světové války. Existuje však dokumentace o osudech siků dovezených do Evropy.PRAXE V HONITBĚ
Seminář o škodách působených zvěří v zemědělství a o ochraně proti nim
(str. 16-17)

Ing. Jiří Kamler, Ph.D., a ing. Jan Dvořák, Ph.D.Dne 18. října t. r. se v prostorách Slovenského centra poľnohospodárského výskumu v Nitře sešli zástupci myslivců, zemědělců, pracovníků státní správy a odborné veřejnosti na semináři nazvaném „Škody působené zvěří v zemědělství a ochrana proti nim“. Seminář byl pojat zejména jako představení zkušeností různých pracovišť v oblasti škod působených zvěří.PRAXE V HONITBĚ
Vysokocenné plodiny ve vztahu k myslivosti
(str. 18-19)
JUDr. Antonín Charvát a ing. Jan Mikulka, CSc.
Jak chápat pojem „vysokocenná plodina“ ve smyslu ustanovení § 54 odst. l  zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti? Tuto otázku si jistě položilo mnoho držitelů a uživatelů honiteb v souvislosti se škodami způsobenými zvěří na plodinách pěstovaných na honebních pozemcích a následným uplatňováním náhrady za jejich vznik. V následujícím příspěvku se pokusíme pojem vysokocenná plodina specifikovat.SOUTĚŽ
Rarita roku 2007 – vyhlášení výsledků
(str. 20-21)

RedakceSoutěž Rarita roku 2007 zná svého vítěze! Která trofej se nejvíce líbila porotě? Která zabodovala u vás, čtenářů? Přinášíme přehled hodnocení všech trofejí-finalistek od porotou a také výsledky čtenářského hlasování.

HLASOVÁNÍ POROTY

Porota přidělovala stejně jako v základních kolech soutěže trofejím body na stupnici od 0 do 10. Z připojené tabulky je patrné, které trofeje svedly souboj o první místo. Dvě získaly od porotců opakovaně „desítku“: trofej srnce uloveného Janem Slavětínským (vítězka II. kola) dvakrát a trofej srnce, jehož ulovil ing. Ivan Černý (vítězka V. kola) dokonce čtyřikrát. Díky vyrovnanějším bodovým známkám od všech porotců se však vítězkou celé soutěže stala se součtem 62 bodů prvně jmenovaná trofej, takže na lov kamzíka do alpské honitby firmy Swarovski Optik pojede Jan Slavětínský. Gratulujeme! Trofej ing. Ivana Černého doplatila na dvě nižší bodová ohodnocení a obsadila druhé místo, když v celkovém součtu dosáhla 59 bodů. Ing. Černý tak bude mít možnost v příštím roce lovit srnce II. nebo III. věkové třídy v krásné honitbě Ralsko, již obhospodařují Vojenské lesy a statky ČR, divize Mimoň. O pouhý bod za trofejí ing. Černého zaostala trofej srnce, kterého ulovil Roman Provazník. Cenou za toto umístění je lovecká dýka od známého českého výrobce nožů – firmy Mikov, s. r. o., z Mikulášovic. Bramborovou medaili získala trofej ze Slovenska, z věhlasné oblasti Poľana. Lovci srnce ing. Janu Nôžkovi blahopřejeme stejně jako ing. Bronislavu Milkovi a Hubertu Bilanovi, jejichž trofeje skončily na pátém, resp. šestém místě.

1. místo: Jan Slavětínský, 20. 5. 2005, 4 roky, Zahrádka (okr. Havlíčkův Brod), 62 bodů 2. místo: Ing. Ivan Černý, 11. 6. 1999, 4 roky, Bzenec (okr. Hodonín), 59 bodů3. místo: Roman Provazník, 18. 8. 2000, 3 roky, MS Pěnčín (okr. Liberec), 58 bodů 4. místo: Ing. Jan Nôžka, 31. 5. 2006, 4 roky, CHPO Poľana (okr. Detva, Slovensko), 53 bodů


5. místo: Ing. Bronislav Milka, červenec 1998, 3 roky, Liběšice (okr. Litoměřice), 49 bodů 6. místo: Hubert Bilan, 17. 8. 2003, 3 roky, MS Havířov (okr. Karviná), 41 bodůHLASOVÁNÍ ČTENÁŘŮ

