Vychádzal  marcové číslo
 

Máme novou národní rekordní jelení trofej! * V Újezdu u Brna dnes jako kdysi * Šumavský jelen z ptačí perspektivy * Myslivost v Polsku * Na lovu hus v Polsku * Naháňky, psovodi a psi * Příběhy loveckých obrazů – Jaroslav Béza * Oborní chovy v Pardubickém kraji ......
Z NAŠICH HONITEB
Máme novou národní rekordní jelení trofej! (str. 4-5)


Ing. David Vaca, Ph.D.Dne 14. září 2007, na den přesně šest let poté, co byl v Poněšické oboře (Lesní správa Hluboká nad Vltavou, Lesy České republiky, s. p.) uloven tehdejším ministrem zemědělství ČR ing. Janem Fenclem jelen lesní, jehož trofej se po ohodnocení usadila díky bodové hodnotě 250,89 b. CIC na vrcholu pomyslného domácího žebříčku jeleních trofejí, byl rovněž v Poněšicích střelen další kapitální jelen. Mezinárodní hodnotitelská komise přisoudila paroží rovného čtyřiadvacateráka 262,46 b. CIC, což znamená, že naše republika má novou rekordní jelení trofej!


VĚDA A VÝZKUM
Šumavský jelen z ptačí perspektivy (I.) (str. 6-9)

Mgr. Pavel Šustr, Ph.D.

Šumavu si nelze představit bez lesů. V současné době dochází na části území Národního parku Šumava k odumírání lesních porostů v důsledku působení kůrovce a větrných kalamit. Na těchto místech se však dnes již rodí nový les, na jehož budoucí podobu působí mnoho vlivů. Jedním z klíčových faktorů je okus mladých stromků spárkatou zvěří, zejména jelenem lesním a srncem obecným. Abychom co nejlépe poznali faktory ovlivňující podobu budoucího lesa a především zastoupení listnatých dřevin, začali jsme podrobně sledovat způsoby chování a prostorovou aktivitu výše uvedených druhů zvěře.
VĚDA A VÝZKUM
Hybridizace siky japonského a jelena lesního (III.) (str. 10-13)

Prof. Ing. Luděk Bartoš, DrSc.V únorovém čísle Světa myslivosti jsme se zmínili o velkém množství literatury dokládající hybridizaci mezi jelenem lesním a sikou. Načrtli jsme, jak vypadá hybrid v první generaci po křížení, a zdůraznili vliv matky na velikost koloucha. Kolouch je vždy blíže k druhu, z něhož pochází matka. Popsali jsme heterózní efekt, kdy dochází ke zlepšení znaků s nízkou až střední dědivostí, mezi něž patří reprodukce, tělesný a parožní růst apod. Vysvětlili jsme si, že takoví kříženci nejenže mohou unikat naší pozornosti, ale pokud jsou samčího pohlaví, tak v prostředí s výskytem siků mohou být myslivci dokonce chráněni jako nadějní sikové. V tomto závěrečném pokračování, se budeme věnovat tématu rozeznávání hybrida od „čistého“ siky, resp. jelena lesního, konkrétně otázce jak lze hybrida rozpoznat. Na otázku „jak“ je možné stručně a výstižně odpovědět: těžko ...

PRAXE V HONITBĚ
Chcete pomoci drobné zvěři? Založte biopás! (str. 14-15)

RNDr. Jakub Hruška, CSc.
 


Jistě bychom všichni souhlasili s tím, že současná zemědělská krajina je k drobné zvěři velmi macešská. Velké lány obdělávané rychlou technikou, málo polních cest, remízků a neoraných enkláv ve velkých blocích polí. Pěstuje se pouze několik plodin na značných rozlohách a podmítání či orba ihned po sklizni je přesně to, co drobná zvěř nesnáší. Malé množství druhů pěstovaných plodin jde na vrub celoevropské regulaci zemědělství, kde garantované výkupy obilí a řepky podporují jejich pěstování bez jakéhokoliv finančního rizika pro zemědělce. Přesto existují i pozitiva této politiky, a to možnost zavádění tzv. agroenvironmentálních opatření Programu rozvoje venkova Ministerstva zemědělství, podporujících zbytky biodiverzity v zemědělské krajině. Jedním z těchto dotačních titulů je titul „Biopásy“, který představuje pro podporu drobné zvěře nejlepší a relativně snadno realizovatelné řešení. Cílem tohoto článku je poskytnout stručný návod k tomu, jak zakládat biopásy, a nabídnout tak drobné zvěři alespoň kousek přívětivého prostředí, hnízdního biotopu, ochrany a potravy.
Z NAŠICH HONITEB
V Újezdu u Brna dnes jako kdysi (str. 16)

