Poľovnícke tradície a zvyky sú súčasťou národnej slovenskej kultúry. Sú duševným vlastníctvom národa, ktorý už tisícročia obýva územie pod Tatrami. Na bohaté tradície poľovníctva na Slovensku, nadväzujú Lesy SR štátny podnik.

 
 
 


 
 
Poľovníctvo patrí  medzi hlavné činnosti Lesov SR, š.p., B. Bystrica. Profesionálne vykonávané poľovníctvo je dôležitou súčasťou prevádzkových aktivít podniku. Využíva chovateľsky usmerňované reprodukčné schopnosti kmeňových stavov zveri k získaniu maximálnej produkcie, najmä zveriny a kvalitných trofejí. Aktivity v poľovníctve vychádzajú zo záujmu udržiavania rovnováhy medzi rastlinnou a živočíšnou zložkou, čo priamo súvisí s obhospodarovaním lesa. Poľovníctvo je u Lesov SR samostatným výrobno-ekonomickým okruhom a vykonáva ho 26 odštepných závodov.
 
 
Prioritou poľovníctva Lesov SR je :
 
-         viesť v rovnováhe poľovnícke  obhospodarovaním zveri a prírodného prostredia
-         pracovať s geneticky najkvalitnejšími pôvodnými druhmi  zveri a vykonávať ich šírenie do   ostatných revírov Slovenska
-         poskytovať  konkurencieschopný poľovnícky turizmus vo svete
-         dosahovať rentabilitu činnosti poľovníctva

 
 
 
 
Poľovná plocha a revíry
 
 
 
Lesy SR, š.p., Banská Bystrica spravujú 905 500 ha poľovných pozemkov, čo je 20 %  z výmery poľovnej plochy Slovenska. Právo poľovníctva Lesy SR v r. 2004 vykonávali v 138 režijných revíroch s celkovou výmerou 530 tis ha, čo predstavuje 7,7 % podiel z celkového počtu poľovných revírov a 12,0 % podiel z výmery poľovnej plochy v SR. V režijných poľovných revíroch je 387 tis. ha - 43% poľovných pozemkov v správe Lesov SR. Priemerná výmera poľovného revíru je 3 840 ha. Pritom 3 revíry majú výmeru vyše 20 tis. ha, 5 revírov má výmeru 10 až 20 tis. ha a 21 revírov má výmeru 5 - 10 tis. ha. Režijné revíry Lesov SR predstavujú jadrá viacerých poľovných oblastí na Slovensku a pozitívne ovplyvňujú chov zveri v okolitých poľovných revíroch. Z celkového počtu 138 režijných revírov je 10 zverníc a 10 bažantníc.
Výkon práva poľovníctva je prenajatý iným subjektom a organizáciám na výmere 518 tis. ha  - 57 %  poľovných pozemkov v správe Lesov SR. Poľovné pozemky v správe Lesov SR sú prenajaté v 850 poľovných revíroch, z čoho je 91 poľovných revírov s majoritou Lesov SR.
 

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 340 návštevníkov a žiadni členovia on-line