Vy, čtenáři, jste hlasovali pomocí kupónů otištěných v minulém čísle Světa myslivosti. Kupón obsahoval výčet finálových trofejí a vaším úkolem bylo přidělit jim pořadí od 1. do 6. místa. Za 1. místo získala trofej 6 bodů, za 6. místo jeden bod. Uzávěrka hlasování byla 12. listopadu.
Jak se ukázalo, měli jste poněkud jinou představu o tom, která ze šestice trofejí je nejatraktivnější. Souboj sice opět proběhl mezi třemi trofejemi, které nejvíce zaujaly porotu, ale výsledné pořadí bylo jiné! Vítězství s přehledem získala trofej ing. Černého se ziskem 425 bodů (58,5 % hlasujících ji dalo na první místo). Ing. Černý tak získává k odstřelu srnce publikaci Lovu zdar! Půvab starých mysliveckých pohlednic jako cenu naší redakce. Druhé místo obsadila trofej Romana Provazníka (370 bodů; 24,4 % hlasujících ji ve svých dílčích pořadích udělilo prvenství) a až na třetím místě skončila trofej Jana Slavětínského, vítězka u porotců (288 bodů; 12,2 % hlasujících by ji rádo vidělo na prvním místě). O čtvrté a páté místo se podělily díky shodnému součtu 245 bodů trofeje ing. Jana Nôžky a ing. Bronislava Milky, šestá skončila trofej Huberta Bilana.
Z obdržených kupónů jsme vylosovali deset čtenářů, kteří obdrží ceny věnované partnery soutěže – firmami Mikov, ZÁHOŘÍ Rudel a Michal Zubíček. Jsou to: Josef Burian, Kladruby; Libor Čížek, Březová nad Svitavou; Jiří Frantál, Jiřice; Metoděj Hacar, Bzenec; Jan Halounek, Náchod; Dušan Hrdlička, Hrochův Týnec; Vlastimil Mrázek, Třebovle; Miroslav Prokeš, Klínky; Jaroslav Sova, Svatonice a Jaroslav Škarban, Nový Jičín.

PODĚKOVÁNÍ NA ZÁVĚR

Do soutěže Rarita roku 2007 bylo přihlášeno celkem 267 srnců. Všem lovcům, kteří neváhali a poslali nám snímek svého úlovku, děkujeme za účast, stejně jako porotcům soutěže prof. ing. Josefu Hromasovi, CSc., ing. Jiřímu Špunarovi, Pavlu Schererovi, ing. Jaroslavu Syrovému, Oldřichu Sedlářovi, ing. Romanu Urbancovi, Ph.D., ing. Karlu Lankašovi a též „náhradníkovi“ ing. Petru Ziegrosserovi za náročné hodnocení. Věříme, že členy poroty budou i v příštím roce, kdy soutěž pro velký ohlas čtenářů opět vyhlásíme. Za spolupráci při uspořádání soutěže děkujeme firmám Swarovski Optik, Vojenské lesy a statky ČR, s. p., Mikov, s. r. o., ZÁHOŘÍ Rudel a Michal Zubíček.
Již nyní jsme zvědavi, jakými trofejemi nás překvapíte v příštím ročníku soutěže!


ZAJÍMAVOSTI


Rarita roku 2007, aneb příčiny vzniku parožních abnormalit u srnčí zvěře (str. 22-25)Pavel Scherer

V letošním květnovém čísle Světa myslivosti vyhlásila redakce zajímavou soutěž pro lovce srnčí zvěře. V klání nazvaném „Rarita roku 2007“ jsem měl čest být členem poroty. Spousty velmi zajímavých trofejových abnormalit, které byly přihlášeny do soutěže, mne přivedly k myšlence popsat s pomocí fotografického materiálu některé příčiny vzniku parožních deformací a anomálií.


SOKOLNICTVÍ
Jubilejní sokolnické setkání v Opočně
(str. 26-27)

Bc. Marcela Medková
Letos tomu bylo již 40 let, co v Opočně pod Orlickými horami vznikl Klub sokolníků Českého mysliveckého svazu (11. listopadu 1967; dnes je klub součástí Českomoravské myslivecké jednoty). Od té doby se malebné východočeské městečko stalo téměř druhým domovem již několika generací českých sokolníků. Novodobá historie českého sokolnictví je s Opočnem nerozlučně spjata stejně jako pořádání největšího mezinárodního sokolnického setkání v Evropě. Také od konání jeho prvního ročníku uplynuly v r. 2007 čtyři desítky let.


ZAJÍMAVOSTI

Topoľčianské obory – průřez stoletou historií nejznámějších slovenských oborních chovů
(str. 28-31)

Jozef ŠaboLetos v květnu proběhly v Topoľčiankách oslavy u příležitosti stoletého výročí založení tamních oborních chovů (Svět myslivosti č. 8/2007). Historie i současnost „významného lesnického místa Slovenska“, za které byly Topoľčianky prohlášeny, stojí určitě za pozornost.


ZE ZAHRANIČÍ

Ekologický myslivecký spolek (Ökologische Jagdverband) a jeho cíle
(str. 32-33)

Ing. Petra Nováková

Před 19 lety byl v Německu založen Ekologický myslivecký spolek (Ökologische Jagdverband, ÖJV). Jde o celostátní organizaci, která má v jednotlivých zemích Německa své spolky. Přidružené spolky působí i v zahraničí (např. v Rakousku). Je spolek jen okrajovou záležitostí v myslivosti, nebo naznačuje směr, jímž by se měli myslivci vydat? Posuďte sami.