Vladimír Paulišta
V loňském dubnovém Světě myslivosti vyšel článek o Mysliveckém sdružení Hubert v Újezdu u Brna, v jehož honitbě se v r. 2006 podařilo na pěti honech ulovit 309 bažantích kohoutů a 220 zajíců, což je výsledek, s jakým se dnes nemůže pochlubit mnoho honiteb. Když se do redakce donesla informace o tom, že v r. 2007 se v této honitbě podařilo střelit na sedmi honech celkem 919 bažantů a 482 zajíců, považovali jsme to spíše než za seriózní informaci za výplod bujné fantazie. Proto jsme požádali našeho brněnského dopisovatele Vladimíra Paulištu, aby zjistil, co je na tom pravdy.
ZE ZAHRANIČÍ
Myslivost v Polsku (str. 17-19)

Ing. Roman RybakJak se polsky řekne myslivec? Myœliwy. Již tato podobnost upozorňuje na blízký vztah myslivosti v ČR a v Polsku. Přestože státy mají společnou hranici, znalosti českých myslivců o podmínkách výkonu myslivosti u jejich polských kolegů (a naopak) nejsou příliš hluboké. V tomto článku se čtenářům Světa myslivosti pokusím přiblížit podobu polské myslivosti, která má – stejně jako česká – bohaté tradice a vysokou úroveň.
ZE ZAHRANIČÍ
Na lovu hus v Polsku (str. 20-21)

Ing. Kamil Rind
Na konci ledna loňského roku jsme společně s dvěma kolegy využili pozvání Polskiego Zwiazku Lowieckego (PZL) z Wroclavi na lov divokých hus v Dolnoslezském vojvodství nedaleko města Sobotka v honitbě Kola lowieckego (dále KL; obdoba našeho mysliveckého sdružení) „Jarzabek“. Pozvání jsme uvítali, neboť coby členové Mezinárodního sdružení myslivců příhraničí (MSMP) jsme již dva roky plánovali „výměnnou“ akci, v jejímž rámci by se polští myslivci zúčastnili lovu na drobnou zvěř u nás a naši myslivci lovu hus v Polsku. Krok k navázání spolupráce byl učiněn …

LOVECKÝ PES
Naháňky, psovodi a psi (str. 26-27)

Ing. Petr Ziegrosser
Skončila sezóna naháněk, která byla obzvláště bohatá nejen na ulovenou zvěř, ale zcela určitě na počet těchto oblíbených lovů. Naháněk na spárkatou zvěř, zejména na divočáky, rok od roku přibývá. Dnes je organizuje kdekdo. Ti, kteří je pořádají již několik let, jsou ve výhodě. Začátečníci však mají problémy – chybí jim praxe, vyškolený personál a často i základní vědomosti o tom, jak by dobře organizovaná naháňka měla vypadat. Všichni společně si však znovu a znovu uvědomují, že bez dobrých psovodů a kvalitních psů to nejde! Dostat zvěř před střelce je stále složitější, dokážou to jen dobří a zkušení psi. A takové psy mají jen dobří a zkušení psovodi. Těch však je, vzhledem k současné a budoucí potřebě, jako šafránu. Podívejme se na problém podrobněji.

KULTURA
Příběhy loveckých obrazů – Jaroslav Béza (str. 34-35)

Petr ŠeplavýV pracovně mi za zády visí jedna z mála krajin, které namaloval Jaroslav Béza. Na obrazu je pohled ze Staré obory přes údolí Vltavy na Poněšickou oboru nedaleko Českých Budějovic, kde se již tři desítky let konají výstavy Země živitelka. Výstavou pořádanou v r. 1986 začala naše vzájemná spolupráce.
NAŠE OBORY
Oborní chovy v Pardubickém kraji (II.) (str. 39-41)

Ing. Dalibor Pačes

V únorovém čísle Světa myslivosti jsme představili devět ze 16 oborních chovů Pardubického kraje. Popsané obory leží na území okresu Pardubice. Ve zmíněném kraji ještě zůstaneme, zbývá nám představit čtyři obory z okresu Chrudim, dvě z okresu Svitavy a jednu z okresu Ústí nad Orlicí. Na rozdíl od předešlých obor mají všechny výměru přesahující 50 ha, přičemž historie dvou z nich sahá až do první poloviny 19. století.

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 364 návštevníkov a žiadni členovia on-line