LOVECKÝ PES

Mezinárodní zkoušky německých krátkosrstých ohařů v Rakousku
(str. 35)

Ivo Bébar


Od r. 1964 organizuje Světový klub německého krátkosrstého ohaře jednou za dva roky mezinárodní akci, zažitou pod zkratkou IKP (Internationale Kurzhaarprüfung). Zajištěním letošního 23. ročníku soutěže, jejíž součástí je kromě práce na poli a ve vodě i přehlídka exteriéru, byl pověřen Rakouský klub německého krátkosrstého ohaře. Centrem dění se ve dnech 21.–23. září stalo hornorakouské městečko Ampflwang.


LOVECKÝ PES
Porovnávací zkoušky německých krátkosrstých ohařů
(str. 36)

Ivo BébarJihomoravská pobočka Klubu chovatelů německých krátkosrstých ohařů (KCHNKO) uspořádala 1. září t. r. v honitbě Mysliveckého sdružení Pomoraví Vnorovy, okr. Hodonín, porovnávací zkoušky ohařů se zadáním titulů CACIT a res. CACIT. Pozvání k účasti přijali kolegové z rakouského klubu krátkosrstých ohařů (Österreichischer Kurzhaar Klub). Na zkouškách z práce na poli a ve vodě tak mohlo dojít ke srovnání kvality našich a zahraničních psů.LOVECKÝ PES
Mezinárodní všestranné zkoušky loveckých slídičů
(str. 38)

IN
Lovecké signály v podání trubačů Okresního mysliveckého spolku ČMMJ Cheb doprovázely ve dnech 14.-16. září t. r. účastníky XXV. ročníku mezinárodních všestranných zkoušek (MVZ) loveckých slídičů. Místem „zápolení“ 12 psů a jejich vůdců se letos staly honitby MS Vlastník Lipová, MS Palič a MS Hrozňatov v okolí Lipové u Mariánských Lázní na Chebsku.LOVECKÝ PES
Pohár Lužických hor
(str. 39)

Ing. Radek Lípa


Za nádherného podzimního počasí proběhl ve dnech 22.-23. září t. r. v Zákupech na Českolipsku již X. ročník Poháru Lužických hor – všestranných zkoušek ohařů a malých plemen loveckých psů. Tato vrcholná kynologická akce regionu se těší velkému zájmu chovatelů a majitelů loveckých psů, ale též široké myslivecké i nemyslivecké veřejnosti.
SPORTOVNÍ STŘELBA
Úspěchy mladých „brokařů“ z Trutnova
(str. 40)

Petr ZvolánekSportovně střelecký klub (SSK) při Střední lesnické škole (SLŠ) v Trutnově byl představen čtenářům Světa myslivosti v příloze Skeet & Trap v dubnu loňského roku. V tomto příspěvku si krátce připomeneme úspěchy svěřenců klubu v r. 2007.


SPORTOVNÍ STŘELBA
Skončila broková sezóna 2007
(str. 41)

Petr Zvolánek


Střelci olympijských brokových disciplín na podzim odkládají své zbraně – přichází období zimní přestávky a přípravy na nadcházející sezónu. Je čas bilancovat, přičemž součástí hodnocení uplynulé sezóny je stanovení výkonnostních žebříčků a následné zařazení vrcholových brokových střelců do reprezentačních výběrů pro příští rok.


Z NAŠICH HONITEB
Seminář Tradice v myslivosti se letos konal na Svatém Hostýně aneb 12 + 9 = 5
(str. 42-43)

Ing. et. ing. František Bezděk
Ne, nebojte se, čísla v nadpisu nepředstavují abstraktní matematický výraz, ale pouze vyjadřují skutečnost, že 12. seminář o mysliveckých tradicích pořádaný Řádem sv. Huberta a v pořadí již 9. Svatohubertská pouť na Svatém Hostýně se odehrávaly pod závojem pěticentimetrové vrstvy prvního letošního sněhu ...NAŠE OBORY
Obora Holedná
(str. 45-47)

Ing. Dalibor PačesKonec roku a poslední letošní číslo Světa myslivosti s sebou přináší závěrečný díl seriálu o našich oborách v podobě, kterou znáte od r. 2002. V příštím roce budou v časopisu postupně vycházet přehledové články o oborách v jednotlivých krajích ČR. Rodilí Moravané, a především Brňané budou jistě potěšeni tím, že oborní chov, jímž uzavíráme první etapu dosud nejdelšího seriálu v historii časopisu, leží v jejich regionu. Řeč je o Holedné, oboře na okraji moravské metropole. Návštěvníci z řad veřejnosti, které je do obory umožněn vstup, v ní mohou pozorovat pestrou skladbu zvěře: daňky, muflony, divočáky, ale také siky Dybowského.


Partneri

Kto je online?

Práve tu je 347 návštevníkov a žiadni členovia on-line